Изследване: Леви или десни възпитаници отглежда Харвард

Изследване: Леви или десни възпитаници отглежда Харвард
Потърсихме мнението на студенти по различни проблеми на кампусите, като например създаването на Департамент по етнически науки и културен център. Като цяло нашите резултати показаха висок дял студенти с десни убеждения в специалностите Инженерни и приложни науки, докато Изкуство и хуманитаристика имаха повече представители с леви убеждения. Науки и Социални науки попаднаха някъде по средата. Докато Инженерни и приложни науки имаха последователно най-десните показатели сред нашите четири групи, левите убеждения все пак остават доминиращи и при студентите от тези специалности. Колкото до випуските, нямаше значителни разлики в съотношенията между леви или десни убеждения, въпреки че клас 2024 изглежда клони малко повече от средното към леви убеждения, поне по въпросите, които поставихме. Нашите резултати показаха също липсата на разлики в мненията между випуските от различните години в Харвард, както и че твърдението, че всички випуски са с предимно леви убеждения не е вярно. Дори открихме малко по-голям дял студенти с десен уклон сред завършващите студенти, подсказващ, че обвиненията в левичарско индоктриниране в елитните институции може да е неоснователно, поне в Харвард.В разделения политически пейзаж на Съединените щати мнозина обвиниха университетските кампуси (особено тези от Бръшлянената лига) че са ехо-камери с ляв уклон. Консервативни експерти, като Бен Шапиро, често ги описват като места, където либерални професори промиват мозъците на „студентите, за да повярват пламенно в принципите на либерализма“. Наистина ли са индоктринирани? И като за начало – наистина ли харвардските студенти са толкова далеч вляво? Решихме да открием сами.

 

Отправихме запитвания към студенти във връзка с политическите им нагласи, както и за мнението им по някои разделящи въпроси, свързани с Харвард, и разбихме отговорите въз основа на специалността и годината на завършване.


Разработихме и политически индекс за категоризиране на нашите резултати. Индексът разделя броя респонденти с десен уклон от броя на тези, отговорили с ляв уклон, което ще рече, че група със стойност на индекса 0 няма отговори с десен уклон, а група с индекс 1 има равен брой отговори с десен уклон и отговори с ляв уклон. Дадохме на „много левите“ и „много десните“ отговори два пъти тежестта, която имат отговори „по-скоро ляв“ и „по-скоро десен“. Тази формула ни позволи да сравним уклоните, без да се притесняваме за разликите в броя отговорили във всяка група.

 

 

Индекс=(2(много десен)+по-скоро десен)/(2(много ляв)+по-скоро ляв)


Получихме общо 288 отговора, което обхваща малко над 4% от студентите в Харвард. Един недостатък на нашия индекс е, че той изключва респондентите, които са отговорили, че имат умерени политически възгледи. Това, съчетано с относително ограничения размер на извадката и неравния брой респонденти за всяка от категориите, може слабо да се е отразило на стойностите на индекса.


Когато разделяхме респондентите въз основа на специалността им, както записана, така и потенциална, ние ги разпределихме в четири категории: Изкуства и хуманитаристика, Инженерни и приложни науки, Науки и Социални науки. Хора, чиито интереси обхващаха повече от една група, бяха броени по веднъж във всяка от категориите на интерес. Тези, които се идентифицираха като „незаявени“, както и тези, чиито предпочитания за специалност са неизвестни, попаднаха в категорията „Неизвестни“.


Въпросите, които бяха задавани, в по-голямата си част получиха по-голям брой отговори, характерни за „левия уклон“, отколкото бяха отговорите с „десен уклон“ (ще разгледаме и нашите основания за тези категоризации по-късно). Очевидно и може би очаквано, харвардските студенти имат доста ляв уклон, но тези убеждения по време на учението им в Харвард ли са придобити или са били такива от самото начало?

 

 

Някогашният стереотип за студентите-левичари изглежда е верен, поне в Харвард. Когато бяха помолени да разположат политическите си предпочитания в спектъра между „много ляво“ и „много дясно“, точно три четвърти от студентите посочиха леви предпочитания и по-малко от 11% заявиха десни предпочитания, формирайки общ индекс от 0,12.

 

 

В рамките на нашето проучване, студентите от випуск 2024 дадоха най-голям брой отговори за ляв уклон, в сравнение с всички останали групи, получавайки индекс от 0,09, докато клас 2022, с индекс 0,19 беше най- дясноориентиран. Класове 2021 и 2023 попаднаха в средата, с индекси съответно 0,10 и 0,14.


Това проучване не проследява политическите убеждения на респондентите по време на целия курс на обучение в Харвард и следователно не може да потвърди или отхвърли каквито и да е твърдения за индоктриниране, но тези резултати представляват доказателство, че студентите, които са били в университета по-дълго, не са по-леви от по-младите си колеги. Освен това, изледвания на „Harvard Crimson“ (изданието на Харвардския университет – бел. пр.) проведени, когато класове 2021, 2022 и 2023 бяха нови, имат индекси съответно 0,15, 0,16 и 0,14, което показва отсъствието на промяна вляво. Още веднъж, тези изследвания са проведени отделно, с различен размер на извадката и хората, така че не могат да предоставят никакви солидни заключения, но все пак представляват интересен поглед върху харвардския политически климат.


След това проследихме студентите по набор от харвардски дебати. Разпределихме по специалности резултатите, свързани с някои от академичните дебати, като например обвиненията срещу преподавателя по статистика от Департамента по управление, Дейвид Кейн (за расистки постове в неговия уебсайт – бел. пр.) и създаването на специалност Етнически науки.


Тук поместваме преглед на резултатите по години и по специалности, използвайки споменатия по-горе политически индекс.

 

 

Студентите по Изкуства и хуманитаристика клонят към най-ниския (с най-ляв уклон) респондентски индекс, а студентите по Инженерни и Приложни науки клонят към най-висок, въпреки че мнозинството студенти от всички департаменти имаха позиция, която ние категоризирахме като „ляв уклон“.


Дисциплините Наука и Социални науки се колебаят между повече лявоклонящи и повече дясноклонящи позиции, като науките изглеждат по-склонни да подкрепят установяване на културни центрове и на департамент по Етнически науки, но избягват да оспорват почти вековните имена на харвадските общежития и университетски сгради (всички те носят имената на личности от американската политическа или академична истории, много от които днес са смятани за сегрегиращи в расово, полово, културно или социално отношение – бел. пр.) Категорията респонденти с неизвестна специалност колективно се колебае между крайностите на Изкуства и хуманитаристика и Инженерни и приложни науки, оставайки твърдо в този спектър.

 

Инженерни, приложни науки и изкуства

 


 

Изкуство и хуманитаристика имат най-голям брой студенти, които са съгласни с позицията, че Дейвид Кейн трябва да бъде порицан за серията от радикално обидни и морално спорни постове в блога си, написани под псевдоним, който беше свързан с него по-рано тази година. Постовете поставят под въпрос утвърждаващите действия (политиката на приобщаване на хората с различен цвят на кожа, джендър, вяра, националност – бел. пр.), тривиализират употребата на "н"-думата (негър – бел. пр.) и предлагат студентите от женски пол да спрат консумацията на алкохол, за да избегнат сексуалното насилие. Към студентите от Изкуство и хуманитаристика се присъединява и мнението на неизвестните специалности, които също подкрепят, че Кейн трябва да бъде наказан, макар че не всички от тях имат крайно отношение по въпроса.


На противоположната страна, студентите от Инженерни и приложни науки по-скоро изразяват несъгласие, че Кейн трябва да бъде наказан за изявленията си, като над една четвърт от тях гласуват в негова защита. Като цяло, дясноклонящите гласове имат склонност да защитават използването на „обиден“ език повече, отколкото лявоклонящите респонденти, поради по-изявените си убеждения, че тези изказвания представляват израз на свобода на словото, така както тя е дефинирана в Първата поправка от Конституцията на САЩ, поради което и приемаме, че защитата на Кейн е поведение с десен уклон. (Ние потвърждаваме също, че мненията, които окачествихме като по-десни бяха най-често на студенти, определящи се като консервативни.) Обикновено обаче дясноклонящите мнения представляват малцинство във всички категории.

 

 

Според различните години на следване имаше сравнително малки разлики в отговорите относно съдбата на Дейвид Кейн, съотнесено към отговорите според специалностите. Випуск 2024 сякаш дава малко по-нисък процент студенти, които не са съгласни Дейвид Кейн да бъде наказван, както и по-висок процент студенти, които смятат, че трябва да има наказание, и които в същото време показват и малко по-силен ляв уклон от средния, но все пак не с драматични разлики. Също интересен беше и по-ниският процент на випуск 2022 на убедените, че Кейн трябва да бъде дисциплиниран, въпреки че общият процент в полза на дисциплиниране на Кейн е сходен с този на другите випуски.

 

Етнически науки

 

 

Един от най-големите въпроси в кампуса днес засяга създаването на департамент по Етнически науки, какъвто в момента не съществува в Харвард. Привържениците казват, че това е ценна област, която ще помогне на студентите да научат повече за огромното етническо разнообразие, което предлага нашият свят, докато опонентите твърдят, че парите и усилията ще бъдат приложени по по-добър начин някъде другаде. Този въпрос като че ли е по-малко спорен от много други, тъй като има чувствително висока степен на подкрепа за създаването на департамент по Етнически науки. Трябва обаче да се отбележи, че респондентите от Изкуство и хуманитаристика имат особено силна поддръжка за създаването на такъв департамент.


Приехме неодобрението за Етнически науки за дясно-клоняща позиция, доколкото десни политици и други десни влиятелни фигури като цяло гласуваха против тази идея, окачествявайки я като загуба на време и пари за колежите.


Още веднъж се очерта общата тенденция според специалностите: Инженерните и приложните науки имат най-висок процент дясноклонящи отговори, докато Изуство и хуманитаристика имат най-нисък, следвани от студентите с неизвестна специалност, въпреки че мнозинството студенти от всички специалности все пак подкрепя създаването на департамент по Етнически науки.

 

Кой се обръща в гроба

 

През последните няколко години в Харвард има нарастващи призиви за преименуване на сградите, чиито патрони са били расисти и/или робовладелци, като Джон Уинтроп, Луис Агасис, Хенри Дънстър и Инкрийз Мадер.

 

 

Изключително ниско е нивото на различия в отговорите между випуските по въпроса с преименуването на сградите, като групата, която най-силно се противопоставя на преименуването е випуск 2021, а випуск 2022 не изостава с много от нея. Интересно е, че випуск 2022 има и най-висок общ брой хора, обявили се за преименуване на сградите, индикиращ по-висока степен на поляризация по въпроса, отколкото в другите групи. Като цяло този въпрос произведе по-висок от нормалния процент отговори с десен уклон, разкривайки го като един от най-спорните за студентското тяло.


Избрахме неодобрението на преименуването за дясноклонящо мнение, тъй като хората с десни убеждения в САЩ като цяло се противопоставят на преименуване или премахване на паметници на исторически расисти, сексисти, колониалисти или поне в по-голяма степен от лявоклонящите хора и защото десните политици обикновено са привърженици на запазването на тези паметници с аргумента, че премахването им означава изтриване на историята.

 

Културни предпочитания

 

Други институции от Бръшлянената лига, като Йейл, осигуриха културни центрове, които да изпълняват ролята на социални и общностни бази за студенти с различен културен или етнически произход. Имаше призиви и към Харвард за създаването на такива пространства, но някои хора с десни убеждения отхвърлиха подобни центрове.

 

 

Мнозинството студенти от всички класове отново избраха отговори с повече ляв уклон, в този случай подкрепяйки въвеждането на културни центрове. Както и при другите отговори, випуск 2024 показва повече ляв уклон от другите випуски. Клас 2022 има около два пъти повече студенти, отговорили с дясноклонящи отговори, в сравнение с клас 2024.

 

Заключение

 

Като цяло нашите резултати показаха висок дял студенти с десни убеждения в специалностите Инженерни и приложни науки, докато Изкуство и хуманитаристика имаха повече представители с леви убеждения. Науки и Социални науки попаднаха някъде по средата. Докато Инженерни и приложни науки имаха последователно най-десните показатели сред нашите четири групи, левите убеждения все пак остават доминиращи и при студентите от тези специалности.


Колкото до випуските, нямаше значителни разлики в съотношенията между леви или десни убеждения, въпреки че клас 2024 изглежда клони малко повече от средното към леви убеждения, поне по въпросите, които поставихме.


Нашите резултати показаха също липсата на разлики в мненията между випуските от различните години в Харвард, както и че твърдението, че всички випуски са с предимно леви убеждения не е вярно. Дори открихме малко по-голям дял студенти с десен уклон сред завършващите студенти, подсказващ, че обвиненията в левичарско индоктриниране в елитните институции може да е неоснователно, поне в Харвард.


Надяваме се да проведем изследване в по-голям мащаб, което по-пълно да обхваща цялото студентско тяло. В идеалния случай бихме провели такова проучване на годишна база, за да можем да проследим агрегираната промяна във възгледите на всеки випуск във времето.


Тези резултати само леко одраскват повърхността на невероятно динамичната машина на харвардското студентско тяло, затова се надяваме, че нашата работа предоставя поне някаква обща представа за ценностите и убежденията на студентите в това невероятно място, което наричаме наш дом.

 

Източник: www.hodp.org

 

Превод за "Гласове": Екатерина Грънчарова

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • дежа вю

  22 Дек 2021 13:18ч.

  така , така ...с леви мерки десни решения? да ви е познато.мораториум? дясна мярка ли е ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анти-666-ер

  22 Дек 2021 14:18ч.

  Хей, момичета и момчета на България! Крайно време е вече да ви стане ясно, че такива понятия като „ляво“ и „дясно“ нямат никакво значение за „Бръшлянената Лига“. Там изкуствено се отглеждат чешити и от двата вида и това е под знака на дълбинната американска политика, която НЕ Е ЯСНО КАКВА Е, но се получава така, че мнозина от преподавателите, влизайки за първия час на занятията по някой предмет с даден клас, първите им думи към студентите са: „Скъпи колеги, вие можете да завършите образованието си, като получите БЕЗВЪЗМЕЗДНО внушителна стипендия без да вършите друго, освен да станете ЧЛЕНОВЕ НА ЛОКАЛНАТА МАСОНСКА ЛОЖА!“ Това, което е написано тук относно „Бръшлянената лига“ и „локалната масонска ложа“ не е изсмукана от пръстите алабалистика, а нещо съвсем реално, което се е случвало и на ПИШЕЩИЯ ТЕЗИ РЕДОВЕ, докато обогатяваше „образователната си стойност“.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До Анти-666-ер на 22.12.2021 в 14:18

  22 Дек 2021 14:28ч.

  Да, масонските ложи в САЩ отпускат стипендии на студенти. Аз съм имал такива студенти (и студентки). Но, това не значи, че те са ставали членове на съответните ложи. Много организации в САЩ отпускат студентски стипендии, пишеш заявление, кандидатстваш и те преценяват дали си достоен да ти дадат стипендия. Моя собствена фондация в САЩ също отпускаше навремето стипендии на студенти. Не е в това проблемът.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анти-666-ер

  22 Дек 2021 15:46ч.

  Проблемът е много сериозен! Защото в България всеобщото мнение е, че „Бръшлянената Лига“ е мястото, където елитът на Америка праща децата си да получат образование, което ще им даде не само познания, но и социални връзки с останалите браншове на елита. Това дори и да е вярно, вярно е също, че в „Бръшлянената Лига“ получават елитно образование и такива момченца, които утре ще бъдат пратени да вършат някаква работа, която всеки би я оценил като ПОДОЗРИТЕЛНА, ако не и направо ЧЕРНА (както е в случая с Кики, когото аз лично познавам). В „Бръшлянената Лига“ следователно прибират и разни дечица с „долен“ произход, които няма да имат думата да отказват: „Пари са това, ей! Ако не беше тази масонска стипендия, аз щях да си остана едно нищожество, какъвто съм си се родил. Знаем се!“ Мога да кажа, че Кики беше едно добро момченце (а може и досега да е добро дете, макар никой да не го е учил, че на официални срещи не трябва да стои разкрачен като овчарин; това са неща, на които учат вкъщи, а не в „Бръшлянената Лига“). Проблемът с Кики е, че понеже си е вкарал главата в торбата, сега може чак Байдън да го потупа по рамото и заради това потупване Кики ще е готов да направи всичко, което ще му внушат от ЦРУ, а то е — САМОРАЗПРАВА С РУСОФИЛСКА БЪЛГАРИЯ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До Анти-666-ер на 22.12.2021 в 15:46

  22 Дек 2021 16:10ч.

  Не ще и дума. Точно така е както казваш. Виж, например, Обама—продукт на affirmative action политиката, при която не истинските способности имат значение, а билогични фактори, комбинирани с доказателства, че служиш вярно на спонсора. Видяхме ги и резултатите—разбърка света, а и продължава да го разбъркяа, защото той, чрез преврата, който направиха през 2020 г., отново е фактически инсталиран начело на САЩ. Байдън е само фигурант.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анти-666-ер

  22 Дек 2021 16:59ч.

  Да, Байдън е само фигурант. Но той е осемдесет годишен, освен това се носи мълва, че е дементен (на тези американски президенти трудно може да им се разбере кога са дементни и кога — само ексцентрични; американската поговорка е, че «когато човек е ексцентричен и при това е беден, той е просто луд, а ако е луд, но е богаташ, тогава той е очарователно ексцентричен»). Но питам се какви основания има Кики Петков да бъде ексцентричен, па макар и очарователен за разни „кифли“? Защото комай „кифлите“ са тези, сред които Кики намира своите най-многобройни привърженици. Неговото очарование се дължи на ексцентричната му способност да излъчва измамна топлота и чистосърделност — ловкост, която той владееше още от детските си години.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Георги Патрашков

  23 Дек 2021 11:46ч.

  ."отглежда" е правилната дума. Както се отглежда кученце.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  23 Дек 2021 16:31ч.

  Леви и десни - има ги навсякъде . И е нормално. Най-важното е да не се произвеждат Путинисти, Маоисти, Марксисти и всякакви други терористи. А в Америка, както и на децата е известно, такива типове са невъзможни от поне 200 години.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  23 Дек 2021 17:22ч.

  Левичарството - детската болест на интелектуалците. Противно на познатата ни теория за пролетариата като авангард, основателите на левите движения и партии по правило са от образования елит, а това навремето означава и достатъчно състоятелна прослойка. Обратното, консерватизмът и десните ценности се разпространяват основно сред ниско образованите, селските маси и разбира се, тези, които разчитат на тях за привилегированото си положение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анонимен робот

  23 Дек 2021 19:26ч.

  Анти-666-ер на 22.12.2021 в 15:46 Ао си видял и разбрал истината, не значи автоматично, че ще я кажеш. Ако имаш доблестта да я кажеш, това не значи че SINковците и късогледите в българското стадо ще я приемат. Дори обратното ще те обесят с чувство на изпълнен дълг. В даден момент се питаш защо си губиш времето. После продължаваш щото разбираш, че си сам и други няма... Моите адмирации. Колко ли години ще са нужни на стадото за да проумее, че името на университета не прави от едно магаре половин магаре?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  24 Дек 2021 18:21ч.

  само фукнята им е голяма нищо не произвеждат тези училища навсякъде по света в межд организации банки фондове фондации е пълно с подобни на нашите възпитаници и какво светът е цъфнал и вързал нищо не върви сега ни бутат към воина та дано икономиката тръгне аз затова не гласувах защото никои не ми вдъхва доверие и ето нещата започват да излизат

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гражданин

  25 Дек 2021 18:08ч.

  Ако съдим по нашите управници - СЛАБИ И НЕПОДГОТВЕНИ ХОРА. По цял ден ни заливат с небивалици и безумия. Добралият се до министерско кресло Кирил Петков обяви пред шефа на НАТО Столтенберг, че ще прави втори мост над Дунав. Очевидно не знае, че такъв има от 2013 година. Представете си какво си е помислил външният му "благодетел" , а всеки непредубеден български гражданин е ясно какво си мисли. А желанието му НАТО да увеличи военното си присъствие в България? А гафовете му с транспортна връзка Ботевград – Враца – Шумен, вместо Ботевград – Враца – Видин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анти-666-ер е прав! - Младите са като мокър цимент, ако оставиш следа в него, остава

  28 Дек 2021 8:32ч.

  Проблемът с образованието е много сериозен, това са млади хора които попиват и от въздуха, което е нормално. Младите са като мокър цимент, ако оставиш следа в него, като изсъхне, остава си там. Който е минал през цялата образователна система на дадена страна, има местен манталитет поне до 90%. Затова Киро не 100% българин, нито Кокорко, нито Мицотакис е 100% грък. Колко арменци по кръв, или евреи по кръв има в БГ, но с булгарско самосъзнание, и не се различават от българите по кръв. .... Каквото носиш в главата си, те определя....В студентските общежития съм виждал малки деца на гръцки родители, родени в БГ, ходят на градина, или в 1ви-2ри клас -- точно бълагарчета. ( да, чуждестранните студенти стояха в БГ повече години)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "...кандидатстваш и те преценяват дали си достоен да ти дадат стипендия. "

  28 Дек 2021 8:49ч.

  Тъй де - преценяват дали си достоен да ти дадат стипендия.... Ако преценят, че можеш да им бъдеш маша, тоест много гладен за пари и/или признание, или идваш от наивна страна ( източна европа, азия) и лесно ще се поддадеш на полираните манипулации -- Достоен ! за стипендия. ... НЯМА неутралитет в света, всеки някъде принадлежи и служи на дадени годподари, независимо дали осъзнава или не. ------- Бил съм доста време в чужбина, сред емигрантите по-наивни от източноевропейците не съм виждал, напр. хора от индия, китай и пр където животът е бил по-труден, са много street smart, или приложно умни, схващат подмолните намерения, а ние каквото видим приемаме за чиста монета, и на мене ми трябваха години за да видя под лъскавата повърхност --- ЗАТОВА източноевропейците млади хора ги искати ги пробутват

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  01 Яну 2022 16:58ч.

  В днешно време наричаме грешното ляво, което е политически евфемизъм, всъщност става дума за правда и неправда. Лявото би могло да бъде и истинно, ако приема всички истини за ценност и набляга в тези рамки на подпомагането на работещите и отстояване на правата им, то така е възникнало. Възникнало е като синдикална дейност, като опит за защита на определени по-слаби групи от по-силни от тях групи. Това ляво днес не съществува, защото не прави нищо да ограничава силата и властта на по-силната и властна част от света, точно обратното, обслужва тяхната визия за нов ред, за начин, по който бедните да бъдат управлявани и подчинени. Това, че са намесени помощи, преди всичко от пари, събрани от същите по-слаби групи, изобщо не променя този факт. Цялата идеология за самоопределението, представляваща самоназначено право да нарушиш всеки съществувал някога закон, включително етичен, биологичен, природен, божествен, не е лява, тя е „мерзостта, която докарва запустението“... Ние сме достатъчно вежливи да наричаме тези хора неомарксисти, неолиберали или прогресисти, но това само им прави услуга, защото ги приравнява с останалите, работещи в рамките на правилното. Лявото само трябва да преодолее своето извращение, чрез отново леви хора, които биха употребили термини като либерален правилно, защитавайки свободата да бъдеш жена, добра майка и добра съпруга, добър мъж, глава на семейството, добър родител, също така работник, а не социално слаб. В момента лявото не заслужава никакво уважение, то е нехуманно, всички почтени хора по света са атакувани от техни корумпирани аналози. Почтените съпруги са атакувани от кариеристки, нравствените, от блудниците, майките, от ония готови да убият плода в утробите си и изобщо да си ги запазят за себе си тези утроби. При всички оди, които измислят за репродуктивните си органи, утробата не е спомената там. Политиците в ляво, трябва да защитят лявото от този упадък. А това, че го вкарват в учебниците, ще коментирам така: „А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи на врата му един воденичен камък и да потъне в морските дълбочини.“ /Матей 18:6/ Думите са на единствения пълновластен Управител на нашия свят.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тотал щета

  01 Яну 2022 17:10ч.

  Колко ли струва подобно "изследване"?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи