Не се съмнявам, че всички в работната група ще бъдем отговорни и най-важните мерки ще ги приемем бързо, за да бъдем от помощ и полза за гражданите, каза Иван Таков, зам.-председател на комисията по финанси и бюджет от БСП.

 

Съветниците от групата на "БСП за България" предложиха пакет от 19 антикризисни мерки за облекчаване на социално-икономическото положение в Столична община във връзка с разпространението на COVID-19. Те допълват обявените от правителството мерки и целят да подкрепят развитието на икономиката и бизнеса в града и да облекчат неблагоприятните последици върху финансово-икономическото състояние на гражданите на столицата. Съветниците от БСП настояват мерките да бъдат реализирани чрез прилагане на обективни и надеждни критерии и контролни механизми.

Пакетът с 19-те предложения беше внесен от заместник-председателя на Постоянната комисия по финанси и бюждет и на групата на БСП в СОС Иван Таков, който е представителят на социалистите в създадената по спешност миналата седмица работна група за предприемане на антикризисни мерки в Столична община.

"В нашите мерки предлагаме при възможност и обективна необходимост да бъдат използвани средства, осигурени по програми на ЕС от проекти с ниска степен на важност в кризисна обстановка и обявено извънредно пложение, както и допълнително финансиране на бюджета на СО чрез субвенция от държавния към общинския бюджет, каза Иван Таков. - Така ще може да бъдат финансирани мерки, приети от СО за облекчаване на социално-икономическото положение в града. Освен социални и финансови, предлагаме и мерки, свързани с транспорта и образованието в София. Не се съмнявам, че всички в работната група ще бъдем отговорни и най-важните мерки ще ги приемем бързо, за да бъдем от помощ и полза за гражданите".

Предложение от групата на "БСП за България" за антикризисни мерки:

1. Въз основа на подробен анализ на приходната част на "Сборен бюджет 2020" на СО, както и на "Капиталова програма 2020" на СО, при необходимост да се предприемат действия за неговата актуализация и да се пренасочат средства от по-маловажни проекти към жизнено важни системи в условията на криза (здравеопазване, транспорт, чистота/дезинфекция и др.).

2. При възможност и обективна необходимост, да се използват средства осигурени по програми на ЕС от проекти с ниска степен на важност в кризисна обстановка и обявено извънредно положение, като се насочат към мерки за облекчаване на социално-икономическото положение в Столична община.

3. Допълнително финансиране на бюджета на СО, чрез субвенция от държавният към общинския бюджет със сума, която се предоставя по- конкретен повод (извънредното положение) и финансира мерки приети от СО за облекчаване на социално-икономическото положение в столицата, съгласно Закона за устройство на държавния бюджет (чл.42 ал.1 и 2 и чл.44 ал.2). Сумата на финансиране може да се определи на базата на детайлни анализи. Посредством този инструмент може да се финансират общинското здравеопазване, МГТ, дезинфектиране на инфраструктурата и т.н. Това е добра европейска практика за финансова помощ, която е възмездна и целева, като е подходяща в настоящият момент на форсмажорно обстоятелство предвид създалата се извънредна обстановка.

4. Да се договори с финансовите институции, че отпусканите кредити които ще бъдат гарантирани от новия инструмент на Фонда за МСП към СО, да бъдат при минимален (2%-3%) фиксиран ГПР.

5. Общинските дружества, които отговарят на приетите от Министерски съвет условия, да се възползват от програмата за заплащане на 60% от трудовите възнаграждения на служителите си от държавата.

6. Да се наложи мораториум за срока на извънредното положение върху изплащането на задълженията за наем на граждани, настанени в общински жилища на територията на Столична община, които са в неплатен отпуск или са с прекратени трудови правоотношения в резултат на наложените мерки от въведеното извънредно положение в страната.

Мотиви: Настанените в общински жилища лица съгласно изискванията на съответната Наредба са с ниски доходи и без алтернативна собственост, в т.ч. и друго жилище. При оставането им без работа или при излизане в неплатен отпуск, те не разполагат с алтернатива къде да живеят техните семейства.

7. За периода на извънредното положение, да не се заплаща наем за: търговски обекти и тротоарно право; сергии и магазини на столичните пазари, метростанции, подлези и други места на територията на столицата, отдавани от Столична община и общинските търговски дружества, които не могат да работят поради наложените мерки във връзка с извънредното положение.

Мотиви: По този начин ще подкрепим малкия и среден бизнес, който е икономически парализиран от епидемията и наложеното във връзка с нея спиране на дейността им. Същевременно това цели и запазването им като бъдещи наематели, които чрез дейността си да осигурят приходи за общинския бюджет.

Наред с това следва да се има предвид и че за преустановяване на плащанията на наемите е налице и правно основание. В действащото законодателство - чл. 306 от ТЗ урежда хипотезата на "Непредолимата сила", каквато безспорно е въвеждането на извънредно положение. Според чл. 306, ал.4 от ТЗ "Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира".

8. С решение на Столичен общински съвет да се предоставят целеви безлихвени кредити на общинските болници, ДКЦ-та и МЦ-та за изплащане на минимални възнаграждения за заетите по трудов договор лекари, медицински сестри и помощен персонал в месечен размер, както следва – по една и половина минимална работна заплата за страната за заетите по трудов договор лекари и една минимална работна заплата за сестрите и помощния персонал, за периода от 01 април 2020г. до приключване на извънредното положение.

9. Разсрочване за минимум от 6 месеца на задълженията на общинските лечебни заведения към Топлофикация София ЕАД.

10. Столична община да осигури централизирано и безвъзмездно, за времето на извънредното положение, дезинфектанти и предпазни средства за общинските здравни заведения за гарантиране безопасността на персонала и пациентите.

Мотиви: Общинското здравеопазване е пред финансов колапс и Столична община трябва да гарантира заплащането на персонала в болниците. След обявеното извънредно положение и наложената карантина, прекратяването на профилактичните прегледи, спирането на плановите операции, необходимостта от социална изолация, в това число и на хората с хронични заболявания пациенто-потокът в общинските лечебни заведения е намалял. Към 26.03.2020 г. по информация, предоставена на заседанието на ПК по Здравеопазване и социални дейности спадът на прегледите в ДКЦ-тата и МЦ-тата е между 48% и 74%. Последното лишава лечебните заведения от текущ ресурс за изплащане на възнаграждения, за някои от тях, още в края на м. март. От 2000 г. лечебните заведения функционират като търговски дружества. Техните приходи се формират почти изцяло от НЗОК, като се заплаща само за извършена дейност, на принципа "парите следват пациента". Тоест, заплатите на работещите в лечебните заведения изобщо не са гарантирани. Същевременно лекарите и медицинските сестри трябва да осигуряват достъпност и да гарантират здравната услуга, което налага да са на разположение в кабинетите си, независимо дали има пациенти или не. Допускането на прекратяване на трудови договори ли масово излизане на лекари в отпуск (независимо от вида му) допълнително ще увеличи напрежението и паниката сред населението, защото общинските лечебни заведения са гръбнака на здравеопазването в гр. София и са единствено достъпен източник на здравна помощ за голяма част от населението в града, особено за по-възрастното население. Аргумент в подкрепа на предложението е и критерият, който беше възприет от Националният съвет за тристранно сътрудничество за подпомагане от страна на държавата за възнаграждения на персонала на бизнес, който губи 20% от продажбите си. Да се проведат разговори с Правителството за приоритетно предоставяне на държавната субсидия за "Здравеопазване", както и за увеличаване на същата, доколкото в правителствените мерки за сектора не са включени общинските лечебни заведения. Това следва да стане чрез актуализация на ДБ.

11. За всички софийски ученици които нямат възможност, СО да осигури до приключване на извънредното положение, необходимите устройства снабдени с интернет връзка за осъществяване на дистанционното обучение, което се провежда в столицата.

12. СО да стартира програми за временна заетост на хора, съкратени поради извънредното положение и рестрикциите за опериране наложени на много сектори от икономиката.

13. Завишаване на средствата по Регламент 1370 на ЕС за гарантиране финансовата стабилност на транспортните дружества, изплащане на възнагражденията и предотвратяване на отлив на подготвени кадри.

14. Да се проучи възможността транспортните дружества или СО да кандидатстват за подпомагане от държавния бюджет на база трайно намаление на приходите от транспортна дейност, отчетено със съответните документи, с цел недопускане освобождаване на персонал.

15. Транспортните оператори да опитат предоговаряне на кредити с търговските банки в направление срокове на погасяване и лихвени проценти, в съответствие с приети национални кризисни мерки.

16. Всички общински служители и доброволци работещи с граждани, включително служители на градския транспорт, да бъдат оборудвани с всички необходими предпазни средства, включително защитни облекла.

17. Пренасочване на служители на градска мобилност, които не изпълняват в момента функцията "синя и зелена зона", в помощ на компетентните органи, следящи за предотвратяване събирането на хора на едно място и спазване на указанията на Националния кризисен щаб и Министъра на здравеопазването. Да бъдат разпределени по райони, снабдени с лични предпазни средства и да сигнализират компетентните органи в случай на констатирано нарушение на реда и разпоредбите.

18. Незабавна и системна дезинфекция на превозните средства на МГТ, спирките на МГТ, метростанциите, булевардите, улиците, междублоковите пространства, парковете на всички райони в СО.

19. Плащане на ТБО за 2020 г. да се извърши на три равни вноски.

Мотиви: С ПЗР може да се определи, че за 2020г. заплащането на ТБО ще се извършва на три равни вноски съответно: до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината.

 
 

Още от категорията

Цветна революция?

Цветна революция?

Америка е в огън. Седмица след смъртта на чернокожия Джордж Флойд в пр...

9 коментар/a

Тъкмо 10-те милиарда заем на Бойко да бъдат опукани за 19-те мерки на БСП на 31.03.2020 в 13:30
Но няма да си го признаят, защото Бойко е враг.
бананова република на 31.03.2020 в 14:05
Похарчените държавни пари за ктб-фалита-изплащанията, какво стана, върна ли си нещо хазната. НО РАЗЧИТАМЕ НА ЧАССНАТА ИНИЦИАТИВА, КАЗВА БОЙКО?
ХСНЛ на 31.03.2020 в 14:08
ХСНЛ .. Християнски-Социален-Неолиберализъм! Премахване на правителството и партиите, и премахване на икономическата политика, като такива. Само данък ДДС 20%, 70% от него за социални помощи, 30% за полиция и армия. Общините също да се издържат от ДДС, което да е колкото искат жителите, за колкото време желаят. Армията да е длъжна да строи комуни за безработните и бездомните, като армията взима 10% от продукцията за себе си. Ако обществото реши, и пътища да прави армията и полицията с 5% от средствата си и с 5% от времето на служещите в армията и полицията. Армията и полицията да са едно и също, но разделени на 10 части, да няма преврат и диктатура, с демократично управление, служещите правят референдум за всичко. Медицината която е безплатна към всяка община, с издръжка акцизи и ддс-община, да е елементарна, без излишни високи технологии, но етична и безкрайно достъпна и демократична. Акцизите да са само за болници, комуни за зависими, екология и ВЕИ-безплатни. Образованието да е до 7 клас, просто и демократично, четмо, писмо, смятане, география и литература, филми, музика и музициране, пеене, играене, физкултура, готвене, строителство, пътна сигурност и шофиране, техника, музеи, екскурзии, езици и лагери, на ниво Питагор. Никакви пенсии и пенсиониране от държавата. Всички над 16 до 61 години, да имат право да участват в граждански гвардии, доброволно със свои разходи. Наркотиците да не са забранени, само да се облагат с глоби и акцизи 200 до 1000%, които пари да отиват за лечение с - комуни за зависими. Парите да са просто облигации, зад които да стоят общинска земя и сгради - от които социални апартаменти с нисък наем. Банките да имат право да печатат пари, на базата заемите дадени от тях, най вече в акции от фирмите и недвижимости, държавата да не плаща фалита им. Да няма лични документи и шофьорски книжки. Фирмите и банките да издават документи, ако са им нужни, но народът да ги съди и оспорва, или да им забрани. Посолствата се приватизират. Общината издава международен паспорт и защитава своят съгражданин когато е в чужбина. ВСЕКИ КОЙТО ДЪРЖИ 40 ГЛАСА, ДА Е НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНАТА, А КОЙТО ИМА 40 ГЛАСА ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДА Е НАЦИОНАЛЕН КОМИТА В НАЦИОНАЛНОТО-ДЪРЖАВНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Президент или кмет, да се избират всяко Рождество Христово, от 24-30 декември, от народните представители. Всеки ще прави пенсионен фонд. Ще давате 5% от доходите си, ще се купува земя, животни, и всичко необходимо за земеделие и животновъдство. Разпределението е 50 на 50. Внасяш примерно 5 овце, и получаваш половината произведено от овцете, другото отива за гледачите. Така и с ягоди, домати, лютеница, сирене, кашкавал, ябълки. Ще е световен фонд, и да е наблюдаем, прозрачен, и оперативен по интернет. С демокрация. GODO - real investment and freedom
В ОЧАКВАНЕ НА ГОДО на 31.03.2020 в 14:08
Сега работниците с ниските заплати издържат държавата, 60% от заплатите отиват за държава. А между другото е справедливо, един човек с 200 лева имущество, да издържа държавата, която е сигурност и гарант на собствеността, най-сигурната застраховка, с 10 милиона пъти по-малко пари, от един с имущество 2 милиарда лева. Или да се върнем към градове държави, тоест крепост и около нея пасища и ниви, а хората, добитъкът им, реколтата им, да се крият на сигурно в крепостта. Образованието и здравеопазването са сигурност. Сега не само работниците са зле като образовани и здраве, но армията и полицията страда от неуки и болни кандидати за местата които да попълнят. ПРОСТА И БОЛНА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ. Инфарструктурата и администрацията пък са сърцето и гръбнакът на държавата. Без държава няма собственост. Собствеността е държавен продукт.
буржоазен буквар на 31.03.2020 в 14:26
Държавата дава социална помощ на домакинства с до 65 лева на глава месечно- Ако 5 членно семейство, домакинство и ма нула доход, му дават 325 лева, ако имат 250 лева им дават 75 лева. А сега държавата ще подарява на фирми и безработни на договор хиляди левове. Бе 65 лева им стигат, НАЛИ, ВИЕ ФИРМИТЕ ГО НАПРАВИХТЕ, А НЕ СЪРБАТЕ СОЦИАЛНАТА СИ СИСТЕМА. ПОПАРАТА СИ
Черно на бяло на 31.03.2020 в 15:05
50 милиона струва на Локхийд сделката с правителството, за ф-16, кой ги взе. Поне 500 лева струва на всеки, КТБ, а сега няма 500 лева срещу гладът?!
ГЛАД на 31.03.2020 в 15:19
Ако се върнат 200 000 българи от чужбина, това ще струва 200-300 милиона на бюрата по трудът, като обезщетения за безработица. Гладът щял да принуди бившите гастарбайтери да се влеят като работна ръка в селското стопанство. В селското стопанство сега работят 200 000 човека. ГЛАДЪТ, ГЛАДЪТ, ама ще трябва вместо 40 лева дневен надник, сега, за един, да си делят трима. ГЛАД! ДЯСНО! Няма човешка мисъл, хищници, да дадат 5 милиарда лева за завърналите се, да инвестират с опитът си. Което ще отвори поне 100 000 работни места и сбогом глад. ХРАНА ще има, освен пара.
Криворазбраната цивилизация (пЪрдон, демокрация) на 31.03.2020 в 15:49
https://www.youtube.com/watch?v=f_BACUsfTPQ Няма да мине дълго време преди да арестуват и д-р Пламен Пасков, или поне да му банват изявите в YouTube...
Под такива статии коментират на 01.04.2020 в 08:27
няколкото дежурни индивида, а половината мнения са някакви техни измишльотини, които си ги копират където им падне.

Напиши коментар