За демокрацията и враговете на "Америка за България" II. Да прелистим Тукидид

За демокрацията и враговете на "Америка за България" II. Да прелистим Тукидид
Бурята, която се разрази след оповестяването на междинните резултати по проекта за Антилибералните дискурси..., тематично подменен и променен в доклад за Антидемократичната пропаганда у нас , разработен от ФХСИ, предимно от университетски преподаватели от Софийския и Новия български университет, е обяснима.

 

 

Това е и университетска криза, за щастие не толкова поразяваща и зловредна, каквато беше първата голяма криза през това хилядолетие – окупацията на най-стария и най-големия наш университет, започнала на 25 октомври на 2013 г., прекъсната за кратко и продължила до 25 януари 2014 г.. Сега една малка част от академичната общност, малка, но овластена, финансово вдъхновена и институционално подкрепена от най-мощна НПО у нас, се нахвърля агресивно и дамгосва друга доста по-голяма част от интелектуалците у нас, че и по света.

 

Да припомним, че по определението на Жак льо Гоф интелектуалецът е човек, който пише или преподава, а най-добре и двете. Журналисти и университетски преподаватели са стигматизирани и докладвани като автори на антидемократични писания, без никъде в стотстраничния опус на докладващите да са изяснени техните понятия и определенията, чрез които те кадрират едни или други пишещи хора като антидемократи.

 

Освен всичко останало, този разузнавателен доклад, както точно жанрово го определи миналата седмица колегата д-р Валентин Хаджийски в „Гласове“,  хвърля срам и върху историята на Софийския университет. В него политическата философия на миналото, особено от класическата  античност и от елинистическата епоха, и първозданната им значимост за мисленето на политическото във всички следващи векове в интелектуалната история на човечеството, се преподава от 1907 г. насам почти без прекъсване.

 

През 1907 г., три години след като е публикувал превода си на Атинската държавна уредба на Аристотел, младият учен Гаврил Кацаров за пръв път изнася такъв лекционен курс. Оттогава до днес политическата философия на европейското минало, която с по-голямата част (макар и не с абсолютно всички, наистина) от своите идеи и концепции е иманентна и на съвременното теоретично мислене, се преподава и превежда, публикува и обсъжда от десетки наши учени. 

 

Какво направиха авторите на „доклада“? Сложиха кръст на всичко и написаха „изследване“, без нито една дефиниция на нито едно понятие, сякаш нямаме преводи на Херодот, Тукидид, Изократ, Ксенофонт, Платон, Аристотел, Полибий, Ливий, Тацит, Салустий, Светоний, Сенека, Марк Аврелий и Плутарх. Да не продължавам с по-късните историци, философи и мислители от късната античност до днес, които са на разположение на интелигентните читатели на нашия език.

 

Сякаш никога в най-стария и най-големия наш университет не е имало десетки лекционни курсове на сериозни  учени по политическа история и философия, по теория на държавата, обществата и общностите : от Гаврил Кацаров, започнал да преподава точно това и точно по този ейдос още през 1907 г., до днешните преподавания на колеги най-малко в четири факултета на университета  (ИФ, ФКНФ, ФФ и ЮФ).

 

Затова имаме и университетска криза, макар и с по-малък мащаб, която не знам кога и как ще продължи, и кога и как ще завърши. Благодаря на всички читатели на „Гласове“, които коментираха предишния ми текст за демокрацията и враговете на онази финансираща фондация. В дискусията във форума имаше много ценни разисквания за ролята и мястото на някои силни НПО у нас.

 

Неприятно ми е много, но обещах и затова предлагам още едно размишление с голямо историческо отклонение, породено от онзи фамозен „доклад“. Може да се напише много за снобизма и скудоумието на тази отлично заплатена писаница, но за да изпълня обещанието: нека да сравним претенциите на претендиращите за научно изследване с идеите за демокрация на Тукидид.

 

Може да го направим с още много други антични автори и тази полемика може да надмине неколкократно обема на „доклада“, но ще се огранича с само с още един голям историограф и философ на историята, защото в началото на проекта за Конституция на Европейския съюз (който остана само проект) и по-точно в преамбюла ѝ беше цитирано едно от най-известните определения на демокрацията, предложено от Тукидид.

 

И така, да си припомним известни неща за

История на Пелопонеската война

 

Книгата е разказ-и-изследване, мрачно повествуване и размишление за причините и началата, за актьорите и обратите, за поводите и факторите на една 27 годишна елинска, но и цивилизационна катастрофа.  През цялото това време Тукидид е писал своята история, като вероятно през последните няколко години от живота си е обработил речите на най-важните персонажи в нея изключително прецизно.

 

С това почти тридесетилетно събиране на материал и нахвърляне на бележки, на описване, съпреживяване и разсъждаване за войната между гръцките полиси, Тукидид става първият историк и историограф в днешния академичен смисъл на тези думи, тъй като Херодот започва своята първа книга Клио с разказване на митологични сюжети, а не на доказано случили се исторически събития. Чрез това Тукидид създава и т.нар. Zeitgeschichte или contemporary history, историята на сегашното време, историята на съвременността на пишещия я автор. 

 

Половината, а може би дори и повече от текста е изпълнено не от разказ за събитията или авторови размишления за него, а от речи, произнесени от десетки лица, пред най-различни човешки общности.

 

В стремежа към най-високата цел, която си поставя – изследването на истината – Тукидид не може да си позволи наивност. Той не си въобразява, а отлично разбира, че може да положи огромни и десетилетни усилия, и все пак да не постигне точно тази цел. 

 

Достатъчно често той предупреждава читателите, че ще направи всичко възможно в своето изследване на истината, но че не знае дали действително ще я постигне. Затова реалистично, честно и почтено обещава възможното и постижимото: акрибия - точност и правдоподобност

 

 

Всеки читател на История на Пелопонеската война е преживявал и премислял тази мрачна книга и нейните безрадостни изводи, които не дават никакъв шанс на историческия оптимизъм и на идеята за прогреса на човечеството. Напротив. По някаква банална традиция издаването на Тукидидовата книга върви с едно издателско клише: на корицата или на авантитулната, или на първата страница много често се слага изображение на Перикъл.

 

Това не е случайно. Той е най-важната историческа личност в Атина по онова време, а поради това и главен герой на Първа и Втора книга на произведението, произносител на две речи. Втората от тях, която е може би най-четената част от Историята на Тукидид, по всяка вероятност е стопроцентова литературна мистификация, което ще рече: дори и Перикъл да е произнесъл някакво кратко надгробно слово на действителното място и по време на погребението, литературният шедьовър, който четат поколенията в прослава на историята, пайдейята и политическия ред на атиняните, е композиран от Тукидид.

 

 Основните стожери на демокрацията като народовластие са изброени в речта „на Перикъл” при погребението на падналите войни (ІІ, 37).

       

        Демокрацията в Атина е:

 

       * власт на мнозинството над малцинството;

 

       * устройство на полиса, при което има върховенство на закона, равноправие и равнопоставеност на всички пред законите в частните им, граждански, вещни и търговски  дела;

 

        * предпочитане на по-достойните хора за обществените длъжности, като достойнството на гражданите се определя не от произхода им, а от техните собствени заслуги и качества;

 

        * недопустимост на имуществен ценз и допускане дори и на най-бедните до управлението, стига да имат качества за това;

 

        * уважение към свободата като най-висша ценност;

 

        * приемане на чужденците без предразсъдъци; ( тук Тукидид идеализира и разкрасява: наистина в Атина не е имало ксенофобия като в Спарта, чужденците са можели да се установят свободно, но не са имали правата на гражданите от мъжки пол, родени в самия град);

 

        * развитие на възпитанието и образованието в цялост, а не само на военизирана подготовка за война, бой и саможертва, както е при спартанците; и т.н.

 

***

 

Противно на очакванията на мнозина, които по една или друга причина прочитат Историята на Пелопонеската война селективно, Перикъл не е нито главният герой в нея, нито най-положителният образец за добродетел. Напротив, Тукидид на няколко места съобщава за недоволствата срешу него, като може би умишлено не се главоболи да ги опровергава или да отбележи несъстоятелността им. Освен това отбелязва, че макар и под напора на форсмажорните обстоятелства и развоя на събитията в извънредното положение на война, чума и глад, от един момент нататък „демокрация” е била само дума: номинално Атина продължавала да бъде демократичен полис, управляван от демократическата партия, но на дело е имало авторитарен режим и Перикъл еднолично се е разпореждал с всичко.

 

 Това, че войната е спечелена от пелопонесците и техните съюзници, дали не може да доведе читателите до разколебаване в убедеността за превъзходството на демокрацията над останалите обществени устройства? Атиняните са победени, а при всичките си условности и несъвършенства, в Атина е имало най-чести и най-продължителни опити за установяване на демократично управление.  И все пак, атиняните и техните съюзници губят войната, но това не трябва да се разбира като победа на воинско-олигархичните уредби над демократичните. Напротив. Устройството на Сиракуза, градът, който се оказва от ключово значение за изхода на последния етап от войната, също по време на войната е демократично

 

 И тук по всяка вероятност можем да четем Тукидид с голяма доза здравословен скептицизъм, защото Сиракузката държавна уредба в този период едва ли е била образцова демокрация. Според неговата аргументация тя побеждава атинската, защото миролюбивата отбрана е по-справедлива от войнолюбивото нападение. 

 

 Имперската експанзия на Атина се срива около Сиракузките каменоломни, но това не е случайно: в Сиракузкото народно събрание се водят не по-малко смислени дебати за предимствата на народовластието от пренията в Атина. Най-справедливото обществено устройство е демократичното. В това, въпреки всичко е бил убеден Тукидид и поради това и финалът на неговата творба не е щастлив – в Атина се установява режимът на 400-те.

     

Затова това препращане към Тукидид ще завърши с откъс от една от малко популярните речи в книгата – речта на Атенагор, предводител на демократическата партия в Сиракуза пред народното събрание на сиракуз(ан)ците, в която той се обръща към младежите от олигархичната върхушка така:

 

„... И вижте, млади хора, аз наистина често съм си задавал въпроса: Какво собствено по-точно желаете вие? Да заемете още отсега ли ръководни обществени длъжности? Но законът не позволява това. И този закон не е създаден толкова, за да ви наказва с лишаване от граждански права, ако вие бихте били способни да заемете тези длъжности, колкото затова, защото вие сте неспособни за това. Но може би вие не желаете да живеете в една такава държава, като споделяте равни права с народните маси? А нима е справедливо едни граждани да не се смятат за достойни наравно с другите граждани?

    Някой ще каже, че демокрацията не е нито разумна, нито справедлива и че тези, които държат в свои ръце паричните средства, са също и по-способни да управляват най-добре. Аз обаче ще отговоря, че думата „народ” (демос) означава съвкупността на всички граждани, а думата „олигархия” означава само част от гражданството. Ще отговоря освен това, че ако богатите умеят най-добре над финансите, интелигентните хора са най-компетентни да дават най-добри съвети и че мнозинството взима най-добри решения, след като бъде осведомено. Ще добавя най-сетне, че при демократичния режим всяка една от тези три категории граждани вземат, без да се прави разлика, поотделно или всичките три заедно, еднакво участие. Олигархическият строй, напротив, споделя с мнозинството само рисковете, а управляващите върхове не се задоволяват само с по-голямата част от предимствата; тя си ги присвоява изцяло и ги запазва за себе си. Такъв именно режим биха желали да учредят богатите и младите от вас; невъзможно е обаче той да се удържи в една голяма държава... И нашият град няма да се лиши от свободата, на която той се радва сега, затова че е чул вашите речи, но ще положи усилия да я запази ненакърнена...”VІ, 38-40.

 Превод Милко Мирчев, в цялостното издание на съчинението,

 С., 1979, ДИНИ, ред., предговор и коментар Христо Данов.

 

*** 

 

Множеството места в История на Пелопонеската война, в които се обсъждат видовете обществени устройства, несъмнено сочат към това обобщение: справедливото е възможно и то се осъществява най-вече при демократичния обществен ред, само че тази осъществена действителност почти винаги се разваля, разлага, разпада и изчезва в небитието отново – както става в Атина, която в края на войната се прощава с демокрацията и вижда установяването, макар и за кратко, на режима на 400-те. Затова и Тукидидовият opus vitae може да бъде четен и като поучителен разказ за това как човешките общности могат да постигнат и действително са постигали справедливост и свобода, с всички ограничения на своето време и епохата, но след това почти винаги са ги изгубвали безвъзвратно.  

 

Да се върнем тук-и-сега

 

Първо. Идеите за това що е демокрация и определенията на едно държавно устройство като демократично или не от зората на европейската история поне до съвсем скоро се свързваха с една човешка общност, с една държава, с една страна

    

Демокрацията може да се предицира на различни човешки общности. Например, университетите или научните институти, или артистично-занаятчийските гилдии са демократични, ако сами избират своите ръководители, и обратно,  не са демократични, ако онези, които ги управляват, биват назначавани от някакъв друг извън- и надпоставен властови орган.

 

Демокрацията може да е субект, който има различни предикати – тя е власт (архе) и е едно от възможните устройства (политеумата) на държавата (политейя), като не всички антични мислители я оценяват като най-доброто.  Напротив, псевдо-Ксенофонт, например, а и Платон я преценяват като по-скоро лоша, фасадна и дефектна.

 

Нашите колеги в своя „доклад“ правят един гигантски теоретичен скок отвисоко без парашут, като още на първата страница ни казват, че на тях грижата им не е за демокрацията в нашата страна – макар че заглавието на проекта им е точно такова! – а за 

глобалния международен ред, основан върху регулативната идея за права на човека (ред, според който правата на човека имат приоритет над принципа на националния суверенитет…)

 

Разбираемо е, че при това положение на тях им се налага да ликвидират цялата интелектуална история досега, защото в нея демокрацията е била предикат на по-големи или по-малки човешки общности според принципите и правилата на тяхното самоуправление. Според тях демокрацията вече трябва да стане предикат на глобалния международен ред и те знаят как ще стане това. Като за начало, с писане на разузнавателни доклади за хора от тяхната страна, мислещи и говорещи иначе. ( Ах, ах, к’ъф шейм, к’ъф дистърб, ма още ли има национални държави, бе?)

 

Второ. От Херодот през „речта на Перикъл“ та съвсем доскоро демокрацията се определяше като онази власт-архе в полиса и политейята, при която мнозинството управлява, а малцинството се подчинява. Това определение на демокрацията, при това на гръцки, в оригинал, като дословен цицат от Тукидид, беше избродирано и като преамбюл на проекта за Конституция на Европейския съюз, който остана само проект. Според нашите автори това вече не е демократично. Мнозинствата вече няма да излъчват чрез избори своите управляващи, а управляващите ще ги назначава някой над- и извънпоставен  властови център. 

 

 Колегите определиха СИРИЗА като антидемократична партия и Елада като антидемократична страна още на втората страница на „доклада“ си, но защо поне не подсказаха кое всъщност според тях вече е новото демократично: изпълнителната власт в нашата южна съседка да се назначава от Световната банка или от МВФ? Като не дават точни определения и не изброяват иманентни качества, поне примери да имаше за онова, което според тях е алтернатива на „популисткия антидемократичен фронт“. Това, че „популистки и антидемократичен“  е contradictio in se, няма да го коментирам. Поне досега популизмът беше отклонение от демокрацията, а не нейно отрицание, но за тях е точно обратното. 

 

И още. Ние получихме нагледен урок за това как малцинството управлява и налага правото на силата над мнозинството по време на окупацията на университета преди три години и половина. Не повече от 200 студенти я подкрепиха, което прави по-малко от 1% от 22 000 студенти. Само два факултетни студентски съвета от 16 ФСС я подкрепиха, а също и Общоуниверситетският Студентски съвет се обяви категорично против.

 

Само две Общи събрания на само два от 16-те факултета на СУ приветстваха окупацията и само двама от 39 члена на Академичния съвет. Окупацията беше адекватна форма за протест само за 263 преподаватели от 1794 преподаватели, което прави 14,5 % от всички.

 

Е, наистина сред общността на преподавателите поддръжниците на окупиращите имаха най-висок процент: цели 14,5%! Но пак бяха малцинство и въпреки това с подкрепата на националните електронни медии, финансирани и от нашите данъкоплатци, и от същите демократично угрижени фондации, окупацията съсипа един цял семестър.

 

Така разбрахме що е вече демокрация и какво е новото демократично: властта на силата над правото и издевателството на малцинството над мнозинството. И никак не е случайно, че всички автори на „доклада“ подкрепяха и окупацията на най-стария и най-големия университет у нас.

 

Трето. Когато четем при Тукидид за „предпочитане на по-достойните хора за обществените длъжности, като достойнството на гражданите се определя не от произхода им, а от техните собствени заслуги и качества“, и се запитаме на какво съответства това днес, стигаме до най-невралгичното място от „доклада“. Как в съвременните общества, в които все още поне лицемерно-вербално демокрацията е на уважение, се определя достойнството на гражданите?

 

По света и най-вече в Европа има все още страни, в които има потомствена аристокрация и някои от нейните представители са перманентно в най-висшата прослойка на политическата класа, особено на високите етажи на законодателната власт. Е, вярно, най-образцовата такава страна е на път да напусне ЕС според демократично изразената воля, регистрирана чрез референдум. В една страна като нашата, в която има само един стар аристократичен род, който си знае родословието от векове, как се определят най-достойните? Напоследък те се самопосочват, като наричат себе си „хубави, умни и интелигентни“, и дискриминират останалите като грозни, глупави и неуспели поради това. 

 

Едно от най-проблематичните неща в „доклада“ е недефинираното понятие елит. Що е елит? Не са определени класически понятия с две хиляди и петстотин години история в интелектуалния резервоар на човечеството, не е определено и това понятие на френската социология и политология от последните два века. Да, ясно е, че и в републиките има неравенства, разслоения и елити, които съответстват на античните елински аристократи и на римските патриции, и също така е ясно, че елитите се мислят като надпоставена група от обществото, която има повече права и привилегии от останалите по-низшестоящи общности, групи, прослойки и класи. Това демократично ли е?

 

Според Пиер Бурдийо (в огромната му книга, издадена на френски Pierre Bourdieu. La noblesse d’ état. Grandes écoles et l’esprit de corps. Les éditions de minuit. 1989, а също и в нейния съкратен английски вариант Pierre Bourdieu. Homo academicus. Polity Press, 1988) има един непреодолим проблем на елитите, дори и когато се има предвид елитът, съставен от високо и специфично образовани хора, от вида homo academicus, сиреч благородническото съсловие на държавата, състоящо се в съвременна Франция от образовани хора, завършили най-специализираните и професионално насочени към управлението висши училища ( става дума за écoles - висшите училища по управление, социални науки, публична администрация и др., а не за вековните университети) . 

 

Това е проблемът: кой оценява оценяващите? Кой избира избиращите? Дори и в страна като Франция, която има повече от два века (с няколко кратки прекъсвания) стаж в републиканстването, елитът, модерната аристокрация се наследява и се формира най-вече по силата на поизхода. Както посочват с таблици и диаграми стотици емпирични проучвания в тази книга, проведени от десетки социолози в екипа от сътрудниците му, наследяването върви предимно по бащина линия, но това в класическата политическа философия в продължение на хилядолетия беше определяно като един от ейдосите в рода на олигархията.

 

Още по-проблематично и откровено е това в „доклада“, защото виждаме, че според него нашият съвременен български елит се състои:

1. От политици, от персони, които са избрани чрез избори на изборни и мандатни длъжности. Но за тази работа, получена чрез избори и ограничена от мандат, поне според антикварното и вече детронирано от нашите автори разбиране за демокрацията, те трябва да бъдат държани отговорни непрекъснато от избирателите, а не да бъдат включвани в защитения вид на привилегирования елит;

2. Още по-любопитно е, че съвсем насериозно авторите на „доклада“ говорят за наличието на икономически елит у нас, при положение, че допреди три десетилетия цялата собственост у нас беше държавна, обществена и лична. Нямаше частна собственост, а сега олигарсите са ни скъпи, пардон, икономическият елит ни е скъп.

 

„Докладът“ легитимира съществуването на политическа аристокрация и икономическа олигархия у нас с недефинираната употреба на понятието елит на десетки страници. И респективно – писалите критично срещу т.нар. елит са демонизирани в списъците на „враговете на демокрацията“.

 

Четвърто. Тукидид говори чрез Перикъл за недопустимост на имуществен ценз и за включване дори и на най-бедните до управлението, стига да имат качества за това. Е, това отдавна вече е мираж в целия свят. „Политиката е концентриран израз на икономиката“. Колкото повече икономическо богатство, толкова повече политическа власт. И по света, и у нас. Но защо писалите за това са в списъка на „враговете на демокрацията“?

 

Пето, но не и последно по важност. Демокрация има там, където има грижа за образованието, за културата, за знанието, за пайдейята. Тук на гръцки в речта „на Перикъл“ има една фраза, която е елегантно изразена с няколко думи: Обичаме изкуството с изящество и философстваме без слабост. Уви, и тази черта на античния идеал за демокрация трудно може да се търси в страна, в която бюджетът на МВР, при това само за подслушване, често надвишава бюджета на Министерството на културата и в която учителите и университетските преподаватели получават най-ниските заплати в Европа. За това, че в републиканския бюджет парите за наука и образование като процент са също на най-ниското ниво в съпоставка със страните от ЕС в „доклада“ няма нито ред, затова пък в приложението към него има предостатъчно имена на „вредни“ и „опасни за демокрацията“ журналисти и университетски преподаватели: хора, които без заплащане и без хонорар, а по съвест и все още свободно изразяват своите позиции, но не чрез мегатрибуните на големите национални медии, а в малки скромни издания, с тиражи и читатели стотици пъти по-малобройни от зрителите и слушателите на големите турбомедиатори.  

 

Заключение: промяната на значенията на думите

 

Има един пасаж в История на Пелопонеска война, с който ще завърша. Едно блестящо и мрачно есе за лошотата на човешката природа, която според Тукидид ще остане завинаги и непоправимо лоша. Написаното е в Трета книга, по повод на зверствата по време на гражданската война на остров Керкира:

 

„82. Дори обичайното значение на думите спрямо действията бе променено своеволно. Безразсъдната храброст се считаше за жертвоготовно мъжество, предвидливото изчакване – за благовидна форма на страхливост, здравомислието – за прикриване на малодушие, а съобразяването с всяко нещо – за негодност за нищо; безумното буйство се приписваше на мъжки жребий, а плановете за безопасност бяха удобен предлог за отклоняване от действия. Негодуващият се смяташе за неизменно предан, а който му противоречеше – за подозрителен. Някой, който сполучваше със заговор, беше проницателен, а който се досещаше за него – още по-способен. А който полагаше усилия да няма нужда от всички тези неща, беше обявяван за предател спрямо партията и уплашен от противниците. Накратко, хвалеха този, който успяваше да изпревари в състезанието със злодея, както и онзи, който скланяше към зло човек, който не го замисляше. И ето че и сродникът ставаше по-чужд от политическия съратник, който по-често беше безусловно готов за дръзки начинания. Защото подобни сдружения не се създаваха с подкрепата на съществуващите закони, а противозаконно и с користна цел. 

              (Цитира се преводът на Светлана Янакиева от изданието Избрани страници. С., 1988, “Народна култура”. Съставителство и превод от старогръцки Светлана Янакиева. Предговор Александър Фол:  Двата живота на Тукидид.)

 

Така е и при нас сега, уви. Думите вече не значат това, което означаваха доскоро и в продължение на хилядолетия. 

 

Олигархията се нарича „демокрация“, интелектуалците сме „врагове“, а доносите са „доклади“.

 

 

Първата част можете да прочетете тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Тамидит

  29 Апр 2017 14:38ч.

  Интересно, че Гичева-Гочева пропуска да коментира втората точка на определението- за върховенството на закона. Колкото и прекрасни цитати и позовавания да вади човек, когато е движен от дребна лучна злобица, това личи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  29 Апр 2017 16:07ч.

  Ех, госпожо доцент! Кому и какво доказвате? Че демокрацията, в оригинал, няма нищо общо с димукрацийътъ (с) Желю Митев Желев, която се налага с огън и меч в България от зимата на 1989-та година? Нима мислите, че афтарите на платения доклад не знаят разликата? Знаят, разбира се! Само че всеки от тях е получил по една кесийка с трийсет от тия парички - http://ancientrome.ru/numizm/greece/seleucids/antiochus7/bmc106-7.jpg, дето ги е получил Юда. Пак казвам - хвърляте бисери на свинете. Ей на, вече има същество, нарекло се Тамидит, което пъпре за върховенството на закона. Ако го попитам къде е разликата между Кодекса на Хамурапи, Дванайсетте таблички и Юстиниановия кодекс, то не може да отговори, но се изживява като коректив. Без да подценявам титаничните Ви усилия, най-добре го е казал Йосиф Сталин: "Винаги съм си мислил, че демокрацията - това е власт на народа, само че другарят Рузвелт убедително ми разясни, че демокрацията означава власт на американския народ."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  29 Апр 2017 16:27ч.

  Послепис - https://www.youtube.com/watch?v=s2wpDdByvKM&feature=youtu.be Прави, каквото трябва, пък да става, каквото ще... Свалям Ви шапка, госпожо доцент! И на Явор Дачков, дето има куража да Ви публикува!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Обаче

  29 Апр 2017 18:13ч.

  Демокрацията не като евфемизъм на капитализма според едновремешните сини, а по своето значение никога не е била тема за разсъждения на Йосиф Висарионович. Доколкото знам властта на работниците и селяните, се наричаше диктатура на пролетариата. Разбира се, пролетариатът не управляваше въпросната диктатура, това беше право на неговия авангард. Демокрацията не е била заплаха за онзи период. Този цитат май има съвременен произход. Тъкмо днес демокрацията представлява опасно увлечение на попаднали под влиянието на Сорос интелигенти, което заплашва историческите традиции, православните ценности и възраждането на някогашното величие.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  29 Апр 2017 18:58ч.

  Най-обичам да ми опонират многоточия, които и един ред не са прочели от първоизточниците, но държат да запознаят света с невежеството си. А и не пропускат да пробутат някоя безнадеждно тъпа провокацийка, като "някогашното величие". Еле па ако не знаят български.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  29 Апр 2017 20:28ч.

  Пак добра втора част на борбата с Киряк Стефчовците в "академичните среди " ! Но без тояги няма да има ефект за нас другите, които не вземаме 29 пари, за да си забравяме историята, народа и вярата. Добре разбират, но всеки иска да е " активен борец" след като е нямал шанса да стане партизанин преди 19 ноември 1989 г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Шуменско Пиво

  29 Апр 2017 21:18ч.

  За грабителския Запад с колонизаторските традиции, смучещ от векове всички суровини и богатства на по-бедните страни и народи, Русия се явява плячката, която обяче нито може да захапе, а камо ли да преглътне, и затова се опитва подмолно да я разложи отвътре, било със санкцийки, било с цветни революцийки (в самата Русия или в граничещите с нея приятелски държави) финансирани отвън (Държавен Департамент, ЦРУ, Сорос и др. финансови паразити). Но Русия е прекалено голяма и велика за устата на Западните паразити. Същите тези паразити, като мръсни и нагли лешояди, ВИНАГИ НАПАДАТ (несъгласните с тях) ПО-СЛАБИ страни и народи, за които се знае, че нямат ядрено оръжие- като Либия, Ирак, Афганистан, Сирия и т.н., но когато въпроса опре до държава с ядрено оръжие, като КНДР например, седят като насрани задници и не могат да направят нищо. Ето в това се състои наглостта, цинизма и лицемерието на Западните паразити, грабители и империалисти!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пиринско

  29 Апр 2017 22:14ч.

  Та като стигнем и до Полибий ... този филм сме го гледали, само че този /трети/ път ... милиционерите от НБУ /този път на хранилка Сорос/ забравят, че ... всички пътища водят натам ... и че и този път Главният герой няма да се наведне, ами ще падне от коня ... щото не са чували за Третия Рим, а може би и за Наполеон и Хитлер, ама тези нещица свършват /незнайно защо/ все по един и същ начин: ЗА ПОЛЗАТА ОТ ИСТОРИЯТА. СРАВНЕНИЕ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ С ДРУГИ. ДОСТОВЕРНИЯТ ПОДХОД. ИСТОРИЯТА КАТО ЕДИННО ТЯЛО. ... Началната дата на нашия труд ще бъде 140-та Олимпиада със следните събития: при елините – така наречената Съюзническа война, която най-напред поведе Филип, син на Деметрий и баща на Персей, с ахеите срещу етолите; в Азия – войната за Койле-Сирия между Антиох и Птолемей Филопатор; в Италия, Либия и прилежащите им райони – сблъсъкът между римляните и картагенците, наричан от повечето Ханибалова война. Тези събития идат непосредствено след последните, описани в съчинението на Арат от Сикион. Дотогава събитията по света изглеждаха сякаш разпръснати, защото ги отдалечаваха едно от друго, както намеренията, така и целите, и районите, в които се извършваха. Но оттогава историята започва да се свързва като в едно тяло, събитията в Италия и Либия да се преплитат с тези в Азия и Елада и тяхното съотнасяне да води към една крайна цел. Поради това започнах тяхното систематизирано изложение от тази именно дата. Едва след като римляните победиха картагенците в споменатата война и решиха, че са осъществили най-главната и значителна част от своето намерение – да завладеят света – така и едва тогава се осмелиха да протегнат ръка към останалото и да нахлуят с войска в Елада и Азиатския континент. Ако за нас (елините – б. пр.) бяха привични и познати тези две политически образувания, които влязоха в спор помежду си за световно владичество, навярно нямаше да е потребно да описвам предварително с каква цел и сила са тръгнали, та да се заловят за такива и толкова значителни дела. Но след като за повечето елини не са известни нито предишната сила на Римската и Картагенската държави, нито тяхната дотогавашна история, сметнах за необходимо да напиша тази и следващата книга преди същинската история, та като навлезе човек в самото изложение на събитията, да не започне тогава да се чуди и пита благодарение на какви решения, сили и средства римляните са се заловили с такива начинания, които ги направиха господари на цялата земя и море около нас; но от тези книги и от подготовката чрез тях да е ясно на читателите, че те са имали добри предпоставки да се заемат с един план за установяване на световно господство и да го осъществят. ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светлин

  30 Апр 2017 0:17ч.

  Ще ми е интересно, ако госпожата напише текс за бъдещето с йерахия на социалните групи и световете на групите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Името ми е Червен

  30 Апр 2017 8:24ч.

  Доц. Гочева трябва да бъде поздравена за усилието да постави на теоретична основа несъстоялия се разговор за това що е демокрация, започвайки от най-дълбоките ѝ корени. Авторите на "доклада" не са си дали труда да обосноват обвиненията си, които така поднесени се градят не върху принципи, а върху презумпции. За поръчката явно това е било достатъчно. Но поне за пред обществото те би трябвало да кажат ясно, че признават само един вид демокрация - либералната демокрация. В такъв случай обаче трябваше поне да ни осведомят, че дори и при нея някои автори забелязват такива подвидове като т.нар. defective democracies. Постулирайки своята абсолютна и висша истина те ни водят право към окончателно налагане на имитативна демокрация, впрочем в пълна хармония със самообявилия се "елит".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читателка

  30 Апр 2017 9:56ч.

  Поздравления на доц. Гочева за статията и признателност на "Гласове", че ни осигурява достъп до нея! В други, все още недотам "демократични", времена имах възможност да чета статии на авторката - за образованието например - и в някои седмичници. Явно тогава все още е имало място за публични дискусии в пресата по важни за обществото въпроси. Днес на тяхно място има списъци с набедени недемократи от България и чужбина, които и без това са труднодостъпни за широката българска читателска публика. И свободно леене на едни и същи набедени демократи по почти всички медии, втълпяващи едни и същи клишета. Следващата фаза от либералфашизма ще е...??????!!!!!!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читателка

  30 Апр 2017 9:59ч.

  "списъци с публикации на набедени недемократи" имах предвид.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  30 Апр 2017 10:48ч.

  Като сме се заровили в гръцката демокрация и я даваме за пример чрез думите на един античен историк, противопоставяйки я на формалната демокрация днес, прикриваща властта на елитите, да не забравяме, че в гръцките полиси с демократични права се ползват само живеещите в тях мъже, а жените и робите от двата пола са изключени. И разбира се, в действителност управлението пак не е от площада, а в ръцете на елитите. Както си е и днес. То и при народните демокрации беше така. За илюстрация - Корейската народно-демократична република, даже името и е такова. Просто идеята, че не си обект на властта на група недосегаеми, а сам решаваш съдбата си, е привлекателна като всяка една илюзия. Спорът е за една дума и кой има повече права върху нея, едно понятие, в което всеки влага различен смисъл. И когато групата демократични студенти "укопираха" една зала в СУ, правителството на стария седесар Орешарски, зад който стоеше наследствения социалист Станишев, падна, та се върна наследственият комунист Борисов, за когото говорят, че бил от клана на Живков. Единственият смисъл от тази игра е, когато замениш онзи, дето подари на папата едно триметрово яйце с някой, който няма да те направи за смях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тукидид

  30 Апр 2017 14:35ч.

  Няма съвършена демокрация и античният автор не си прави никакви илюзии в това отношение. Продължението на цитата от 3, 82 е: "…А причина за всичко това е стремежът към власт, породен от користолюбие и честолюбие. От тях идва и склонността на избраниците към съперничество. Действително и едните, и другите заставаха начело в градовете с благовидни слова за предимствата както на политическото равноправие на масите, така и на здравомислието на аристокрацията, но докато на думи обявяваха, че награда за тях е грижата за общото благо, по всякакъв начин се бореха помежду си за превъзходство, дръзваха на най-големи жестокости, достигаха до още по-страшни отмъщения, като не се ограничаваха в рамките на справедливостта и ползата за държавата, ами се съобразяваха винаги само с печалбата на едната или другата групировка и след като достигаха властта било чрез незаконно гласуване, било с насилие, бяха готови да удовлетворяват моментната си съперническа ревност. Така че нито едните, нито другите държаха на благочестието и които успяваха под прикритието на благопристойни думи да извършат чудовищни дела, се ползваха с още по-добра слава." Но това не е основание днес да не продължаваме да развиваме идеята за демокрация.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • разширяване на цитата

  30 Апр 2017 15:24ч.

  http://dimkasdiary.blogspot.bg/2010/03/blog-post_30.html Тукидид. История на Пелопонеската война Трета книга. пар. 80-81. Междувременно привържениците на демокрацията на Керкира, обзети от страх пред нападението на пелопонеските кораби, влезли в преговори както с молителите, така и с другите свои противници, за да бъде спасен градът, и убедили някои от тях да се качат на корабите: все пак успели да попълнят екипажите на 30 кораба, докато очаквали нападението. Пелопонесците пък, след като до пладне опустошавали земята, отплавали, а привечер им било съобщено със сигнални огньове, че 60 атински кораба се приближават откъм Левкада… Когато разбрали, че атическите кораби се приближават, а противниковите са отплавали, керкирците въвели в града месенците, които преди били отвън, и заповядали на корабите, които имали екипажи, да заобиколят острова в посока към Хилайския залив, и докато те пътували, започнали да убиват когото от враговете хванели. Дори убедените от самите тях да влязат в техните корабни екипажи били заставени да слязат на брега и избити; а като влезли в храма на Хера, уговорили около 50 души от молителите да застанат пред съда и осъдили всички на смърт. А мнозинството от молителите, които не се съгласили да се явят пред съда, започнали да се убиват един друг в самия храм, някои се обесили по дърветата, а другите се самоубили кой както могъл. В продължение на седемте дни, през които пристигналият с шестдесетте кораба Евримедонт останал на острова, керкирците продължавали да избиват тези, които смятали за свои врагове, с обвинението, че са губители на демокрацията, но някои загинали и поради лична вражда, а други – от ръцете на длъжници заради парите, които те имали да им връщат; царяла смърт във всякакъв облик. Каквото става обикновено при подобни обстоятелства, нищо не било спестено, ами дори го надминавало. Действително баща убивал сина си, откъсвали молители от храмовете и пред тях ги посичали, а някои загинали, зазидани в храма на Дионис. 82. До такава свирепост достигнала борбата на групировките, а изглеждала още по-ужасна, защото тогава се проявила за първи път, докато по-късно от такива борби беше разтърсван, тъй да се каже целият елински свят и навсякъде при раздори предводителите на демокрацията привличаха на помощ атиняните, а тези на олигархията – лакедемонците. И докато по време на мир не биха имали повод, нито биха били склонни да ги призовават, то сега, по време на войната, беше много по-лесно спечелването на съюзници и за двете страни, когато замисляха някакъв преврат с цел да нанесат вреда на противника, а оттук и да извлекат изгода за себе си. И вследствие на раздорите множество бедствия сполетяха градовете, бедствия, каквито е имало и докато човешката природа остава все същата, винаги ще има, дори да бъдат по-незначителни и да променят облика си, доколкото настъпват всякакви промени в обстоятелствата. Защото по време на мир и благосъстояние както държавите, така и частните лица имат по-благородни убеждения поради това, че не попадат в принудителни затруднения. Войната обаче, като премахва ежедневното благополучие, учи на насилие и приравнява начина на мислене на повечето хора към настоящето. И така, в градовете започнаха да избухват метежи и тези, в които това ставаше по-късно в сравнение със слуховете за предишните, значително надминаваха изобретателността им както с коварството на нападенията, така и с безсмислието на отмъщенията. Дори обичайното значение на думите спрямо действията бе променено своеволно. Безразсъдната храброст се считаше за жертвоготовно мъжество, предвидливото изчакване – за благовидна форма на страхливост, здравомислието – за прикриване на малодушие, а съобразяването с всяко нещо – за негодност за нищо; безумното буйство се приписваше на мъжки жребий, а плановете за безопасност бяха удобен предлог за отклоняване от действия. Негодуващият се смяташе за неизменно предан, а който му противоречеше – за подозрителен. Някой, който сполучваше със заговор, беше проницателен, а който се досещаше за него – още по-способен. А който полагаше усилия да няма нужда от всички тези неща, беше обявяван за предател спрямо партията и уплашен от противниците. Накратко, хвалеха този, който успяваше да изпревари в състезанието със злодея, както и онзи, който скланяше към зло човек, който не го замисляше. И ето че и сродникът ставаше по-чужд от политическия съратник, който по-често беше безусловно готов за дръзки начинания. Защото подобни сдружения не се създаваха с подкрепата на съществуващите закони, а противозаконно и с користна цел. Доверието в тях се крепеше не толкова на общоприет закон, колкото на съвместно престъпване на законите. Удачните предложения на противниците се приемаха като предпазна мярка, ако те имаха предимство, а не от благородни подбуди. Да отмъстиш някому, се ценеше повече, отколкото да не пострадаш от него. Сетне, ако някога имаше помирителни клетви, те важаха в момента, дадени поради безизходицата, когато и на двете страни не им оставаше нищо друго; но щом се удадеше случай, който успееше с дързост да изпревари незащитения, мъстеше с повече наслада заради доверието, отколкото ако беше в открит бой и от една страна, разчиташе на безопасността, а от друга (поради това, че беше надделял с измама), придобиваше славата на хитроумен човек. Впрочем повечето хора предпочитат да минават за ловки злодеи, отколкото за благородни глупци и от второто се срамуват, докато с първото се гордеят. А причина за всичко това е стремежът към власт, породен от користолюбие и честолюбие. От тях идва и склонността на избраниците към съперничество. Действително и едните, и другите заставаха начело в градовете с благовидни слова за предимствата както на политическото равноправие на масите, така и на здравомислието на аристокрацията, но докато на думи обявяваха, че награда за тях е грижата за общото благо, по всякакъв начин се бореха помежду си за превъзходство, дръзваха на най-големи жестокости, достигаха до още по-страшни отмъщения, като не се ограничаваха в рамките на справедливостта и ползата за държавата, ами се съобразяваха винаги с печалбата на едната или другата групировка и след като достигаха властта било чрез незаконно гласуване, било с насилие, бяха готови да удовлетворяват моментната си съперническа рeвност. Така че нито едните, нито другите държаха на благочестието и които успяваха под покритието на благопристойни думи да извършат чудовищни дела, се ползуваха с още по-добра слава. А неутралните граждани биваха погубвани и от едните, и от другите, било защото не подкрепяха никого, било поради завист, че са останали невредими. 83. Така поради междуособиците в целия елински свят се възцариха всевъзможни видове пороци и благонравието, с което благородството има най-много общи черти, след като беше осмяно, изчезна, а взе връх противопоставянето едни на други при пълно недоверие; наистина нямаше нито твърда дума, нито страшна клетва, която да може да ги примири, и тъй като всички бяха дълбоко убедени, че постигането на сигурност е безнадеждно, повече се грижеха да не пострадат, отколкото можеха да се доверяват. И по-простите хора в повечето случаи надделяваха, защото те се страхуваха да не би поради собствената си ограниченост и съобразителността на противниците си да се окажат по-слаби в разсъжденията и да не би поради хитроумието им да станат жертва на техните козни и затова храбро пристъпваха към дела. А тези, които високомерно смятаха, че биха могли да предвидят всичко и че няма нужда от сила за неща, които могат да се свършат с ум, в повечето случаи загиваха незащитени. 84. И така именно в Керкира били извършени за пръв път повечето от тези изстъпления. Хората били свидетели на всички насилия, на които могат да се отдадат хора, които се бунтуват против неправдите на една власт, която е неспособна за разумна умереност, и на всички престъпления, за които има възможност да бъдат извършени, и специално онези престъпления, които се извършват, за да се избавят хората от постоянна бедност или пък най-вече когато, притиснати от страдания, хората се стремят да присвоят чуждо богатство. Хората са били най-сетне свидетели на всички безпощадно жестоки постъпки, до които може да се стигне вече не от алчност, а когато един заслепяващ бяс противопоставя хората едни срещу други. По време на тази криза животът в държавата бил разтърсен от основи, а човешката природа взела връх над законите, тъй като тя впрочем била свикнала да ги нарушава, за да извършва беззакония и изпитвала наслада, за да покаже, че тя просто не владее своя бесен гняв, че е по-силна от правото и че воюва срещу всякакво превъзходство. Иначе хората не биха предпочели отмъщението пред свещените правила и грубия интерес пред зачитането на справедливостта, ако завистта не притежаваше една гибелна сила. Отнасяйки се по този начин с презрение към законите, които в това отношение важат навред и върху които всеки гради своята надежда, за да може да се избави в случай на беда, хората си позволяват, за да отмъстят на други, да унищожават законите предварително и да не запазят от тях нищо за онзи ден, в който някой, който се окаже в опасност, ще има нужда от някой от тях. *** цитира се по превода на Светлана Янакиева (пар.8о-83) и Милко Мирчев (пар.84) от изданията: Тукидид. История на Пелопонеската война. С., 1979, ДИНИ, превод Милко Мирчев, редакция, предговор и коментар Христо Данов. Тукидид. Избрани страници. С., 1988, “Народна култура”. Съставителство и превод от старогръцки Светлана Янакиева. Предговор Александър Фол: Двата живота на Тукидид.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мильо Лудия

  30 Апр 2017 17:37ч.

  Вместо грантаджиите да бъдат изхвърлени от публичното пространство със закон, забраняващ финансирането им отвън те клеветят колегите си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  30 Апр 2017 19:45ч.

  Свобода на словото и свободно движение на капитали, Мильо. А в спора се ражда истината. Може да ги забраниш, но това предполага, че може и те да те забранят теб. Това обаче е по-лошият вариант. Все пак спорът е за демокрацията. По-добрият е да убедиш другите в своята теза.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мильо Лудия

  30 Апр 2017 22:18ч.

  Каква демокрация бълнуваш, бе ефенди след като България е докарана до положението на периферна колония с генерал-губернатор и платени отвън либерални идеолози от които никой, който не е грантаджия не може да се изкаже по медиите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Името ми е Червен

  01 Май 2017 8:13ч.

  Едно е сигурно - няма и няма да има демокрация, докато някой/някои си присвоява правото само той да определя кое е демократично и да заклеймява всичко, които според него не е. Време е да заработи имунната ни система, за да преодолеем колониалните си зависимости, за които Мильо, уви, е прав.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Меланхолично

  01 Май 2017 12:15ч.

  Взаимното озлобление на "червени" и "сини" интелектуалци доведе България дотам, че мутрите печелят вече всички избори. И в обозримо бъдеще пак ще печелят. Докато всъщност основната антитеза в България не е "сини" срещу "„червени", а Алеко срещу Бай Ганю. Обществото на Алеко става все по-малобройно. Ганювщината завладява страната.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Смешен плач

  02 Май 2017 8:35ч.

  "Училището и само училището, казва баба Македония, ще избави Европа от социален преврат - училището и само училището, повтаряме ний, ще я приготви за тоя преврат; но не училището на Златоуста и Лойола, на Вилхелма и Наполеона, а онова на Фурие и Прудона, на Кювие и Нютона - и училището житейско". Да се хвърля вината за всичко върху интелектуалците е типично байганьовска черта. Не че сред тях няма ветропоказатели (за да не употребя по-нелицеприятна дума), но това е следствие, а не причина. Причините са другаде.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дрън-дрън

  02 Май 2017 17:44ч.

  Уважаеми дърдорковци, когато започне да се прилага принципът- За равен труд еднакво заплащане. тогава може да говорите и за демокрацията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И запомни, сине!

  04 Май 2017 12:42ч.

  Няма на света безметежност и спокойствие. Това, което отчитаме като безметежност и спокойствие, е всъщност нашата победа. Нашата краткотрайна победа… Защото победата не е това, заради което — веднъж като си го извоювал — слагат на челото ти лавров венец, който ще носиш през следващите хиляда години, хиляда седмици, или хиляда часове. Победата е това, което постигаш през всяка следваща стотна от секундата в своя живот… (Цитат от романа на канадския писател Нил Бърлоу „Зимата свършва през юни“)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не в спора се ражда истината, а в тишината на усамотението —

  04 Май 2017 12:53ч.

  единствено тогава е възможно да се долови Шепота, идващ от Горе. Иначе в спора се губи време и се хабят нерви.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • «За равен труд еднакво заплащане…»

  04 Май 2017 13:27ч.

  Що за повърхностна теза е това? Всички утопии дължат своята безплодност на повърхностното третиране на ключовия проблем. «За равен труд еднакво заплащане» е една утопия, която е безплодна, защото никой не може да каже какво е това РАЗМЕР НА ТРУДА (което е «ключовият проблем»), за да може да се разсъждава върху еднаквостта на два паралелно съпоставени трудови процеса. Най-голямата глупост е да се измерва труда по продължителността на неговото практикуване за постигането на един определен резултат. По-добър критерий е да се оценява резултата — както е при оценката на призведенията на изкуството: ТОЗИ художник е нарисувал по-добър пейзаж на Рилските Езера от ОНЗИ… (Никой не пита колко дълго е рисувал единия и колко дълго — другия.) Но за съжаление, подходът към труда има за отправна точка позицията на изпадналия в беда, на роба, който отдава своя труд, за да получи в замяна малко «отсрочка»: да получи някакви средства за удължаване на земните си дни — преди да дойде часа на фаталния край. Ако не се оценява количеството труд по времетраенето на трудовия процес, има опасност този, който работи по-бавно (макар и да сътворява по-качествена продукция), да умре преждевременно от глад.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ана

  04 Май 2017 19:45ч.

  Вчера видях госпожата с розАво жакетче, тежко пристъпяща по улицата. Гледаш: меланхолна бъчонка, а то каква мисъл, какви анализи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ойлалаа

  05 Май 2017 13:56ч.

  Благодаря на доц. Гочева за "екскурзията" из античната (елинска) история. Познаването на корените на демокрацията като управленчески модел е от полза за всеки; както и осъзнаването на разлика ѝ с днешната олигархично-либерална "думокрация".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи