Властта ще прави наказателни списъци без съд и присъда, ще замразява пари и имущества по доноси

Властта ще прави наказателни списъци без съд и присъда, ще замразява пари и имущества по доноси

Министърът на финансите ще е начело на специалния Междуведомствен съвет, който ще изготвя черните списъци. Няма да важи правилото от административното право, че обжалването спира изпълнението

    
Властта брани финансовата и икономическата система с извънреден орган, за което вече има готов проектозакон, с който Епицентър.бг разполага. (Виж целия текст на закона по-долу.)  Той е изработен от екип в МС, все още не е минал на подпис през кабинета и не е влязъл в парламента. Предвиждат се наказателни списъци без съд и присъда, ще замразява пари и имущества по донос.

Министърът на финансите ще е начело на специалния Междуведомствен съвет, който ще изготвя черните списъци

Законът има за цел да се защити националната сигурност от действията на лица, групи или образувания, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност, която представлява риск за икономическата и финансовата система на страната, пише в чл. 2 на законопроекта.

Проектът е насочен към тези, които използват с престъпни цели високотехнологични продукти; извършват злоупотреби и измами в киберпространството; за които има данни за нерегламентирана дейност на инвестиционни посредници; се опитват да трансферират чрез български банки средства с неустановен произход; извършват злоупотреби със средства на ЕС.

Физическите и юридически лица, за които има данни, че извършват една от тези дейности, след проверка, ще се включват от правителството в специален Национален списък. Освен това се предвижда да има Национален списък на свързаните лица, където попадат тези, които са съдействали или са осигурили материална помощ на лицата от Националния списък.

За всички тях се предвижда замразяване на всякакви активи, дейност и спиране на изпълнението на договорите. Изключение може да се направи по хуманитарни причини. На практика обаче в създаваните Национални наказателни списъци, по донос може да попадне всеки, при това без съд и присъда.

Проектът посочва, че "Включването на лице в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица по смисъла на този закон е основание за започване на проверка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество."

Изрично е казано, че "На политическа партия или коалиция, на която учредител/председател е лице, включено в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица, не се предоставя държавна субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии (регламентиращ кои партии имат право на държавна субсидия)."

Законът ще се изпълнява от Междуведомствен съвет и идеята е той да бъде консултативен орган към Министерския съвет и да се назначава от него. Негов председател според замисъла трябва да бъде министърът на финансите, а членове зам.-министрите на правосъдието, на вътрешните и на външните работи, на икономиката и зам-шефовете на ДАНС и на НАП.

"С този закон се уреждат мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата, както и редът и контролът за тяхното прилагане", гласи чл. 1 на проекта.

За случаите в обхвата на този закон няма да важи правилото от административното право, че обжалването спира изпълнението.

Ето и пълния текст на законопректа:

ЗАКОН ЗА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ОТ РИСКОВЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВАТА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Чл. 1. С този закон се уреждат мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата, както и редът и контролът за тяхното прилагане.

Чл. 2. Този закон има за цел да се защити националната сигурност от действията на лица, групи или образувания, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност, която представлява риск за икономическата и финансовата система на страната.

Чл. 3. По смисъла на този закон риск за икономическата и финансовата система на страната е налице, когато:

1. са налице данни, че се осъществява дейност, насочена срещу интересите на Република България или срещу интереси, които Република България се е задължила да защитава по силата на международни договори;

2. са налице данни за ползване с престъпни цели на високотехнологични финансови продукти, като разплащания чрез интернет (в т.ч. чрез криптовалути), което създава допълнителни рискове от опити за трансфери на финансов ресурс, генериран от престъпна дейност или извън обхвата на финансовия и фискален контрол;

3. са налице данни за злоупотреби и измами в киберпространството, нанасянци финансови щети на физически и юридически лица и уронващи доверието в дружествата и контролните органи;

4. са налице данни за нерегламентирана дейност на инвестиционни посредници, в т.ч. чрез интернет сайтове, без надлежно разрешение от национален или друг европейски орган;

5. са налице данни за опити за трансфер през българската банкова система на финансов ресурс с неустановен/престъпен произход или за инвестиране в икономиката на страната на такива капитали;

6. са налице данни за нередности и злоупотреби при усвояването на средства от ЕС;

7. са наложени санкции спрямо лица от компетентните органи на друга държава.

Чл. 4. Този закон се прилага по отношение на всяко лице – гражданин на Република България, независимо къде се намира, и по отношение на всяко юридическо лице, група или образувание, които са регистрирани или учредени съгласно законодателството на Република България.


Раздел II
НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА И НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА
СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА

Чл. 5. (1) Физически или юридически лица, групи и образувания, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност по чл. 3, се включват, след извършване на проверка и анализ, от компетентния орган в Национален списък, приет с решение на Министерския съвет.
(2) Свързаните с тях лица се включват в Национален списък на свързаните лица.

Раздел II
ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ

Чл. 6. Задължени да прилагат мерките по този закон са:
1. органите на изпълнителната власт, посочени в чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за администрацията;
2. другите органите на държавна власт, предвидени в Конституцията, извън посочените по т. 1;
3. държавните и общинските предприятия;
4. публичните предприятия по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за публичните предприятия;
5. ръководителите на стратегическите обекти, съответно възлагащите стратегически дейности, посочени в списъка по чл. 1 от Постановление No 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (ДВ, бр. 59 от 2009 г.);
6. Българската народна банка, когато извършва операции и сделки с неограничен кръг лица, и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции.

Раздел IV
МЕРКИ

Чл. 7. (1) Задължените субекти по чл. б незабавно предприемат действия за замразяването на средства и други финансови ресурси на лицата, включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и с лицата, включени в Националния списък на свързаните лица, спиране на изпълнението на сключени с тези лица договори и недопускане на бъдещи договорни отношения с тях.
(2) На политическа партия или коалиция, на която учредител/председател е лице, Включено в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица, не се предоставя държавна субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии.
(3) Включването на лице в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица по смисъла на този закон е основание за започване на проверка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Чл. 8. Мерките по този закон не засягат правата на лицата, при упражняване на:
1. правото на труд;
2. правото на обществено осигуряване и социално подпомагане;
3. правото на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помоц, и на безплатно ползване на медицинско обслужване;
4. право на образование;
5. правото на защита.

Чл. 9. (1) Всички средства и икономически ресурси, принадлежащи или във владение, или държани от физическо или юридическо лице, група или образувание, включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и Националния списък на свързаните лица, се замразяват.

(2) Никакви средства не се предоставят, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание, включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и Националния списък на свързаните лица,
(3) Никакви икономически ресурси не се предоставят на разположение, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание,
включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и Националния списък на свързаните лица, по такъв начин, че да позволят на това физическо или юридическо лице, група или образувание да придобие средства, стоки или услуги.

Глава втора
ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ

Раздел I
ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА

Чл. 10. (1) Създава се Междуведомствен съвет (Съвета) като консултативен орган към Министерския съвет, който се състои от председател – министъра на финансите.-и членове – заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на икономиката и индустрията, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите и заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) Министерският съвет определя поименния състав на Съвета по предложение на ръководителите на съответните ведомства по ал. 1 и издава правилник за дейността му.

Чл. 11. Междуведомственият съвет изпълнява своята дейност въз основа на следните принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи;
3. защита на информацията и на източниците за придобиването и;
4. обективност и безпристрастност;
5. сътрудничество с гражданите;
6. политическа неутралност.

Чл. 12. Съветът води и поддържа Национален списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и Национален списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2.

Чл. 13. Съветът по писмено искане на задължените субекти по чл. 6 дава указания по прилагането на мерките по този закон.

Раздел II
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ

Чл. 14. (1) Служебно или след сезиране от представител на някоя от институциите, включени в Междуведомствения съвет, и при наличие на установени факти и събрани данни относно дейността на физически и юридически лица, която представлява риск за икономическата и финансовата система на държавата, Съветът прави предложение пред Министерския съвет за включване в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 след писмени становища на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на външните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) Съветът взима решение с обикновено мнозинство след извършването на проверка и анализ на наличната информация.

Чл. 15. (1) За целите на упражняваните от Съвета функции по писмено искане от председателя на Съвета държавните органи и лицата, осъществяващи публични функции, са длъжни да предоставят информация за лицата по чл. 5, ал. 1 и свързаните с тях лица по чл. 5, ал. 2.
(2) Предоставянето на информация не може да бъде отказано или ограничено 110 съображения за банкова, търговска, държавна тайна или служебна тайна.

Чл. 16. Съветът може да изиска от лицата по чл. 5, ал. 1 и свързаните с тях лица по чл. 5, ал. 2 да представят допълнителни документи или да възложи на представителя на съответната институция по чл. 10 да извърши допълнителна проверка.

Чл. 17. Въз основа на предложението на Съвета, Министерският съвет с мотивирано решение приема, допълва и изменя Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, както и Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2.

Чл. 18. Решението на Министерския съвет се обнародва в „Държавен вестник" незабавно сред приемането му и се публикува на интернет страниците на Министерския съвет и на Министерството на финансите. Решението на Министерския съвет подлежи на предварително изпълнение.

Раздел III
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ.
ОТМЯНА НА МЕРКИТЕ.

Чл. 19 (1) След обнародване на решението на Министерския съвет в „Държавен вестник“ въз основа на мотивирана молба от заинтересованото лице или по искане на Съвета по чл. 10 Министерският съвет може да разреши освобождаване на замразяването на основание хуманитарни нужди, при доказан надделяващ обществен интерес, както и в случаите на неотложна необходимост.
(2) По искане на заинтересуваните лица, Министерският съвет по предложение на Съвета по чл. 10, може да разреши освобождаване на замразяването по отношение на средствата, необходими за покриване на основни разходи, по-специално за закупуване на хранителни продукти, както и за плащане на наем, лечение, данъци и такси за комунални услуги, както и за осигуряване на правна защита.

Раздел IV

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА И
НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА

Чл. 20 (1) На всеки шест месеца Съветът по чл. 10 извършва преглед на Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2.
(2) Съветът по чл. 10 извършва преглед по предходната алинея и по молба от засегнатото лице. Съветът взема решение в едномесечен срок като на лицето се предоставя правото да бъде изслушано. При отхвърляне на молбата, лицето може да подаде нова молба най-рано след шест месеца.

Чл. 21 (1) На всеки шест месеца Съветът по чл. 10 преразглежда общия режим на мерките по този закон и при установена необходимост от промяна, прави предложение до Министерския съвет.
(2) Във всички случаи, когато установи, че правните и фактически обстоятелства налагат това, Съветът по чл. 10 прави предложение до Министерския съвет за изменение и допълнение на Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2

Глава трета

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 22 (1) Лицата, включени в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, както и лицата, включени в Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2, могат да обжалват Решението на Министерския съвет, с което са включени в списъка, пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Делото се разглежда в срок до един месец от датата на постъпване на документа за осторването в съда.

Чл. 23 Обжалването не спира изпълнението на Решенията на Министерския съвет то този закон. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на този закон:

1. „Свързани лица“ по смисъла на този закон са лица, за които са установени факти и са събрани данни, че са предоставили материална помощ на лицата, включени в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, както и лицата, включени в Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2 или са им съдействали чрез действие или са улеснили чрез бездействие за реализирането на дейност, която представлява заплаха за икономическата и финансовата система на страната, например като са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на същата.

2. „Средства“ са финансови активи и икономически ползи от всякакъв вид, Включително, но не само пари в брой, чекове, парични вземания, полици, платежни нареждания и други платежни инструменти; депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации; публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представящи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, облигации с гарантирана задължителна лихва, договори за деривати; лихви, дивиденти или други доходи или ползи, натрупани от или произтичащи от активи; кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови ангажименти; акредитиви, товарителници, договори за продажба; документи, доказващи дялове във фондове или финансови ресурси, и други инструменти на финансиране на износа.

3. „Икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, материални и нематериални, движими и недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани за придобиването на средства, стоки или услуги;

4. „Замразяване на средства означава предотвратяване на всякакво движение, прехвърляне, промяна, използване или търгуване със средства по какъвто и да е начин, който може да доведе до промяна в техния обем, размер, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или друга промяна, която би позволила използването на средствата, включително управление на портфейла;

5. „Замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на тяхното използване за придобиването на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, Включително, но не само чрез тяхната продажба, наем или ипотекиране.

§2. Анализ относно свързаността на лице с лице, включено в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 се извършва във всички случаи при установяване на съответствие с поне един от изброените критерии:
1. Физическото лице е управител, прокурист или ликвидатор на дружество, Включено в списъка;
2. Физическото лице притежава над 1/3 от капитала на дружество, включено в списъка;
3. Лицето е съпруга, роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, или роднина по сватовство - до трета степен включително с лице, включено в списъка.

 

Източник: epicenter.bg

 

 

 

 

Коментари

 • Начи кът глеъм зъкончиту ептян персионалну

  26 Май 2022 15:10ч.

  Тургат Тирана у прускрипцийти и ГЕРП бес парици за избурити. Машалла, Мустафата

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Маймуната Дарвин

  26 Май 2022 15:11ч.

  Демокрацията ни вече премина в стадия на Зрелият СоциализЪм !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Жоро🤣

  26 Май 2022 16:15ч.

  Пич толкова си зле че направо си смешен! Зрял социабицъм нямаше имаше министерски постановления към 1985г. които даваха на тия които искатда имат нещо частно и да вадят повече пари да направят я цех за безалкохолно, я хлебарница, я да шияг дрехи и т.н.!! ког си видял ти зрял соц бе трол нещастен!! Натова му се казва тирания ала демокрация!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мони

  26 Май 2022 20:28ч.

  Жорка, супер тъпо парче си ве. Човека беше саркастичен а ти се върза. Какъвто ни беше социализма такава и демокрацията. Ама сигурно си от онези къде са родени след 89 та много зле живели по време на соца.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гоня си опашката

  26 Май 2022 15:11ч.

  По смисъла на този закон риск за икономическата и финансовата система на страната е налице, когато са налице данни, че се осъществява дейност, насочена срещу интересите на Република България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Teolog Bogoslovov

  27 Май 2022 1:08ч.

  лека полека се превръщаме в една латинодикатурата.....горе-доли това им акъла на асен и киро....хора със старите чипове, в нова опаковка!!! аз също имам вина- гласувах за поредните месии от харвард, оксфорлд, йейл и тн.... Той, Месия е един......прости ми/ни Боже!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ясно, черен списък като при макартизма

  26 Май 2022 15:12ч.

  и при сталинизма, който Висоцки споменаваше с "Ушли года, как люди в черном списке". Нищо старо не е забравено и нищо ново не е научено.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ето как без усилия се превръщаме в ...

  26 Май 2022 15:13ч.

  кАнада!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ot selo

  26 Май 2022 19:28ч.

  След втория увиснал на въжето ще забравят и списъци и всичко.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • През февруари замразиха сметките

  26 Май 2022 20:28ч.

  на всички, които бяха изпратили пари на шофьорите на товарни камиони (Freedom Convoу)... Конфискуваха им камионите, прекратиха им застраховките, започнаха да им отнемат децата (child protection services)... Изобщо бързо се разбра, че няма шега с НСР...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Майна

  26 Май 2022 15:13ч.

  Това са измишльотини на Дачков.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бръчет ХИч ни са беспукой

  26 Май 2022 15:20ч.

  кът глеъм ти ша си ут пишищити списъцити

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Верно

  26 Май 2022 17:26ч.

  ли бе Мунчо ? И когато ПростоКиро лъже 5 за 4, също ли са измислици на Дачков. Абе направо да беше написал че са измислици на Путин , който иска да сваля безродния илитерат Кирчо .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Най-накрая въвеждаме демокрацията

  26 Май 2022 15:18ч.

  Според Платон, демократичният човек е повече загрижен за парите си отколкото как може да помогне на хората. По негово виждане, политическите режими следват предвидима еволюция от олигархия към демокрация и след това към тирания.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Начи усъмнъхми у 1933-та

  26 Май 2022 15:18ч.

  Тез дубря ги учат ментурити ут ДП у метруполиата. Ни ина криза дън става зян. Ей пак ли ша ми трийти поста гуям страх ут прускрипцийти ей

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Начи усъмнъхми у 1933-та

  26 Май 2022 15:18ч.

  Тез дубря ги учат ментурити ут ДП у метруполиата. Ни ина криза дън става зян. Ей пак ли ша ми трийти поста гуям страх ут прускрипцийти ей

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  26 Май 2022 15:22ч.

  Да му мислят ДПС. Те са основна цел на този Закон. Обаче като днес са те , утре можем да станем и ние.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Haho

  26 Май 2022 17:28ч.

  Кирчо ако мисли че може да се е%ава с ДПС , значи иска да получи един здрав депесарски шут отзад. А от султана може и да получи нещо по-приятно отзад (особено за Кокорчо ).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  26 Май 2022 15:24ч.

  Забравих - камионетки и трапове за зариване на нарочените, подготвени ли са ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  26 Май 2022 15:25ч.

  Честит ви фашизъм и Закон За Защита На Държавата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  26 Май 2022 15:26ч.

  Какво каза Клаус швабата: "Няма да притежавате нищо, но ще бъдете щастливи!" На старите американци вече им заявиха, че имуществото им ще бъде отнемано... внимавайте какви закони прокарват!!! Този закон противоречи на Българската Конституция!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Майна

  26 Май 2022 15:38ч.

  Спокойно, бе Буци чекмеджанов и копейкин като вземат властта ще го отменят и ще възцари демокрацията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  26 Май 2022 15:38ч.

  Ехааааа, браво на Кокорчо, дори Путин не се е сетил за това!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мракобесието напредва

  26 Май 2022 15:51ч.

  Овцете ще пукнат , но след години може би, някои от децата им ще си задават въпроси ? Кога , в коя епоха , са приемали тези закони ? Защо не е имало съпротива ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Z T.M.

  26 Май 2022 16:02ч.

  Закон за Защита на Държавата (ЗЗД)! Няма ли текст, че на Възраждане се забранява да участват в избори?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  26 Май 2022 16:09ч.

  това е кражба на чужда собственост кражба по донос ами като има донос разследваи и вкараи в съда как така ще присвояваш чужд имот сега в мом точно това се прави с имотите и парите на русия и неини граждани защото били близки до путин

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  26 Май 2022 16:25ч.

  Шутовството взе да прави зловещи гримаси.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А тъпаците рупат пуканки

  27 Май 2022 15:21ч.

  и наблюдават

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Долнопробна пропаганда

  26 Май 2022 16:45ч.

  Изкопахте дъното. В Русия щяха да ви лепнат “чуждестранни агенти”. И на повечето пишещи във форума също.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • bodar4uk

  26 Май 2022 16:47ч.

  Цар Киро Асен, пак се бори за челник иноватор на Европа, като газа, пък после ще се види кой крив, кой прав. Най-много пак да се хлъзнем на нечий налъм.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  26 Май 2022 16:54ч.

  Да това е директно привнесено от Канада и Джустин Кастро, Добре дошли в новият световен ред на сатанистите глобалисти! Господ да ги изтреби всичките, на прах и пепел да ги направи тези комундели, технократи и изверги на лукавият! И дай Боже по скоро, камък по камъка да не остане от плановете им...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  26 Май 2022 17:05ч.

  Това има предвид под богатсво и залог за заеми чифутенцето Лорер и по този начин ще се връщат заемите за инфлационите хвърчащи пари, с живо месо и от чуждата собственост! Скоро ще се провалят, както не могат да си представят, за тях всичко свърши, няма бъдеще за тези мерзавци!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Начи бръчет,

  26 Май 2022 20:53ч.

  ноу си са разбързал има ощи ляп да папат хардърварцити. Ил зъбрай чи в таткувината са гласува машинну с ългуритъм ут Козяк?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • може да съществува само една партия

  26 Май 2022 17:03ч.

  Искат да се разправят с опозицията.Молдова вече ги обработиха и арестите направиха. Тук закъсняват. Или пък бързат, щото не остана много време за крадене.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • София

  26 Май 2022 17:09ч.

  Във връзка с новия закон за националната сигурност незабавно трябва да се блокира дейността, правомощията и сметките на компрадорското продажно , крадливо, опасно и вредно за страната ни правителство!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  26 Май 2022 17:09ч.

  Списъци... а някои правят кюлчета и пачки: https://i.ytimg.com/vi/vCZgFFXOmrk/maxresdefault.jpg

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Екологията на първо място

  26 Май 2022 17:22ч.

  Каква е тая бумажщина, какво е туй чудо? Не може ли , по донос и разстрел на място? Кой ще си играе да пише тия списъци, да ги чете и т.н. Загубено време! Само трябва да се организира извозването на труповете, да не замърсяват околната среда, че глобите са големи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кирил пак е разкрит

  26 Май 2022 17:22ч.

  Така си и помислих, че кирил като се върне от ватикана ще снесе пак някой абсурд. Инквизицията е приоритет на католическата църква. Папата и католиците са инициатори на идеите как да ни откраднат имуществото по шваб. Е папата е предал заръките си на кирил. Последния не пропусна да се похвали колко му се възхищавал папата, че е наборил корупцията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Изключения

  26 Май 2022 17:23ч.

  Тия с кюлчетата и пачките не са май в тези списъци?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Факт

  26 Май 2022 17:26ч.

  Кой казва, че фашизмът се възражда в Украйна? Ами той у нас е вече факт!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нали бяхме демокрация? Или не?

  26 Май 2022 17:33ч.

  Доноси, досиета, доносници….чакайте бе, това не беше ли при комунизма? Баба ми е разправяла за това. Комунизъм ли идва?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Демокрацията като форма на робовладелството

  26 Май 2022 20:39ч.

  Такава е била демокрацията в прехвалената древна Елада - вид робовладелство. Нерде несъстоял се комунизъм, нерде осъществяваща се демокрация, като ново робовладелство! Кретените не научиха, че комунизмът е безкласово общество, а настоящето модерно робовладелско общество - сатанизмът - безкласов ли е?! :)))

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • За бога братя не яжте

  26 Май 2022 17:46ч.

  Под ударите на закона са и всички, които ядат руска салата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Туземна колониална администрация, сър!

  26 Май 2022 18:09ч.

  Фашизмът е любимата рожба на капитализма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • teridan

  26 Май 2022 18:15ч.

  Фашизма настъпва. Скоро Гешев ще ни се струва белокрило ангелче.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Идеалист

  26 Май 2022 19:08ч.

  От днес да смятаме че Кокорчо е нашия Путин по неолобералната класификация. Либералния фашизъм е тук! Цялата икономическа, финансова власт ще бъде в Кокорчо и Лорел. Кирчо е за сцената пред тълпите, да ги омайва с лъжите на фашагите. Това не може да се изтърпи, след 1 месец ще отворят Белене. Тези фашаги имат само 9 % от избирателите зад тях. 1933 г. от историята Германия е тук!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "риск за икономическата и финансовата система на страната"

  26 Май 2022 20:04ч.

  Най-големия риск за риск за икономическата и финансовата система на страната е триумвиратът: Простото, Ококореното и Лорерът.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "За всички тях се предвижда ЗАМРАЗЯВАНЕ на всякакви активи, дейност и спиране на изпълнението на договорите"

  26 Май 2022 20:14ч.

  Контрареволюция? 18 брюмер на Наполеон Бонапарт? Сега остава само да въведат член първи в Конституцията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кой се учудва?

  26 Май 2022 20:17ч.

  Че от луната се виждаше що за нещо са тези двамцата! Единият неук въздухар, другият сбъркан, откъдето и да го погледнеш - от разцентрования поглед до скандалните факти. Искам да чуя Радев и Янев! Слепи ли бяхте, че докарахте тези двамата начело на държавата?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 123

  26 Май 2022 21:02ч.

  Това е фашизъм и не се учудвам, че управляващите поьдъфжат фашистка Украйна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 123

  26 Май 2022 21:09ч.

  ... и първите обвиняеми... К. Петков и А. Василев, трябва закон за защита на народа от марионетки като тях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • страхотно

  26 Май 2022 21:30ч.

  Ако го приемат и влезе в сила мисля веднага да пусна доноси срещу Кирил Петков, Асен Василев, Лена Бориславова, Лорел и цялата весела компания. При това имам обосновани предположения, че тези перат пари и крадат. Значи няма да са доноси, а сигнали в изпълнение на гражданския ми дълг.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • СМЕХХХ

  26 Май 2022 23:15ч.

  Нов вариант на ЗЗД! Дано руснаците наминат по-скоро през тая територия! Не се търпи повече - вони, та се не трае!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Смит Адам

  27 Май 2022 0:00ч.

  Кокорчовците изпълняват задача на Брюксел и Вашингтон, пробват дали ще мине важен правен елемент от замислените серия либералфашистки закони.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Аха, като не смогнаха с Истамбулската

  27 Май 2022 15:32ч.

  да си направят наднационалните репресивни органи, сега ни вкарват "вътрешен" репресивен орган за несъгласни с правата линия...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Floyyd

  27 Май 2022 0:02ч.

  Гледай ги ти! Малки фашистчета...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Циганин

  27 Май 2022 2:19ч.

  Като гледам тук вече се оформи един дълъг списък. Сега да погледнем в НАП какво има да конфискуваме на тези нарушители.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ала_Бала

  27 Май 2022 7:46ч.

  "...групи или образувания, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност, която представлява риск за икономическата и финансовата система на страната..." например ПП - кокорчовци!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  27 Май 2022 7:56ч.

  Така, всеки неваксиниран ще е заплаха за националната сигурност, ще му взимаме ли къщата? А като остане на улицата, ще трябва да го евтаназираме, понеже е прекалено беден за достоен живот... така ли? 😁👍

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  27 Май 2022 8:07ч.

  Избързаха с премахването на железните решетки!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus Как може извън съдебната система да се осъждат хора?

  27 Май 2022 10:24ч.

  И какво означава, че доказателствата са НАЛИЦЕ! В правораздаването доказателствата се събират по определен начин, подложени са на критика от адвоката на обвиняемия и са приети от съдията, само ако отговарят на изискванията. Освен това, самата присъда не се основава единствено на определено доказателство, а на цялата картина. Политиците само могат да предложат закон за по-утежнено наказание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  27 Май 2022 10:27ч.

  Работата на политиците, ако искат да защитят страната си, но като гледам тук ще защитават повече партньорите ни, е да предложат ново законодателство, според което прокурорите и съдиите да могат да налагат по-строги и различни мерки, след доказване на вина. Защото думата НАЛИЦЕ е просто абсурдна, ако беше толкова лесно една вина да е НАЛИЦЕ, нямаше да имаме нужда от съдебна система!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пшеница

  27 Май 2022 10:43ч.

  Ако на Тиквата викахме Българоубиец, на този как трябва да викаме? Акъла ми не може да осмисли колосалното зло Просто Киро. Бахти и Сатаната

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И к'во ся - след 80 години ПАК ли стигнахме до фашисти и АНТИфашисти?!

  27 Май 2022 15:07ч.

  Пак ли ще предъвкваме същата история? Пак ли фашизъм от Запад и антифашизъм от Изток?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи