Европейският съюз се стреми да предвиди всичко предварително и да го кодифицира. Това доведе до хиперинфлация от правила. Самото явление не е причина, а следствие от идеологията на деполитизация. То лишава обществото от човечност, защото правилата нямат съзнание. Но то не може да разреши противоречието между няколко, в равна степен легитимни тревоги. Нахлуването на правилата в икономическия и обществен живот се съпровожда с отслабване на отговорността, защото за тяхното спазване отговарят независими ведомства, които не са длъжни да се отчитат пред никого. Управляващите забравят, че ако хората страдат и не могат да поискат от някого сметка за своите страдания, не им остава нищо друго освен да проявят сляпо насилие, когато решат да променят ситуацията. Ние вече сме много близо до това.
Анри Гено: ЕС подклажда насилието, което беше призван да изкорени

 

 

Високопоставен френски администратор и политик, Анри Гено наскоро публикува книгата „Те искат да убият Запада“ (Ils veulent tuer l'Occident), в която пише, че си струва да помислим за идеала на цивилизования човек, формирал се в продължение на хилядолетия. В интервюто за atlantico.frq той обръща внимание на факта, че този идеал се руши под напора на идеологията на „новия“ свят и „новия“ човек, които съществуват извън пространството и времето.

 

- Последната ви книга „Те искат да убият Запада“ поставя въпроса за кризата в либералните демокрации, чиято последна проява във Франция е движението на „жълтите жилетки“. Как това движение се вписва в описаната от вас криза на Запада?

 

- В тази книга аз се опитвам да покажа, че беглият преглед на историята на западния манталитет ни позволява по-добре да разберем това, което ни очаква. В сегашния хаос Западът изглежда твърде слаб, въпреки материалната си сила, защото смътно си представя какво точно се стреми да защити. Сега е много важно да си спомним урока на Древна Гърция: „Познай себе си“. 

 

Движението на „жълтите жилетки“ всъщност е проява само на един от късните симптоми на нравственото и психологическо състояние на нашите общества, които са заплашени да бъдат хвърлени в спиралата на неконтролируемото и лишено от каквито и да било правила и забрани насилие. Работата е там, че покрай проблемите за запазване на реда и борбата с агресивните екстремистки групи, които използват всички възможности, за да разклатят обществения  ред, се очертава и по-сериозното явление, изразяващо се в ендемичния характер на насилието и търпимостта към неговите прояви, или даже неговото оправдаване от все повече хора, имунизирани в миналото срещу подобно поведение. Хората си позволяват да се увличат от тенденции, които само допреди няколко месеца им се струваха съвършено неприемливи. А това винаги е било предвестник на беди в историята на обществата. Полицията и жандармерията не могат да спрат тази епидемия, която се разпространява във всички западни общества и не се ограничава само до „жълтите жилетки“.

 

- На какво се дължи тази епидемия на насилие според вас?

 

- Епидемичното насилие е симптом на разлагане на цивилизацията или на подкопаване на цивилизационните устои на човека, т.е. на всичко това, което обикновено сдържа неговите дивашки пориви. Насилието на фона на кризата с „жълтите жилетки“ открехна капака на кутията на Пандора, пълна с гнева, фрустрацията и страданието на обществата, които вече са изтощени и започнаха да се пропукват.

 

- Макар че вашият подход включва и критика на либерализма като абсолютизиране на разбирането за него, вие виждате и по-дълбоките корени на този проблем.

 

- За да разберем по-добре по ръба на каква пропаст вървим, трябва да помислим за идеала на цивилизования човек, който в продължение на хилядолетия е формирала западната мисъл. Сега този идеал се руши под напора на идеологията на новия свят и новия човек, който е лишен от корени, намира се извън пространството и времето, не дължи нищо на миналото и не е длъжен нищо да научи от него. Всички ние обаче, дали осъзнато или не, сме част от стоящата по-високо от нас колективна, духовна, интелектуална и културна история. Ние носим в себе си този отпечатък.

 

- Какво представляват тези корени?

 

- Всичко идва от древните гърци, Рим, християнството, хуманизма, Просвещението… И от това, че ние живеем с това наследство. В частност имам предвид интелектуалната революция, за която сме задължени на Платон и философията му за монотеизма в религията. Тя издига в култ чистата идея за Бог и чистата идея за Истината, Справедливостта, Разума и Човека. Тя ни учи да разделяме духовното от светското, или както казва Свети Августин, „божият град“ от „човешкия град“. За тази интелектуална революция ние сме задължени на универсализма. Това беше великолепно завоевание на свободата на човека.

 

Но стремежът да се приравни света към чистата идея е свързан винаги с рискове. Така става например, когато в света се опитват да присадят идеята за идеалната конкуренция без пространствено-времево обвързване, където всичко е хлъзгаво, нестабилно и променливо, и на първо място, самите хора. Към този риск ни тласка европейската политика за конкуренцията или новата религия за свободна търговия, чиято цел още отсега е да подведе под общ знаменател всички икономически, социални, културни и санитарни норми, а също така да създаде идеални условия за движение на капитали, активи и хора. Но тук забравят, че стремежът да наложат този модел на реалния човек, убива живота и демокрацията, защото тогава правото на конкуренция и международна търговия стои над избора на хората. Или, както казват архитектите на новия свят, това защитава сериозните неща от „народните страсти“. В резултат на издигането в статут на вяра чистата конкуренция и свободната търговия, идеолозите на новия свят наложиха на хората глобализацията, като жертвена религия, която разтваря човека в потока от стоки. Но, колкото и да презират народните страсти, те в крайна сметка винаги напомнят за себе си.

 

- В книгата си казвате, че това не е валидно само за икономиката.

 

- Да, същото може да се каже и за превръщането практически на всички главни идеали на Запада в абсолют, независимо от това дали става въпрос за демокрация, човешки права или разум. Последствията от това могат да бъдат размити, но те не стават по-малко сериозни.

 

Ще отбележа също тревогата си от връщането на натурализма, който се подхранва от екологичния фундаментализъм, поставящ вълците и мечките по-високо от овчаря и овцете. На свой ред либералният фундаментализъм разглежда пазара не като конструкция на разума, а като неподлежащ на съмнение природен закон. Става дума за доведената до крайност идея за „невидимата ръка на пазара“. Но натуралистичният фундаментализъм прикрива факта, че природата не е хуманна, а е безпощадна. Тогава си задаваме въпроса, искат ли нашите общества да направят естествения подбор своя нравствена ценност? След всичко това, трябва ли да се учудваме на връщането на примитивизма и диващината? Стар закон на историята е, че всичко, което се довежда до крайност, поражда разрушителни или даже гибелни последствия. Днес в ъгъла на мозъка ни се е загнездила мисълта, че историята не означава нищо и следователно на нищо не може да ни научи. Идеологията на новия свят не е нищо друго освен стара идеология с ново начало. Не трябва да забравяме, че старата идеология не ни доведе до нищо добро.

 

- Както пишете в книгата си „дали за добро или за лошо, но живота ни го управляват идеите и чувствата“. Признавайки централната роля на идеите в сегашната обстановка на Запад, как ще определите причините за разрушаване на формиралия се след 1945 г. консенсус за държавния контрол върху либерализма в отговор на кризата от 30-те години?

 

- Западът си направи важни изводи от кризата през 30-те години, което ни даде едни славни тридесет години просперитет. Разбира се, в историческа перспектива това беше един непродължителен период от време, но той ни показа, че капитализмът може да бъде по-човечен и социален, без да бъдат подкопани творческите му сили. От началото на 80-те години Запада забрави тези уроци. Така например, ние отпуснахме поводите на финансите, макар че ни беше кристално ясно, че всички периодично възникващи финансови кризи се подчиняват на един и същ механизъм. Струва ми се, че причините за това се крият след 1968 г. в подема на либертарианския либерализъм, който впоследствие обхвана обществения живот от училището до икономиката. Паралелно с това, нещата се промениха, когато студентите от 1968 г. започнаха да заемат отговорни постове през 80-те години. Именно на възникналия тогава стремеж към пълна свобода в семейството, нравствеността, обществото, нацията и цивилизацията ние дължим загубата на корените, която породи кризата на идентичността, разрушаването на социалната и гражданска солидарност, балканизацията на обществото, комунитаризма и трибализма, тиранията на утилитарността и релативизма и отказа на икономиката от нравственост.

Всичко това отново вдъхна живот на старите противоречия на финансовия капитализъм, за чиито разрушителни за самия него последствия писа още Маркс. Ние забравихме даже най-стария урок, който лежи в основата на историята на капитализма от XIV век, а именно че няма процъфтяващ капитализъм без силна държава.

 

- В англосаксонските страни е прието да се говори за „основана на правила“ глобализация. Европейският съюз също се опира на правила. Всичко това говори за ролята на правилата в нашия живот. В какво се състои рискът от такъв подход и как той става източник на деполитизацията на нашите демокрации?

 

- Това е най-очевидното и най-опасно последствие от доведената до крайност тенденция към пълна свобода, която си поставя за крайна цел деполитизацията на икономиката и обществото и ликвидацията на държавата, като освен това се стреми да задраска от историята човешката воля и да включи всичко на автопилот. Европейският съюз е най-карикатурният случай в тази посока. Той се стреми да предвиди всичко предварително и да го кодифицира. Това доведе до хиперинфлация от правила. Самото явление не е причина, а следствие от идеологията на деполитизация. То лишава обществото от човечност, защото правилата нямат съзнание. Но то не може да разреши противоречието между няколко, в равна степен легитимни тревоги. Нахлуването на правилата в икономическия и обществен живот се съпровожда с отслабване на отговорността, защото за тяхното спазване отговарят независими ведомства, които не са длъжни да се отчитат пред никого. Управляващите забравят, че ако хората страдат и не могат да поискат от някого сметка за своите страдания, не им остава нищо друго освен да проявят сляпо насилие, когато решат да променят ситуацията. Ние вече сме много близо до това.

 

- По данни на Френския център за обществено мнение, поръчано от Atlantico, 41 на сто от французите казват, че са далече от духа на национализма, но точно такъв процент хора отбелязват, че му симпатизират. Как ви се струва, неизбежно ли е връщането на нацията, отчитайки политическите изменения на Запада през последните години, като се започне от Доналд Тръмп и се стигне до Брекзит и ситуацията в Италия? Дали връщането на нацията е синоним на връщане на политиката? И как би трябвало то да помогне, за да се справим с рисковете?

 

- Всички избори и изследвания в западните страни говорят за едно и също и то е, че все повече хора не се страхуват да говорят за близостта си до идеите, които наричат ту националистически, ту популистки. Усещането за унификация и увеличаването на социалното и културно неравенство възраждат стремеж към нацията, границите и корените. Този бунт против политиката, икономиката и правото без граници в пространството, против злоупотребата с религията, какъвто и да е той, е бунт на потиснатата идентичност и винаги е агресивен. А такава стратегия, която пренебрегва дълбоките причини за разкола и страданието и е доволна от противопоставянето на лагера на доброто (интернационализма) на лагера на злото (национализма), може да доведе до много лош резултат.

 

- До каква степен въпросът за нацията може да се „конкурира“ с европейското изграждане, което понякога ни представят като „широка Франция“ ? И какво въобще може да кажете за тази идея?

 

- През 80-те години Евросъюзът явно започна да се движи встрани от идеологията, историята и културата. Привържениците на тази доктрина не се отказаха от нито една лъжа, включително и тази, че нациите ще станат по-силни в една Европа, която всъщност планираше края им. Или, че „Европа ще бъде една по-голяма Франция“. Разбира се, че нашите партньори не желаеха това. Можете ли да си представите Германия или Швеция в някаква по-голяма Франция? Резултатът беше видим за всички: Европейският съюз, начинание на деполитизация и обезкореняване, извън времето и пространство, разрушава истинската Франция и истинската Европа, тази на европейската цивилизация, и я превръща в изкупителна жертва на световния безпорядък. Така ЕС подклажда агресия и тъмните импулски, на които твърдеше, че ще сложи край завинаги.

 

Превод от френски: Никола Стефанов

                                                                          

 

Още от категорията

32 коментар/a

абв на 28.03.2019 в 09:49
Еволюцията е една река, която върви отгоре от високото, от извора високо в планините, към морското равнище, ако така може да се изразя. Цивилизацията е точно обратното. Върви се или се плува в лодка срещу реката на еволюцията, към извора високо в планината - по пътя на цивилизацията. При цивилизацията няма естествен подбор, а всичко става с правила и закони. даже има израждане на гена на човека и се раждат все по генно увредени деца. Но решението за физическо развитие, за да станеш силен физически е спорта. Сега обаче стигнахме до извора на реката на еволюцията и няма по високо място за да вървим нагоре. Стигнахме на върха на планината до извора на реката на еволюцията. И трябва да вървим още по нагоре. Затова започваме да се движим по възходяща развиваща се спирала, с ракетен двигател. Този ракетен двигател е културата, изкуството, правото, спорта, науката, етиката, естетиката, и даже образованието и здравеопазването, както и социалната политика, към хората с увреждания, пенсионната политика, грижите за майките с деца, майките с деца с увреждания, родилките, бременните, както и с равенството между мъжете и жените. Така можем да се придвижваме напред и нагоре. Както пише Гео Милев: човешкия живот ще бъде нагоре напред, все по високо и по високо. Всичко писано от поети писатели и философи ще се сбъдне. Земята ще бъде рай. но цитирането ми не е точно. Но ние на Земята сме 7 седем милиарда и повече души, а не Едемската градина с двама души и Бог. И въпреки това, културата на тези седем 7 милиарда души е нашият ракетен двигател, с който ще вървим нагоре и напред по възходяща развиваща се спирала. И ще работим в икономическото общество с частна собственост и пазари с конкуренция и ще има държава, ще има и църква и християнство, както и бит и семейство. Някои народи имат по висока култура, по развити са, други народи са много назад. А циганите, както пише Андрей Райчев са несъстояла се цивилизация с много ниска култура, както са и много други народи. Но мисля, че и те ще наваксат изоставането си и ние трябва да им помогнем да наваксат.
абв на 28.03.2019 в 10:37
Искам да кажа и някои неща за религията и църквата. Религията ни дава цивилизованото развитие. Еволюцията е силният да победи слабия да изяде храната събирана от жените и силният да оплоди жените, а слабият да умре то глад, болести и хищници, и да не остави поколение. Цивилизация е: и слабият да се нахрани, да оцелее, да се излекува и да даде поколение, а силният да помогне на слабия и дори да се жертва за слабия. Исус Христос като много могъщ и силен Божи син се е жертвал за слабите, за да ги спаси, и по негов пример се изгражда християнската цивилизация. Сега всеки е обиталище на четириединния Бог и всеки е един вид Бог. Сега ние живеем в библейски времена. Когато четем Библията, или Бог Слово, ние вярвахме в това, което пише в Библията и се стремяхме да подражаваме на Исус Христос или на Апостолите и пророците. Тяхното учение и живот бяха наша вяра (макар и не на всички). Затова се говореше за вяра - християнска вяра. Но сега сме в Библейски времена. Всичко което пише в Библията съществува сега на живо. Значи на нас не ни трябва вяра, а ни трябва пример - примера на Яхве, Христос, апостолите и пророците. Затова пак трябва да ходим на църква, но за да научим за Бог Отец, за Исус Христос, апостолите и пророците, които да ни бъдат за пример, как са живяли, какво са правили, казвали и проповядвали.
Helleborus на 28.03.2019 в 12:45
Абв, хубаво призоваваш да се ходи на църква, за да се учим, но може би първо трябваше самият ти да се научиш и после да говориш. Защото това, което си го написал, със сигурност не си го научил от авторитетен източник, нито от свещеник, нито от писаното слово. За пореден път ти казвам, че когато си измисляш разни работи, хубаво е да посочваш източника, че това си самият ти и твоето развинтено въображение. Може би ставаш за автор на научна фантастика. Но въпросите свързани с вярата се обсъждат само с респект към положените вече основи, отиди наистина някъде в някоя църква да ти разяснят триединството, ако някой свещеник ще има нерви за това. Може би там ще ти разяснят и това, че не ти трябва „пример“, но „без вяра“, както твърдиш, защото без вяра примерът за теб няма да бъде пример. Без вяра, защо да не следваш и Далай Лама? Всъщност точно липсата на вяра ти пречи да последваш Истината.
Helleborus на 28.03.2019 в 13:18
Феномените, за които говори автора на статията са се случили поради отслабването на вярата на хората в Бог Вседържител, Творец на всичко видимо и невидимо. Защото християнството не е само добри правила, както го възприемат някои, да си помагаме и да се обичаме. И днес много хора си помагат и се обичат, дори говорим за „любов без последствия“... само че липсва Истината. Липсва респекта пред реалния Автор на всичко и на всеки добър ред и Неговата могъща воля, с която управлява световете. Това отваря една празнина за лидерство, след като не е този лидер, след като той не съществува??? значи трябва друг. И политиката прекрачва границите на човешкото и навлиза в непозволената сфера да пренаписва ценности, а не само да се съобразява с тях, да пренаписва своята версия на свобода, а не само да зачита свободите на всеки. Т.е. човекът започва да променя естествените божествени закони и ред, защото не вижда зад тях Автора. Например свободата, хората отхвърлят идеята за свободната воля, която е дадена на всеки. А прокарват своя версия на свобода, в която унижожават всяка субординация, която е и крепител на пътищата, по които протича благодат и живот. Те разкачат детето от родителите, жената от мъжа, отнемат правото на праведния да критикува грешния, изобщо започват една унищожителна подравнителна дейност, която е чисто насилие. Само че в природата всичко съществува в йерархия, включително йерархия има в една гора или в човешкото тяло, има протичане по определени пътища, както животът в тялото протича от главата към тялото, по нервни, хранителни, мускулни системи, има място, където се инициира едно действие, преди да достигне други места. Затова идеята за равенство е горе-долу убийствена за живота. Защото в естествената йерархия всяко нещо заема това място, което е най-подходящо, докато егалитарните системи увреждат важните органи и придават важност на незначителните. Затова толкова посредствени и незначителни хора се появиха по върховете и си повярваха при това, че наистина имат власт над света и могат да правят каквото си поискат. „Всичко е възможно, повярвай в мечтите си...“ и хората се надпреварват да експериментират с всичко, което им през ума мине. Едно такова избезумяване по страстите си няма как да няма цена, а тя е, че ние няма да постигнем нищо от онова, което очакваме. Нито свобода, нито щастие, нито равенство и братство, нито справедливост, нито хуманност. Защото сме станали крадци и убийци на Автора на всичко това. Не е достатъчно да се върнем към християнството посредством религиозно празнословие и философстване, нужно е да имаме и респект към един вечносъществуващ и независим от нас закон и ред, които се поддържат от вечносъществуващи и независими от нас сили.
абв на 28.03.2019 в 13:50
Heleborus, звучиш ми като свещеник, най вече пастор от протестантска или евангелистка църква. Но това което ме кара и да не мисля, че си такъв, е злобата с която се нахвърляш върху мен. Моят свещеник не звучи така и аз мога за всичко да си говоря с него и той разбира това, което му казвам. Но ти не разбираш нищо или не искаш да разбереш. Знаеш ли, че при пророците е имало много хора, които са се обявявали за пророци, но много малко са били припознавани за такива пророци. Даже евреите не са припознали Христос за Божи син. Но аз си мисля, че самият ти се мъчиш да изглеждаш на пророк, и то като четеш само Библията, без да разбираш живота. А може би се мислиш и за Бог? Моя пастор, обяснява хем Библията, хем разбира живота и прави паралел между това, което се пише в Библията и какво е положението в живота, сред хората сега. А честно казано си мислех, че можеш да ми бъдеш съмишленик, защото имаш интелект, но ти се оказваш най крайният ми отрицател за всичко което пиша.
грехът на Вавилонската кула на 28.03.2019 в 14:28
Анализ на стереотипа на възгордяният човешки проект като такъв - всъщност така действат строителите на Вавилонската кула! - описан е механизмът на проекта за устройване на един свят без Бог. Въпросните строители, стъпвайки на иначе пребогатото европейско културно наследство, си въобразиха всъщност най-грешното - че е възможно творчество на световност, но без Водачеството и Съветничеството на Бог. В това е тяхната трагедия - провалът ще докара отново насилие и (само)разрушение не само чрез постигнатото, но и на постигнатото.
Helleborus на 28.03.2019 в 14:29
Абв, идеята беше да помолиш твоя свещеник да ти обясни за триединството на Бога. Каквито и грехове да ми приписваш, Бог няма да стане четириединен. Не е нужно да се правя на нещо велико, за да кажа една истина, която знае всеки християнин, а броят им е вероятно милиони по света и милиарди, като сложим и преминалите отвъд. Така че ти не спориш с мен, а с всички, които Христос е придобил като Свои ученици и със Самия Него! Както вече ти казах, зад истината стоят много свидетели, тя никога не е самотна и щом ти стиска да спориш с цялото Небесно войнство, може да опиташ. За твое сведение пророците не са опровергавали другите пророци, те са опровергавали света, съветвам те да помислиш над това, защото всички пророци от началото на света са в пълно единомислие. Относно "злобата", не крия, че мразя лъжата, само че много добре я разграничавам от теб, за съжаление ти не се разграничаваш от нея.
абв на 28.03.2019 в 15:22
Ще се опитам да ти обясня как се стига до идеята за Бог Слово, като четвърто лице на Бог, макар, че като казвам идея за Бог Слово, ще кажеш :идея а!. Най истинското оставено ни от Бог са Писанията, както казват протестантите. Друго оставено от Бог няма. Когато Светите отци са създавали църквата, а те са били човеци и в тях не е бил нито Святия Дух, нито Бог или част от Бог, но те е трябвало да се легитимират, че са пратени, или са от Бог. Но са били човеци. При началното християнство, при апостолите, християнството е било съвсем различно от православието, което е създадено от Светите Отци. Светите Отци създават държавната религия на Римската империя в която християнството е трябвало да замени древно гръцката и древно римска църква - старогръцките легенди и митове. Императорът и велможите му е трябвало да бъдат легитимирани, да са от Бог. Този Бог е еврейският Бог - Яхве или Бог Отец. За него е писано в Стария Завет. Хората са вярвали в Исус Христос в цялата Римска империя и той е бил Бог за плебеи, роби и варвари. За него е писано в новият Завет. А за патриарха и свещениците, в които са се превърнали Светите Отци е нямало легитимация. Нямало е кой да каже, че Светите отци са от Бог и от кой Бог. А такъв Бог от Троицата остава Святия Дух. Но Светите Отци са намерили решението. Христос и Апостолите, в които е бил Святия Дух, са казали много неща, които не са били записани от Апостолите в Новият Завет. И Светите Отци са записали това, което се е предавало от уста на уста като Свето предание и Катехизис и са измислили Символ на вярата със Бог Отец, Святия Дух и Исус Христос. Това е Светата Троица, която искаш да ти кажа или да ми обяснят. Но Светото Предание не е било от Бог, то е преиначено от Светите Отци. Но по него е създадена съвременната православна църква. Патриарха, свещениците монасите, монахините служат по Светото Предание. Почти същото е и в Католическата църква. И когато папата е поискал срещу пари да дава индулгенции и да опрощава грехове, Лутер създава протестантството. Протестантите казват, че няма да служат по светото Предание, а по Писанията, които са от Бог. И затова искат всеки човек да има своя Библия. А Инквизицията и папата забраняват дори да се чете Библията по времето на Реформацията. И сега 2019 години след Христос има православни, католици и протестанти. Но протестантите казват, че в църквата се чете, мисли, пее и говори и проповядва по Писанията. Но Писанията са най истинското наследство на БОГ. Затова, аз мисля и казвам, че писанията са Бог Слово, още повече и в Евангелието от Йоан в началото пише, че "в началото бе Словото и нищо не стана без Словото и СЛОВОТО БЕ БОГ...и то поначало беше у Бог и Словото стана плът". Но най Важното е, че Словото БЕ БОГ. Затова и аз казвам, като чета апостол Йоан, че има Бог Слово. Аз не си измислям това. Казва го Апостол Йоан. Пише го в Библията. Затова разглеждам религията и твърдя, че има четириединен Бог. Четвъртото лице на Бог е БОГ СЛОВО, заедно с Бог Отец, Святия Дух и Исус Христос. Много мога да пиша за това, но мястото в сайта е ограничено и не искам да се разпростирам в сайта. Затова свършвам до тук.
Helleborus на 28.03.2019 в 18:44
Аз не знам защо трябва да ти отговарям, след като не вникваш в написаното. Колко пъти трябва да повторя следното, че когато апостол Йоан говори за Словото, Което е от началото, той говори за Исус Христос! Той е Негов апостол, който вярва, че Христос не е просто човек, а Син Божи. И ако е Син Божи, Той не се е родил в яслите, а е присъствал в живота на хората още от началото. Затова той говори за Христос, Който е от началото и всичко чрез Него стана. Ти си първия, който не е успял да схване за какво става дума. И как казваш, че евреите са познавали Отец, те нали ако са знаели, че е Отец, те щяха да знаят, че има и син? Всички старозаветни народи са общували само и единствено с Христос, Словото Бог, Ре, Туонх - Ре, Дион - Исус, всички тези са наименования, с които древните са наричали Исус, Словото-Бог, Възкръсващото Слово, Слънцедатния Исус. Защото Той е Водач, Спасител и Учител на човечеството от самото начало, Неговата жертва е вечна, във вътрешните светове тя се извършва още след грехопадението. Но в нашето време и свят, тя се явява много по-късно. Каквото правят някои след Христа, същата вяра имат посветените народи и преди въплъщението, познавайки духом Туонх-Ре, Възкръсващото Слово, Исус. Нашият народ в Него е вярвал. За пръв път евреите разбират, че има и Отец, след като Исус им е заговорил за него. И разбират за Светия Дух, който се дава от Отец на всеки, който повярва в Сина. Така че Троицата се разкрива в Христос и поради Неговата жертва. Но това е само за евреите, защото писанията са още от Адам, винаги е имало посветени родове, при това по-информирани, защото Адам все пак е бил обучаван и е знаел много, още преди да напусне Едем. Древната руна, която използват още най-първите наследници на Адам за Бога, са три малки знаменца. Тези три малки знаменца, оградени в нещо като отворен квадрат, представляват Триединния Бог в храма Си. Това са писания на 8000000 години. И очевидно посветените хора след Адам също познават Бог като триединен, всъщност, почти всички истории за началото на света, разказват сходна история, за триединен Бог. Затова остави тези врели некипели, най-истинското оставено ни от Бог не са писанията, а Светия Дух, Който ни говори и Който винаги е говорил чрез пророците и старозаветните и новозаветните. Точно за това истината никога не може да се изгуби. Светите Отци не са създавали църквата, Христос е основал Своята Църква и до днес Той лично избира участниците в нея. Колкото до инквизицията, фалшификатите и ментетата, те никога не са ме интересували, ти също няма защо да се интересуваш от тях. Буквата е мъртва, Духът дава живот, поне това приеми на доверие от Сина Божи. Затова писанията не струват нищо сами по себе си и не крепят нищо сами по себе си. Освен инквизиции и фантасмагории.
абв на 28.03.2019 в 22:36
До колкото разбирам, ти имаш други източници за вярата си освен Библията, или пак не съм разбрал. Моят пастор се води само по Библията, аз също имам Библия, но това, което ти казваш, поне аз не съм го срещал в Библията. Не знам по какви свещени текстове се движиш, или ти имаш някакъв Дух в себе си, който ти говори тези неща, за които пишеш. Този постинг, който пишеш сега, разкрива един съвсем друг човек, който е различен от човека, който виждах в теб при предните ти постинги. Може би това е Духа в теб. Аз знам за еврейския Бог - Якве, който е Бог Отец и който е описан от пророците, които са били със Святия Дух в себе си. После се ражда преди 2019 години Исус Христос, който проповядва 3 три години и бива разпнат и възкръсва, а при Апостолите - негови ученици - на петдесетия ден от смъртта на Исус слиза Святия дух под формата на огнени езици и хората заговорват на други езици. И Апостолите със Святия дух в себе си, разпространяват християнството, или учението на Христос. От тях никой не доживява до естествена смърт и те създават първичното християнство. А в 313 година Константин велики обнародва Миланският едикт, с който обявява християнството за религия, която е официална религия за Римската империя, защото три четвърти от хората са станали християни. Но чак на втория Константинополски събор през 392 година християнството става официална религия на Римската империя. Като има Никейски събор през 325 година, Сердикийски събор през 345 година и Константинополски събор през 391 година, където се приемат от Светите Отци - Символът на вярата, Светото предание и Катехизиса, които стават основа на държавната християнска религия, която е различна от християнството, което се проповядва от Апостолите и е имало християнски комуни и християнски общности, в които са живеели първите християни, които са били подложени на гонения. Но християните са били готови и са давали живота си за християнството. Като Светите Отци, които са създали държавното християнство, са излъгали християните в техните очаквания за едно по добро общество. И нашият поет Христо Ботев пише две стихотворения "Елегия" и "Борба" в които критикува това държавно християнство на Светите Отци, и пише "Моята молитва" - друго стихотворение, в което казва моята теза, а тя е негова теза, че човек е обиталище на четири единния Бог. Макар, че Ботев не говори за четири единен Бог. Но всичко това, което написах досега, е и моето виждане за Бог.
Въпиющи въпроси към всички българи,считащи се за християни. на 29.03.2019 в 00:28
Изброявайки събитията предшестващи края на света,Бог ни посочва на едно важно знамение,за което казва,че като се изпълни, краят е "близо при вратата",а именно-появата на антихриста (противника на Бога)във света.В книга Откр.(Апокалипсис)-13:18 ,Той алегорично го нарича звяр,с име 666.(Бог не ни е открил името му,за да не се оскверни Писанието с него.Числото 666, не е случайно.С тази поредица от цифри,древният еврейски цар-Соломон,означавал богатствата от златните си мини.) Антихриста ще има власт над всички държави,предварително обединени в една,с общо правителство.Това е видно от книга Откр.13:7,където недвусмислено пише:"...даде му се власт над всяко коляно,език,народ и племе.В Библията пише,че това ще стане конспиративно и с хитрост,чрез силата на парите(666) на много богати хора:"Te имат една мисъл(да купят земното кълбо,заедно с хората върху него) и ще предадът своята сила и власт на звяра"-виж Откр.17:13.Досещате се кои са"TE". Всички големи световни банки и правителствата на държавите от ЕС са тяхна собственост.Имат си лична войска-НАТО.Считат се за господари на света.Наричат ни гои (роби)!Няма държава,която не им е длъжник.Девизът им:"Всичко се купува с пари,а което не може да се купи с пари,се купува с много пари".Във II Сол.2:7,конспирацията им е наречена "тайна на беззаконието".От II Сол.2:4и Дан.11:36, разбираме,че антихриста ще изисква и поклонение като на Бог,и за да заблуди човеците,че е такъв,Бог ще допусне да прави големи "знамения и чудеса",описани в Апок.13:13.От книга Откр.13:16,17 и 18,разбираме,че той "ще изисква да се тури печат на дясната ръка или челото"на всеки човек от планетата,като на роби и животни,с хитрият предтекст"безопасност"-вижIСол.5: 3).Без печата(подкожен радиочестотен чип за следене с GPS връзка-напишете в НЕТА чипиране на хора-RFID),никой няма да може да купува и продава! Въпроси:Виждате ли признаци за обединение на много държави в една с общо управление и неистовото желание на "ТЕ" да не изпуснат някоя от смъртоносната си прегръдка, както и скърцането им със зъби срещу държави не желаещи да са под тяхно робство.На чия страна виждаме България и защо Бог,като всесилен не спре антихриста?
абв на 29.03.2019 в 07:11
За Антихрист ти съвсем ясно казваш, че е американски президент. Това са внушенията, които правиш, като уж не го казваш ти. Но за мен злото е в Русия, където антихристът Путин се мъчи да милитаризира руския народ и се говори само за война, Говори се за врагове на Русия и се показват само съветски филми от войната. И когато САЩ виждат милитаризацията на Русия, естествено и те се въоръжават, но първи, който започна подготовка на война е Путин с манията му, че Русия трябва да се готви за война да се страхува целият свят от нея и да има световно господство, и че приятели на Русия са само нейната армия и флот.
абв на 29.03.2019 в 07:11 на 29.03.2019 в 08:25
Не си добре с главата, объркан си тотално. Русия само се брани, винаги Западът напада пръв. Вгледай се внимателно в живота около теб всеки ден, Русия ли агресира или се чуди как да ги вразуми ония лудите отвъд океана! Това не го ли виждаш? Апропо, самата статия обръща внимание на това, че се опитаха да водят света за носа тъкмо ония, които никога не са имали чувство за история, и да се питат воини точно ония, които никога не са воювали реално. На тях затова и в цинизма и невежеството никак не им пука за всичко свято и ценно. И това са американците.
до горния пост на 29.03.2019 в 08:27
Поправям грешката: не питат, а пиШат.
до абв на 29.03.2019 в 09:13
Приятели!Още в първите векове на християнството,вярващите са знаели,че в последните времена ще се яви антихриста,който ще подеме най-страшното гонение срещу християните-видно от думите на Бог във книга Апокалипсис-виж Откр.12:17,където се казва:„И разлюти се змеят (антихриста) против Жената (Христовата църква) и отиде да води война (гонение) с останалите от семето й (християните), които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството (евангелията и Словото Божие - Библията) на Иисуса Христа”.Такова гонение слава Богу за сега не виждаме,така,че нито Путин нито американският президент или някой друг са антихриста.Освен това антихриста ще чипира(печата на антихриста ) всеки жител на планетата,без който печат никой няма да може да продава и купува-виж Апок.13:16,17 ,18 където недвусмислено Бог казва:„И той ще направи щото на всички - малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби - да се даде белег на дясната им ръка или на челата им, та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня който има тоя белег или името на звяра, или числото на името му...666”. Ето сега думите на един от кандидат собствениците на света-Ник Рокфелер:„Нашата цел е да имаме световно правителство, контролирано от нас и всички пари на хората да са в чип, монтиран подкожно на всеки човек по отделно, а ние да вземаме когато си искаме и колкото си искаме пари дигитално от всеки, а ако някой протестира - просто му изключваме чипа и той няма да може да си купи дори и хляб...”-за справка виж https://www. youtube. com/watch? v=7ydmAAOQUCc–от 20-та до 24-та минута.Да привтели.Няколко фамилии желаят да купят света,заедно с хората върху него.Ето какво е казал за тях още в далечната далечната 1922г. кмета на гр. Ню Йорк, Джон Хайлън: „Истинската заплаха за републиката е това невидимо правителство, което като гигантски октопод разпростира гадните си слузести пипала над града, щата и нацията. Като истински октопод, той оперира зад прикритието на създаден от себе си защитен параван. Главата му е представена от интересите на Рокфелеровата компания ,,Стандарт ойл” и малка група могъщи банкерски къщи, наричани международни банкери. Тази малка котерия от международни банкери-хиени в действителност и ръководи правителствата на САЩ, в името на своите егоистични цели. Те практически контролират и двете политически партии...”(за сведение и до ден днешен в САЩ има само две политически партии - републиканци и демократи). За жалост думите на кмета, важат и днес с пълна сила, но вече не само за Америка, а за цял свят!
белегът на антихриста на 29.03.2019 в 10:06
За да няма илюзии, да припомним оня пасаж от Откровението, в което се говори за белега върху телата на ония, които единствени имат право да търгуват. Прочее, при последните времена на тях другите (немаркираните) ще им робуват... И кой държи глобалната търговия в тия последни времена? Естествено, наглосаксите под юдейска опека, кой друг. И забраняват на всички останали да търгуват, а който им се опълчи - заплахи с агресия и война. Това са хората на антихриста. Ще попитате, кое е типично дяволското в тях? Ами нескромните и невежествени претенции за глобална власт. Глобалното не иде от това, че установяваме глобален контрол, а именно защото Бог е всичкото, поначало няма какво да бъде контролирано. Бог е трансцендентален, не емпиричен. Илюзията за империя, която контролира и трябва да бъде контролирана, няма нищо общо с Божията спонтанност и абсолютна чистота. Обаче антихристът това не просто го отхвърля, той няма как да го знае.
абв на 29.03.2019 в 10:16
Това което пишеш е тезата на Ленин за финансовия капитал и държавно монополистичния капитализъм - империализма, и Ленин прави още една крачка напред до ДЪРЖАВЕН държавно монополистичен капитализъм - империализма, който е социализма. Но държавно монополистичния капитализъм - империализма се оказа фашизъм или корпоративен капитализъм, построен от Бенито Мусолини, като фашизъм. Сега тази теория се подема от БСП и Корнелия Нинова и Путин в Руската федерация, даже и в Китай. Така, че нищо ново не казваш, само дето го примесваш с християнството, което няма нищо общо с фашизма или социализма. А в САЩ още от 1903 до 1913 година създадоха или върнаха силово конкуренцията с анти тръстово и анти монополно законодателство и създадоха Конкурентен пазарен капитализъм. А сега в света се прави глобален пазарен конкурентен капитализъм. Не се опитвайте идеята за християнство и християнска цивилизация да омесвате с комунизъм или социализъм, които са противоположни на християнството.
абв на 29.03.2019 в 10:16 на 29.03.2019 в 10:31
Съжалявам, че ще ти го кажа: дъската ти хлопа!
Двете страни на монетата на 29.03.2019 в 10:44
С по-прости думи. Напримкер Мария Габриел само е произвела няколко нови правила. Поради липса на собствен житейски опит, както и Станишев, тя не може да прецени корена на проблемите, за да работи с тях, а се мъчи да се бори с последствия. Изключитъелно неуспешно. Резултатът е нови и нови изисквания и администрации. Моделът е система с все повече уравнения с все повече неизвестни. Което води до все по-бавно и бавно решаване на системата за намиране на отговор съвместим с толкова много изисквания. Мозъкът просто прегрява, както и физически компютъра. Хиляди фирми твърдят, че правят обучения. Но те са за последствията, не за причините. И са част отпроблема, а не решението. Накрая Балонъ ще се спука. Габриел и Станишев просто няма какво да дадат на едно управление. Те са двете страни на една евтина монета.
абв на 29.03.2019 в 10:51
Твоята теза е за финансовия капитал в САЩ, който искал да контролира целия свят, и хората финансови капиталисти били антихристите. По същия начин мисли и Ленин за финансовия капитал, като теорията му е, че шепа финансисти - монополисти, ще овладеят финансите, промишлеността и търговията на едро и дребно и чрез своя партия, на която плащат, ще овладеят и държавата ще имат пълен диктат над обществото. Книгата му е излязла през 1916 година. А ти говориш за финансов капитал, който се ръководи от Антихристи, които са шепа финансисти, може би монополисти, което ти не казваш, и които антихристи, ще владеят целия свят. Просто слагаш същата идея на Ленин, но начело с Антихрист, който били финансисти в САЩ. Не виждам какво точно не разбираш. И говориш за чипиране, може би ще говориш и за Оруел, само че от комунистически позиции, за да го направиш, че той защитава комунистите. Айде стига с тия абракадабри. Едно и също защитавате, но се опитвате черното да изкарате бяло, и бялото черно. На това му се вика хибридна война или може би хибридно християнство, не знам как точно да го нарека.
Двете страни на монетата на 29.03.2019 в 10:44 на 29.03.2019 в 10:52
Така е, Бог никога не би се спънал в собствените си творения, обаче ние се спъваме в нашите. Такава е самосъдбата на тварното, изобщо съдбата като сянка следва амбицията...
абв на 29.03.2019 в 10:51 на 29.03.2019 в 10:56
Замисли се над етимологията на думата "фин-анс"... макар че пак няма да схванеш... Не е чак толкова тъжно, колкото смешно всичко при теб - как изобщо ти хрумна да намесваш Нинова наедно с джудиста Путин, който не олицетворява нищо от това, което посредственият ти асоциационизъм му приписва. Чуй ме добре: пропусна и Станишеф, върни се и го докарай, за да оформим тройката...
Магда Фолкендорф на 29.03.2019 в 11:12
Българите се оказаха едно от най-коравите племена. Не стига , че устояха на 30-годишна олигоф**ния без да деградират много, но и все още успяват да бъдат оптимисти. И за това е този геноцид към тях, защото са велики и непобедими. И може би някога българите ще бъдат за пример на народите като най-нормалните в един безумен свят. Може би...
абв на 29.03.2019 в 11:39
Със слабата си асоциативност, с "посредственият си асоциационизъм", правя връзка между Корнелия Нинова и Владимир Владимирович Путин с факта, че някои десни анализатори по телевизията наричат Курса на БСП и на Корнелия Нинова - национал социализъм. Знаем от историята коя партия беше национал социалистическа. А Владимирович прави в Руската федерация държавно монополистичен капитализъм - империализъм, който според Георги Димитров е фашизъм. И се чудя на морала на хора, на които техните бащи се биха срещу фашизма, а сега строят фашизъм.
Helleborus на 29.03.2019 в 14:44
Пророчествата на Апокалипсиса не могат да се предотвратят. Но те са в две посоки, от една страна засилване на силите на тъмнината, а от друга страна е описана и пълната независимост и отделяне от света на силите на светлината, без да се смесват помежду си. Би трябвало да се разбира, че не става дума за етноси и държави, а става дума за разслоено общество, за това как по една и съща улица ходят ангели и демони, по една и съща улица ходи чист и свят човек, който е сляп за мръсотията на вулгарните образи и върви виждайки невидимото и вършейки делата на светлината, а на вид той не се различава от пропадналия мръсник, който мисли само за своите далавери. Много сили и лобита в най-различни държави, дори такива, които на вид си противостоят днес и се обвиняват във всички грехове, може да се окажат крила и глави на едно и също чудовище. Навсякъде по света има антихристи и навсякъде има новородени същества, живеещи отвъд този свят, в Божия град. Антихристите се обединяват, но и Христос събира Своите и ги очиства, пази ги и ги храни. Като виждате злото, виждайте и доброто, ние не можем да противостоим на обединението на тъмнината, освен, като бъдем част от обединението на светлината, никой няма да остане неутрален и безразличен към тези процеси. Така че не си правете труд да се биете с вятърни мелници, никой от нас няма да победи Антихриста, освен вътре в себе си, чрез приемане на Сина Божи. Добрият път за всеки е да преосмисли своята принадлежност, ако е нужно. Но не говорим за политически пристрастия, във всички тях има зло. Колкото до самите апокалиптични картини, все пак това е мистично слово, иносказателно, част от тези неща вече са се случили и това е страданието, което го има и днес в света. Защо Бог не противостои на Антихриста? Не е ли достатъчна защитата, която имат в Него повярвалите? Останалите също трябва да си изминат своя път, за да нямат оправдание и да направят своя избор, ясно виждайки последствията от този избор, а накрая ще бъде отделено житото от плявата.
Helleborus на 29.03.2019 в 15:07
До абв. Източниците на истината са много, защото това са плодовете на милиарди хора в цялата човешка история, милиарди посветени. Разбира се, че не всичко е събрано в библията, така както никоя литература не се събира в нито една читанка. В учебниците се подбират примери, за да могат учениците да научат някои основни неща, но винаги идва момент, когато човек надраства училищното образование. Тогава той продължава обучението си по широкия свят. Да се игнорира всичко извън библията, означава да се игнорира и целия божи народ в цялата човешка история, който е оставил следа и тази следа е била истинна. Най-малкото евреите не са единствени, те сравнително късно са приели това учение, повече от ясно е, че има традиция и преди тях. Те самите я споменават частично, но на един националистичен принцип, са орязали всичко свързано с други народи. Но Божие Слово има и на пирамидите и на древни артефакти. Опитите да се сложи капак на познанието са опити на човеци, които искат да държат този монопол, но както е лафа, таванът е небето. Колкото до историята на църквата, Църквата няма история, в която тя да е била ту водена от Сина, ту одържавена. Хората, които държат главата Христос, никога не са били част от държавната църква, когато тя е била обсебвана от имперски интереси. Просто там следите се разделят и продължават по отделно, после понякога се събират отново и пак се разделят. Имаме две следи, две истории. Т.е. винаги е съществувала автентична, чиста, неосквернена Църква, чийто път не винаги е съвпадал с този на имперските църкви. Но това не означава, че Символ Веруюто не е истинно. Не можеш с просто око да разграничиш църквата, това е и въпрос на моментни влияния и Божия воля, която е правила така, че и в националните църкви да надделява разума. Както между апостолите има предател, така и между плътските често има духовни, БПЦ е хранителница на ценно наследство.
абв на 29.03.2019 в 20:12
Извода Heleborus от това, че има християнство от Бог и имперско християнство на човеците Свети Отци, е, че трябва да се направи християнство, което е от Бог. И понеже сега всеки човек мъж или жена е обиталище на четири единния Бог и всеки може да говори Бог Слово, което идва от дълбините на мозъците на хората, може да се направи съвсем ново християнство с нови, по висши ценности от Бог. А старото християнство на догмата за Света Троица да остане в историята. Понеже то е направено от човеци и е имперско християнство, то се разпада. Разпада се и старата цивилизация. Затова, ако в тебе има Дух, или Святия Дух го чувстваш, че е в теб, направи нещо, за да създадеш и ти нещо в новото християнство. Може да не черпиш всичко от Библията, която е Бог Слово, което идва от дълбините на мозъците на Яхве, пророците, Христос и Апостолите, или може да имаш достъп до старо познание, може да черпиш от четири единния Бог, който е и в теб, както е и в мен, както е и във всеки човек, може да черпиш и от живота, но направи и ти нещо, за да може светът да влезе в нова цивилизация. А за себе си открих, че всичко което мисля, кажа или напиша, се кодира, записва в съзнание и подсъзнание на хората по целия свят. Затова пиша говоря и мисля неща, за които казваш, че пиша фантазии, или забравих как го казваше. Та това е различното при мен от теб. Но може и да не искаш да ми повярваш, макар, че нямам нужда от това, някой да ми повярва.
Helleborus на 30.03.2019 в 16:28
Абв, ако си си изгубил ума, само не се позовавай на мен. Кое те прави да вярваш, че говориш истини, освен това, че са излезли от ТВОЯТА глава? Гаранцията ти е, че понеже ТИ го казваш, то е вярно? Изглежда сам страдаш от тази грандоманска болест, която се мъчиш да ми приписваш. Изобщо няма да те питам как ти хрумна, че някой, който и да си представяш, че е той, ти „записва и кодира“ мислите. Ние самите произтичаме от Нечия мисъл и разум, много по велики от всичко, което можем да измъдруваме, така че кому са нужни нашите мисли? Ако нямаш база за сравнение между истина и лъжа, няма как да знаеш, дали от теб се сипят лъжи или верни неща. Не може да знаеш кое е черно и кое бяло, ако някой като малък не те е научил на всички цветове, ние не измисляме света, опознаваме го. Друг ни казва кое е черно и кое бяло, родителите. А в духовен план, Отец. А ти нямаш такава база за сравнение и не си ученик на никой, защото презираш всякакво знание, което не съответства на твоите фантазии. Никой не може да ти повярва, защото вярата не е сляпа. Тя по-скоро е отваряне на очи и с моите очи аз виждам съвсем други работи. Направих нужното да ти обясня, че истинската Църква, на която глава е Христос, съществува от Атам Божий и е просъществувала и до днес, понякога успоредно с различни имитации, за които говориш ти, но тя си е ОК, жива и здрава. Нито можеш да прибавиш, нито да отнемеш от Божието дело, което не престава нито за миг, макар това да не го виждаш. Направих си труда да ти обясня, но не възприемаш, че от главите на хората не струи премъдрост, сякаш са закачени за някакъв божествен водопровод, чрез който всеки пуска светена вода. Точно обратното, в природата на Адам хората са свързани с такава природа, която имат необходимост да обуздават и умъртвяват, а не да я пускат да се вихри. Единствено разпъването на кръста на тази стара природа, нейните МИСЛИ и заблуди и новото раждане на новата природа, чрез вяра, прави възможно тя да се развие. Много те моля, говори своите измислици, но не на база християнство, избери си нещо по-малко ценно и свещено, върху което да се упражняваш, така само дразниш една общност, от която ни най-малко не си част. Ако имаш някакъв бог, той явно си е лично твой, но не е нито на Адам, нито на Авраам, нито на апостол Йоан, на когото се позоваваш често често, нашият Бог е триединен. А твоят си е лично твой, четириединен, сложи си му някакво оригинално име, което не е откраднато. Кражбата все пак е грях.
абв на 31.03.2019 в 09:53
Nelleborus, Ти се правиш, че не разбираш нищо от товаа, което ти пиша и вместо да виждаш новите идеи за които говоря, се правиш или си пълен отрицател на това, което пиша. Но аз си мисля, че тук в този сайт, все пак има някаква йерархия, на която ти се опитваш да бъдеш на върха и да си истина от последна инстанция. Може би си се преборил за това и не искаш аз да бъда в тази ваша общност, защото виждаш съперник в мен, че се опитвам аз да бъда истина от последна инстанция. Аз не съм такъв съперник, на мен ми трябва някаква трибуна да изразя това, което мисля и временно пиша в този сайт, когото винаги мога да напусна. Така, че не съм ти съперник за лидерство в този сайт. Но аз говоря истината, а ти се мислиш за истината от последна инстанция, но демагогски говориш, че тази истина е Христос и само твоето тълкуване на Христос е истината от последна инстанция. А това няма как да е вярно. Има много неща които не знаеш а и аз няма как да ги кажа. Поради тази причина не искам да изпадам в диспут с теб и бих искал да прекратя всякаква полемика с теб. Затова бих те помолил да спреш да ме коментираш, независимо, че ще кажеш, че ти си длъжен да коментираш всичко, което се пише включително и това което пиша аз. Затова аз ще спра всякакви коментари за това което пишеш, като и те моля да спреш и ти.
абв на 31.03.2019 в 10:15
И още нещо, направи ми впечетление едно твое изказване, че праведния имал право да критикува неправедния и мисля, че ти се мислиш за праведния в този сайт, а аз или някои други сме неправедни, и ти имаш право да критикуваш всички, които се изказват за религията или за Бог. Не си ти праведния, както и аз не съм. Аз ти писах, че много пророци, които са се появявали сред евреите не са били признавани от другите хора. В случая ти като праведник не признаваш това, което аз казвам, с чувството, че ти си праведния. А в България има еволюционна борба за власт като тази борба става с оценки и реакции. Докато пророците са били признавани за праведни, тогава, когато са казвали истини и тези истини са се потвърждавали на практика. Даже Христос е трябвало да прави чудеса, за да го признаят, че е Божи син. А аз не мога да правя чудеса. Аз се занимавам с отношения между хора и променям отношенията между хората, или поне така си мисля, нещо което ти няма да признаеш, а аз не мога да докажа. А и не трябва да доказвам. Но все пак бих казал: виждаш ли как се променят отношенията в света? Ти ще кажеш, че съм болен мозък и никога няма да ме признаеш. А и аз не мога да го докажа. Затова е по добре да не казвам нищо. Та бих те помолил пак да не ме коментираш.
Helleborus на 31.03.2019 в 11:54
Абв, ти си този, който придава на всичките си объркани мисли божественост и твърди, че са верни до една и някой ти ги диктува, пък са толкова ценни и че някой ти ги кодира и записва, явно във въображението си се изживяваш като пророк, при това на някакъв твой четириединен бог. За разлика от теб, аз нито давам лично мои тълкувания, нито мои „нови идеи“. Макар християните по света да са силно разединени и в различно състояние, няма да намериш нито един, който да се съгласи с теб за нищо от това, което казваш. Пак ти казвам, че учението, за което говорим, не е нито мое, нито твое, то е на Сина Божи. И е прогласявано от началото на света от десетки и стотици пророци, ученици и то никога не се е променяло. Променят се само хората, когато започват да го проумяват. Опитът ти да се изкараш за пророк не е сполучлив, по две причини. Първата е, че думите ти опровергават всички истински пророци, които всъщност даваш за пример. Всички те до един свидетелстват това, което ти казвам и аз, аз не съм автор на тези неща, само поредният от милиардите свидетели, Авторът е Бог. Да, пророците не са били приемани от светските управници, но никъде не е казано, че не са били приемани от мнозина хора и още по-малко пък от останалите пророци и ученици. Всички вярващи са помежду си единомислени, като слуги на един Господар и една Истина. И точно това единомислие е най-голямото доказателство пред света, за съществуването на Бога. Че без оглед на време и пространство, епохи, пол и етнос, възраст, една Истина прониква в хората. Затова в писанията се говори за „облак от свидетели“. Когато ти опровергаваш всички тях, какво общо имаш ти с тях? Затова не се оприличавай на тях, те не са потъпквали авторитета на своите братя преди себе си и не саподменяли истината с нововъведения. Дори Синът Божи каза, не дойдох да отменя, но да изпълня, защото и буква няма да се промени от вече изговореното. Затова имай малко страх от Бога. Втората причина е, че само заблудени ектрасенси и магове си мислят, че пророкуването е да избълваш някакви думи, които са ти подхвърлени в главата! Такъв тип ченълинг го правят обсебените от бесове, бесове, които вземат контрол над мислите им и им диктуват. Божият глас нито се чува в главата, нито те обсебва и говори през устата ти, без оглед на твоето състояние и възгледи за света. Той е нещо, към човек с много усилия се настройва да го чува, като говорене на непознат език, който възприемаш малко по малко и това продължава много години. Защото единственото, което усилва този глас и го приближава към теб, е само ако изпълняваш и всичко, което те учи. Само дълги години последование, прочистват пътищата. Но за да има последование, ти самият първо трябва да последваш други хора и техните откровения. Християнството е школа, ако не си добър ученик, никога няма да станеш и учител, за което ти си доказателство. И много те моля да ме конкурираш, много ще се радвам, стига да заобичаш истината.
до Helleborus на 31.03.2019 в 12:53
Прав сте за твърдението на абв.От самото зараждане на християнството ,всички християни вярваме и признаваме само един Бог в три единосъщни лица:Бог Отец,Бог Син и Бог Св.Дух.Абв говори за някакъв четириединен бог!? Човека трябва да се катехизира или поне да прочете обширното житие на св.Константин Кирил Филисоф, който заедно с брат си св.Методий написват нашата славянобългарска азбука.В посоченото житие ,запитан от сарацините,той дава много точно обяснение за Св. Троица ,оборвайки твърдението им,че ние християните вярваме в три различни божества.

Напиши коментар