Постглобалният ред е неизбежен

Постглобалният ред е неизбежен
Кризата, която преживява човечеството, предизвикана от пандемията с коронавируса, вече придоби толкова глобален мащаб, че връщането към света, който съществуваше преди епидемията, е невъзможно. Ако по силата на някакви обстоятелства разпространението на вируса не бъде радикално прекратено в течение на един-два месеца, то всички процеси ще придобият необратим характер и само за часове световният ред ще рухне.

 

 

 

В историята е имало аналогични периоди, които са били съпроводени с глобални световни катастрофи, войни и извънредни обстоятелства. Ако направим опит да погледнем в бъдещето от позицията, в която се намираме днес, то при цялата неопределеност, можем въпреки това да посочим няколко най-вероятни сценария или отделни моменти на развитие.

 

1. Глобализацията, стремително, безвъзвратно и окончателно рухна. Тя отдавна проявяваше признаци на криза, но епидемията просто взриви всичките ѝ основни аксиоми, като отвореност на границите, солидарност на обществата, ефективност на съществуващите икономически институции и компетентност на управляващите елити при стълкновението им с проблемите на коронавируса. Глобализацията рухна като идеология (либерализмът), като икономика (глобалните мрежи) и като политика (лидерство на западните елити).

 

2. На развалините ѝ ще започне да се изгражда новата архитектура на постглобалния (постлиберален) свят. Колкото по-бързо признаем този обрат на нещата, толкова по-подготвени ще се окажем, за да можем да се справим с новите предизвикателства. Това е съпоставимо с последните дни на СССР. Тогава мнозинството от управляващата съветска класа отказваше даже да си помисли за възможността за преход към нов модел на управление и идеология на държавата, а само незначително малцинство осъзнаваше фаталния характер на кризата и се подготвяше да приеме нов, алтернативен модел. Но в условията на двуполюсния свят при краха на единия от полюсите другият остава. И единственото решение е да бъде призната неговата победа и да се копират неговите институции, а за губещата страна остава да се постарае да се включи в модела на победителя.

 

Тази промяна всъщност подари на глобализацията от 90-те години еднополюсния свят, който впоследствие се утвърди. Днес се руши именно този единствен полюс, който се признаваше от всички големи световни играчи, включително от Китай и Русия. Следователно управляващите елити са изправени пред много по-сложен проблем. Това е изборът между рушащия се глобален модел и пълната неизвестност, в която нищо не може да послужи като образец или рецепта за изграждане на нов бъдещ модел на света. Можем да си представим колко отчаяно, даже много по-отчаяно отколкото в късната съветска епоха, управляващите елити ще се държат за глобализма и неговите структури, въпреки очевидния крах на глобалните механизми, инструменти и институции. Затова броят на тези, които повече или по-малко могат свободно да се ориентират в нарастващия хаос, ще бъде много малък, дори сред елитите. Как ще се развият отношенията между глобалистите и постглобалистите трудно можем да си представим, но още сега можем да очертаем в общи линии основните моменти на постглобалната реалност.

 

3. На преден план излиза не „откритото“, а „затвореното“ общество. Суверенитетът става висша и абсолютна ценност. За приоритет се обявява спасението и обезпечаването на жизнените потребности на хората във всяка конкретна държава. Властта ще бъде легитимна само в случай, че може да се справи с тази задача. Отначало тя трябва да спаси живота на хората в условията на пандемия и съпътстващите я катастрофални последствия. А след това да организира политико-икономическата и идеологическа структура, позволяваща да се отстояват интересите на конкретното „затворено“ общество от чужди посегателства. Това въобще не предполага да се води война на всички срещу всички, но заедно с това, определя главните и абсолютни принципи на дадена страна и даден народ. И никакви други идеологически съображения не могат да премахнат тези принципи.

 

4. Закритото общество трябва да бъде самодостатъчно (автархия). Това означава, че то трябва да бъде независимо от външни доставчици, преди всичко в сферата на продоволствията, промишленото производство, парично-финансовата система и военната сила. Всичко това в най-близко време ще стане приоритет в условията на борба с епидемията, когато държавите ще бъдат длъжни да се изолират, но в постглобалния свят това състояние ще стане перманентно. Ако глобалистите разглеждат това като временна мярка, то постглобалистите се готвят същата да стане стратегически приоритет.

 

5. Автархията в обезпечаване на жизнените потребности, ресурси за икономиката и политиката трябва да се съчетае с ефективна външна политика, където на преден план излиза стратегията на алиансите. Най-важното за една държава е да има достатъчен брой стратегически и геополитически важни съюзници, съвместно формиращи потенциален блок, способен да обезпечи за всички свои членове ефективна съпротива и достатъчно надеждна отбрана от вероятна външна агресия. Това се отнася за икономическите и финансови връзки, които дават възможност за разширяване територията на достъпните пазари, но в регионален, а не в глобален мащаб.

 

6. За обезпечаване на суверенитета и автархията е важно да се установи контрол върху тези зони, от които жизнено зависи суверенитетът и сигурността на всяко суверенно образование. Това превръща определени интеграционни процеси в геополитически императив. Съществуването в застрашаваща близост до националната територия на враждебни анклави ще подкопае отбранителната способност и безопасността на държавата. Следователно още в условията на борба с епидемията трябва да бъде предвиден и заложен определен модел на интеграция. Можем да си представим постглобалния свят, като съставен от няколко големи центъра и редица второстепенни такива. Всеки голям център трябва да отговаря на изискванията за автархия. По своята същност той ще бъде аналог на традиционните империи. Това означава: 

 

 • Единна вертикална система на твърдо управление, а в ситуацията с епидемията и с диктаторски пълномощия на висшата власт.

 

 • Пълна отговорност на държавата и нейните институции за живота и здравето на гражданите.

 

 • Поемане на отговорност от страна на държавата за обезпечаване на населението с хранителни продукти в условията на затворени граници, което предполага развито селско стопанство.

 

 • Въвеждане на валутен суверенитет с обвързване на националната валута, не към световната резервна система, а към златото или към стокови активи, тоест към неща от реалната икономика.

 

 • Обезпечаване на високи темпове на развитие на националната индустрия, до ниво, което да бъде достатъчно за ефективна конкуренция с другите „затворени“ държави. Това не изключва кооперирането, но само в случаи, че то не застрашава принципа за независимост на промишлеността.

 

 • Създаване на ефективен военно-промишлен комплекс и необходимата за това научна и производствена инфраструктура.

 

 • Контрол и поддържане на транспортните и комуникационни системи, обезпечаващи връзката между отделните територии на държавата.

 

Очевидно, че за реализацията на такива извънредни задачи е необходим съвършено друг елит в лицето на пост глобална политическа класа и съответно съвършено нова държавна идеология. Либерализмът и глобализмът категорично не стават за това. Политическата класа трябва да се рекрутира от управленци и сътрудници във военни учреждения. Идеологията трябва да отразява историческите, културни и религиозни особености на конкретното общество и да има футуристична ориентация с проекция към цивилизационна идентичност в бъдещето.

 

В тази връзка, можем да допуснем, че подобни процеси ще направят САЩ един от важните световни играчи, който в този случай ще промени своята същност от цитадела на глобализацията към мощна и отстояваща само собствените си интереси световна самодостатъчна държава. Предпоставки за такава трансформация отчасти виждаме в програмата на Доналд Тръмп. А в условията на борба с пандемията и при извънредно положение, те ще добият още по-ясни черти. По същият път, макар и в условията на извънредно положение, са готови да тръгнат и някои европейски държави. Днес това са Франция и Германия. Според степента на задълбочаване на кризата тези процеси все повече ще се доближават до описаната по-горе схема.

 

Китай, който представлява силно централизирана държава с ярко изразена вертикала на властта, е почти готов за такъв идеологически и политически обрат. Пекин търпи големи загуби от краха на глобализацията, която той успя да постави в служба на своите национални интереси. Но като цяло, той винаги е акцентирал основно върху самодостатъчността, която постоянно е държал под контрол, дори в периодите си на максимална отвореност. Има предпоставки за подобна постглобална революция и в Иран, Пакистан и отчасти Турция, които могат да станат центрове на ислямския свят. Индия стремително възражда своята национална идентичност и в условията на пандемия започна активно да възстановява връзките си с приятелските държави от региона, подготвяйки се за новите процеси.

 

Русия също има редица положителни моменти в дадените стартови условия за новия свят, като:

 

 • Акцентът в политиката на Путин през последните две десетилетия е върху укрепване на суверенитета.

 

 • Страната вече има сериозен военен потенциал.

 

 • Русия има исторически прецеденти на пълна или относителна автархия.

 

 • Страната има традиции в историческата и политическа независимост.

 

 • Има силна национална и религиозна идентичност.

 

 • Мнозинството от населението подкрепя легитимността на централизиран и патерналистичен модел на управление.

 

Има обаче и една част от управляващия елит, формирала се в късното съветско и постсъветско време, който не отговаря на предизвикателствата на времето и е привърженик на глобалния световен ред и свързания с него начин на мислене. Икономически, финансово, идеологически и технологично този елит е обвързана много тясно с глобалните структури, което го прави неподготвен за ефективно противопоставяне на епидемията в случай, че тя от краткосрочно извънредно произшествие се превърне в основа за създаването на новия постглобален свят. Тези елити споделят либералната идеология и в различна степен базират своята дейност върху транснационални структури за продажба на ресурси, делокализация на промишлеността, зависимост от чуждестранни суровини и технологии и освен това, са интегрирани в световната финансова система, където долара е резервна валута. Нито по своите навици, нито по своята политическа и административна култура, нито по своите възгледи за света този елит е способен да извърши прехода към ново състояние. Впрочем такова е положението и в мнозинството други страни, където глобализацията и либерализмът и до днес се смятат за нерушими и неопровержими догми. Но управляващият елит на Русия има шанс да подготви държавата и обществото за влизане в новия постглобален свят.

 

Превод от руски: Никола Стефанов

 

 

 

Коментари

 • Другарят

  24 Март 2020 10:21ч.

  Дугин пак ни обещава опашки за банани. Автархията ще рече завръщане към икономиката на бурканите и капачките. Да се надяваме, че бърка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  24 Март 2020 10:23ч.

  Дугин е велик филосов, здраво стъпил на земята с два крака. Вижда и коментира нещата за които други си затварят очите. Това е нещо, което трябва да бъде прочетено от всеки, но на Запад, Дугин е в списъка за санкции, защото мислите му не им се харесват. Но независимо, дали го харесват или не, ще трябва да се съобразяват с казаното от него, защото то вече влиза в сила. От кризата, Китай, чиято индустрия е 1/3 от световната ще излезе победител. Вече овладяха епидемията и производствената машина ще се завърти на пълни обороти. Докато другите държави по Света спират да призвеждат и когато свършат запасите ще трябва да купуват ВСИЧКО от Китай.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  24 Март 2020 10:28ч.

  Другарю, забравил са да споменеш тоалетната хартия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Повече е прав

  24 Март 2020 10:51ч.

  Кое е неизбежно? Либерастите и сега клянкат,че глобализацията е неизбежна. Дали ще са прави ще видим. Технологичният напредък обаче е неизбежен,или по-скоро технологичните промени са неизбежни. Дали е напредък или назадък също предстои да видим - може да зачестят всякакви аварии,и химически,и атомни. Тепърва такива пандемии като корона вирусът ще зачестяват. Тепърва ща ручаме последиците от измененият в климата - не е задължително да са само за лошо,но... Но могат да предизвикат поредното велико преселение на народите,т.е доброзорна глобализация.... или картечници на границите. Лошото е,че либерастните глобалници,в т.ч. особено комунизмът,като самоуверени социални инженери решиха,че може доброзорно и бързо цялото човечество да се слеее в еднородна социомаса с еднакви ценности,език,че и религия и политически разбирания. Такъв социален инженеринг е утопия,защото хората се групират естествено и доброволно на основата на взаимна симпатия и доброволно желание да живеят в общност,тоест истинските държави ще са държави на доброволно събрали се хора в общност. Редно и реално е навлеците не признаващи ценностите на съответния държавотворен етнос да се върнат там от където са дошли или въобще да не се навличат. Всичко друго е от Лукавого.....,така,че Дугин в по-голямата си част е прав.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • trasporter

  24 Март 2020 11:00ч.

  Споделям възгледите на Дугин, но постглобалния (постлиберален) свят няма лесно да признае поражението си и да се трансформира. Еволюцията ще бъде бавна. Мисля, че Дугин подценява пропагандната мощ (медии, култура, навици) на Западния свят(?). Може да се очаква и пандемия на политически клишета от рода на "Глобализацията е лоша, но никой не е измислил по-добра система" или "Многополярният свят значи война!" и т.н. ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Другарю...

  24 Март 2020 11:02ч.

  Не е лошо пребоядисалите се от бивши дрогарета сега във верни чаламбисти, лица, да си напрегнат ганглийте и схванат какво е написал Дугин. Ще им е полезно да се сетят къде са скрили старите си партийни книжки. Но нека ви успокоя - те няма да ви потрябват. Този "полезен" материал става единствено за рециклиране.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Глобализмът

  24 Март 2020 11:06ч.

  ще бъде различен от двуполюсния свят на капитализъм - социализъм или от еднополюсен свят. Ще има обединения на държави в Север и Юг. В Севера ще бъдат великите северни сили като Северна Америка - САЩ, Канада, Мексико Куба, ЕС и цяла Европа, страните от бившия СССР, както и Мпнголия и Китай. Начело ще бъде избрано ръководство от всички северни народи. Севера и Юга ще бъдат нещо подобно на ЕС. Останалите държави ще са обединение Юг. Валути на Севера ще е доларът, валута на Юга ще е японаката Йена. Курса им ще бъде плаващ. Общия международен език ще е английският. Религията и в Севера и в Юга ще е диамантеното християнство с четири лица на Бог - и мъжки и женски. Различието между Севера и Юга ще бъде във фазата на Икономическия цикъл в Севера и в Юга. Това ще доведе до липса на икономически и финансови кризи. Няма да го обяснявам сега защо. Абсолютно всички страни ще влязат в НАТО. ще има свободно движение на стоки, пари и капитали в Севера и в Юга. Но между Севера и Юга няма да има свободно движение, а ще има охранявана граница и визов, митнически и други режими, както и границите не могат да се преминават между Севера и Юга, а само на ГКПП. Ще има и свободно движение на труд, майсторство и професионализъм на човешките ресурси в страните от Севера и страните от Юга. Но ще има ограничение работник от държава в Севера да работи в друга(а) държави от Севера и съответно в Юга за 15 години и след това този работник трябва да си доизкара своя стаж в своята родна държава. Като ще получава пенсия и от държавата си и от държавата или държавите, в които е работил. Това са най важните общи неща. Естествено има много детайли за тази организация на новия световен ред и закони,, но дяволът не трябва да е в детайлите, а тези детайли трябва да се осъзнаят от всички, да се запишат като закони и морал.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • наклонената плоскост

  24 Март 2020 11:20ч.

  Това обаче предполага, че от едно относително стабилно състояние отиваме към друго - "новия постглобален свят", както казва г-на. Само че след вируса може да се случи и друг гейм-чейнджър, след него - друг, след него - друг. И идеята за света, разделен като в 1984 на няколко местни сатрапии - рухва. Много им се ще на тавагишчите да колят и да бесят в своя периметър - и така до безкрай. Е, има и други варианти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  24 Март 2020 11:35ч.

  Така е. Остава само да се върне крепостното право. Преди всичко в Русия, световният ветропоказател на новия суверинитет. Всъщност да се узакони просто крепостносто робство, то отдавна е факт там. Примерно с една нова промянка на Конституцийката, която, по примера на Наполеон, всички в Русия с радост ще утвърдят. Така няма да има нито губернатори, нито гаулайтери, а старите, обичани помешчици. И то в икони - по църквата да се утвърди заповед всеки местен хетман да бъде почитан наравно с Христос ! Ей това му се вика на нов ред !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мильо Лудия

  24 Март 2020 11:37ч.

  Банани ще има за всички от сърце, само, че родни, расли по нашите географски ширини.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ..................

  24 Март 2020 11:38ч.

  Да, глобализма е мъртъв .Изчезна и заплахата от джендър движението , умряха и теориите на фашистите че ромите са заплаха .Тук ги оградихма с телени мрежи но се оказа че няма ром заразен въпреки че не се мие с дезинфектанти . Заразата се оказа в София и при това от туристи разхождали се заради високия си стандарт. Селяните с къщи са обект на завист и при тях живота си тече същия , те са защитени .Идва века на любовта и Бог ще защити своите сеячи, копачи , тези които се радват на гживота като не чакат някой да ихм каже стойте си вкъщи защото земята не чака и стадото не чака за паша

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До Другарят

  24 Март 2020 11:42ч.

  Това което идва е комунизъм в най чист вид, по съвършен от Сталиновия. Или си ултра наивен и заблуден да вярваш в мантрите за демокрация или платен 'инфлуенсер' както наричат невинно многобройните платени агенти в медиите. Комунистите налагат егалитарен принцип към масите (но не към техния тесен кръг възприел се за елит). Това е глобализма. За съжаление автора не е прав. Сегашната пандемия е с една крачка по близо до глобален истински комунизъм смесен с малтусианство от чист вид.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мильо Лудия

  24 Март 2020 11:42ч.

  Sin на 24.03.2020 в 11:35 Спокойно бе, стига си плакал като вдовица за ... ще даваш дюкяна на дедо ти под наем не на Зара, а на Дика, пак ще има какво да намажеш на реститутската филия хехехе

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Woland

  24 Март 2020 12:06ч.

  Въпрос към по знаещите ? А мястото на България в новия свят къде ще бъде, към кой лагер ? Защото изглежда не я искат нито на изток , нито на запад. Като невярна жена . :-)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Глобализъм, автархия или...

  24 Март 2020 12:10ч.

  Да не ругаем Дугин, а да се опитаме да го прочетем и разберем. Без съмнение бразован човек и пореден пророк, след умове като Мор, Маркс, Ленин, Троцки, Сталин, Мао, Ким, Кастро и хиляди други знайни и незнайни, сънували по добър живот чрез революции. И обикновено е ставало нещо друго. Както винаги се случва при мишките и хората. Неведоми са пътищата Божии.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  24 Март 2020 12:24ч.

  "ще даваш дюкяна на дедо ти под наем не на Зара, а на Дика" - ако беше така, нямаше да има такива тъпаци като Дугин и още по-малко като вас, които се вслушвате в тях с такъв трепет. Ние всички знаем какво ще е, ако - а именно, просто ще вземат споменатия дюкян( да го наречем). И ще го унищожат, защото са прости и назадничави. А с това ще тикнат всички ни в киреча, както берброй пъти досега. И то съзнателно, за да владеят по-лесно. Затова от векове Западът страни от тях, не за друго. Те са назадничави и не се развиват. Всичко, до което са достигнали е копирано, привнесено, изкривено. И така ще си останат. Китай го показа - там са подобни, но се развиват. В Рус - не.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мильо Лудия

  24 Март 2020 12:30ч.

  Sin на 24.03.2020 в 12:24 Твоя Запад /дето ставаш и лягаш с него/ не се е развил с даване на дюкяни под наем, а с къртовски протестантски труд.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Консерватизмът фарисейският квас

  24 Март 2020 12:32ч.

  Неспособният да мисли, егоист, не търси истината, а само потвърждение на това в което вярва, което му е удобно. Удобна вяра.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • от края на историята - към края на империята

  24 Март 2020 12:35ч.

  Един много точен анализ в духа на темата от руския журналист Ростислав Ищенко относно случващото се и бъдещето на света оттук нататък: "Краят на западната империя" - https://cont.ws/@ishchenko/1620017

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Публикуването на Дугин

  24 Март 2020 12:47ч.

  говори за нравствена деградация. Обикновено върви с цензура на критиците му.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • грейки

  24 Март 2020 13:07ч.

  За автаркиите е прав - ресурсът за безконтролно глобално разрастване е изчерпан. В тоя смисъл ще оцелява не досегашният неолиберален капитализъм, а някаква форма на по-благ, кооперативен капитализъм, който ще акцентира не на удоволствията и неограничената консумация, а на оцеляването при очевиден недостиг на ресурси и изменения в климата и екологията като цяло. Ще се наложи свободното време на хората да се преориентира не към туризъм (шляене по света) за правене на селфита край артефакти и над полуобезопасени пропасти и "хващане на тен", а към разумно самообразоване, четене на книги, занимаване с любимото хоби на местна почва - у дома, на вилата, в близката хижа или каквото е останало от немутрогенизирано и СПА курортно лечение. Сферата на услугите в тоя смисъл ще бъде покастрирана доста. За селското стопанство е пророчески прав - срамота е заради членството в ЕС българската плодородна земя да не ражда друго, освен ГМО-зърнени култури или бурени, а да внасяме изпортени лук, картофи, домати и ябълки от западните богати членки на ЕС, чиито биоклиматични условия не са по-добри от нашите. Изобщо ще се наложи повсеместно световно ограничаване на американските хербициди, пестициди и ГМО - защото убиват масово, макар и бавно. Автомобилостроенето и самолетостроенето също са обречени - някой трябва да ограничи вредните емисии от горивата, защото проблемът отдавна си съществува с оглед на огромото замърсяване на атмосферата, но досегашният темп на неудържимите пътувания в глобален мащаб ни караше да си заравяме главите в пясъка. Тоест, екологията на планетата ни ще зависи не от разрастване на потреблението и усъвършенстване на индустрията за шляене и подпичкване, а от разумното самоограничаване, което единствено е в състояние да ограничава токсичността на жизнената ни среда. И за неолибералните елити също е прав - абсолютно нефелни не само да приемат пердизвикателствата на новото, което се задава, но и даже да го видят, че вече чука на вратата ни. неслучайно първият пост започна с тъпото изхождане на такъв другар-глобалист, техен фен. Фенстващите на досегашната западна империя са негодници, а техните кумири - все по-негодни. Автаркията предполага друга парадигма на управление, която днес комай се владее единствено от Путин. Това не е управление от мафиотски тип, макар да би могло за определени цели да се представи за такова. Това е управление чрез суверенитет и в интерес на отделния държавен или граждански субект, което същевременно си остава несфързано с финансов тоталитаризъм и задкулисни окултни кръгове, каквото бе прозелитско-масонското управление на света от времената на венецианците (ХІІІ век) насам.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Желязко Желев-четох докато

  24 Март 2020 13:13ч.

  Осъзнах,че е за руско ползване.Светът такъв какъвто беше умря.Това го зная и написах преди Дугин.Но за разлика от преди когато се е преформатирал е било след война.Сега противостоящите субекти са живи.Материалната им сила не покътната.С други думи риска от война расте.Само господ знае какво следва и то след година две.Днес не знаем какво ще е утре.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • autarchism

  24 Март 2020 13:20ч.

  Глобалното би се проваляло все повече, ако ще продължава тоталитарно да се изживява през общоделното, мас-медийното, обективистично-отчуждаващото. Това е другото име на териториалната експанзия, чиято лакомия за удовлетворяване и чийто апетит за ограбване и пълнене на каци без дъно (превкиснал патент на богоизбраните!) расте експоненцилно от поне 30 години насам. Нямаме картбланш вече за нещо подобно, то облагодетелстваше неправедно и караше хората да си продават душие - затова и моралът изчезна, а способността за критична преценка и преоценка се стопи под натиска на американоцентричната дебилизация. Другарю от първия пост и негови копи-пейст производни, ресурсът е изчерпан. И даже снишаването вече няма да ви помогне - ако не се премоделирате с оглед на подобряване и оздравяване, ще ви изтръгваме все по-механизирано, като плевели.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • абе,

  24 Март 2020 15:52ч.

  да бе, банани вече има. Пари няма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • задунајска уфса с евразијски манталитет

  24 Март 2020 16:18ч.

  и без коронавирус Тов. Дугин винаги си проповјадва за новија световен ред, в којто РФ ште има водешта ролја(преди-заштото нефта беше 120-124 долара за бочка, сега-заштото имало вирус, утре-заштото това си е мерака на един болен имперски проповедник с манија за величие и халјуцинации...) Само не иска да провери какво става в така наречената руска глубинка, мисли си таваришча, че всички на запад са увсе, които с радост ште бъдат јахнати и превърнати в крепостни селјани от 18 век.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  24 Март 2020 16:23ч.

  Глобализацията не е рухнала, ако временно разделиш хората един от друг, те не спират да бъдат приятели и да се обичат. Глобализацията е следствие на глобалната мрежа, поради която хората се опознават и разбират, че не са толкова различни, а се и учат от по-добрите примери. Освен това, търговията ВИНАГИ е била глобална, понеже винаги търговците са продавали стоките си в чужбина и са внасяли липсващото им, от чужди търговци. Всъщност светът и отначало е бил глобален, винаги е имало племена, които са пазили строго своята култура, но то се е считало за естествено право и не се е тълкувало като враждебност, както сега някои се опитват да го тълкуват. И тези племена не са били затворени вътре в себе си като в затвор. Модерната трактовка на глобализацията има едно изкривяване, което би трябвало да отпадне и глобализацията просто ще остане естествения процес, който винаги е протичал. Всъщност, ако държавите твърде много се затворят, те ще представляват сами по себе си точно това, затвори, контролирани от някакви олигарси. Това би било не завръщане към естественото, а по-скоро към комунизъм и тоталитарни модели, които много напират да се върнат. А това, което е криво в налаганата доскоро глобализация е, естествено, момента на насилие. Хората проявяват естествено любопитство и желание да комуникират, да пазаруват вносни стоки, да търгуват и да се учат от другите. Определени сили ЗАДЪЛЖИХА народите да купуват каквото не им трябва и да раздават каквото им е ценно, да се смесват и комуникират отвъд желаното от тях, това беше огромна несправедливост. Те позволиха нежелано за народите нахлуване в тяхната култура, разграбване на ресурси и земи, като да речем популярния landgrabbing, при който процес Африка остана почти без земя, принадлежаща на африканци. Тази инженирана глобализация беше равностойна на нападение с взлом и с тежко въоръжение, при което нямаш думата. Ако това насилие спре, народите ще спрат ли да си бъдат полезни? Този натиск облагодетелстваше единствено мега бизнесите, които овършаха де що успяха по света, без народите да спечелят нещо от цялата работа. Но още по-страшно би било да се върнем към копнежа по перестройката, където бившите комунисти искаха да се обогатят по капиталистически, да останат на власт и народът да им остане като работна ръка – модела в Китай. Това е страшна перспектива и ако хората не спрат да чакат на държавата да им урежда битието, те сами ще си надянат хомота. Предприемачество, свобода, умно управление на онова, което всеки има, пълна отговорност за нашия живот и вземане на живота в ръце е начина да оправим всичко. Когато всеки е силен, всички сме силни, когато всеки чака на държавата, всички ще сме роби.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Феодализъм на технологично ниво

  24 Март 2020 16:31ч.

  Че то и комунизмът като идеология,и социализмът като практика,и фашизмът,и националсоциализмът са все икстеншъни, метастази на либерализма. Всичко тръгна от терора на Великата френска революция и отприщеният глобализъм. Няма никаква човешка,хуманна и здравословна логика да внасяме картофи и ябълки от Полша,чесън от Китай,домати от Турция,краставици от Гърция и заразени с плесени фастъци от Африка,ноооо... всичко това ни е данайски дар от глобализма. Махалото на глобализма много крайно се е люшнало точно заради ламтежа за печалба. Човечеството май по трудния начин ще се учи ,че всяко прекалено нещо е вредно,тоест още 2-3 пандемии по кухите куфалници та да се проумее ,че местното производство е по-човешко и хуманно и ,че печалбата не може да бъде най-важната. Всички пандемии от древността ,през средновековието та до днес са резултат на търговските пътища,т.е. глобализацията. От чумата навремето са оцелявали точно затворените феодални стопанства,а ърговците са се криели като мишки в затътнтени райни докато отмине пандемията......и после пак да докарат поредната пандемия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  24 Март 2020 16:57ч.

  задунајска уфса, теориите на Дугин и подобните му (съвсем съзнателно прескочих статията, за да не си пълня главата с излишна информация) са мотивирани от ясно съзнание за изостаналост, за загуба на водещата роля сред част от държавите и обществата след краха на комунизма, все констатации, които не е приятно да изкажеш публично, а дори и пред себе си. И тогава изникват подобни теории, като компенсаторна реакция. Не си струва да бъдат обсъждани, а и четени, както по-горе споменах.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Третия закон

  24 Март 2020 17:27ч.

  Ако ползваме третия закон от диалектиката на Хегел се вижда,че капитализмът отрече феодализма,комуно-социализмът се опита да отрече капитализма но не му се получи работата и си останахме само на теза и антитеза. Сега май идва времето на синтеза,тоест третата част. Явно синтезът ще отрече категорично и капитализма и социализма вкупом защо по същество принципно не се различават,а са проявления на либерастията. Синтезът сигурно ще прилича по някои черти на феодализма,но какво точно ще представлява явно все още на никого не му е ясно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мильо Лудия

  24 Март 2020 18:32ч.

  Тука някои пак не са разбрали са какво става дума - става дума за глобализация, но с нов център - Китай. Верно, че трудно се преглъща, но...свиквайте.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Валенщайн

  24 Март 2020 18:33ч.

  Видях му брадата и веднага разбрах, че е руснак. Само там си падат по такива нечистоплътни израстъци. И мустаци, които се потапят във всяка супа. Кликнах да се уверя в подозренията си и се оказаха верни. Оттам нататък какво да четеш - лошия Запад, колко сме велики, пък никой не ни харесва, освен българските русофили. Схеми, според които Цялата Западна цивилизация ще бъде стрита на прах и разбира се, ще бъде заместена от Русия. А какво може да предложи тази държава това са подробности. Познах ли цялата статия?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  24 Март 2020 18:59ч.

  Позна. И понеже статията не си заслужава нито четенето, нито обсъждането, нека се съсредоточим окло Брадата. Защо такава Брада? Защо чорлавата брада на един Распутин, символ на деградация и бъдеща смърт на държавата, а не брадата на един съзидател - Улянов - Ленин, подравнена, европейска, модна?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Констатация

  24 Март 2020 19:40ч.

  Дугин е отличен пример за тънката граница между гениалността и лудостта...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тома Неверни

  24 Март 2020 20:09ч.

  Дугин, както повечето философи, прави елементарна грешка. От моментното състояние екстраполира към желаното бъдеще. От моментното "извънредно положение" не следва че то ще трае вечно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Quest

  24 Март 2020 20:27ч.

  Автархия? Муцка. При автархия на Китай ще му изчезнат световните пазари и ще се срине. Русия ще и трябват десетилетия докато започне да произвежда всичко (възможно е все пак) но ще изостане още повече и ще произвежда всичко на ниво Москвич откъсната от света. Щатите ще интегрират и двата американски континента и пак ще са добре. Европа е достатъчно голяма да си е самодостатъчна а и няма да прекъсне връзките с Америка. Западът като цяло ще продължи да е в подем, а Китай за да не спихне ще покрие и Русия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Quest на 24.03.2020 в 20:27

  24 Март 2020 20:58ч.

  Автаркизирането не е еднократен процес. И не се базира на презумпцията за световни пазари. Затваряне ще има, защото има изчерпан лимит, свързан с предмета на труда, както и с ниската (вече) естествена интелектуализация на средствата на труда. Дугин говори за геоикономически зони със сходни интереси - и само относително отворени. Главната задача на автаркизацията: преодоляването на токсичността на аериканската монополна валута и нейните деривати. Главната цел: да се научим отново да живеем според заработеното, а не като идеални консуматори, сиреч по американски.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тома Неверни на 24.03.2020 в 20:09

  24 Март 2020 21:01ч.

  Това с екстраполирането е грешката на повечето аналитици, използващи некритичен анализ. Дугин има увлечения и в тази посока, но по принцип като философ той не използва конюнктурен анализ. И въпреки всичко греши, но не в това, в което го обвинявате, а именно логическата база. Грешките му са свързани с идеологизацията на философемите, които използва. Рядко съм виждал философ така да ратува за идеология.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • но ще изостане още повече и ще произвежда всичко на ниво Москвич откъсната от света

  24 Март 2020 21:08ч.

  Грешката не е в Москвича, който като концепция за времето си, когато излиза, е напълно равностойна на западните кола. Грешката е в идеологическата подчиненост на произведствената конюнктура за граждански цели в СССР, продължаваща и след 1980 г., когато Западът изведнъж дръпна с второто поколение на гражданските ширпотребни технологии, докато СССР пазеше идеологическия си блясък и непокътнатост от буржоазното влияние. Днес повече няма опасност от подобна идеологизация на автаркията, поне докато Путин или такъв като него остане начело на Русия. В това отношение, Русия е крачка напред пред останалите, които много скоро трябва да отпочнат перестройка по съветски тертип, ала при други условия, макар хич да не им се иска.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Автархия? Прости му, Господи!

  24 Март 2020 21:28ч.

  Иван Грозни вместо Петър Велики? Не, и Иван Грозни не, а онова време преди християнството и българските букви; съветска власт без електрификация; без американските заводи и технологии; Калашников без Хюго Шмайсер, Корольов без инженерите на фон Браун; комунизъм без Маркс; капитализъм без Европа; суровинна икономика без купувачи. И философът като сибирски шаман, яхнал елен и с дървен жезъл в ръка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ковирчо

  24 Март 2020 22:19ч.

  Моделът на Дугин е като видения в главата на шизофреник. Никой нормален човек не би искал да живее в автаркия и диктатор. Да не може да пътува свободно. Да чака великият добър диктатор да го нахрани и да се погриже за него... Как в условия на автаркии ще съществува днешната Земя ? Как автаркиите ще се справят по отделно с глобалните проблеми като климата ? Ами дори самият вирус е очевиден глобален проблем ! Как руската автаркия ще го спре на границите си от европейската или др ?? Както виждаме това не става. Земята е малка. Ресурсите са ограничени и НЕравномерно разпределени. Само в един отворен свят може да се постигне решаване на планетарни проблеми /какъвто е и вируса/ и постигане на един обмен от стоки , услуги , информация , който става изгоден за всички. Автаркиите гарантират мизерия и бедност. Освен ако не предвиждат геноциди и силна редукция на населенията си...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пак старите пропагандни щампи на седесариата

  24 Март 2020 22:24ч.

  Не им приписвайте всичките заслуги на западняците, това е нелепо. Ако имат някакви заслуги, те са по-скоро в организацията на поточното производство като пример за съветската индустриализация, но влиянието си е епохално и не засяга само Съветска Русия. Хуго Шмайзер създава автомат, който не е същият като Калашников. Времето показа, че руското изобретение е хем по-качествено, хем по-масово, навярно именно защото не е немско, а на страната-победител на немците. Никой от четиридесетте години на ХХ век не ще да стреля с шмайзер, но калашникът и днес е търсен навсякъде. Организацията на Корольов доказа преимуществата на съветската школа в космонавтиката, от които светът (вкл. САЩ) се ползват и днес, за да стигат до МКС. Видяхме ги експериментите на фон Браун в САЩ - много пари за нищо друго, освен ПР, и почти никакви ползи от изобретенията за човечеството. Иначе за ракетите Фау - поклон на първопроходеца, но времето показа, че само специфичните съветски условия създават успешната ракетна парадигма и голямата космонавтика. Що се отнася до "българските букви", те са плод на византийски чиновници. С това не омаловажавам заслугата на българските князе Борис и Симеон, с това искам да кажа две неща: да благодарим на СССР и Русия, че грижливо пазят авторитета на кирилицата в един страдащ от латинизираща доминация глобален свят. И второ: ако утре от ЕК ви наложат преминаване на латиница с директива, подобна на влизане в еврозоната и Истанбулската конвенция, вие с готовност ще се съгласите да за*бете кирилицата (защото така го искат началниците!) и само една Русия ще остане с нея.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ковирчо на 24.03.2020 в 22:19

  24 Март 2020 22:32ч.

  Тук нещата не опират до нормалност, а до по-нататъшна невъзможност за нейното удържане във вида, в който съществуваше. Към момента си в карантинен режим и нормалността с нищо не ти помага, защото извънредните обстоятелства го налагат. И не е изобщо вярна либерастката ти концепция за отвореност. Имунитетът на организма е вид изолационистка съпротива именно срещу прекаленото отваряне към всякакви бацили, идещи отвън и опитващи се да нарушават реда и целостта. Още по-типичен пример е концепцията за отворено семейство или с поглед към събитията по гръцката граница от началото на месеца... Само на тъп евролибераст може да му хрумне концепция за отворени граници, откъдето нахлуват всякакви другорасови пришълци и постепенно започват да ти сядат на кухата либерална глава. А климатът ще се оправи постепенно, ако отпаднат неограничените глобални пътувания с всякакъв вид транспорт, който непомерно замърсява. И най-вече като се ограничи човешката консумация във всякакъв аспект, продиктувана от грешната западна представа за човешко предназначение. Тоест проблемът е в глобализацията по сегашния й англосаксонски неолиберален тертип, а не че глобализацията решавала проблеми.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • проникновението, което дава философията

  24 Март 2020 22:42ч.

  Не отвореността, а именно затвореността създава усещането за цялост и единност в себе си. А без такова усещане няма удържане на всичко ценно, с което разполагаме - именно себе си, нашето, а не тяхното и чуждото, с което по принуда съжителстваме. Няма ли усет за цялост през субект, няма и суверенитет. На един достоен българин или руснак никога не би му хрумнало някакъв чужд и неясен субект, носещ англосаксонско име, да му гарантира целостността, реда и организацията като нещо едва вторично припознато като общо, но не и свое. Свят, който ще продължава да решава общоделски задачи без концептуална властност (суверенитет) откъм субект, разположен в конкретното, а не някъде в отчуждаващата абстрактна тоталност извън нас - такъв свят ни е противопоказен, защото е исторически и преспективно безсмислен и силно токсичен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Anonimen robot

  24 Март 2020 23:58ч.

  Наблюдател на 24.03.2020 в 10:28 Другарю, забравил са да споменеш тоалетната хартия. *** I bananite, banaanite e zabravil da spomene - ama to vseki se bori za tui shto mu lipsva!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Anonimen robot

  25 Март 2020 0:03ч.

  Sin-e, sinee ti pyk kyde vidia Dugin da pishe za diukqna na dedo ti, ta se fana za... mikrofona.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • задунайска уфсъ с евразийски манталитет

  25 Март 2020 1:48ч.

  "Организацията на Корольов доказа преимуществата на съветската школа в космонавтиката, от които светът (вкл. САЩ) се ползват и днес, за да стигат до МКС". Целият живот на Корольов е пример за "преимуществото" на съветската школа-наклеветен от водещите института, че работата се забавя и заради него, изпратен в Гулаг-по-точно мина в Колима (двамата, които го наклеветяват, просто не са издържали мъченията, така, че те "всичко си признават" и са разстреляни). По-късно работи в шарашката като затворник по проекти на самолети(и след това до края на живота си се страхува, че могат да го ликвидират заради многото тайни, които знае както други негови колеги са ликвидирани). Работи в колектива на Туполев-това е същият конструктор на самолетите Туполев, минал също през шарашката по време на чистката 1937-38. Съветската школа, Сър...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  25 Март 2020 7:22ч.

  Да допълним малко за Корольов. И той в ранните си следвоенни разработки стъпва върху създаденото от фон Браун, който пък вече е в САЩ. Корольов надгражда и надгражда успешно. Така и успява да изпревари американците, което за онези следвоенни времена е цяло чудо. Електониката и финната механика се изработват в ГДР и Чехословакия. Когато получава удар, лекарите не успяват да му направят трахеотомия, защото от изтезанията някога, шийните му прешлени са се срастнали. До смъртта си е засекретен, известен е на света само като Главния конструктор.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Kulin ban

  25 Март 2020 7:39ч.

  Този човек е фашист. Дано управляващите на Русия не го вземат на сериозно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Май има защо

  25 Март 2020 13:37ч.

  От времето на Марко Поло човечеството върви към глобализация,но днес явно манджата е пресолена и махалото залитна безкрайно много в една посока. От глобализацията няма само плюсове. Започнаха да ни цакат минуси. Неокомунистическите либерастни глобализатори много форсираха сливането на цялото човечество в еднородна мургава гняс, с единен опростачен ингелизки,без Бог,без моногамно семейство ,безкрайни права на всякакви девианти,безкрайно плюскане и хедонистични удоволствия. Неслучайно огромните круизни кораби натъпкани с богати сторчоци и хедонисти днес страдат най-много от тоя вирус.Май има защо?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Anonimen robot

  26 Март 2020 0:13ч.

  Quest на 24.03.2020 в 20:27 Автархия? Муцка. При автархия на Китай ще му изчезнат световните пазари и ще се срине. Русия ще и трябват десетилетия докато започне да произвежда всичко (възможно е все пак) но ще изостане още повече и ще произвежда всичко на ниво Москвич... *** Shto, bre Quest, ili ne znaesh che Moskvicha e s dvigatel na BMW?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Moskvicha e s dvigatel na BMW

  26 Март 2020 8:56ч.

  Не точно. А по-точно с изкопиран двигател на модел отпреди войната.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ааа

  26 Март 2020 21:31ч.

  Пълна автархия и абсолютен отказ от глобализма са невъзможни. Но съществуващите тенденции към регионализация и многополюсност ще бъдат още по-ускорени. Вече наблюдаваме как Китай-Русия създават собствени финансови, търговски и политически институции извън световните, същото все по-тясно групиране се вижда при региони като Югоизточна азия, мюсюлманския свят, Латинска Америка и тн. Дори сателитите от ЕС почнаха да им растат топки и все още плахо, но започва да назрява идеята за единни центрове на сигурност, неподчинени на структурите на НАТО и САЩ. Така че Дугин в общи линии е напипал посоката, единствено съм скептичен, че чак такова високо ниво на авторитарност ще имаме в Прекрасния Нов свят, макар че свободите категорично ще бъдат ограничени в някаква степен в сравнение със златните времена на настоящето и близкото минало.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи