Илко Семерджиев: В здравеопазването има добре прикрита, но организирана фармацевтична мафия

Илко Семерджиев: В здравеопазването има добре прикрита, но организирана фармацевтична мафия
Лично аз, а и хората, които са запознати с обективните факти смятаме, че в здравеопазването съществува добре прикрита, но организирана фармацевтична „мафия“, която очевидно се чувства свободна и безнаказана, вкл. пазена под чадъра на политически, правоохранителни и правораздаващи държавни органи.

 

 

Преди два дни Европейската комисия публикува Доклад за състоянието на здравеопазването в Европа. Най-впечатляващото първенство по една от темите в него отново заема България – делът на частните доплащания у нас е най-висок в целия ЕС като през 2017 г. е достигнал 46.6 % от всички плащания, който в сравнителен план е почти три пъти по-висок от СРЕДНИЯ за ЕС. Огромната част от тези директни плащания от страна на пациентите е за лекарства и медицински изделия, както е видно от графиката по-долу (приложена в Доклада на ЕК).

 

 

В тази връзка днес ще разкрия част от моето ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу КАСАЦИОНЕН ПРОТЕСТ на Апелативната прокуратура пред Върховния касационен съд с входящ №8731/16.10.2019 г., в който показвам детайли от тази срамна страница в историята на българското здравеопазване и политика – ситуация, в която един български министър и вицепремиер е даден на съд, защото е предприел реални мерки за саниране на горецитирания огромен проблем не само за хората и обществото у нас, а и за самата здравна система, и държавата. А именно:

 

„... Смятам, че делото е изяснено от фактологическа и правна гледна точка затова няма да се спирам на теми и въпроси получили своя категоричен отговор в първоинстанционния и апелативния съд, където вече два пъти получих мотивирани оправдателни присъди. Не мога, обаче, да не взема отношение по „впечатляващите“ хипотези, които ни поднесе прокуратурата в своя протест не само днес, но и от самото начало на процеса. Винаги съм смятал, че прокурорът в едно дело няма за самоцел да обвинява при това без да се съобразява с фактите и на всяка цена – надявал съм се, че и прокуратурата като държавен орган търси истината, уважава фактите, зачита правото и държи на справедливостта. В моят случай това не е така и то по един изключително драстичен начин. Ето защо много синтезирано, но директно ще представя своята гледна точка подкрепена от фактите, които съм оповестил, както и от документите и доказателствата, които съм предоставил на вниманието на съда. Също така ще се опитам да обясня за какво използват настоящето дело прокуратурата и частният обвинител, а именно – да бъде прикрит истинският причинител на проблемите във фармацевтичния сектор и чрез изпреварваща атака да бъде блокиран този, който виждайки злоупотребите е предприел действия за ефективното им прекратяване.

 

Лично аз, а и хората, които са запознати с обективните факти смятаме, че в здравеопазването съществува добре прикрита, но организирана фармацевтична „мафия“, която очевидно се чувства свободна и безнаказана, вкл. пазена под чадъра на политически, правоохранителни и правораздаващи държавни органи. По време на конференцията от 17.02.1017 г. (където ясно заявих и бе масово отразено от медиите, че темпът на нарастване на разходите за лекарства е неприемлив, а секторът спешно се нуждае от порядъчност, дисциплина и баланси), представители на тази организирана престъпна група са видели в мое лице заплаха за печалбите и оцеляването си. След срещата ми с г-жа Асена Стоименова на 20.02.2017 г., когато започнах разговора за съгласуване и последващо назначаване на зам.-директор както изисква УП на ИАЛ, е станало ясно, че имам намерения не само да приказвам, но и да действам. Това е истинската причина на 27.03.2017 г. в деня, в който трябваше след 36-дневно безрезултатно очакване да получа доклад с официална информация по казуса „назначение на зам.-директор на ИАЛ“ от г-жа Асена Стоименова, вместо доклад до мен като неин пряк ръководител, тя да напише Сигнал до главния прокурор, в който претендира следното, цитирам:

 

„Моля да разпоредите извършване на проверка по настоящия сигнал, при която да бъде установено дали подадената от д-р Боян Доганов декларация потвърждава неистина и дали това е станало с допустителството на министъра на здравеопазването.“

 

Ако не беше въвлечена в закрилата на фармацевтичната мафия, прокуратурата логично следваше да препоръча на г-жа Стоименова да сезира компетентния за целта орган в лицето на КПУКИ, след като назначи съответния кандидат на длъжността зам.-директор на ИАЛ, какъвто е регламента по ЗПУКИ или поне да извърши предварителна проверка по Сигнала. Стоименова сезира КПУКИ, но... чак на 29.03.2017 г. и на 11.05.2017 г. е получила Решение за прекратяване на производството, с което тезата за наличие на конфликт на интереси е окончателно отхвърлена, но не и за прокуратурата, която и до днес базира обвинението си на тази несръчно измислена предпоставка. Очевидно е, че г-жа Стоименова не е желаела да назначи свой заместник, така както е отказвала да назначи такъв и в предходните три години, а нелепите твърдения за „неистинна декларация“ и „допустителство“ от страна на министъра са просто повод за стартиране на превантивна атака с цел да опази едноличното си и неправомерно управление както на ИАЛ, така и на печалбарско-криминалните процеси във фармацевтичния сектор.

 

Вътрешно наблюдение над нейните практики и то от страна на представител на министъра на здравеопазването очевидно е представлявало заплаха за нея и нейните съучастници, поддръжници, приятели и пазители, ето защо прокуратурата услужливо бе включена с цел ефективно да се отстрани опасността от такова назначение. Пристъпи се към светкавично повдигане на обвинение към мен (без предварителна проверка), но не по искането описано в Сигнала – проверка за „неистинност на декларацията“ на д-р Доганов и „допустителство“ от моя страна, а вече по повод чувството за уплаха, която била изпитала г-жа Стоименова. Видно от фактологията и свидетелските показания по делото заплаха или принуда не е упражнена, но емоциите и спекулацията с думи са хлъзгава основа за субективни твърдения, както и за изграждане на обвинителна теза, която следва да застави обвиненият да се оправдава и защитава, като междувременно бъде блокиран в битността си на оправомощен управленец, който би могъл да вземе някакви адекватни решения относно работник, който не само не изпълнява задъженията си по УП на ИАЛ, но и по ЗЛПХМ, особено в частта касаеща контрола на фармацевтичния сектор.

 

Не беше пропусната и възможността да ми бъде оказано персонално назидание още в самото начало на процеса както следва – Сигналът до главния прокурор е бил подаден на 28.03.2017 г., а два дни по-късно, още на 30.03.2017 г., когато е рождения ден на г-жа Асена Стоименова, бях призован да се явя вече в качеството на обвиняем в Специализирано звено „Антикорупция“ на СГП. Освен демонстративно прокурорско назидание за мен, това беше и един съвсем несимволичен „подарък“ за рожденичката Стоименова.

 

Ще се спра съвсем накратно и на въпроса какви точно са последиците вследствие неизпълнението на ЗЛПХМ от страна на г-жа Стоименова, и ръководения от нея ИАЛ, особено в частта, касаеща контрола на фармацевтичния сектор защото интересите там са огромни, а това обяснява защо е толкова голям реалният страх от назначаването на зам.-директор на институцията съгласувано с министъра на здравеопазването. Към м. февруари 2017 г. в здравния сектор липсваха над 60 вида лекарства, между които и такива, които са животоподдържащи и животоспасяващи. Най-драстичният пример е с групата на инсулините, които се заплащат изцяло от НЗОК в необходимите количества за над 400 000 боледуващи от диабет, но голяма част от тези хора по това време обикаляха в Гърция, Турция, Румъния и др. страни, за да спасят и поддържат живота си търсейки лекарствата, които българската НЗОК междувременно беше заплатила с публични средства и осигурила доставките им до аптечната мрежа. Само криминалния реекспорт за 2016 г. се оценяваше експертно на над 400 млн. лв., но това далеч не е най-големият по размер интерес, за който можем да говорим в този сектор.

 

Видно от официалните данни на МФ, НСИ, НЗОК, НЦОЗА и МЗ, както и от тези на IMS, QIMS, IQVIA през 2013 г. приходите на участниците във фармацевтичния пазар от публичния и частния сектор са в размер на 3.515 млрд. лв. През 2014 г., когато г-жа Асена Стоименова поема поста директор на ИАЛ приходите нарастват на 3.860 млрд. лв., а през 2017 г. вече достигат 5.144 млрд. лв., което представлява ръст в размер на 1.629 млрд. лв. или увеличение с над 46.3% спрямо изходната година. В същото време ръста на икономиката за периода 2013 – 2017 г. е едва 13.5% общо.

 

Още по драстична изглежда ситуацията, когато се съпостави дела на фармацевтичния сектор в цялостната картина на здравеопазването – известно е, че страните, които добре контролират фармацевтичния си пазар подържат неговия дял в диапазона 8% – 15% от общите разходи за здраве, слабият контрол изпуска този сегмент до 25%, а много слабият – максимум до 35%. В България обаче съвсем не е така, а точно обратното – медицинските разходи са драстично по-малко от разходите за лекарства – те съставляват едва 60% от приходите на фармацевтичния сектор. През 2017 г. например, разходите от държавния бюджет по „Функция здравеопазване“ са в размер на 701 млн. лв., а тези на НЗОК са 3.581 млрд. лв. или общо 4.282 млрд. лв., които са по-малко от дела на фармацевтичния сектор, който, както вече споменах е в размер на 5.144 млрд. лв. Трябва да се има предвид, че в общите разходи на НЗОК са включени и разходи за лекарства в размер на 985 млн. лв., както и 98 млн. лв за медицински изделия или общо 1.083 млрд. лв., които следва да се приспаднат от общите здравоосигурителни разходи и така крайната картина показва 3.1 млрд. лв. за медицинска помощ срещу 5.1 млрд. лв. за фармацевтични продукти и медицински изделия!

 

Няма страна в света, в която разходите за медицина да са по-малко от приходите на фармацевтичния сектор, но това в България е факт под „вещото“ ръководство и „контрол“ на г-жа Асена Стоименова, която впрочем сама признава, че във фармацевтичния сектор отдавна е налице липса на контрол, цитирам: „Досега строги проверки не са правени, а са останали само в сферата на намеренията.“, беше разкрила и фрапантен пример: „Засечена е фактура за закупуване на лекарства на стойност над половин милион лева“, при това от търговец на дребно – от аптека. Да, фактурата е засечена, но нарушителят не е санкциониран, лошата практика не е преустановена и не е никак случайно, че Стоименова е назначена за директор на ИАЛ както с партийно-политическо поръчителство, така и с активния лобизъм на БФС по личното признание на свидетеля Илко Гетов. Също така тя е и активно защитавана от всички асоциации и големи корпорации във фармацевтичната област по начините описани в моето изложение по делото, които най-меко могат да се определят като недопустими и по същество незаконни. Всичко гореизброено не включва криминалния паралелен износ и другите злоупотреби в лекарствения сектор, които, ако започна да изброявам ще загубим часове.

 

С описаното до тук давам отговор на един от най-важните същностни въпроси – кой има интерес и изгода вицепремиерът и министър на здравеопазването, който настоява и се опитва да приложи реален контрол върху злоупотребите във фармацевтичния сектор, да бъде скорострелно, без предварителна проверка, едноактно и публично набеден за обвиняем, така че да бъдат осуетени намеренията му? В същото време да бъде осъществено публичното му назидание, както и да бъде даден видим сигнал за всеки следващ, който посмее да направи подобен опит!

 

Отговорът на този въпрос за мен е еднозначен, но и многокомпонентен, а именно:

 

На първо място това е г-жа Асена Стоименова, която с едноличното си управление, тоталната липса на контрол и прозрачност от страна на оглавяваната от нея отговорна институция ИАЛ, е позволила невъздържания стремеж към лесни легални и криминални печалби във фармацевтичния сектор да се реализира безпрепятствено, мащабно, безконтролно и ненаказуемо.

 

На второ място са всички заинтересовани играчи в лекарствения пазар, които по нейно разпореждане я защитаваха и воюваха в нейна полза по време на моя мандат, но не само тогава, а още от нейното назначаване в ИАЛ през 2014 г. В хода на делото част от тези играчи бяха нейни свидетели, вкл. направиха неволни или неосъзнати самопризнания за „инвестициите“ и интересите си. Другите играчи похарчиха голяма част от рекламните си бюджети, за да могат да създадат медийна пушилка, в която удобно да бъдат разменени местата на нарушителя и потърпевшия.

 

На трето място са съучастниците и помагачите на г-жа Асена Стоименова в замазването на следите, и в обръщането на причинно-следствената последователност във веригата на събитията точно наобратно спрямо действителността. Сред тях особено се отличава онази част от прокуратурата на Република България и онези прокурори, които пряко се замесиха в защитата на Стоименова, в атаката срещу мен и в съхраняването на изгодното за някои статукво, но вредно за потърпевшите болни българи и за здравния сектор като цяло. Не на последно място така беше навредено и на данъкоплатците, с чиито пари в продължение на години някои са се обогатявали неправомерно, докато всички останали сме били мамени и сме обеднявали, позволявайки им да задоволяват по този начин екстремно нарастващата си алчност.

 

На четвърто място това са партийно-политическите върхушки, които са направили законодателството неподходящо и осеяно с пробойни, а изпълнението му непълноценно. Също така са подбрали и назначили хора с моралния профил на г-жа Асена Стоименова за главатари на този неправомерен вкл. криминален процес.

 

На пето място поставям всички, които наблюдавайки процеса не са взели никакво отношение и мерки, ако не за неговото спиране, поне за неговото ограничаване или поне за публичното му оповестяване. В това число освен представителите на администрацията в ИАЛ са и представителите на някои медии с тяхната рекламно-продажна и неефективна разследваща журналистика, която за чест на журналистическото съсловие е много по-малка част от почтената, но очевидно с по-малки възможности група на търсещите истината, които притежават и смелостта да я оповестят публично...“

 

Край на цитата.

 

Надявам се, че след прочетеното на всеки читател му е станало ясно за какво точно става въпрос във фармацевтичния сектор, в управлението на здравеопазването и какво всъщност представлява явлението „превзета държава“ на родна почва.

 

Апропо, длъжен съм да добавя, че дори и заинтересованите, в името на които водих тази битка, не застанаха зад мен и не ме подкрепиха. Това важи както за пациентските организации и обществото, така и за съсловните организации в здравеопазването, които са по своеобразен начин „окрадени“ от онези, които прилапват „лъвския пай“ от публичните и частните средства разходвани за здравеопазване.

 

И нека никой не се чуди защо е такова състоянито на здравната система към настоящия момент, както и защо сме на последно място (негативно първо) в ЕС по горецитирания показател. При това отношение просто няма къде другаде да бъдем.

 

 

Коментари

 • Още в началото на структурирането създаването на здравната система са заложени деформациите, които отчита ЕС в здравния профил на страната ни

  01 Дек 2019 12:49ч.

  Частните болници са се увеличили 6 пъти, а хоспитализациите в тях – 78 пъти според Доклада на ЕС. В коя друга европейска държава частни болници като договорни пратньори, в качеството си на търговски дружества, могат да формират печалба при сключени договори с публичен здравно-осигурителен фонд?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Защо в здравната ни система има ОСВОБОДЕНИ от здр. осигуровки групи от обществото, които не само са социално слаби и с ниски доходи, а имат над средните за страната доходи?

  01 Дек 2019 12:57ч.

  "... Защитните механизми не са достатъчни, за да се намали тежестта на доплащанията. Високите равнища на директните плащания от пациентите се обуславят от доплащането на голямата част от обхванатите услуги; директните плащания за изключените услуги, като например по-голямата част от денталната помощ за възрастни, както и от неофициалните плащания. Месечните квоти, които ограничават направленията от ОПЛ, също подтикват пациентите да търсят специализирана помощ без направление, при което те заплащат всички разходи за лечението (вж. раздел 4). Освобождавания от доплащания са въведени за децата, бременните жени (включително неосигурените), пациентите, които страдат от хронични заболявания, онкологично болните пациенти, медицинските специалисти, лицата с доходи под определен праг и някои други групи. Пенсионерите заплащат намалени такси на посещение, като НЗОК плаща разликата. За доплащането на лекарствени продукти обаче няма допълнителна защита..."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Абв

  01 Дек 2019 13:39ч.

  Когато се създаваха частните болници целта беше по заможните хора да се лекуват и да си заплащат лечението,но се оказа,че печалбите са малки и затова започнат да печелят както те си знаят и се умножиха,толкова много.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • четец

  01 Дек 2019 15:38ч.

  мафиотска е държавата

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Идеалист

  01 Дек 2019 17:53ч.

  За голямо съжаление даже не е прикрита, следи всичико, наказва, подмамва и корумпира!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ХХХ

  02 Дек 2019 13:02ч.

  През 2018 г. Асена Стоименова бе изхвърлена от ИАЛ, но не поради уродливия резултат, който постигна във фарма-сектора, а заради поредния ѝ арогантен отказ да даде обяснение в Народното събрание заради кризата със забранените 62 медикамента за сърце и високо кръвно, с което бяха поставени на изпитание над 180 000 сърдечно болни. Обяснението, че си имала по-важна работа и че всичко, което интересува депутатите по случая е качено на сайта на лекарствената агенция вбеси председателят на парламента Цвета Караянчева. Всички 166 народни представители от всичи партии в пленарната зала гласуваха „за“ принудително довеждане на Асена Стоименова в НС, а малко по-късно тя бе принудена да подаде и оставка, което не попречи на министър Ананиев да я прибере като съветник на граждански договор в МЗ. Междувременно тя си бе подбрала верен заместник за директорския пост в ИАЛ от известна голяма фарма-корпорация, който я наследи, така че ситуацията във фарма-сектора да остане под нейния контрол и задкулисно управление.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Асена Стоименова

  02 Дек 2019 13:11ч.

  Зъболекарят-импресионист Илко подари на Народа новозеландската клинична пътека "Ухапан от алигатор"...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дядо Горио

  02 Дек 2019 15:10ч.

  "Една от най-отвратителните привички на дребните души е, че подозират своите низости и у другите."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гергана Манева

  02 Дек 2019 21:43ч.

  Яко се източва здравната каса с тези рецептурни книжки ,като плаща яки цени за лекарства,които ,както разюбираме в някои държави са в пъти по-евтини!КОГА ЩЕ СПРЕ ТОЗИ ГЕНОЦИД?КОГА ЩЕ БЪДЕ СПРЯНА МЕДИЦИНСКАТА МАФИЯ,НА КОЯТО ИЗОБЩО НЕ Й ПУКА ЗА НИЩО, И ДЪРЖАВАТА Е С НЕЯ ,ЩОТО Й СЪУЧАСТВА В ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!ЗАЩОТО ,,ДЪРЖАВНИЦИТЕ,, УЧАСТВАТ В АД!ДОБРЕ СИ ПРАВЯТ И ЗАКОНИ,ЗА КОИТО ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР Е СЛЯП

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  03 Дек 2019 11:54ч.

  и в основата на всичко това беше сдс и правителствата след тях нищо не направиха да спрат този геноцид спрямо народа пенсионерите сме оставени да мрем за да не тежим на бюджета 75 лева доплащам всеки месец за лекарства думата профилактика е непозната на тази територия в люлин сме 200 000 жители и нямаме болница

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • зъбаря

  04 Дек 2019 3:52ч.

  е един от гробокопачите на бг здравеопазване

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ну давай баце

  04 Дек 2019 3:57ч.

  асена стоименова бъдещия министър на МЗ, подобно сачева.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ани

  04 Дек 2019 16:59ч.

  "Лично аз, а и хората, които са запознати с обективните факти смятаме, че в здравеопазването съществува добре прикрита, но организирана фармацевтична „мафия“, която очевидно се чувства свободна и безнаказана, вкл. пазена под чадъра на политически, правоохранителни и правораздаващи държавни органи."- тоя да не би да се смята, че е ангелче, че не спада към мафията в здравеопазването, но другата

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи