Професор ли е московският възпитаник Тодор Тагарев и по какво, питат се в армията

Професор ли е московският възпитаник Тодор Тагарев и по какво, питат се в армията

Автор: Евгени Генов за "Гласове"

Наскоро срещнах двама мои приятели генерали, разговорихме се и случайно стана на дума за това, че в правителството на акад. Николай Денков има министри с академични звания и титли. Единият ме попита: „Евгени, известно ли ти е нашият министър по какво е професор? Любопитно ми е да знам“. Затова реших да проверя.

Министърът на отбраната Тодор Тагарев е московски възпитаник, сега масово тиражиран в медийното пространство и титулован от неговата партия ПП като професор. Ясно е защо. За да се изтъкне неговата експертност и компетентност в такава специфична и отговорна област като отбраната и сигурността. Целта е прозрачна - въобще да се подчертае високият научен капацитет на правителството на партията на Промяната. Сиреч, електоратът трябва да е убеден по презумпция, че държавата се ръководи от умни министри, в чиито управленски решения е грехота да се съмняваме. Ето защо се порових в различни документи, за да направя справка, а тя е лесна, е ли професор Тодор Тагарев и по какво? Ще цитирам точно само факти, изводите и коментарите ще оставя на читателите. Осъзнавам, че материята е суха за четене, но си заслужава в името на обективността.

А фактите могат да се намерят в Регистъра на академичните длъжности и дисертации в Националния център за информация и документация (НАЦИД), който е достъпен за всички и който съдържа всичко за академичния път на хабилитираните лица и на всички други на академични длъжности и с придобити научни степени. Там можем да прочетем следните данни за Тодор Димитров Тагарев:

Научна степен: кандидат на науките (сега образователна и научна степен „доктор“), професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност: технически науки, защитена в Москва, ВВИА имени Н. Е. Жуковского, 1989 г.;

настояща академична длъжност: професор в БАН, научен институт: Институт по информационни и комуникационни технологии, професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, номер/дата на акт за назначаване: 394/02.07.2014 г.; научно жури, което е извършило избора за професор: председател – проф. доктор на техническите науки (д.т.н.) Иван Димов, и членове: акад. Иван Попчев, проф. д.т.н. Тодор Стоилов; проф. д.т.н. Стефан Хаджитодоров, проф. д.т.н. Цветан Семерджиев, проф. д.в.н. Боян Медникаров, проф. д.т.н. Владимир Анатольевич Заславский. (Неслучайно журито е подробно изброено, ще стане после ясно защо.)

Дотук добре, всичко на пръв поглед изглежда прекрасно, изпипано, на високо академично, научно и професионално ниво. Докато не се вникне в изпълнението на задължителните наукометрични показатели за заемане на академична длъжност, съгласно Закона за развитие на академичния състав на Р. България (ЗРАС) и правилника за прилагането му. Поглеждаме към професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (технически науки). Там, в раздел „В“, кандидатът се е възползвал от изключението, като вместо хабилитационен труд (монография) е представил равностойни научни публикации (не по-малко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Те наистина са толкова, даже на английски език, но не са в професионалното направление за технически науки, а в друго направление. Например ранно предупреждение за насилствени политически конфликти; модернизиране на отбраната в Централна и Източна Европа; изпълняване на изискванията за членство в НАТО, ускоряване на реформата на сектора за сигурност; борбата с тероризма; и др. Все сфери, нямащи нищо общо с професионалното направление, в което е кандидат за професор, а по-скоро в други като 3.3. Политически науки, 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 3.7. Администрация и управление, и най-вече в 9.1. Национална сигурност (област „Сигурност и отбрана“).

Продължаваме нататък. В раздел „Г“ кандидатът е представил две публикувани монографии, които не са представени като основен хабилитационен труд: „Изграждане на почтеност и намаляване на корупцията в отбраната: сборник с най-добри практики“ и „Отбранителна политика и развитие на Въоръжените сили на Р. България“, и двете в съавторство. Някъде да виждате професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика?

Следват и научни публикации, на английски език, и нито една в необходимото професионално направление, а свързани с отбрана, планиране, управление, политически аспекти и т.н.

Така е и в раздел „Цитирания“, както и при „Ръководство на успешно защитил докторант“, където двамата му докторанти са с дисертации на теми „Моделиране на процесите на управление на ресурсите за отбрана“ и „Формиране на отбранителната политика на Р. България (1990-2010)“, които очевидно не попадат в  направление 5.2.

Затова възниква резонният въпрос: как уважаемото и висококвалифицирано жури е рецензирало по време на конкурса за академична длъжност „професор“ в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН публикации и друга задължителна наукометрия, която не е свързана с конкурса по професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, както и с функциите и задачите на самия институт на БАН. Нима никой от журито не е забелязал това несъответствие? Според чл. 26 на Закона за развитие на академичния състав се изисква „кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности да отговарят на минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или спортната им дейност.“ Тези изисквания трябва да са приложими към съответната научна област и/или професионално направление. А оценката за съответствие на кандидатите с минималните национални изисквания се извършва от научно жури, чиито членове са „хабилитирани лица с резултати в специалността и/или професионалното направление за обявения конкурс или тема на дисертационен труд.“

Но очевидно автономията на висшите училища (или институти) дава възможност за заобикаляне на законодателството и провеждането на какви ли не стъкмени, предопределени и професионално неиздържани, дори откровено съмнителни като форма и съдържание конкурси за академични длъжности. Но както в живота, така и в областта на науката и академичните среди трябва да има морал. Дори е задължителен, защото се предполага, че именно в тази област се трудят най-интелигентните и образовани хора. Но нека се абстрахираме от подобни морални  разсъждения и си зададем въпроса

защо в конкретния случай Тодор Тагарев не е станал професор в професионално направление 9.1.- Национална сигурност? 

Това би отговаряло на академичния му профил. Отговорът може би трябва да се потърси в обстоятелството, че работейки в БАН, в Института по информационни и комуникационни технологии, той е успял да си създаде необходимите контакти и влияние, за да му бъде обявен въпросния конкурс. А институтът е акредитиран в  професионално направление 5.2. - пак да повторим „Електротехника, електроника и автоматика“. Ето как мистерията с професорството на Тодор Тагарев остава неразгадана. Ако следваме логиката на неговия пример, може някой от института да е голям почитател, например, на пернатите животинки и в свободното си време да ги изследва, снима, класифицира и изучава, както и да пише и публикува за тях. И в един момент да си уреди конкурс за доцент/професор в същото професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ (защото друго няма), но предлага наукометрия, свързана с научно направление 6.3. животновъдство или 6.5. горско стопанство, понеже те покриват областта за орнитология. А друг може свързано с пчеларство или любител агрономство и т.н. Струва ми се, че от всичко посочено дотук  всеки може да си  направи преценка „експертът в сигурността и отбраната“ военният министър Тодор Тагарев какъв професор е и по какво?

Дали е морално да се кичи с престижно академично звание, след като дори формално не е изпълнил нормативно определените изисквания за него?

Тагарев е с амбиция да играе активна роля в политическия ни живот, където моралните изисквания и поведението са много по-различни и нерядко се разминават с тези, които регламентират законите. За съжаление, у нас понятия като морал, чест, законност, демокрация са само значка за ревера на родните политици. Която забождат единствено преди избори и когато им замирише на власт. Все понятия, които използват най-вече за лична употреба и никога в полза на обществения интерес.

А ето как постъпват в нормалните страни, какъвто пиетет уж имаме да бъдем. Миналия месец норвежката министърка на образованието Сандра Борх, която оглавяваше борбата с плагиатството в страната, подаде оставка, след като се появиха съобщения, че е преписала части от магистърската си теза преди десет години. Самата тя призна на пресконференция, че е плагиатствала части от дипломната си работа. Според норвежки медии над 20 процента от дипломната работа на Борх, защитена през 2014 г. в университета в Тромсьо, са взети от шест други студентски работи. Премиерът на Норвегия Йонас Гахр Стрьоре заяви, че действията на Борх са "несъвместими с доверието, което е необходимо, за да бъдеш министър на научните изследвания и висшето образование". Пак през януари т.г. президентът на “Харвард” Клодин Гей подаде оставка след обвинения и в плагиатство. След разследване по нейния казус са открити случаи, че тя е извършила  “неадекватно цитиране” в поне 40 научни труда. Това повдигна въпроса дали  един от най-престижните университети в света държи президентът да спазва същите академични стандарти, които са наложени на студентите. Но, за съжаление, това са примери от нормални страни…

Следвайте "Гласове" в Телеграм

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • критична

  18 Фев 2024 14:37ч.

  Тагаренко само като го видиш,усещаш че главата му е дървена.Играе си със сигурността на цял един народ.Родоотстъпник и нагаждач.Ама капят парички,нали.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много съм притеснен, че Тагарев е "проводник на руско влияние". Той е учил в Москва... значи е повлиян

  18 Фев 2024 15:32ч.

  Ако не е проводник е минимум полу-проводник ! :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ъхъ

  18 Фев 2024 15:43ч.

  Тагарев напада Тръмп, Александър Йорданов призовава за бомбардиране на Москва, тия самозабравили се типове, коя велика сила представляват!?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • вижте му само муцуната

  18 Фев 2024 16:03ч.

  Тагарев е изрод, срам за българския народ? Това е най-лошият възможен избор за министър на отбраната в правителство на национални предатели.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • badfinger

  18 Фев 2024 16:21ч.

  Голям мъж . Гордост за БГ . А професорите у нас с лопата да ги ринеш . Гъзолизец .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • дърт банаджия

  18 Фев 2024 16:26ч.

  Хубаво, че е споменато журито, но лошо, че не е направена следващата стъпка да се посочи, че поне трима от журито: проф. доктор на техническите науки (д.т.н.) Иван Димов, проф. д.т.н. Стефан Хаджитодоров, и проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев - са тясно обвързани и с бившите, и с днешните тайни служби. (В COMDOS няма да ги намерите, естествено).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Магарин Катъров Далаверов

  18 Фев 2024 18:27ч.

  мухахахааа, всеки бай Уйо в БГ с докторат и професура, защо се фанахте сега с мен?!? Най-успешният военен министър на България от 681 година!!!!!!!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • roso

  18 Фев 2024 23:23ч.

  Професор е по брюкселска дантела. На приеми идва с жартиери.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • В България университети и професори да искаш

  19 Фев 2024 1:55ч.

  Защо са му на толкоз прост народ толкова професори не зная. Армия нямаме, но генерали бол, с лопата да ги ринеш. Куцо и сакато политолог се пише, един от друг по-тъпи. А бе имаме по много от всичко и накрая НИЩО.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • статистика

  19 Фев 2024 1:57ч.

  Политиците, чантаджиите и шапкаджиите са повече от хората.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • >>>

  19 Фев 2024 12:59ч.

  Факт е, че такива, като молецът ДенкOFF и укродебилът Тгаренко са силен удар по академичните ни среди, предвид, че тия двамцата девалвират брутално титлата "професор" и "академик". В тази връзка моля, насладете се на поредните безумия и тъпизми на Тагаренко-Магаренко, цитирани в статия на която попаднах, за да се посмеете от все сърце, макар и изобщо не е смешно... Ето линка: https://kritichno.bg/bulgaria/tagarev-za-padaneto-na-avdeevka-nyama-operativno/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Хан Крум

  20 Фев 2024 19:54ч.

  Мутра, агент на ми6, анти Българин, съветник на зеления за да забранят Българския език 2015г. Да отговаря пред военен трибунал за клетвопрестъпление..........

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  18 Фев 2024 14:42ч.

  Професурата на Тагарев би трябвало да е тема на много болезнено откровен разговор.Много откровен.Много болезнен. Ма няма вече стари политнекоректни фатмаци да го питат"кого псуваш наум,бре, кир?!"на плаца.Армията не каквото беше.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Жалък и гнидав министър на войната,

  18 Фев 2024 14:46ч.

  жалка армия и т.н. офицерски корпус,жалка държава!погледнете само Борисоф,т.н. “академик”,плъх Денков,Бойкикев и върха на сладоледа онова трътлесто момченце начело на етническата ни партийка…!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нов Кмет

  18 Фев 2024 14:48ч.

  На Коце формацията са все ерудити манекени.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ами не са като евроатлантиците кръгли идиоти

  18 Фев 2024 15:06ч.

  Вас никой не може да ви стигне по глупост.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • CMEXXX

  18 Фев 2024 14:52ч.

  Дааа, професор е, даже си мисля, че е академик! По-какво ли - по конформизъм, казано по нашенски - нагаждачество! А също така и по продажност!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Магарев е точно такъв професор,

  18 Фев 2024 14:56ч.

  какъвто академик е Денкуф - менте.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тодор

  18 Фев 2024 15:05ч.

  Професор е по антибългарщина и предателство !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ККК

  18 Фев 2024 15:06ч.

  Тагаренко е едно глупаво магаре, с още по-глуповата физиономия. Толкова.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тагарев е наш чиляк. Успешно занулява последните остатъци от евроатлантизъм в популацията на територията

  18 Фев 2024 15:08ч.

  Щирлиц сущий ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЗИЛ

  18 Фев 2024 15:08ч.

  Според “ Епицентър” “В навечерието на 21 век бай Тодар Тагарев става научен сътрудник в сферата на киберсигурността и от 2014 г. е професор именно по тази специалност”

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сладка власт

  18 Фев 2024 15:09ч.

  Началник РУО София град става доктор без научни разработки. Вместо тях са чредставени служебно публокувани материали на инспектората А темата е спорна но всички които могат да и възразят са и били подчинени. Денков също става академик странно. Академик се става за да работиш в академията. Това е смисъла. За киро никой не коментира и не показа бакалавърската му диплома. Защото той е завършил друго а не Харвард което сега се рекламира даже по фейсбук. И стига сте ги свурзвали с Русия мословски о т.н. обиждате постоянно йората завършиши там за сметка на приститутките в правителството и децата на ДС

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Уточнение

  18 Фев 2024 16:57ч.

  Кире е завършил харвардското бизнес даскало, ако изобщо нещо е завършил х

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Айде

  18 Фев 2024 17:20ч.

  За да станете магистър, трябва да имате висше с предната степен бакалавър (4 години). Ако няма бакалавър не е възможно да се премине към дипломата за магистър. Затова може да се пита, къде е дипломата за бакалавър, да се покаже. А той развява другата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • преди това

  18 Фев 2024 17:33ч.

  изглежда че е учил "икономика" в Университета на Бритиш Колумбия, в която канадска провинция е домът на баща му Петко. Всеки е наясно, че магистратура в Харвард се записва/изкарва за да си създадеш контакти и правилни връзки. Дъщерята на Си Дзин Пин също е следвала в Харвард... Както виждаме, това е правил там и Кирчо - създавал си е връзки и познанства за по-късния му живот на бизнесмен и политик в България... (https://epicenter.bg/article/Blizak-na-Kiril-Petkov-ima-apetiti-da-kupi--quot-Lukoyl-Neftohim-Burgas-quot-/341037/4/0)....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ретранслатора

  18 Фев 2024 15:15ч.

  Не знам, защо смятате че тази мръсотия обхванала България не засяга академичната й общност. Автономията дадена на ВУЗовете е криво разбрана и може да се маркира, като "държава в държавата" и тъй-като липсва държава ВУЗовете си правят каквото си искат! За да се придобие хабилитирано звание е нужно монографията да е на същата тематика, както дисертацията. Не мине известно дали монография може да бъде заместено от сбор публикации, но ако е така е нужно публикациите да са на същата тематика, а тук не е така. Иима много голямо разминаване и е показателно за аморалността в т.нар. академичната среди. Смятах, че няма по аморална общност от тези на икономистите, но живота винаги има с какво да ни изненада!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отвратен

  18 Фев 2024 16:39ч.

  Точно автономията на вузовете е причина у нас да е пълно с професори, доценти и други научни степени. Всяка научна степен е подплатена с ежемесечна финансова облага.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Уточнение

  18 Фев 2024 16:59ч.

  Професор не е титла, а длъжност. Титла е доктор, например. Длъжност е портиер, например. Но и по тези тънкости цари пълно невежество.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ретранслатора

  18 Фев 2024 17:29ч.

  Уточнявам, че монографията е в същото научно направление, но не по темата на дисертацията!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Констатация

  18 Фев 2024 15:23ч.

  Какъвто академикът, такъв и професорът...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Щабен плъх

  18 Фев 2024 15:23ч.

  Колкото е професор , толкова е и офицер от строя . Военната му специалност от военното училище е "Авиационно въоръжение" , демек казано на армейски език - АВ..Това означава,че няколко години в Чешнегирово не е виждал строй,клин,чепик,колан и командирска чанта да води занятие пред строй от военни а е ремонтирал и подържал въоръжение. После се слунял само по училища,институти,ВА ,МО... щабен плъх с прав панталон. Нерде тактика, оперативно изкуство,стратегия , нерде мениджмънт на отбраната ! Мърсолько.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  18 Фев 2024 15:26ч.

  От журито му, 6 са дтн, а Медникаров е доктор на военните науки (впрочем - началник е на Морското училище). Те нямат компетентност да рецензират научни трудове от други научни направления. Те са доктори от Технически науки (5), а Обществените науки са 3 или нещо друго. По принцип това не е скандално, ако журито откаже да разгледа тези трудове. Чувал съм за такива случаи - рецензентът казва: "Тези и тези номера на трудовете, не съм ги рецензирал, тъй като ... и съм ги извадил от представения комплект с материали". Какво следва? Ако останалите трудове покриват изсикванията на НАЦИД, процедурата продължава, ако не - прекратява се. Във втория случай, претендентът отива да пише нови трудове. Тагарев не е изключение или прецедент. Колко подобни случаи има - тъй съм чувал, ум да ти зайде ... :). В случая, проблемите идват от журито. По идея, никой не ги е бил по главата, да си трят, още повече, че това е 2014-та, а не 2024-та. Но ... А екзотичните примери, които дава г-н Генов, отдавна са практика. Как ви се струва - бакалавър по дизайн, магистър по икономика, става доктор по "Машинознание и машинни елементи" - сърцевината на машинното инженерство?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  18 Фев 2024 15:35ч.

  Аче бацили, какво ровите Тагарев, учил е , защитил е докторат, хабилитиран е..... Защо не писахте така за Маямата, която е само с гимназиално образование, но се титулуваше юрист и беше омбудсман?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  18 Фев 2024 15:51ч.

  "защитил е докторат, хабилитиран е". Анджак за хабилитацията става дума.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  18 Фев 2024 15:55ч.

  Интересно, колко трябва да си тъп, че да не допуснеш, за миг поне, че някой може да потърси и да види следното: "Мая Божидарова Манолова е родена на 4 май 1965 г. в град Кюстендил. Образование: УНСС – гр. София, Магистър по право (1996 г.) Магистър по икономика (1994 г.) ИМ – Москва, История (1988 г.)"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Акаденков

  18 Фев 2024 16:54ч.

  ...трябва да си тъп точно, колкото е forsvaret... ни повече, ни по-малко...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Имбецилската логика на forsvaret

  18 Фев 2024 17:30ч.

  Статията има отношение към Тагарев, затова ровим Тагарев. Другата статия е в Дневник, тъпак, ходи да ревеш там.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @ forsvaret

  18 Фев 2024 17:44ч.

  Представете си FORSVARET в ресторант: Келнерът му носи пържолата, а FORSVARET възклива възмутен: Ама извинете, но тая пържола смърди на лайна!!!??? Келнерът пренебрежително го поглежда: Абе бацил, какво си се заровил в таз пържола!!?? Я да вземеш да я сравниш с порциите на съседната маса!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тома

  18 Фев 2024 18:08ч.

  Когато децата на Торбалан не 'щат да си лягат, той ги плаши, че ще извика Чък Норис да ги вземе. А когато децата на Чък Норис не искат да учат, Чък Норис ги плаши, че ще станат тъпи като FORSVARET!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  18 Фев 2024 18:11ч.

  Уважаеми 7 г съм бил на щатна работа в ДКМС. После още 3 в БКП.... Маямята от ОК на ДКМС Кюстендил е изпратена на 12 месечен курс в Масква във Висшата Комсомолска школа. Завършила е 12 месечен курс по История на младежките революционни движения!!!! Тази тапия от УНСС невалидна, защото за да караш СДК трябва да имаш висше образование. Тя е същата схема като Лучано царския министър, изкара удостоверение за СДК но нямаше диплом за висше. После промениха закона заради него. Ако искаш факти, отидив Кюстендил в общината, имат архив "Закрити предприятия" Там е на ОК на ДКМС виж решенията на Бюрото, кой за какви срокове къде е пращан. Повтарям, Маямата е само с гимназиално образование.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ххахахах

  19 Фев 2024 6:27ч.

  forsvaret, сега сигурно си виден антикомунист и върл евроатлантик. Гнусна мърша !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  19 Фев 2024 6:43ч.

  Не е вярно. Лъжеш. Беше бракоразводен адвокат. Занимаваше се и стс ЗУТ. А, че ти си бил близач, не знам, но понамирисваш лошо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На стара коза яре

  18 Фев 2024 15:59ч.

  Хм...голямо внимание за един капут.Да пукне и той и децата и внуците му! През далечното минало такива капути като тоя така са им затривали семето!Не напразно са го правили.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Dobri Grig

  18 Фев 2024 16:01ч.

  Поредният ала бала професор

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  18 Фев 2024 16:05ч.

  Не професор, а потомствен широбаджанакист. Като нищо с род от султанско време. Каквито и обрати да има тия оцеляват кат хлебарките.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  18 Фев 2024 16:12ч.

  И да не пропусна. След решението на журито, следва избор по предложение на журито. В институтите на БАН, не знам къде се провежда изборът. В университетите е във факултетните съвети, изборът е таен, с доста процедурни стъпки. Накрая върховният началник издава заповед за заемане на професорска, или друга академична длъжност. Но има още една тънкост. В 2014-та вече действа законът Игнатов, и професор е длъжност, а не научно звание, както е при ваковците. Демек, когато персоната напусне длъжността - уволнение, пенсиониране, или друга месторабота, персоната става г-н Никой. При ваковците не е така - те са си доценти или професори до гроб. Не го знам Тагарев, още ли е на щат в този бановски институт. Но, МО определено не е научна организация.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Иван

  18 Фев 2024 16:13ч.

  Тези евроатлантиците, всички са стакива фалшиви титли и нма значение по каква специалност са! Не виждате ли в Народното събрание, какви безумни закони приемат, че и на Конституцията посегнаха тези неграмотници! И в Конституционния съд вкарват някакви юридически инвалиди! Изобщо сринаха държавата! Не се съоразяват ни със закони, ни с Конституция! Нима не го чухте Про100 Киро на записа, как ги надъхваше, че няма значение законно ли е или не, те трябва да си назначат свои хора навсякъде, защото всичко било съгласувано с Посолството! Същия този, дето беше и министърпредседател, завчера обяснява на журналистите, как Найо Цицин му казвал! За него Найо със своето образование по пияно е върхът на интелекта в управлението на Държавата! ДенкОФ станал академик, когато стана министър на образованието, а Тагарев станал професор, когато станал министър! ДенкОФ искал да пътува в чужбина (усладило му се) и затова искал поста "Министър на външните работи"! Тези хора (ако съвсем условно ги наречем хора) нямат грам срам!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан

  18 Фев 2024 16:22ч.

  Това нещо е дървен философ с невероятно развита русофобия! Служител на усрайна и понастоящем явно, който е за смъртна присъда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • не обиждай философията

  18 Фев 2024 17:10ч.

  Има си той хабер от философия... пък даже и дървена...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • о.з. ефрейтор доц. Карачибук

  18 Фев 2024 16:34ч.

  Историята е голяма шегобийка и купонджийка. Ако не вярвате - четете! И така. Годината е 1988 година. 19 декемри, понеделник, Никулден по стар стил. Температурата в Москва е -21 С. Там е и майор Тагарев. Неговото присъствие в съветската столица не е случайно. Съдбата го е запратила там след щателен подбор. Партията и Генералния щаб на БНА са го избрали и удостоили да учи и пише дисертация във Военновъздушната имени Жуковского ордена Ленина академия. Кандидатите са стотици, дори хиляди, но е избран най-преданият - майор Тагарев. С отлични оценки той преминава през ситото на всички изпитания. Налага му се дори два пъти да се сношава с генерали от авиацията, но устоява. В споменатия по-горе ден Тагарев е станал рано. Предстои му да сдаде последния си кандидантски изпит за да получи допуск до аспирантура. Той е по космическо-авиационна доктрина на КПСС. Изтегленият въпрос не го затруднява. Тагарев вече приключва писмения си отговор, когато вратата на залата рязко се отваря. Прозвучава командата "Товарищи офицеры!". Всички в залата, дори и изпитващият професор с чин генерал-майор, отривисто стават и застават мирно. Влиза, не кой да е, а маршал Дмитрий Язов, министър на отбраната на СССР. Заобиколен е от свита генерали с лампази и пагони, по които са накацали ята звезди. Министърът е дошъл в академията хем да я провери, хем да да се повесели на новогодишния маскен бал. Маршалът строго оглежда аудиторията. Вниманието му привлича майорчето от втора банка. Униформата на този офицер не е съветска, но му е чортово позната. Лицето - също. Язов бързо си спомня откъде. Разбира се, че от онзи Джулай морнинг на Солнечный берег. "Ах, какие удивительные ночи. Стали звезды и крупнее, и добрее". И онова жестоко главоболие на следващата утрин, стягащо главата като менгемето на Торквемада. Такова похмелье не бе изпитвал никога презцелия си солдатски живот. В главата на маршала се завихря антициклон спомени от първата юлска утрин. Седнал на леглото, бавно и мъчително осъзнава битието за да се определи и съзнанието, какно постулира Маркс. Генералът усеща цялата характерна тежест и отговорност да си създател на Вселената. Успокоително е все пак, че Слънцето е на очакваното място, морето - също, но уви липсват цели три копчета от мундира му. Още по-неприятно е, че някой, може би самият той, е повърнал във фуражката му. Подът пък е осеян с презервативи, същинско минно поле. Навред - разхвърляни дамски гащи и сутиени, каквито не се носят в съветската армия. И една тревожна загуба на мигове! Не само 17 от пролетта, но и всички от последните три дни на юни. Ами ако освен миговете се е загубил и партийният му билет? Язов кротичко простенва и отчаяно се хваща за главата. Точно в този момент някой нерешително изпълзява изпод леглото. Първа се показва глава, после две ръце и рамене с майорски пагони. Накрая - гащи и два космати крака. Изпълзелият се изправя, застава мирно и рапортува: "Товарищ маршал, майор Тагарев разрешете да остана!". Следващите спомени на Язов са спомени, пълни с благодарност към този подкреватен майор, този месия, изпратен от провидението. В началото бе канчето шкембе чорба. После майорът сервира три ледени бири и головокружението се укротява. Намират се и две от липсващите копчета, търкулнали се били под леглото. Същият майор сръчно ги зашива. Зашива и трето, което без колебание откъсва от своята куртка. То е малко по-различно, но все пак става. После си разменят адресите с обещание да си пишат. Още в първото си писмо майорът съобщава, че е намерил и трето изгубено копче. "Запази го за себе, дорогой Тодар! - отговаря му Язов - И за късмет непременно го заший на куртката си! Това е стар руски обичай за побратимяване" - пише в отговора си Язов. Но време е да се върнем отново в изпитната зала. Язов бавно се прибижава към майора. Съвсем, ама съвсем бавно, скърцайки нарочно с новите си обувки - ей така по Станиславски, за засилване на драматизма. Всички в залата са притихнали в стойка мирно. Да дишат спират дори. Спира да трака даже и стенният часовник. Маршалът също спира - до Тагарев. С поглед обхожда снагата му. От главата до петите и обратно. Така - три пъти. Вижда маршалът, че най-горното копче от куртката на майора е някогашното неговото, търкулнало се на Джулая. Драго му става, но не се издава. Преглежда набързо изпитната работа на Тагарев, бащински го потупва по рамото и високо, за да чуят всички, изрича: "Отлично, товарищ подполковник! Молодец, славно бъдеще вас ви чака! Аз дори ви виждам като министър, а защо не и професор, премиер-министър на Болгария!"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Шапки долу!

  18 Фев 2024 22:53ч.

  Доцент Карачибук е Писател с главна буква! Веднага да се самосезира Съюзът на писателите и да го приеме, ако вече не го е направил.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Костов

  18 Фев 2024 16:48ч.

  Мноооого жълто.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Айде да ви е честит новият стар министър на отбраната

  18 Фев 2024 17:05ч.

  Да ви харчи данъците за въоръжаване на Украйна и трепане на руски войници. За това тежка професура не му трябва.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  18 Фев 2024 17:18ч.

  не обсъждаите глупави въпроси тези които са гласували за парапети геиове паряс........ да се наведат и да не се обаждат да се засрамят за какво са гласували хиляди млади хора се избиват милиони семеиства се зачерниха вие какво обсъждате искаме мир не на оръжието

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Aбе, хора, кого интересува по какво бил професор ей тоя горе?

  18 Фев 2024 17:28ч.

  Ами те професорята си ги произвеждат на конвейер, когото за нищо не го бива да си оправи касата, става професор. Като генералите. И ей това, величественото женералче Атанасофф, ами и то е генерал! Що не питате Тагаренко за фирмата, дето жена му е съдружник и е взела яки пари по военни договори? Ами ей тук гледайте: https://dnes.dir.bg/politika/tagarev-saprugata-mi-e-sadruzhnik-s-upravitelya-na-firmata-s-porachkata-za-dronove-no-ima-minimalen-dyal. Съпругата му била с минимален дял. Е, и? Когато се разпределят дивидентите, това е решение на фирменото общо събрание и няма общо с дяловете. А като става въпрос за поръчка за 11М (виж горе), отговорът, че на жената делът бил минимален, е смешен! Журналистите, там гледайте, а не преофесорските глупости, те пари НЕ носят! Журналисти ли сте, или журналя?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зодия Прасе

  18 Фев 2024 18:27ч.

  Скромно го раздава бай Тагарев. Писал се е само професор, при това в БАН. А има данни за къде повече. С тази осанка, с това голо теме е само за лавров венец. Император! Император Алопеций Тагарий - предводител на легионите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  18 Фев 2024 18:33ч.

  Факт е че от 35000 в МО имаме седем хиляди щика. Другото е чиновник и генщаба. Реално не сме в състояние да съберем боеспособен самостоятелен батальон за тактически танков десант в нападение по норматив на Варшавският или да да отбраняваме трийсет километра фронт.(София-Дупница без резерви). Това е.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Звание "професор"?

  18 Фев 2024 20:04ч.

  "професор" е академична длъжност в университет. Не по какво, а къде е професор? Може би в някоя от военните академии, но няма ак да е "професор" в БАН, понеже това е остатъчна сталинистка организаяция, в която няма как има длъжност професор, така както такава длъжност няма нито във френската CNRS, нито в италиянската CNR. Някакво голямо недоразумение има тук. Може да му се е "лепнало" подобно на един друг студиен историк... "професор" е доста леплив епитет в по-силно комплексираните общества.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  18 Фев 2024 20:42ч.

  То по начало вече няма научни звания, а има академични длъжности. Едно време в БАН имаше звания - научни сътрудници, младши, старши и степени. Смяташе се, че старшите научни сътрудници (II степен и I степен) са еквивалентите на доцентите и професорите от университетите. Но не беше съвсем така. Баняджиите нямаха право да четат лекции, защото и конкурсите и атестиранията им после, не съдържаха "Учебна дейност". Познавах един човек, който беше и доцент, и ст.н.с. II ст. - беше издържал два различни конкурса - най-напред, ст.н.с., а после, за да може да чете лекции, доцент. Имаше известна логика в това. После дойде египтологът-боксьор, гръмотевично-божествено постанови, че няма разлика в дейностите, баняджиите станаха доценти и професори, почнаха да четат лекции, премахнаха се тежките ВАК-овски процедури, сега те избират седем души, които, ако не са твои хора, са свои хора на твои хора. И плагиатството стана национален спорт, и секви други шашми. Ма то навсякъде по света е така - в матряла има примери. По-горе един колега правилно е отбелязал, че не може да се очаква да съществува област, в която нещата да са наред, когато всичко останало вони.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бенетака

  18 Фев 2024 21:34ч.

  в повечето от останалия свят има ред все пак. Професор може да се водиш, ако имаш договор с университет, правиш и четеш лекционни курсове и всичките останали салтанати покрай работата със студенти. Може и на три места да си професор, ама това значи да бачкаш тройно, а не да се моташ по телестудията и да се кичиш с титлоподобни представки пред името си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лицемер

  18 Фев 2024 20:10ч.

  В една кутия със сирене има повече мисъл, от колкото в главата на този човек, къде изпълнява длъжността Министър на отбраната. Колко жалко!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Искате да кажете

  18 Фев 2024 20:30ч.

  в една празна кутия за обувки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лицемер

  18 Фев 2024 20:37ч.

  Кухата лейка е без значение, как ще бъде определена, тя винаги ще си остане куха!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лицемер

  18 Фев 2024 20:20ч.

  Като го видя изтипосан на снимка, че се сещам за един виц: Вървят двама приятели и единият казва на другия: -Брат, много ми се Се*ре! -Виж сега брат ми, отговорил му другия- Силата на самовнушението е невероятна, повтаряй си, че не ти се се*ре и ще ти мини. Другия започнал да си повтаря: - Не ми се се*ре, не ми се се*ре! Минало малко време и започнал да си повтаря: - Не се насра*х, не се насра*х............

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На стара коза яре

  18 Фев 2024 20:51ч.

  Току що проверих. ...Да.....Професор е!По лизане на задници.....Имам копие от издадената му диплома.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Посетител

  18 Фев 2024 20:58ч.

  Нали се закри Висшата атестационна комисия? Ето ви сега професори и академици на килограм! Вече и сами себе си се въздигат, като Денкуфф академизма си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много добра дискусия

  18 Фев 2024 21:20ч.

  Изчерпва всичко за човека на снимката. Обаче остава неприятното чувство, че този човек продължава да се мисли за качествен експерт. Има ли държавата ни, обществото ни полза от този министър?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тарильома

  18 Фев 2024 21:23ч.

  Не се учудвам. Това е просто пренасяне на опита на любимата му у-у-украйна у нас. Ако си спомняте, вицепрезидентът бай-дрън смени един главен прокурор на украйна през 2016г., защото разследваше корупция и грабежи с участието на любимото му синче- хънтърчо или на български ловджийче. След това назначиха за нов гл. прокурор луценка- инженер по електроника.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • dabedabe

  18 Фев 2024 21:29ч.

  Той няма физионмия за професор.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Капитан Костя Копейкин (ТМ)

  18 Фев 2024 21:29ч.

  'Начи търговецът на „чувствителна информация” Евгени Генов се заитересувал за академичната титла на проф Тагарев. А може би прокуратурата е редно да се заинтересува от самия Генов, който е в центъра на " криминалната схема с топ имот на МО – Дома на покойника, разположен в самото сърце на столицата между ул. „Гурко“, ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Иван Вазов“, където „пернишки мутри“ искат да строят небостъргач!"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  18 Фев 2024 21:32ч.

  И като се заинтересува, фактите по професурата ще отпаднат ли?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Капитан Костя Копейкин (ТМ)

  18 Фев 2024 22:01ч.

  К'ви факти? тези ли? професор в БАН, научен институт: Институт по информационни и комуникационни технологии, професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, номер/дата на акт за назначаване: 394/02.07.2014 г.;

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  18 Фев 2024 23:04ч.

  Да. И обстоятелствата, създали тези факти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Капитан Костя Копейкин (ТМ)

  18 Фев 2024 23:32ч.

  Инсинуациите на едно корумпе?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  19 Фев 2024 5:10ч.

  Очевидно някой и понятие си няма от това, което пише. Затова почва пак с "на то една гара"... Това е капацитетът.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поздравления за Евгени Генов!

  18 Фев 2024 23:17ч.

  Направил е честно и задълбочено проучване. Но, ако разчитаме на морала на хабилитираните по този начин лица, нищо няма да стане. Те изначално са неморални след като използват подобни пътища, за да се докопат до титлите. Трябва да се търси отговорност на всички институции, раздаващи титли като за "бог да прости", т.е. на всеки, който поиска.По-важно е кой е управлявал БАН по онова време и съответния институт? Къде са сега членовете на журито и някой сега ще ги санкционира ли за "ала бала" с Тагарев? Има ли механизъм за проверка на всички случаи, който и да отнема нечестно придобитите звания? Това е открита корупция, в резултат, на което в джобовете на хитреците изтичат грешни пари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Капитан Костя Копейкин (ТМ)

  18 Фев 2024 23:54ч.

  Дори не си заслужава да се коментира инсинуациите на лицето Генов, което освен всичко останало е и персонално заинтересувано в компрометирането на министъра. Просто щото му е объкал сметките с една сграда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • онуфри

  18 Фев 2024 23:45ч.

  Професор дръжки. В западна Европа професор и доцент са професионални позиции. Професорът е професор докато работи в съответния университет. А академици няма. Тук размятат наляво надясно едни академични титли като рицарски звания.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Филан Кишиев

  19 Фев 2024 8:49ч.

  не само титли, не само титли, академиците вървят с пожизнени заплати: https://www.mediapool.bg/akademitsite-s-dozhivotna-deputatska-zaplata-news140759.html

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иво

  19 Фев 2024 0:43ч.

  Феодален старец по Дянков. Разследван от: 18 Фев 2024 21:29ч. Начи търговецът на „чувствителна информация” Евгени Генов се заитересувал за академичната титла на проф Тагарев. А може би прокуратурата е редно да се заинтересува от самия Генов, който е в центъра на " криминалната схема с топ имот на МО . Край на цитата. Професорът от бившото АОНСУ, Египтолог и държател на джулайска диадема си го премести. Щеше да пътува за Виетнам.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тошко

  19 Фев 2024 6:57ч.

  Тошко ще го предадем на Руснаците да го преформатират и да ни го върнат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • >>>

  19 Фев 2024 12:58ч.

  Факт е, че такива, като молецът ДенкOFF и укродебилът Тгаренко са силен удар по академичните ни среди, предвид, че тия двамцата девалвират брутално титлата "професор" и "академик". В тази връзка моля, насладете се на поредните безумия и тъпизми на Тагаренко-Магаренко, цитирани в статия на която попаднах, за да се посмеете от все сърце, макар и изобщо не е смешно... Ето линка: https://kritichno.bg/bulgaria/tagarev-za-padaneto-na-avdeevka-nyama-operativno/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кънчо Доколенков

  19 Фев 2024 19:11ч.

  Toя Taгaрeнko ако го срещна сам в тъмна уличка, ще му рaзпoря пъpдялниka от eбaнe!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • редик

  19 Фев 2024 21:15ч.

  Има ли РАЗЖАЛВАНЕ на псевдо-научни степени и ако има кой разжалва "учените"?! И Президента, като главнокомандващ на въоръжените сили на Републиката, има ли право да разжалва разни пишман-партийни генерали като БОКо тиквата, оня Гяура, разни стрелкини, а и полк. Лили Иванова, .....?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ретранслатора

  20 Фев 2024 17:58ч.

  Столичния Градски Съд може да отнема ОНС "Доктор"!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Артелчик

  19 Фев 2024 22:33ч.

  Аз пък като войниче-артелчик във ВА, без да съм професор дори, редовно натравях висши съветски офицери , дошли на инспекции на българските си колеги, като им даваш да пият вода от плесенясали неизмити водоноски и като слагах начупена пружина от часовник в техните пържоли за да серат кръфт и да пищят. Ако някой друг е правел подобни гадости на руснаците нека да ги сподели тук да си посмеем.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ПуПИ

  21 Фев 2024 20:22ч.

  Да питаме руснаците,там е завършил,сега е против тях,какъв е Тагарчо мамин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи