По повод публикацията на "Гласове" "Фирма източва 30 млн. лева в схема с Държавния резерв" получихме опровержение от Станимир Пеев, председател на Държавна агенция "”Държавен резерв и военновременни запаси”, което публикуваме изцяло. В статията на "Гласове" се разказва как фирма „Полисан” е взела кредит от „Уникредит Булбанк” АД в размер на милиони левове. Тя обезпечава този кредит с особен залог върху дизелово гориво, който надлежно е вписан в Централния регистър на особените залози. После фирмата продава това гориво на държавния резерв. Сделката се случва на борсата, но нито от борсата, нито от ДА ДРВВЗ си правят труда да проверят дали горивото не е с някакви тежести. Просто го купуват и нещо повече - оставят го на съхранение при фирмата, която им го е продала. Разбира се, срещу заплащане, както е по закон. Излиза, че Държавният резерв хем купува гориво от „Полисан”, което е заложено пред банката, хем плаща на фирма “Полисан” десетки хиляди левове годишно, за да го съхранява. Ето и опровежрението, което получихме от Държавния резерв.
Държавният резерв: Претенциите на "Уникредит Булбанк" към нашето гориво, купено от "Полисан", са неоснователни

 Станимир Пеев, председател на Държавна агенция
”Държавен резерв и военновременни запаси”

 

 

Във връзка с публикуван от Вас материал на 16.04.2019г., Ви уведомявам следното:

 

В изпълнение на задълженията на агенцията за поддържане на запаси за извънредни ситуации от нефтопродуктите по чл.2, ал. 1 от ЗЗНН, обезпечаващи 30 дни среднодневен нетен внос в страната и във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗЗНН, на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, през 2017г. от ДА ДРВВЗ е проведена процедура на стоковата борса за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на котелно гориво“, като са спазени всички изисквания на закона.

 

В резултат на проведената процедура, ДА ДРВВЗ, като купувач, сключва  с „Полисан” АД, като продавач два борсови договора за закупуване на котелно гориво, а не на дизелово гориво, както е посочено в публикувания материал. При подписване на договорите, продавача „Полисан“ АД декларира, че горивото, което продава е без тежести.

 

Напълно невярна е информацията в статията, че агенцията е заплатила за горивото 30 млн. лева и че „плаща на фирмата десетки хиляди левове годишно за съхраняването му“.

 

Цената, която ДА ДРВВЗ е заплатила на „ПОЛИСАН“ АД е в пъти по – ниска от цената, обявена в публикацията.

 

Освен това, съгласно клаузите от Спецификациите към двата борсови договора, в цената, която ДА ДРВВЗ е платила на продавача, са включени и разходите за съхранение за срок от 12 месеца и безплатна доставка на горивото в посочена от нас база. Предприемайки действия за изтегляне на котелното гориво от базата на „ПОЛИСАН“ АД, ДА ДРВВЗ бе възпрепятствана, поради образувано изпълнително дело от частен съдебен изпълнител срещу дружеството - „ПОЛИСАН“ АД и наложените запори и възбрани от него.

 

В този момент, узнахме, че „ПОЛИСАН“ АД има задължения към „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, за които е образувано изпълнително производство пред частен съдебен изпълнител и банката има претенции за учреден особен залог през 2007г. върху всички налични горива в базата към момента.

 

Претенциите на банката за учреден особен залог върху котелното гориво на ДА ДРВЗЗ са неоснователни защото, съгласно чл. 7 от Закона за особените залози (ЗОЗ), залогът се погасява, ако трето лице придобие по сделка, извършена от залогодателя в кръга на обикновената му дейност по занятие, права върху заложеното имущество, които са несъвместими със заложното право. Законодателят е предвидил тази разпоредба за да предпази добросъвестните приобретатели на стоки, продавани от търговци, кредитирали дейността си с обезпечение особен залог.

 

„Полисан“ АД е производител и търговец на горива, което е видно и от вписаната му дейност в Търговския регистър: „Производство и преработка на петролни продукти и търговия с тях…“ Това означава, че обикновено и в кръга на своята дейност, с цел извличане на печалба, дружеството търгува с горива. 

 

На основание цитираните по – горе разпоредби на закона, върху всички горива, продадени от „ПОЛИСАН“ АД на техни контрагенти от 2007г. до този момент, няма и не е имало особен залог, както няма особен залог и  върху котелното гориво на ДА ДРВВЗ, каквато е и трайната съдебна практика по сходни казуси. 

 

Във връзка с действията на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД и на частния съдебен изпълнител, които възпрепятстват държавата да се разпорежда с посоченото котелно гориво, сме сигнализирали своевременно всички компетентни органи:

 

Главен прокурор на Република България;

Държавна агенция „Национална сигурност“

Министъра на вътрешните работи;

Министъра на правосъдието;

Камарата на частните съдебни изпълнители.

 

Напомняме, че добрата журналистическа практика изисква информацията преди да бъде публикувана да бъде проверена. В случая, в ДА ДРВВЗ не е постъпвало запитване по темата.

 

С оглед представената информация от ДА ДРВВЗ, считаме, че всички неверни обстоятелства в статията следва да бъдат опровергани.

 

Станимир Пеев

Председател на Държавна агенция
”Държавен резерв и военновременни запаси”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

1 коментар/a

Киек на 17.04.2019 в 15:59
1.Къде е горивото? Това липсва в отговора! 2. Ако такава разпоредба съществува, то особенни залози върху стоки /движими вещи/ не съществуват. Във всеки момент длъжника по занятие може да продаде заложеното имущество и заложния кредитор да пие студена вода.

Напиши коментар