Имаме глобална студена гражданска война. И това, уви, не е бъдещето на света, това е неговото тъжно настояще. Преди около пет години изнесох доклад „Глобалната катастрофа като оптимално решение“. Там беше формулирана една част от приведените по-горе съображения и беше направен извод, че глобалната деструкция на икономиката сега е по-удобно да се решава не чрез война, а чрез глобална катастрофа. Или с други думи, глобалната катастрофа е съвременната форма на война. И първо започва епидемията от коронавирус. Отначало с помощта на медиите й се придават черти не толкова като на чумата от XIV столетие, колкото на някакъв невидим зомби-апокалипсис. А след това всемирната катастрофа действително се случва. Парализа на световните търговски пътища, тотално затваряне на границите, всеобща карантина, фантастичен „режим на самоизолация“ – всичко това разрушава световната икономика доста по-бързо и ефективно, от стратегическите бомбардировки, подводната блокада или ядреното съперничество на свръхдържавите от предишните велики войни. Още повече, че глобализацията свърши своята работа и икономиката на практически всички държави е прекомерно открита. Ето че пред очите ни се късат икономически връзки. Рязко се съкращава дължината на технологичните вериги. Вследствие срива на пшеницата над света надвисва призракът на глада. Брутният вътрешен продукт, чието падане с единици от процента се възприемаше от всяка страна като национална трагедия, пада веднага с 15%, прогнозите достигат до 50 % и повече. Няпомням, че крайните показатели на Великата депресия от 1929 година бяха едва около 30% спадане на БВП. Да направим изводи. Преди войната беше социална катастрофа. Днес социалната катастрофа стана война. Преди се стремяха да представят гражданската война като световна. Сега световната война ще бъде институционализирана като гражданска. Но самата тази война под формата на народни бунтове и антитерористични операции ще бъде просто прикритие за борбата в съвършено различни пространства.

 

 

 

Ето че поредната световна война е при нас. Вече Четвърта. Ще кажете, че не вярвате в това. „Къде са взривовете, свистенето на падащите бомби? Къде е грохотът на канонадата? Къде е кръвта на загиналия другар върху моята бойна униформа? Къде са нападенията с крилати ракети на нашите градове? Къде са епицентровете на ядрените взривове и зоните на радиоактивно заразяване?“ – ще възкликне всеки читател. Няма ги. Поне засега. Главното във войната е да се съкруши страната - жертва на агресия или даже цяла група страни. Без значение с какви методи и начини. От опита на недалечната история ни е известно, че за това съвсем не е задължително да се преминава „границата на реката“ с милионни маси танкови и механизирани части, сривайки в предутринния мрак спящите летища. Не се налага да натискаме „червеното копче“, за да се изстрелят в небето стотици балистични „Minuteman” и “Trident” с ядрени бойни глави. В ядрено-ракетната схватка победител няма да има, операторите на Четвъртата световна добре разбират това.

 

Каква война се разразява днес?

 

Войната като социален институт изпълнява няколко функции: отхвърляне на нежизнеспособните общности, преразпределение на активите, разпалване на пасионарността (масовата готовност за саможертва, по Л. Гумильов – б.пр.), привеждане в действие на „социалните лифтове“, „първичното опростяване“ на управлението и т.н. Може би е правилно да се каже в минало време – някога войната изпълняваше тези функции.

 

С банкрутирането на преоценените интернеткомпании (балона на доткомите), с падането на кулите-близнаци на 11 септември на същата тази 2001 година, се диагностицира общата криза на глобалния световен ред. В 2008 тази криза получи икономическо измерение, в 2013-14 – военно, доколкото „политиката на санкциите“ се явява форма на икономическа блокада, тоест инструмент на „войната на Атина“ („Война на Атина“ е термин на автора, означаващ геоикономическо стълкновение на политико-икономически стратегии чрез: доминирането в технологическите системи, промени в международните правила и международните технически регламенти, контрол над финансовите и информационни системи, международните транспортни коридори. Това е война за мозъците и за качественото население. Това е умение да се използват миграционните процеси и оранжевите революции за дестабилизиране на ситуацията в лагера на противника. -  б.пр.).

 

Третата световна вече стихна

 

Между 2008-2013 година Джереми Рифкин формулира идеологема за преодоляване на кризата чрез преход към нов технологичен ред и изграждане на трансиндустриално общество след постиндустриалното.

 

Общите щрихи на този ред бяха определени на чернова през есента на 2014:

 

  • Производствена икономика вместо икономика на потреблението;

 

  • Постглобално устройство на света;

 

  • Автоматизирани производства и господство на изкуствения интелект в промишлеността;

 

  • Адитивни технологии;

 

  • Затворени производствени цикли, ефективно природоползване, вместо опазване на природата;

 

  • Нови формати на управление – семантично, онтологично и т.н.;

 

  • Цифрова икономика, тоест тотален контрол на държавните структури за всички транзакции.

 

Изграждането на трансиндустриално общество предполага решаване на редица технически проблеми, създаване на нови и разрушаване на стари социални институции, преразпределение на активите в полза на производството и организацията на създаващия се технологичен ред, промяна на баланса на силите между страните и военните блокове.

 

Подобни задачи винаги са се решавали чрез война.

 

Първата световна отблеляза прехода от века на парата и електричеството към века на авиацията и двигателите с вътрешно горене. Тя приведе към разпад Османската империя и Австро-Унгария, доведе до деградацията на Франция и Германия, загубата на цивилизационното лидерство на Великобритания и присвояването му от Съединените американски щати. Русия излезе от тази война след революция, което ѝ позволи да избегне участта на победените, да не вземе върху си греховете на победителите и, макар и с териториални загуби, да запази империята.

 

Втората световна война от една страна стана опит (с негодни средства) да се „преиграе“ Първата, а от друга – преход към века на атомната енергия, безотказната реактивна авиация и космоса. В хода на нещата окончателно беше ликвидиран „германският проект“, разрушена Японската империя, Италия загуби придобивките си от предишната война, Англия загуби политическа самостоятелност и се превърна в сателит на САЩ. Америка засили световното си лидерство, създаде глобална организация от нов тип, основана на принципа на логистиката и завърши войната като единствена държава-притежател на ядрено оръжие.

 

Но глобална организация от нов тип – на основата на марксистката онтология и комунистическата идеология – създаде и Съветският съюз. Започна противопоставянето на свръхдържавите.

 

Доколкото и двата противника притежваха ядрени, а от 50-те години и термоядрени оръжия, Третата световна война от самото начало се проектираше като глобална ядрена. Следва да се има предвид, че в този потенциален конфликт САЩ от самото начало и до края имаха преимущество: пълен паритет изобщо не беше достигнат, относителен паритет настъпи едва в края на 70те години. Дотогава стратегическата ситуация изглеждаше по този начин: СССР може напълно да унищожи европейските съюзници на САЩ, Съединените щати могат напълно да унищожат Съветския съюз и да оживеят, но при това да понесат неприемливи загуби.

 

Поводи за реална ракетно-ядрена война имаше достатъчно, но рисковете от нея се възприемаха от страните като недопустими. В началото на 80-те година Карл Сейгън и Никита Моисеев се отнесоха творчески към създалата се военно-политическа ситуация и разработиха концепцията за „ядрената зима“ – тотална климатична катастрофа, породена от глобалната война.

 

Моделът на „ядрената зима“ беше абсолютно херметичен – можеше да бъден доказан или опроверган, само ако се организира такава война. Но разсъжденията изглеждаха достатъчно убедително, за да приемат световните ръководители най-сетне отдавна свършения факт – Третата световна война се оказа студена. Това беше блокадна война, непредполагаща стълкновения на основните сили на главните противници. Разбира се, по степента на пасионарност на страните, се разразяваха локални конфликти. Разбира се, тези конфликти леко променяха равновесието между свръхдържавите, но съдържанието на студената война се съставляваше не от престрелките във Виетнам, Ангола или Афганистан, а от борбата на съветската геополитика с американската геоикономика. Блокада и контраблокада.

 

Студената война разглоби СССР, социалистическото общество, световния „ляв проект“. Неин резултат беше и 5-ят технологичен ред: глобализация, икономика на потреблението, икономика на услугите. И неоспоримото военно-политическо, икономическо и културно лидерство на Съединените Американски Щати.

 

По този начин Третата световна война реши задачата за смяната на технологичния ред и преразпредлението на активите между старите и новите центрове на силата. Конфликтът на свръхдържавите носеше глобален характер, но въпреки това, от общоприета гледна точка, война като такава не се състоя. Имаше бавно противостоене, задушаваща блокада, информационно въздействие и на заден план на всесмирната театрална сцена – локални стълкновения в далечната периферия на света във вид на обичайни войни, със стрелба, с бомбардиране, разрушени градове и трупове на хора.

 

Войната стана друга.

 

Битката за трансиндустриалния ред: глобална гражданска

 

Разпадът на СССР породи концепциите за „устойчиво развитие“ и „край на историята“, реализирани във формат на глобализация. От самото начало беше ясно, че това не е за дълго и че ни чака нов етап в борбата за преразпределение на света.

 

Първата тънкост се състои в това, че глобализацията унищожи традиционните цикли на подеми и спадове в икономиката, описани преди едно столетие от Николай Кондратиев, което направи невъзможно съвместното съществуване (или обратното, войната) на конкуриращи се световни икономики. Следователно, новият глобален конфликт трябва да се формира около световните технологии. Това го идентифицира от една страна като преход между технологични редове, а от друга – като разглобяване на обществото на потреблението и построяване на нова производствена икономика.

 

Втората тънкост е свързана с цикличността на американската история: двадесетгодишна неустойчивост, четири-пет години конфликти под формата на гражданска или външна война, 15 години реконструкция и 40 години устойчиво развитие. От 2001 година САЩ встъпиха в нов цикъл. В 2020 той трябва да достигне фазата на кризиса, което предизвиква гражданска война в държавата-хегемон, тоест глобална гражданска война. Като алтернатива конфликтът може да бъде изнесен навън, както това беше направено в началото на 40-те години, но за това е нужно да се създаде силен външен противник.

 

Подобно нещо може да се направи, ако се разруши системата на глобализацията. Американците предприеха съответните стъпки, но „световният тероризъм“ не стана заплаха за американския начин на живот, независимо от целия предоставен му пиар.

 

Накрая, третата тънкост се състои в особеностите на икономиките от 5-ти ред с неговото господство на финансовите технологии над производствените и менажирането на домакинствата и здравия смисъл. В резултат на многогодишната практика за изнасяне на „мръсните“ производства зад граница, америкаците прекалено много усилиха своя конкурент Китай, придавайки му статут на „работилница на света“ и освен това претовариха своята финансова система с кредитни задължения, а икономическата – с деривативи.

 

Вследствие на това в света като че от само себе си се създаде макрорегионална полицентрична структура. Съединените американски щати оставаха неоспоримия военен и икономически лидер, но не можеха да използват преимуществата си в рамките на режима на глобализация. Китай напротив, се вписа прекрасно в създалия се световен порядък, ликвидира вековното изоставане и съсредоточи в свои ръце почти всичко необходимо за нов устрем, с изключение на няколко критични технологии, които Щатите удържаха за себе си, а КНР не можа да възпроизведе. Русия се „вдигна“ за търговия с въглеводород и започна да претендира за собствен проект, а Европа за първи път в многохилядната си история съумя да създаде ако не истинско единство, то най-малкото политически съюз и „пет свободи на преместването“: на хора, товари, пари, информация, услуги. Това веднага превърна ЕС в концептуален конкурент на САЩ.

 

При всичко това военният съюз между Русия и Китай, сключен в минала, ако не и в по-минала епоха, не беше разтрогнат, което в перспектива създаваше напрежение между първата военна държава в света и коалицията на втората и третата държава. Световната война получи напълно разбираеми и познати очертания и в тези условия рязко се повиши значението на въоръжените сили на ЕС. В рамките на структурата на НАТО те, разбира се, би трябвало да подкрепят САЩ, но НАТО все повече изглеждаше хартиена бюрократична организация, а не реален военен съюз.

 

С „политиката на санкции“ от 2014-2016 и последвалото й преминаване в „политика на блокада“ САЩ не решиха проблема, даже и в случай на идеално завършване на тази блокада – да кажем със смяна на политическия режим в РФ и връщане на Крим в състава на Украйна. Беше задължително в орбита да влезе блокада и на Китай, а КНР упорито продължаваше да действа „в рамките на правилата“ и не даваше необходимия повод.

 

Локалните войни през 2011-2019 години в Либия, Сирия и редица други страни демонстрираха технологичното преимущество на НАТО и САЩ, но от икономическа, а пък и от политическа гледна точка, се оказаха акции на провал. Стана ясно, че както Третата световна война не беше подобна на Втората, така и новата война няма да бъде съчетание между „ледена блокада“ и локални конфликти в периферията.

 

Като следствие на всичко това, между 2013 и 2020 г. у световните елити бавно и мъчително узрява решение. Същността му е в това, че локалните войни вече са икономически нерентабилни, тоест престанали са да бъдат адекватни инструменти за преразпределяне на ресурси. Глобална война, без значение дали е наситена ракетно-ядрена по ранната идея на Третата световна, или голяма война с ограничено използване на оръжия за масово поразяване, построена по-скоро в логиката на Втората, съдържа неприемливи рискове. И още по-лошо – голяма война отчасти позволява да се реши спора между държавите за световното лидерство, но в създалите се принципно нови условия, тя не преодолява икономическите проблеми нито със задлъжняването, нито с деривативите, нито дори с изкривяването на икономиката в посока на потреблението.

 

Възникна и беше рефлектиран „проблемът на мащаба“: ограничената война не може да влезе в ролята на „високотехнологичен деструктор на икономиката“ по Александър Неклеса, а глобалната война се оказа твърде добър деструктор – „камък върху камък няма да остане“. По същия начин една война, даже от мащаба на Втората световна, няма да окаже никакво въздействие на пазара на труда в условията на прогресираща роботизация: освобождават се милиарди ръце, а военните загуби се прогнозират в рамките на няколко десетки милиона – разликата от двата подхода. Глобалният обмен на ядрени удари вероятно ще реши проблема с излишната работна ръка, но ще е малко радикален даже за съвременния световен елит, който между другото при подобен обмен може също да пострада.

 

В резултат постепенно изкристализира мнението, че войната вече не е адекватно, макар и радикално решение. Тя е или недостатъчна, или прекомерна.

 

Очертанията на глобалната схватка

 

Значи, война няма да има? Разбира се, че ще има! Но съвършено различна.

 

Не Първата – с пехотни атаки против картечници. Не Втората – с танкови удари и стратегически бомбардировки. Не Третата – с политико-икономическо противопоставяне, блокада и подривни операции. Всичко това впрочем ще бъде използвано, но в качеството му на фон, а не като съдържание.

 

На ниво държави актьорите в новата война, при това единствените, са Съединените американски щати. Основната задача, стояща пред САЩ, е преформатирането на националната икономика. Става дума най-вече за водещата позиция в 6-тия технологичен ред, а в идеалния случай – за преход към посттехнологично развитие. На Америка ще е нужно да оздрави финансовата си система, да преразпредели активите в полза на промишления капитал и да извади от играта, в краен случай временно, повярвалите в себе си Китай, Русия и ЕС.

 

„Преразпределние на активите“ означава рязко отслабване в 5-ти технологичен ред, тоест конфискация на финансовия капитал, преди всичко банковия. Това не може да се направи без насилствени мерки, затова става дума за „правилна“ или „съдържателна“ гражданска война. Гражданска война в държавата-хегемон, при това в условията на глобален мир, непременно ще стане глобална. „Гореща“ гражданска война американците вече са опитвали във втория цикъл от своята история (1861-1865) и нямат особено желание да повтарят този кървав експеримент. Следователно, на първо място, гражданската война трябва да бъде експортирана от „града на хълма“ (по думите на Дж. Уинтроп за месианската роля на американците – б.пр.) в световната периферия и, на второ място, самата война трябва да бъде по възможност студена.

 

Имаме глобална студена гражданска война. И това, уви, не е бъдещето на света, това е неговото тъжно настояще. Преди около пет години изнесох доклад „Глобалната катастрофа като оптимално решение“. Там беше формулирана една част от приведените по-горе съображения и беше направен извод, че глобалната деструкция на икономиката сега е по-удобно да се решава не чрез война, а чрез глобална катастрофа. Или с други думи, глобалната катастрофа е съвременната форма на война.

 

И първо започва епидемията от коронавирус. Отначало с помощта на медиите й се придават черти не толкова като на чумата от XIV столетие, колкото на някакъв невидим зомби-апокалипсис. А след това всемирната катастрофа действително се случва. Парализа на световните търговски пътища, тотално затваряне на границите, всеобща карантина, фантастичен „режим на самоизолация“ – всичко това разрушава световната икономика доста по-бързо и ефективно, от стратегическите бомбардировки, подводната блокада или ядреното съперничество на свръхдържавите от предишните велики войни. Още повече, че глобализацията свърши своята работа и икономиката на практически всички държави е прекомерно открита.

 

Ето че пред очите ни се късат икономически връзки. Рязко се съкращава дължината на технологичните вериги. Вследствие срива на пшеницата над света надвисва призракът на глада. Брутният вътрешен продукт, чието падане с единици от процента се възприемаше от всяка страна като национална трагедия, пада веднага с 15%, прогнозите достигат до 50 % и повече. Няпомням, че крайните показатели на Великата депресия от 1929 година бяха едва около 30% спадане на БВП.

 

Понеже хората са лишени от възможността да работят (това се отнася за малкия бизнес, самонаетите и много други), техните спестявания горят в пламъка на карантината. Практически всчики кредити, дадени от банките на частни лица, стават невъзвратими. Ето ви и саниране на икономиката, и ликвидиране на „финансовите балони“, и главното – преливане на активите от банковите във финансовите фондове и от тях частично към промишлеността на новия технологичен ред.

 

Съединените щати разбира се също страдат, но те имат план за действие, има разбиране за съдържанието на случващото се, има светлина в края на тунела. Всички ще платят, но само те ще се ползват от плодовете. Изобщо – идеална стратегия!

 

А къде е гражданската война? Тя ще започне малко по-късно, когато нивото на разорение, постигнало страните, ще бъде окончателно осъзнато. И не толкова от народните маси, колкото от дребната буржоазия, която попадна под ножа във война без война. И да отбележим, американските финансови елити, чиито интереси изразява кланът Клинтън. Те сами ще започнат война за изгубеното имущество, за изгорелите пари – за съществуването си.

 

Пространство на ожесточена борба

 

Задачата на тези елити, които ще спечелят от катастрофата, ще бъде да удържат войната в рамките на „хладна“. Тоест, да я водят в юридическото пространство, в семантиката, във виртуалната и допълнената реалности. Но не бива и напълно да се игнорира реалният свят, затова отново, както и в Третата световна война, ще има политическа опера, където на преден план ариите си ще пеят протагонистът и антагонистът, а на заден – Троя гори и мъртвите погребват своите мъртъвци.

 

Да направим изводи. Преди войната беше социална катастрофа. Днес социалната катастрофа стана война. Преди се стремяха да представят гражданската война като световна. Сега световната война ще бъде институционализирана като гражданска. Но самата тази война под формата на народни бунтове и антитерористични операции ще бъде просто прикритие за борбата в съвършено различни пространства.

 

Да ги изброим. Преди всичко това е юридическото пространство. Опитът с коронавируса показа, че всички конституционни гаранции на гражданите, а следователно и всички членове на зконите, опиращи се на тези гаранции, не струват и хартията, на която са напечатани. Това се отнася и за международното право, и за националните закони. От една страна това означава, че елитите се канят да управляват, опрайки се на грубата сила, тоест нас ни заплашва информационен фашизъм, медицински фашизъм, или даже обикновен фашизъм. От друга страна, силата като единствен инструмент на властта е недълговечна. Рано или късно „законът на джунглата“ ще се смени с една или друга форма на легитимност. “Новият закон“ ще определи победителите и загубилите в глобалната гражданска война. Да отделим отделно място на информационното право, правото на медиата, правото, действащо в различните виртуални светове. Защитата на информацията. Управлението на информацията. Трансформацията на информацията.

 

Главното е контролът над мрежите, над мрежовите протоколи, програмните форми и работните програми. Физически контрол над сървърите, центровете за обработка на данни, мрежовите възли и интермодалните портали, свързващи виртуалното с реалността.

 

По-нататък ще изброим концептуалното пространство и свързаните с него семантично и онтологично пространства. И разбира се лингвистичното пространство. Според мен, медийната епидемия от коронавирус нанесе удар не само по китайската икономика, макар и нейните дългосрочни загуби да се считат по-големи, отколкото при останалите участници в играта, но и по китайския език, който постепенно започна да се възприема в света като конкурент на английския. Така че, ако САЩ постигнат своите цели в тази война, на Земята ще остане само един концептуален език – английският.

 

Някрая, макар и на последно място, „войната без война“ ще обеме технологичното пространство, преди всичко критическите и закриващите технологии. Въоръжените сили, в обичайния смисъл на тази дума, тоест действащите в дадено географско пространство, разбира се също ще бъдат използвани, но само за една цел – за да се отбие желанието на губещата страна несанкционирано да превърне студената война в гореща.

 

Войната, за която Русия, както обикновено, не е готова, не е проблем на неопределеното бъдеще. Тя се води вече два месеца. И според мен, в тази война противникът приема тактиката на блицкриг по-добре, отколкото това са правили хитлеровите генерали през 1941 година.

 

Източник: vpk-news.ru

Превод и бележки за "Гласове": Екатерина Грънчарова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

54 коментар/a

Наблюдател на 14.05.2020 в 12:16
До коментар "на 14.05.2020 в 11:59" Пиши с постоянен ник за да се види кой пише глупостите. Имаш компютър, имаш интернет, направи справка и спри с тези глупости. Не смесвай години и събития. Що се отнася до "Голодомора в Украйна" и милионите умряли - това е фантазия, неподкрепена с конкретни факти защото НЯМА смъртен акт подписан от лекар в който се казва "умрял от глад". Няма в СССР, нито в САЩ, въпреки, че и в САЩ по време на Голямата Депресия населението е "умирало от глад". Само в една болница в НюЙорк в архива има смъртен акт в който като причина за смъртта е посочено - глад.
Наблюдателю, на 14.05.2020 в 12:19
По времето на Великата депресия СССР не просто не е засегнат, ами е поле на прочутия Голодомор, с милиони загинали от глад селяни, със случаи на човекоядство, заради изнесното в огромни количества зърно за финансиране на строителството на заводи, основно за оръжия. А и заради изселването и фактическото изтребление на най успялите селски стопани, т.н. кулаци.
Голодомора в Украйна най-добре се обяснява с един стар виц на 14.05.2020 в 12:22
Докладвали на Тодор Живков, че овцете в едно ТКЗС раждат по четири агнета. "Браво бе, рекъл той, значи по едно агне за износ и по три за вътрешния пазар!" Та и Каганович така - рапортувал за небивала реколта, а за да изпълни държавните доставки, иззел и семената на хората. Естествено, глад. А от Гулаг и Сибир спасение има - нали СоЛЪЖЕницин ги е преживял?
Наблюдател на 14.05.2020 в 12:25
За тези, които са грамотни: "Of the seventy to eighty thousand foreigners who came to the USSR in the 1920s and 1930s for work, a large proportion was American." https://timeline.com/american-women-moved-russia-5eec1b68cd34 "Illegal Emigration to the U.S.S.R. During the Great Depression" https://www.genealogia.fi/emi/art/article237e.htm И всички тези 70-80 хиляди имигранти влезли в СССР 1920-30г са отишли там за да гладуват. Четете тинейджъри. Не се оставяйте да ви манипулират и да се носите по течението на лъжите с които ви заливат.
observer на 14.05.2020 в 12:32
Още една статия, в която няма нито една истина. А това си е постижение един вид. И понеже нямам никакво намерение да си губя времето да я анализирам подробно, само един пример - Съветският съюз се разпадна, защото беше конструиран на принципа на империите; достатъчно беше натискът да отслабне при колебливия опит за демократизиране на Горбачов и цялата система се срути.
Наблюдател на 14.05.2020 в 12:39
observer, статията е добра, но трябва да се прочете цялата. Направи справка кой е автора. За напъващите по-горе да критикуват казаното от мен: СССР е резултат не от революция, а от преврат. Има само една революция през февруари 2017г от Социалистите революционери или съкратено СР - есери. Затова много държави по света не признават СССР и което е интересно, България признава СССР една година след САЩ. А причината САЩ да признаят СССР през ноември 1933г е Голямата Депресия.
малката злобна хиена на 14.05.2020 в 13:03
Препоръчвам статията на Александър Дугин - Войната е нашата майка.... Промитите мозъци, както и лишените от разум няма как да разберат случващото се. Предстоят интересни години, които ще донесат на някои слава, а на други позор както вече се е случвало в историята. Всеки, който мисли, че историята на света започва и свършва с него ще бъде много разочарован и изненадан от съдбата си. Докато доброто е добро, а злото - зло, ще има приятели, другари, неприятели и врагове и това ще бъде дотогава, докогато вълкът и агнето заживеят заедно и дружно, т.е никога.
бананова република на 14.05.2020 в 13:10
Някои болни умове бълнуват за план Маршал за ЕС страни. А кой ще помогне на Украйна и Индия - африка? Помоща е е СОЦИАЛИЗЪМ, е обявено от дясното и новият световен ред след бретън-уудс. Мршал план е кейнсиянство, против комунизмът чукащ на вратата след фашизмът в Италия и Франция, мизерията в Германия и другаде, разрушени сгради и пътища, заводи. Предполага дефицит бюджетен 20-30% - тоест растеж чрез веднага харчене на държавни бюджетнии постъпления, и 90% данък, златен стандарт за доларът извън САЩ, и фиксинг към доларът на другите валути, 60-70% държавна икономика и 30-50% заетост на държавна заплата.Милтън Фридман бащата на неолибералната икономика и световен ред, преди 20г предсказа провал за Китай и благоденствие за Индия. Китай планира и не прави приватизация. ДНЕС:В Китай поръчват по 10 броя Tesla Model 3 на минута В Китай, Long Range Model 3 се продава за около 340 000 юана или малко над 48 хиляди долара, след държавните екосубсидии. AWD Performance пък е на цена от 419 800 юана или малко под 60 000 долара.Шок: индийският автомобилен пазар с нулеви продажби през април
гладио и кондор на 14.05.2020 в 13:12
Каква пазарна икономика при световни цени на ресурсите и не световни доходи - ТУК Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО! И понеже само трудът не е на световна цена в пазарна икономика, износителите от тази страна правят той трудът да си е вечно евтин. И в такива страни само големите, износителите са добре, малкият бизнес и работниците оцеляват или се изнасят. И каква полза от пазарна икономика, след като вносът е сладка хапка, огромна. Не може двама трима да държат производството, но толкова може да държат вносът. И имат огромна полза от срив на вътрешното производство, за огромни печалби, и ползват огромно влияние да е така, и пазарно като сриват цените когато е нужно и също политически - купуват всеки политик.
"Ама в САЩ също имало Голодомор" на 14.05.2020 в 13:18
Ми може да е имало. По този въпрос може да се коментира. Ама ако не си забелязал - коментираш "бурното развитие на СССР". Напиши си коментар за САЩ и си коментирай на воля. А за ГОЛОДОМОРА - нямало било смъртни актове. Освен, че умирали директно от глад много от жертвите просто са разстрелвани при опита си да се доберат нощем до собственото си жито. Това ли да напишат прилежните и точни чекисти в смъртния акт? За Голодомора, както и за всичко нелицеприятно, което се случва в СССР обикновено се разчува след 50 години. Това, че "няма документи" е много разпространена фраза на застъпниците на сталинизма. Или както казваше товарищ Сталин - няма документ, няма човек - значи няма проблем. Руснаците не пропускат случаи да се похвалят даже и с неща които не са за хвалене. Ако има потомък на емигрантите отиващи в земния рай СССР да работят то света щеше да чуе веднага. Нещо като "Аз съм потомък на французи, но баща ми е емигрирал тук през 35та година и тук си заживяхме прекрасно" Такова нещо няма и не се е чуло да има. Украйна пострада най-много през войната и от друго. На нейна територия се разгръщаха действията на съветските партизани - много от които бяха проклятие не само за германците, но и за самите украинци. Прословутата Зоя Космодемянска е била в отряд, който е имал за цел да пали и унищожава къщите на селяните и техните хранителни запаси, за да не могат немците да ги използват. Затова и селяните не са и симпатизирали и никой не и е помогнал се скрие о нацистите. И днес Русия коментира за "лошата Украйна", където имало фашисти. Но забравя какво е преживял украинския народ от болшевиките.
Sin на 14.05.2020 в 13:33
Така е. Трябва да се въведе военно обучение и в детските градини. Че ако американците ги хванат неподготвени, не ми се мисли. Никакви играчки със западно влияние повече ! Само Калашници, Катюши, Атомни бомби и влекачи за ракети като на Асад. Войната - това е нашето бъдеще ! Настояще ! И Минало, най-важното от всички !
ОТКРОВЕНИЕ на 14.05.2020 в 13:37
Терористичните актове в САЩ: През 1989 г. Ванга казва: "Страх, страх! Американските братя ще паднат, накълвани от птици железни. Вълци ще вият в гората и невинна кръв ще се пролее като река." На 11 септември 2001 г. самолети, похитени от терористи, се врязват в кулите-близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. ХРАСТИТЕ=БУШ БРАТЯ И БАЩА, ВЪЛЦИ=Paul Wolfowitz,Пол Адолф Волкър,сър Джеймс Уолфънсон. ............................ ............. План Марщал е продължение на Бретън Уудс договорът - който прави доларът в чужбина златен, конвертируем в злато, а другите валути се фиксират в долари. Тоест нужни са долари за резервът на другите страни. Печатат долари, половината се връщат в САЩ и разгарят икономиката им, а другите след завъртане по планът Маршал и около него, отиват в резервът на държавата. Тази политика е прокълната от неолибералите Рейгън, Тачър, Буш. СОРОС. Те тачат егоизмът. И все още тази политика е доминираща, и все по доминираща. От Уикилийкс излезе разговори от посолства, където им се забранява да говорят за кейнсиянство. Сатаната, князът на светът, е с неолибералите. Него и революция няма да го помръдни, освен Второто пришествие- Джордж Буш - младши намали данъците, бюджетът е празен, растежът е под 1%, парите от намалените данъци не отварят работни места и са намалили потреблението, държавата движи парите парите - и те отиват за заплати и инвестиции - с което се разгаря икономиката, бизнесът чака да види растеж и пасува. Голяма грешка беше това намаляне на данъци, фалират, оставиха повече пари в бизнесът а той пасува. 2001 11 август: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2001/08/11/210400_statistikata_se_usumni_v_novata_ikonomika/ http://www.theglobaleconomy.com/USA/Economic_growth/ След месец, сринаха близнаците - световният търговски център, което стана алиби за това федералният резерв и банките да му отпуснат краят, печатане на долари и даване на заеми на воля. Което направи световен кредитен бум, който се срути 2007ма.. А преди бумът имаше спукан дотком балон, вкарал в голяма рецесия САЩ, която рецесия Буш бореше с ниски данъци, и никой не вкара данъци за хазната им.
Черно на бяло на 14.05.2020 в 13:44
Терористичните актове в САЩ: През 1989 г. Ванга казва: "Страх, страх! Американските братя ще паднат, накълвани от птици железни. Вълци ще вият от храстите и невинна кръв ще се пролее като река." На 11 септември 2001 г. самолети, похитени от терористи, се врязват в кулите-близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. ХРАСТИТЕ=БУШ БРАТЯ И БАЩА, ВЪЛЦИ=Paul Wolfowitz,Пол Адолф Волкър,сър Джеймс Уолфънсон.
339 на 14.05.2020 в 13:47
Отличен анализ.Има от всичко-ретроспекция и бъдеще."Преди-войната беше социална катастрофа.Днес-социалната катастрофа е война."Преди "утре"-дойде короната.
какво разбрахме на 14.05.2020 в 13:49
Хората не разбират, че живеят в един ужасен свят. Свят на силните, ДЯСНОТО! Кой силен ще позволи друг да го настигне. Англия проповядва свободен пазар когато е мега силна от държавна намеса - дирижиране и инфраструктура. МВФ и Световната банка, не отпускат пари за изграждане на съвременна инфраструктура и мощности, а само за пазаруване от вече силните. Така и със субсидиите от ЕС. Силният издърпва стълбата. ...................... Германия няма спад след обединението, О ЧУДО: https://www.theglobaleconomy.com/Germany/GDP_per_capita_current_dollars/ Защо Германия не рухна след обединението? Ако бяха оставили ГДР-провинциите на ниски заплати, инфлация, ..., като България? Щяха и досега да са апокалипсис. Не е заради дълг на ФРГ-частта. Просто обмениха марките, напечатаха западни, според делът на добавеният БВП от ГДР, и направиха заплатите такива, че да няма емиграция към запад. Нещо което можеше да стане веднага в цяла източна Европа. Но не е била това целта - добруване. Това можеше и целият свят да го поиска. Но казват, ще има безработица, ще рухне всичко. (Още сега 60% от заплатите, пенсиите и помощите, каквито са в Германия. И подпомагане на бизнесът и производството. Чрез 50 милиарда нов държавен дълг, изхарчване на целият фискален и целият валутен резерв. Преминаване към еврото или към златно-сребърен стандарт без резерв, само гаранция - да се изплатят до 20г. с лихва 3%, в злато и сребро.) В Австралия имат най-високи минимални заплати, но нито са фалирали нито имат огромна безработица и високи цени. https://www.theglobaleconomy.com/Germany/Government_debt/ https://www.theglobaleconomy.com/Germany/government_spending_dollars/В нашето село, ядоха агнешко 100 пъти по-малко, отколкото преди 15-20г. Тогава всяка къща имаше по около 10 овце, за които плащаше на овчар 1,5-2 лева за овца, всеки месец. Не е въпрос на производство, а е въпрос на търсене, в селското стопанство. Няма смисъл да произвеждаш. Макар, дясното, буржоазната икономика да казва, че производството създава търсенето. Чили 23 цента$, квч, Германия 35 цента$,Чили 3 900 квч - СЕГА, България 4 700 квч - сега, на глава ток, Германия 7000 квч, на глава годишно. България 13 цента$. А в коя пазарна - не социална страна с ниски доходи, има парно? Цената да се увеличи докато стигнем Германия по-потребление спрямо доходите. Какво е тая глезотия от соцът останала, заплата 600лв с .. със 6 пъти по-ниска от Германия, а разлика в потребление на ток 0,5 пъти. България е свободна не солидарна пазарна плутократична държава, като от преди 1944та и дори като преди 1934та. В Колумбия или МЕКСИКО, имат два пъти по-големи цени на токът и над два пъти по-малко ток на глава, при нашият стандарт и продукт на глава, и доход на глава. 1985г?Турция 660 квч на човек, Чили 995 квч, България 4 680 квч, Гърция 2 666 квч, Швеция 15 000 квч, Норвегия 22 560 квч, Австрия 5 280 квч, Белгия 5 500 квч, Израел 3485 квч, - 1985 година - електропотребление на глава. СЕГА: Турция, Чили, Унгария, Полша, Кипър, Румъния, са имали по-малко от България през 1985г. и СЕГА - СЪЩО. СЕГА:Турция 2 850 квч, Чили 3 900 квч - СЕГА, България 4 700 квч - сега, Румъния 2 580 квч - сега, Румъния през 1988г. е 3 400 квч, Унгария сега 3965 квч, Унгария 3426 квч 1990г. Полша 3970 квч - сега, 3568 квч - 1988г. Нормално е, НОРМАЛНО Е, токът да стане 2-3 пъти по-скъп, и 2-3 пъти по-малко от сега, за такава страна като България. ПАЗАРНА! В Китай има ленинизъм. Няма приватизация, 70% от БВП се прави от държавата(не-частен-капитал), 50% от работната ръка е на държавна работа. КАПИТАЛИЗМЪТ Е ЧАСТЕН, ИЛИ ДЪРЖАВЕН, ИЛИ СМЕСЕН. КАПИТАЛИ=ИНВЕСТИЦИИ, КАПИТАЛИСТ=ИНВЕСТИТОР. Търговско дружество извлича печалба, не търговско има разходи но не извлича печалба. Преди църквите се издържат от лепти, но след това миряните дават земя, и църквата сама се издържа. Приватизацията беше отнемане на самоиздръжката на държавата, и на дневен ред има данъци за издръжка на държавата. НЕ Е ЛИ ЧУДНО ЧЕ МЕДИЦИНАТА БИЛА ЧАСТНА И ТЪРГОВСКА, А ОБРАЗОВАНИЕТО НА МЕДИЦИТЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА Е БЕЗПЛАТНО? ....... Милтън Фридман бащата на неолибералната икономика и световен ред, преди 20г предсказа провал за Китай и благоденствие за Индия. Китай планира и не прави приватизация. ДНЕС:В Китай поръчват по 10 броя Tesla Model 3 на минута В Китай, Long Range Model 3 се продава за около 340 000 юана или малко над 48 хиляди долара, след държавните екосубсидии. AWD Performance пък е на цена от 419 800 юана или малко под 60 000 долара.Шок: индийският автомобилен пазар с нулеви продажби през април. Токът в Китай е 4-4,5 американски цента. При чиста минимална заплата 300 долара, чиста в България е 500 лева - при ток 13 цента. НХКНХК - Бургас, спестяваше над милиард долара от по-евтино непазарно гориво, за народът. Годишно спестяваше, на народът и бизнесът, милиард долара. Пазарно не значи ниска цена и високо качество, така е само с не-пазарното. Пазарното е световна цена, като житото и бензинът, нефтът, дизелът. Това, че държавата има контрол над НЕК, спестява на домакинствата от 5 милиарда до 10 милиарда, лева годишно. Пазарната цена е два-три пъти повече. СВЕТОВНАТА. 35 ЕВРО ЦЕНТА Е В ГЕРМАНИЯ КВ.Ч. Всъщност Кита няма положителен търговски баланс. ЕС внася от Китай за 200 милиарда евро, изнася за там за 100 милиарда, но повечето стоки на фирми от ЕС се правят в Китай и 80% продават там. ЕС изнася за САЩ за 300 милиарда а внася за 200 милиарда. Дoбрoтo и лявoтo нe cъщecтвувaт. Дяcнoтo e чoрбaджийcтвoтo, лявoтo e нeгoвaтa oпoзиция. Бeз злo нямa дoбрo, бeз бoлкa нямa лeчeниe, бeз рaзвaлa нямa пoпрaвкa. Лявoтo идвa cлeд пълнa кaтacтрoфa нa oбщecтвoтo. Нo кoгaтo oбщecтвoтo e излeкувaнo, лявoтo изчeзвa, дoктoрът cи oтивa, лeкът e нeнужe. БКП cтaнaхa чoрбaджии. ГEРБ гocпoдaрcки eлит нa рeпубликa Бългaрия.

Напиши коментар