Кметът на община Дряново публикува в профила си във "Фейсбук" обръщение към членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод трансформирането на районните съдилища в отделения към окръжните, както предвижда избраната от съвета реформа на съдебната карта в България. Срещу нея вече се обявиха Висшият адвокатски съвет и Съюзът на съдиите. Преди два дни Съдийската колегия на ВСС проведе дискусия по темата и обяви, че може и да промени избрания радикален модел. В деловодството на съвета са получени множество протестни становища от съдии и кметове, съобщава "Дневник", който е публикувал и коментара на Трифон Панчев.
Кметът на Дряново: Възразявам срещу закриването на районния съд


 

Уважаеми дами и господа, членове на Висшия съдебен съвет,

 

Така представеният доклад, според който в един бъдещ момент Районен съд-Дряново следва да бъде трансформиран в териториално отделение към Районен съд - Габрово, не е в полза за гражданите на общината, тъй като ще бъде затруднен достъпът до правосъдие и отдалечаване на гражданите от съда, както и ще повлияе съществено на социално-икономическите и демографски фактори на местно ниво. Закриването на Районния съд в гр. Дряново ще доведе до намаляване на ефективната защита на гражданските права и интереси на местното население, засягане на социалната и лична сигурност и права на гражданите и юридическите лица.

 

Към районните съдилища са учредени служби по вписванията, функционират и държавни съдебни изпълнители и бюра съдимост, те осъществяват общия контрол за поведението на условно осъдените по местоживеене и др. При създаване на териториално отделение трябва да се вземат предвид и социалните фактори, които имат значение за функционирането на местната общност като наличието на действаща социална институция, осъществяваща грижи за деца или психично болни; преобладаващо възрастно и социално слабо население, което няма възможност да ползва услуги с отдалечен достъп, електронни и интернет услуги и др.

 

Взаимодействието на районните съдилища с наблюдателните комисии, които се създават към Общинските съвети, имат значителна роля в дейността на превенцията на престъпността. Значението на районните съдилища следва да се преценява и относно възпитателните мерки и поведението на условно осъдените. Съществена за районните съдилища е и дейността на местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

 

Установеното в Конституцията право на защита на гражданите не би могло да бъде упражнявано ефективно от тях, ако достъпът до това правосъдие е затруднен по каквито и да било причини. Част от съществените последици ще бъдат и обезличаване и сриване на утвърдения авторитет на вече създадената съдебна структура, и не на последно място, силно затрудняване, а дори и ограничаване на гражданите, живеещи в по-слабо населени места с по-специфичен и сложен географски релеф и социален живот, които поради своята възраст, социално развитие и култура и обективни комуникативни ограничения ще бъдат реално лишени от бърз и реален достъп до правосъдие и качествено правораздаване.

 

В дългите години на своята работа Районен съд- Дряново се е доказал като един качествено работещ съд с компетентни и можещи магистрати и съдебни служители. Закриването на съда ще доведе до неизпълнение на основната функция на съдилищата - правораздаването, което на практика означава да се защитават правата и законните интереси на гражданите.В тази връзка от изключително значение за всеки един човек и организация е да има осигурен бърз и лесен достъп до правосъдие, и то не просто формално прокламиран в нормативните документи и труден за реализиране на практика, а ефективен и облекчаващ ги!

 

С оглед на изложеното по-горе категорично възразявам против предвидената в Доклад 4 оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури!

 

С уважение,
ТРИФОН ПАНЧЕВ
кмет на Община Дряново

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

2 коментар/a

OLD на 12.06.2021 в 07:58
Браво, Кмете!
Кметът на Дряново: Възразявам срещу закриването на районния съд на 16.06.2021 в 12:02
Съдилища само бившите окръжни градове и съдиите трябва да са от район на България отдалечен от мястото на съдийстване поне на 200 км, каквито са били правилата в демократичното Царство България преди 9.IX.

Напиши коментар