МОН предлага обединяване на малки университети

МОН предлага обединяване на малки университети
Министерството планира промени в атестацията на преподавателите, акредитацията на вузовете и плагиатството, съобщава "Сега".

 

През тази година Министерството на образованието и науката ще предложи промени в Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав, съобщи официално ведомството на акад. Николай Денков. Предстои предложенията да бъдат обсъдени в Съвета на ректорите днес.

 

Реформата ще започне с повишаване на изискванията към преподавателите и подобряване на системите за акредитация, атестация и борба с плагиатството, обявяват от МОН. По отношение на въпроса, който най-силно интересува академичната общност - преструктурирането на системата, министерството отбелязва редица проблеми с международната видимост на българските университети и силно фрагментираната мрежа от университети, която не позволява повече висши училища да се включат пълноценно в европейското образователно и научно пространство.

 

У нас сега има редица много малки държавни висши училища. През тази академична година 13 от тях имат по-малко от 2000 студенти. В пет те са дори под 1000, а най-малкото обучава 343 студенти. Редица университети обявяват множество класирания всяка година и въпреки това трудно запълват или изобщо не успяват да запълнят свободните места. През академичната 2021-2022 г. има висши училища, които са реализирали едва около 60% от утвърдения прием на студенти, отбелязват от МОН. За силна фрагментация се говори и в анализ на Световната банка за висшето образование в България, изготвен през юни 2021 г.

 

За преодоляване на посочените проблеми МОН предлага малки висши училища със сходен и/или допълващ се профил и разположени в едно и също или в близки населени места да се обединят под общо име, с общо или споделено ръководство. Идеята е „шапката“ да бъде юридическо лице, като съставните висши училища също запазят значителна юридическа и академична самостоятелност. Чрез новата структура участващите в нея университети могат да споделят преподаватели, материална база като спортни съоръжения, общежития и др., обща администрация и обслужващи звена, да организират обща кандидатстудентска кампания.

 

Няма да се засяга специализираното обучение, по което всяко малко висше училище има своята уникална експертиза. Отделните висши училища ще могат да кандидатстват за проекти самостоятелно и да се сдружават за съвместно обучение с други университети.

 

Възможно е обединение например между Химико-технологичния и металургичен университет, Минно-геоложкия университет, Лесотехническия университет, Висшето училище по телекомуникации и пощи и Висшето транспортно училище. Заедно те биха могли да създадат Софийски университет по технологии. Националната академия за театрално и филмово изкуство, Националната музикална академия, Националната художествена академия и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство биха могли да образуват Национална академия по изкуствата, посочват от МОН.

 

Големи университети също биха могли да се сдружат, за да позиционират по-добре себе си и България като цяло в европейската система на висше образование, да привличат повече чуждестранни студенти, преподаватели и инвеститори, да участват в по-големи международни образователни и научни мрежи и да се класират по-нагоре в международните рейтинги.

 

Едновременно с фрагментацията на висшите училища Националната карта на висшето образование в Република България, приета през 2021 г., показва сериозни териториални диспропорции на висшето образование. В Северозападния регион няма висше училище, което да подготвя кадри за местната икономика и администрация. Там работят няколко независими филиала на различни университети, но въпреки това липсват редица базови професионални направления. Това не само спъва икономическото развитие на региона, но е една от основните причини за напускането на много млади хора в търсене на по-добро образование и по-добро качество на живот в други региони на страната - главно в София, и в чужбина.

 

В момента има филиали на висши училища във Видин (ТУ-Русе), Враца (МУ-София и ВТУ) и Монтана (УНСС, ПУ, ТУ-Русе). Идеята е тези филиали да се консолидират, да се допълнят с липсващите професионални направления и да създадат образователен университет с няколко факултета, който да обучава педагогически специалисти, специалисти по обществено здраве, икономика, администрация и управление, инженери и други необходими за региона кадри. За да се сформира структурата и да се привлекат достатъчно квалифицирани преподаватели, ще се разработи тригодишна програма с целево финансиране. За постигане на целта е необходимо също координирано от държавата тясно сътрудничество между висшите училища, открили съществуващите филиали.

 

Атестация на преподавателите

 

В бюджета за 2022 г. са предвидени още 20 млн. лв. за допълнителни трудови възнаграждения на преподавателите в държавните висши училища. Те ще бъдат дадени на университетите, след като те приведат критериите и показателите в своите правилници за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, определена в акт на Министерския съвет. МОН вече работи по нея.

 

В момента процедурата по атестация, включително изборът на критериите, зависи изцяло от решенията на факултетите, които оценяват сами себе си. Поради тази причина почти всички преподаватели получават най-високи оценки, отбелязват от министерството. Според екипа на акад. Денков вследствие на това в университетите преподават хора, които не се развиват. Постепенно те се превръщат в мнозинство, което чрез гласуване взема всички важни решения без грижа за дългосрочното бъдеще на висшето училище.

 

За да се отстранят тези проблеми, ще се въведат общи изисквания за образователни, научни и научно-приложни резултати, които всеки преподавател ще трябва да постигне съобразно своето ниво и съгласно минималните критерии за академично израстване в съответното професионално направление. Целта е само инициативните и подготвените да могат да покрият тези изисквания в дългосрочен план. Така ще се повиши мотивацията на преподавателите и ще се обнови съставът, като се освободят места за млади и мотивирани хора, които са готови да работят интензивно през целия си професионален път.

 

Паралелно с това ще се прегледат отново минималните изисквания за професионалните направления и ще се актуализират, където е необходимо. Ще се промени и съставът на журитата в конкурсите за заемане на академични длъжности и за придобиване на научни степени. Предвижда се няколко от техните членове да бъдат избирани на случаен принцип от регистъра на Националния център за информация и документация (НАЦИД).

 

В акредитацията на висшите училища ще участват само преподавателите, регистрирани в НАЦИД, т.е. които покриват минималните изисквания. Ако университетът не може да осигури такива хора за определен преходен период, той ще се преобразува в образователно висше училище или колеж.

 

Плагиатство

 

Ще се разшири обхватът на проверките за плагиатство. В момента те се правят само за научните трудове, участвали в конкурси за академично израстване. Ще се даде възможност за проверка на всички сигнали, свързани с научно плагиатство и публикуване на недостоверни данни. Това ще се постигне чрез създаване на двустепенна система за проверка. На първото ниво ще са институционалните комисии по академична етика в научните организации и висшите училища. Втората степен ще е съществуващата национална комисия по академична етика. Тя ще проверява само сигнали, обжалвани, след като са минали през първа инстанция.

 

Акредитация

 

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) вече работи върху промени в начина на акредитиране на висшите училища. Сега оценките на почти всички университети са високи, без да се очертават ясно силните и слабите им страни. Причини са формалната процедура, която изисква обработка на обемисти документи, и силната доза субективизъм при оценяването.

 

МОН предлага в бъдеще при акредитацията да се използват основно числови данни от надеждни източници за реални показатели, подобни на тези в Рейтинговата система на висшите училища - напр. безработица сред завършилите, осигурителен доход, научни публикации в международните бази данни, привлечени средства по договори и др. Така ще се очертаят истинските постижения и проблеми и ще се  минимизира субективизмът. Докладът за самооценка ще се преобразува в критичен анализ на слабостите и план за преодоляването им. По този начин ще се създаде много по-удобна за прилагане и обективна система за акредитация, която ще повиши силно мотивацията на висшите училища да подобрят резултатите си в съответствие с критериите за тяхната оценка.

 

Източник: "Сега"

 

 

 

 

Коментари

 • хамалин

  22 Фев 2022 17:56ч.

  тъпизмите ни продължават

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • аля

  22 Фев 2022 18:21ч.

  Соросоидният министър продължава с желанието да затрие висшето образование в България. Не че няма нужда от реформи, но не е това пътя.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • академ

  22 Фев 2022 18:34ч.

  Пак редукционизъм до числа и числови методи за оценка. Качеството ще става количество, интензията - екстензия. Ще бъдем клиенти на известни англоамерикански фирми за наукометрия, които ще ни правят луди чрез забавяне на рецензиране или умишлено отрицателни рецензии именно защото сме им конкуренти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Академ

  22 Фев 2022 18:34ч.

  Разбира се, подобен клиентелизъм у нас е преди всичко грижа на НПО като тези на Сорос, които непрекъснато изнудват държавата за контрол върху образователните й политики и критериите за оценка на постиженията на академичния състав. Добре позната и отработена схема, която не ще променя нищо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Надеждните

  22 Фев 2022 18:45ч.

  Източници дали са достатъчно надеждни

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Никола Славов

  22 Фев 2022 18:54ч.

  На тази страница полезна информативна стойност имат само читателските коментари (без моя - няма какво да се допълни).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Няма сорос

  22 Фев 2022 19:08ч.

  Има мисъл само за личните бизнеси и банкови сметки. Корумпирани типове не правят ефективни реформи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Милор от село Парамун социален антрополог

  22 Фев 2022 20:46ч.

  МВР академията да се обедини с Медицинската такава. Така ще се усъвръшенстват методите за инквиция на задържаните. Лекарите пък ще се научат на полезни начини за самоотбрана и кабинетен бой. Май не е случайно, че дълго време е имало Министрество на вътрешните работи и народното здраве.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тиква

  22 Фев 2022 21:47ч.

  Аха, Сорос е виновен за това, че има вудове с прием от 7 студента по основната си специалност и 2-3 в поток по останалите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Axaaaa

  22 Фев 2022 22:28ч.

  Целта на "реформата" са някакви си позиции в някакви си класации, а не адекватно подготвени и качествени кадри?!?! Тва някаква комсомолска викторина ли е? М/у другото във Франция професорите не правят любовниците си професорки, после ръководителки на семейната катедра, та и родата вътре... Крадлив ориенталец ще прави образователна реформа?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ученолюбив

  23 Фев 2022 23:16ч.

  Денков е най-лошия министър на образованието от Освобождението насам! Опитва се да разруши всичко градено от 1888 г. насам. При това за няколко месеца му е норматива. Много са му платили явно за тази операция под чужд флаг. Конкуренти сме им и правят всичко възможно западните икономики да ни унищожат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи