ДКК изреди неверните факти в твърденията на Ваня Караганева

ДКК изреди неверните факти в твърденията на Ваня Караганева
В позицията на уволнената шефка на ДКК е демонстрирано неразбиране на основни законово регламентирани принципи на управление, заявиха от ръководството на компанията.

 

"За разлика от дружествата с ограничена отговорност, които се управляват еднолично от управители, ДКК като акционерно дружество се управлява чрез съвет на директорите", напомнят оттам в своя позиция. И изреждат неверните факти, които, според тях, са множество.

 

Ваня Караганева твърди: "В продължение на години юридически услуги на ДКК са предоставяни от търговското дружество "КейсПро" ООД вместо от адвокатско дружество, което е в нарушение на Закона за адвокатурата. На практика това възлагане е извършено въз основа на нищожно рамково споразумение. Извън това във въпросното рамково споразумение е предвидено, че процесуално представителство се предоставя въз основа на отделни договори. Такива отделни договори по редица множество дела са сключени само с един адвокат - Александър Андонов Бояджиев, свързан с търговското дружество "КейсПро" ООД. Огромни суми са платени и по тези отделни договори. От пет търговски дела две са изгубени и три са на първа инстанция. Всичко това създава у мен, в качеството ми на изпълнителен директор, основателно съмнение в добросъвестността на контрагентите по тези договори и предвид доверителните отношения между клиент и адвокат съм оттеглила пълномощията му. Предприела съм действия да упълномощя друг процесуален представител да извърши мониторинг на делата относно начина на тяхното водене. Съобразно наличната счетоводна документация и договорите, свързани с нея установихме, че само за последните три години на адвокат Андонов и представляваното от него дружество "КейсПро" ООД са начислени и изплатени над 1 милион лева."

 

Фактите според документите в ДКК:

 

• От страна на "КейсПро" ООД са предоставяни консултантски услуги, които нямат нищо общо с процесуално представителство. Адвокатски услуги, в това число и процесуално представителство, са предоставяни от други независими адвокати, какъвто е и адвокат Андонов (бивш съдружник в горното дружеството), който в свое лично качество е действал като ангажиран от ДКК процесуален представител по някои от делата.

 

• Договори за процесуално представителство, различни по предмет от консултантските услуги, са сключвани според конкретно възникнала необходимост за ДКК (заведени срещу дружеството дела или необходимост за дружеството да предяви иск срещу трето лице), като по всеки от тези договори е преговаряно лично със съответния процесуален представител и по всички дела с голям материален интерес е договаряно възнаграждение в минималния размер по Наредба № 1/2004 г. на Висшия адвокатски съвет.

 

• Твърдението на В. Караганева, че от пет търговски дела две са изгубени, а три са на първа инстанция, вярна е само втората част - че три от визираните дела са на първа инстанция, като по две от тях е проведено само първо заседание. По едно от другите две дела ДКК е само трето лице помагач, а не ищец и по това дело изцяло е уважен на първа инстанция искът за главницата (7 млн. евро), а само частично е отхвърлен за лихви. По това дело, както и по едно от трите на първа инстанция нито адв. Андонов, а още по-малко КейсПро имат сключвани договори за правна помощ с ДКК, а ДКК има сключен договор с друг процесуален представител - адвокатско дружество, на което пълномощията не са оттегляни. Въпреки това В. Караганева е сключила от името на ДКК нови договори за правна помощ с нов адвокат, т.е. по две от петте дела към момента има два едновременно действащи договора за правна помощ, а по тези дела ДКК е само подпомагаща страна.

 

• По последното от визираните пет дела ДКК е заместило ищеца две години след началото на процеса във фаза, в която не е могло да изменя иска и/или да иска нови доказателства и това дело се води само с правни аргументи, основани на вече събраните преди встъпването на ДКК доказателства и факти. Действително искът е отхвърлен от първите две инстанции, но делото е висящо пред ВКС и към момента няма основание да се квалифицира нито като "загубено", нито като водено недобросъвестно.

 

• Упълномощаването на друг процесуален представител не е за "мониторинг на делата относно начина на тяхното водене", както твърди В. Караганева, а е за водене на самите дела, като на проведени на 23 и 26 ноември 2021 г. съдебни заседания са били оттеглени пълномощията на адв. Андонов и дори не се е явил лично упълномощеният от Караганева нов адвокат (Николай Кин Лазаров), а преупълномощени от него други адвокати, които са поискали отлагане на делата, защото не са запознати с тях (т.е. не е извършван одит за начина на водене на делата, преди да бъдат оттеглени пълномощията на предишния адвокат).

 

• Относно размера на изплатените възнаграждения на КейсПро - те са по часова ставка за реално отработени часове, която не е променяна от 2016г. - общият им размер за 5 години не надхвърля 45 хил. лева.

 

• Относно размера на изплатените възнаграждения на адв. Андонов за процесуално представителство - същите са изчислени по минимума съгласно Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Ваня Караганева твърди: "Към момента на избирането ми за изпълнителен директор на ДКК не съм била в други трудови или служебни правоотношения".

 

Фактите според ДКК: При постъпването си като член на СД Караганева представя документ, че се намира в отпуск по майчинство, какъвто може да ползва само лице, което се намира в трудови/служебни отношения с работодател.

 

Ваня Караганева твърди: "В качеството си на изпълнителен директор в съответствие с разпоредбата на чл. 65, ал. 3 от Търговския закон правомерно съм одобрила решение, взето от Съвета на директорите на ВМЗ за предоставяне на такива права. Изискала съм становище от дъщерното ни дружество "Кинтекс" ЕАД, с което те не възразяват да се предоставят изключителни права."

 

Фактите според ДКК: Караганева иска и получава становище от "Кинтекс" ЕАД след като вече е сложила своя подпис върху протокола на едноличния собственик на капитала от 09.11.2021 г. за одобрение на съответното решение на Съвета на директорите на ВМЗ. ДКК може да предостави на медиите достъп до тази кореспонденция в офиса на дружеството. Решението не е съгласувано със съвета на директорите на ДКК.

 

В същото време "не възразяват", като становище изразено от 100% дъщерно дружество ("Кинтекс" ЕАД), което се контролира от питащия (изпълнителния директор на ДКК), не е проява на независимо становище.

 

Ваня Караганева твърди: "Обслужващата банка беше в техническа невъзможност да обезпечи системата за двоен подпис и начина на представителство, предвиден в Търговския регистър, което наложи миграция към друга банка. Прехвърлените средства са в рамките на размер, необходим за покриване на оперативни разходи на дружеството и в рамките на размера, гарантиран от Закона за гарантиране влоговете в банките. Основните средства на дружеството са в "Българска банка за развитие" ЕАД. По никакъв начин не съм поставила в риск финансовото състояние на дружеството."

 

Фактите според ДКК: Това не променя факта, че новата банка е избрана еднолично от Караганева, без провеждане на процедура с минимум три оферти от банки, без да бъдат взети предвид резултатите от стрес-тестовете на ЕЦБ, което има отношение към кредитната експозиция на ДКК към ББР, без одобрение на управляващия ДКК орган - съветът на директорите, както и без задължителното одобрение във връзка с вътрешните Правила за изграждане на системи за финансово управление и контрол. Видно от документите, които СД на ДКК предостави за преглед на журналисти, договорът с банката е подписан на 18.11.2021 г. Едва на 22.11.2021 г. е изпратен на финансовия контрольор на ДКК за издаване на Контролен лист за "предварителен" финансов контрол "преди поемане на задължение".

 

Напомняме, че всеки представител на медиите, който желае да провери на място документите, на базата на които Караганева беше освободена от поста изпълнителен директор на ДКК, все още може да го направи. До момента от тази възможност са се възползвали седем медии.

 

Използваме случая да подчертаем още веднъж, че ДКК се противопоставя категорично на политическата употреба на случая. Важен е единствено интересът на дружеството и държавата като негов едноличен собственик.

 

Източник: dnes.dir.bg

 

 

 

 

Коментари

 • Хаирсъзин

  02 Дек 2021 18:15ч.

  Караганева е калинка, харвардска. При това подвежда и лъже, видно от нейната "позиция". Вярно е, че клин клин избива, но тази и назначението и са крещящ пример за отсъствие на адекватна преценка за хора и тотална неспособност за носене на отговорност от страна на един канадски гражданин. Последния щял да става премиер на принципа, щом пожарникар може, що пък една калинка да не може. Тежко и горко на всинца ни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Въпрос

  02 Дек 2021 19:21ч.

  Тази калинка от кого е препоръчана?Да не би от съпругата на бъдещия премиер и нейна дружка от гей-парадите? А може би, от самия Кокорчо?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  03 Дек 2021 4:24ч.

  Промяната, май ще е подмяна? На калинки. А спирането на корупционната практика, въведена от говорещият с теменужките, поредния мираж.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Адвокат

  03 Дек 2021 5:39ч.

  Очевидно някаква калинка на едните е влязла в конфликт с калинките на другите. В управлението на държавните дружества е винаги така още от 90-те. Един крадлив послушен негодник се подменя от нов подобен. Отговорност няма. крадат се огромни суми постоянно. Източването има своите бенефициенти в политиката, силовите структури и ложите. Самите калинки намазват добре. Горко на народеца...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи