Камен Ситнилски ще бъде отстранен завинаги от съдебната система у нас. Дисциплинарната комисия срещу него вече е събрала достатъчно доказателства, че бившият заместник-главен прокурор е манипулирал избора на прокурорската квота за ВСС през септември 2012 година.
Изхвърлят завинаги Камен Ситнилски от съдебната система

По време на проверката срещу Ситнилски редица обвинители свидетелствали, че тъкмо той е човекът, разпределял постове в прокуратурата и уреждал свои приближени на ключови позиции, съобщава "Стандарт". Това са признали и част от 288-те делегати, участвали в изборното събрание за ВСС в края на септември 2012 г. Израстването в кариерата за повечето прокурори било невъзможно без намесата на Ситнилски, обяснили обвинителите.

Камен Ситнилски и колегата му Румен Боев бяха избрани за членове на ВСС от прокурорската квота с таен вот на 21 септември 2012 г. при доста спорни обстоятелства. Въпреки очакванията, че никой няма да бъде избран от раз, двамата влязоха в съвета още на първи тур, при това с внушително мнозинство от 167 и 158 гласа.

При балотажа за другите двама кандидати от прокурорската квота 120 от делегатите подкрепиха настоящия шеф на бюджетната комисия във ВСС Михаил Кожарев и прокурор номер 1 на Благоевград Елка Атанасова.

Веднага след гласуването се заговори, че изборът на Ситнилски е уреден. Първо плъзна слухът, че в края на мандата си като главен прокурор Борис Велчев е бил притискан да препоръчва Ситнилски като свой човек. След това през лятото на 2013 г. лъсна фактът, че в съдебната система има нещо по-гнило и от скандала "Красьо Черния", който тече от години.

Изненадващо на 28 юни сутринта по имейлите на централните медии бе изпратен запис на Ситнилски, Боев и двама твърде противоречиви магистрати - хасковския окръжен обвинител Иван Ванчев и апелативния прокурор на Бургас Емил Христов. Разговорът между четиримата бил непосредствено преди избора на прокурорската квота за ВСС.

Мистериозният файл бе от поща [email protected] с изпращач "Naiden Boikov", придружен с лаконичното: "Истината винаги излиза наяве".

В самото съдържание на мейла пишеше: "Искате да станете някакъв в съдебната система? Редови магистрат? Началник на районно ниво, тарикат на окръжно или обитаващ висшите етажи, решаващи съдбите на хората, при всички положения ще ви е необходима една целувка. На ръка. Ръката на Камен Ситнилски - боса във ВСС".

Към бележката бяха приложени записи на разговори от реални СРС-та. Първото е с номер 017.08.2012. На него службите са документирали среща между Иван Ванчев и Емил Христов в ресторанта на хотел "Рич" на брега на морето между Равда и Несебър.

По време на срещата Ванчев от мобилен телефон с номер 0889661160 набира зам. главния прокурор тогава Камен Ситнилски на GSM с номер 0884110122.

Двамата провеждат завоалиран разговор, от който се разбира, че "всичко е точно" и Ситнилски може да бъде сигурен за избора си през септември.

При второто СРС Ванчев от мобилен номер 0884110084 се обажда на Христо Горчев - председател на Районния съд в Свиленград, на номер 0884733338. Казва му, че "тяхната група се организира при предстоящите избори за членове на нов Висш съдебен съвет от квотата на прокуратурата да изберат Камен Ситнилски и Румен Боев".

На 19 септември - 2 дни преди гласуването, Ванчев отново звъни от GSM 0889661160 на Румен Боев на мобилен номер 0888722895. Двамата обсъждат предстояща среща в ресторант"Барбадос" София със свои близки магистрати с цел довършване на подготовката за манипулиране на делегатското събрание на прокурорите и избирането на Ситнилски и Боев за членове на ВСС. Обсъждат също така какво са свършили междувременно по този въпрос и какви са очакваните резултати. Магистратите непрекъснато сменят GSM-ите си. Само Ванчев ползва 6 различни номера

Прихванати са и още два разговора непосредствено по време на гласуването и малко след това между Ванчев и близката му приятелка - окръжната съдийка на Хасково Миглена Тянкова. Двамата обсъждат как тече гласуването и получените резултати.

Името на Иван Ванчев нашумя през 2011 г., когато тогавашният главен прокурор Борис Велчев поиска уволнението му, защото следял и подслушвал висши магистрати. Оказа се, че Ванчев наел частен детектив, за да следи приятелката си Тянкова, която по онова време е председател на Окръжния съд в Хасково.

Така записал нейни срещи с членове на ВСС и с висши съдии.

ВСС намали заплатата му за шест месеца, но наказанието бе отменено от петчленен състав на Върховния административен съд като незаконосъобразно.

Другият участник в разговора Емил Христов пък бе проверяван от Етичната комисия на ВСС заради връзки с криминално проявени лица и чадър над тях.

В Бургас и региона се говори, че обвинителят е в доста добри отношения с местния наркобос Димитър Желязков-Митьо Очите. Официалните проверки по сигналите обаче приключиха без резултат.

Името на Ситнилскибеше намесено, макар и непряко в още няколко скандални афери.

Ви­со­ко­пос­та­вен про­ку­рор от Вър­хов­на­та ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра (ВКП) е раз­пъ­вал ча­дър над гру­па­та за мок­ри по­ръч­ки и раз­п­рос­т­ра­не­ние на дро­га Ки­лъ­ри­те 3, заяви сви­де­те­л сре­щу бан­да­та на по­кой­ния ве­че пер­ниш­ки под­зе­мен бос Рай­ко Кръв­та

Свидетелят не посочи конкретно името на ма­гис­т­ра­та, но от думите му може да се установи самоличността му, писаха тогава медиите. 

Ви­со­ко­пос­та­ве­ни­ят про­ку­рор из­вес­т­но вре­ме е бил ад­во­кат, имал е вза­и­мо­от­но­ше­ния с Ко­сьо Са­мо­ко­ве­ца и с пре­зи­ден­та на „ВАИ Хол­динг” Ге­ор­ги Или­ев, еди­ни­ят му син ра­бо­ти в ДАНС, а дъ­ще­ря му ­ в съ­деб­на­та сис­те­ма.

Един­с­т­ве­ни­ят ма­гис­т­рат, от­го­ва­рящ на то­ва опи­са­ние, е  Ка­мен Сит­нил­с­ки.

"Ня­ма да се пра­ви ни­що, за­що­то не ис­ка­ме но­ви тру­по­ве" Та­зи реп­ли­ка твър­ди, че й е под­мет­нал Ка­мен Сит­нил­с­ки вдо­ви­ца­та на уби­тия про­ку­рор Ни­ко­лай Ко­лев – Нан­ка. Тя уточ­ня­ва, че реп­ли­ка­та е про­из­не­се­на ня­кол­ко ме­се­ца пре­ди Фил­чев да се вър­не от пос­ла­ни­чес­кия пост в Ка­зах­с­тан и че е при­е­ла то­ва ка­то зап­ла­ха да спре да ро­ви, за да не про­во­ки­ра убий­ци­те на мъ­жа си. 

През 2009 г. пък се по­я­ви ин­фор­ма­ция, че висш про­ку­рор с ини­ци­а­ли­те К. С. е пре­дуп­ре­дил бив­ша­та шеф­ка на да­нъч­ни­те Ма­рия Мур­ги­на, че се под­гот­вя арес­та и. По то­зи на­чин е осу­е­те­на опе­ра­ция на ДАНС, къ­де­то ра­бо­ти еди­ни­ят от си­но­ве­те на Ка­мен Сит­нил­с­ки.

Име­то му из­ник­на и в още един скан­дал – Пла­мен Га­лев и Ан­гел Хрис­тов, по-из­вес­т­ни ка­то Бра­тя­та Га­ле­ви, съ­що твър­дя­ха, че са по­лу­ча­ва­ли пре­дуп­ре­ди­тел­ни есе­ме­си от висш про­ку­рор с ини­ци­а­ли­те К. С. 

Дон­ка Сит­нил­с­ка, съп­ру­га­та на Ка­мен Сит­нил­с­ки, е сче­то­во­ди­тел в На­ци­о­нал­на­та след­с­т­ве­на служ­ба.

Дъ­ще­ря му Ма­рия Сит­нил­с­ка ­ Ра­дой­но­ва е ра­бо­ти­ла ка­то юрис­кон­султ към МВР, а по­нас­то­я­щем е съ­дия в Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд – Со­фия.

По-го­ле­ми­ят от два­ма­та му си­но­ве Ад­ри­а­но, ра­бо­ти в ДАНС. По-мал­ки­ят – Доб­ро­мир е гла­вен юрис­кон­султ в от­дел “Об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки” на дър­жав­но­то пред­п­ри­я­тие “Ръ­ко­вод­с­т­во въз­душ­но дви­же­ние”.

Зе­тят на Ка­мен Сит­нил­с­ки, кой­то е об­ви­ни­тел в Со­фийс­ка­та во­ен­но­ок­ръж­на про­ку­ра­ту­ра, пък бе заснет, че праз­ну­ва рож­де­ния си ден с трой­ния уби­ец от „Гео Ми­лев“ Ди­ми­тър Кън­чев.

На снимките се вижда как Ан­тон Ра­дой­нов вди­га наз­д­ра­ви­ци с ки­лъ­ра в сто­ли­чен клуб.

Ця­ла­та сце­на се ра­зиг­ра в на­ча­ло­то на го­ди­на­та ­ не­пос­ред­с­т­ве­но пре­ди ВКС окон­ча­тел­но да пра­ти Кън­чев за 18 го­ди­ни зад ре­шет­ки­те през та­зи го­ди­на. Ра­дой­нов, 

Сит­нил­с­ки за­поч­ва кариерата си ка­то сле­до­ва­тел в ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра в Са­мо­ков. През 1979 г. след­с­т­ви­е­то е ре­ор­га­ни­зи­ра­но и прех­вър­ле­но към МВР и е пре­наз­на­чен ка­то зам. ра­йо­нен про­ку­рор на Са­мо­ков. Впос­лед­с­т­вие е наз­на­чен пър­во в Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра ­ Со­фия, а след то­ва ­ в Град­с­ка­та про­ку­ра­ту­ра на сто­ли­ца­та.

От 26 юни 1993 г. до 17 май 2004 година работи като адвокат. По-къс­но твър­ди, че е бил при­ну­ден да на­пус­не про­ку­ра­ту­ра­та, за­що­то е бил в кон­ф­ликт с бив­шия гла­вен про­ку­рор Иван Та­тар­чев.

Всъщ­ност е ос­во­бо­ден от ВСС с мо­ти­ва, че му лип­с­ват про­фе­си­о­нал­ни ка­чес­т­ва.

В ин­тер­вю през 2006 г. приз­на­ва, че се поз­на­ва с Кон­с­тан­тин Ди­мит­ров – Са­мо­ко­ве­ца още от вре­ме­то, ко­га­то е бил сле­до­ва­тел в Са­мо­ков. Ед­ва ли е слу­чай­но, че имен­но той е из­б­ран да за­щи­та­ва един от хо­ра­та му по де­ло за из­вър­ш­ва­не на гра­беж и от­в­ли­ча­не в Кюс­тен­дил през 1993 ­ 1994 г. Са­мо­ко­ве­ца е об­ви­ня­ем по съ­що­то де­ло.

Друг ин­те­ре­сен слу­чай от ад­во­кат­с­ка­та му ка­ри­е­ра го свър­з­ва с чле­но­ве­те на т. нар. „Фаб­ри­ка за убийс­т­ва” с учас­тие на бив­ши ба­ре­ти от вре­ме­на­та на Фил­чев.

Сит­нил­с­ки се връща в про­ку­ра­ту­ра­та е през 2004 година. Дъл­жи го имен­но на Фил­чев, кой­то на 5 май пред­ла­га на ВСС да го наз­на­чи във ВКП.

На въп­ро­са как Фил­чев се е се­тил да ло­би­ра за един ад­во­кат, Сит­нил­с­ки от­го­ва­ря: „В ед­на про­ку­ра­ту­ра, как­то и нав­ся­къ­де на­ред с хо­ра­та за по­ръч­ки тряб­ва и ня­кой, кой­то здра­во да ра­бо­ти”.

Твър­ди съ­що, че ек­соб­ви­ни­тел №1 не му е въз­ла­гал по­ръч­ки.

На след­ва­ща­та го­ди­на става за­веж­дащ от­дел. Фил­чев е та­ка до­во­лен от ра­бо­та­та му, че със за­по­вед ЛС-971 от 18 май 2005 г. го наг­раж­да­ва с ръ­чен ча­сов­ник.

През яну­а­ри 2006 г. пък из­би­ра да ко­ман­ди­ро­ва имен­но до­ве­ре­ни­ка си в Со­фийс­ка­та град­с­ка про­ку­ра­ту­ра, за да сме­ни из­пад­на­лия то­га­ва в не­ми­лост град­с­ки про­ку­рор Бой­ко Най­де­нов.

На 2 ав­густ съ­ща­та го­ди­на, ве­че по вре­ме­то на Бо­рис Вел­чев, Сит­нил­с­ки е наз­на­чен от ВСС за зам. гла­вен про­ку­рор. Учас­т­ва в еки­па, кой­то пра­ви ре­ви­зия на Фил­че­вия пе­ри­од. Как­то са­ми­ят той приз­на­ва, про­вер­ка­та не пос­ти­га съ­щес­т­ве­ни ре­зул­та­ти.

През ап­рил 2008 г. Сит­нил­с­ки ста­на член на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на сдру­же­ни­е­то с нес­то­пан­с­ка цел Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по бас­кет­бол, пред­се­да­тел на ко­я­то бе­ше биз­нес­ме­нът Ми­ха­ил Ми­хов – Ми­шо Би­ра­та.

Сит­нил­с­ки се от­ка­за от учас­ти­е­то си там чак след ка­то Вис­ши­ят съ­де­бен съ­вет пре­по­ръ­ча спе­ци­ал­но на всич­ки ма­гис­т­ра­ти да пре­ус­та­но­вят учас­ти­е­то си в сдру­же­ния с нес­то­пан­с­ка дей­ност, раз­лич­на от проф­съ­юз­ни­те ор­га­ни­за­ции.

Още от категорията

6 коментар/a

timur на 29.11.2013 в 01:24
Него го изхвърлят,а тези,които той е уреждал на топлите прокурорски местенца,ще останат ли в системата? Добре да се публикува списък с неговите кадри,защото и те са като него,мошеници!
Ерика Башани на 12.12.2013 в 23:49
Трябва незабавно да се отстранят и следните бандити: Галина Тонева Емил Банков Мирослава Тодорова Красимир Влахов Антония Делчева Ангел Павлов Боянка Младенова Красимир Петракиев Анна Баева Ралица Герасимова Цветкова. Тук ще спомена и някои даста скандални имена на юристи, които са получили като подарък титлата \\\\\\\"доцент\\\\\\\": Гергана Маринова - пълен потрес от невежество и само плагиатстване от чужди автори. Екатерина Салкова - пълен потрес от невежество и само плагиатстване от чужди автори. Ива Пушкарова - пълен потрес от невежество и само плагиатстване от чужди автори. Емилия Панайотова -пълен потрес от невежество и само плагиатстване от чужди автори. Това са индивиди, които преподават в Алма Матер! Ужас!!! Голям скандал е и Боряна Мусева, която е толкова посредствена и елементарна, но има титлата гл. ас. д-р. Защо такива простаци крадат от заплатите на качествени хора?!
Angie на 08.01.2014 в 03:15
Now we know who the sesblnie one is here. Great post!
Sinumol на 09.01.2014 в 03:37
In awe of that aneswr! Really cool!
Gerrie на 01.03.2014 в 18:51
QuotesChimp often see underwriters as a complete, without variation among providers, the coverages they feature, or the rates they bill The the fact is just the opposite. Underwriters come in numerous dimensions and kinds and, as we will find, several tactic company in occasionally simply different modes.
Aflec на 14.03.2014 в 22:26
Наглостта на Ситнилски ще продължава, докато ги има неговите крепители! Виждам, че малодушието продължава да цари. Имаше го вчера, продължава и до днес. И понеже е в рамките на сензацията да се очаква, че някой прокурор ще се саморазобличи, като \"подведен\" или по-точно - натиснат да гласува за Ситнилски, ще ползвам форума за да опиша, макар и още веднъж, какво се случи в СРП миналата година. Как бяха натискани колегите да гласуват за Ситнилски. Действие I-во: Чрез манипулативно провеждане на общото събрание на СРС и СГП, в което доминират прокурорите от СРП, бившето ръководство на СРП в лицето на Руси Алексиев си осигури, послушни, близки до него делегати и най-важното - податливи на влияние. Предварително бяха взети мерки, всички други инакомислещи, можещи да се определят, като несподелящи курса на Алексиев, както и имащи собствено мнение, да не бъдат подлагани на гласуване в качеството на делегати. За тях бе отредена ролята на миманс и безгласни наблюдатели. Отново тук, не друг, а Руси Алексиев издигна кандидатурата на Камен Ситнилски. Странно, защо ли никой от колегите му във ВКП не се сети за него и не го издигна? Моят отговор е, че от една страна не го подкрепяха единодушно и второ и то е по-важното - защото СРП и СГП са основните банки за гласове от столичния район. Действие II-ро: Така подборно определените делегати, бяха привикани лично от Руси Алексиев в неговия кабинет и им бе заявено, че в качеството си на делегати, трябва да подкрепят на всяка цена Камен Ситнилски, тъй като бил от дълго време в прокуратурата и познавал нейните проблеми. Самият факт на това привикване беше грозен и коментиран от мен и други колеги, като неприемлив и уронващ независимостта на отделните магистрати. Въпреки това колегите, се поддадоха на този натиск и очевидно са се съгласили с думите на Алексиев, като никой не е възразил относно правото им на свободен избор в качеството им на делегати. Няма да оглася имената им за тяхно добро. Действие III: То с голям успех може да бъде перефразирано по Алеко Константинов на: \"Руси Алексиев прави избори\". Така \"убедените\" кандидати отиват на общото делегатско събрание на прокуратурите от цялата страна. По време на изслушванията на кандидатите и преди самото гласуване, Руси Алексиев обикаля делегатите от столицата, както се изрази един колега от Пловдив \"като копой\", и следи някой нещо да не сбърка при гласуването за \"верния\" канидат - Камен Ситнилски, подсещанията в тази насока са често явление и Руси не се свени от тях, нищо, че действията му стават достояние на всички присъстващи. Действие IV-то: FINITA LA COMEDIА! Въз основа на селективно обработените делегати по горната метода от които СРП е само една брънка за членове на ВСС са избрани Ситнилски и Р.Боев и то от раз. Това си задоволство изразява в СРС-тата Ванчев, които са ви известни и няма да го коментирам. В коментара си, Виктор Чаушев си е затворил очите за обработката на Руси и твърде удобно мълчи по този въпрос. Не бил забелязал нищо нередно - то за да го забележиш, трябва да искаш да го забележиш. Когато предварително си решил, че ще се правиш на глух и сляп, щото си приятел с един или друг и не искаш да му правиш сечено, се получава това, което коментира Виктор. Във втората част от коментара обаче е прав - наистина трябва да се въведе пряка изборност от страна на прокурорите в страната по отношение на членовете за ВСС от прокурорската квота. Това обаче е все още само едно пожелание, което ще намери приложение, както винаги - следващия път и не отговаря на основния въпрос: Имало ли е лобиране за Ситнилски и как е осъществявано то. Аз ви дадох един зрителен ъгъл от онова, което знам със сигурност. Нека други го допълнят и доуточнят ако желаят. Всичко написано обаче е самата истина и то не води до извод за морално неукоримо поведение и за избор \"без съмнение\". Останалото са празните приказки на един човек, който отчаяно се мъчи да се спаси от урагана, който се разрази върху главата му, разчитайки именно на мълчанието на колегите и срама който изпитват от участието им в тези избори. П.С.Извинете ме за многословието, но нямаше как да изложа всичко по-накратко.

Напиши коментар