Спектър на цивилизационните борби

Спектър на цивилизационните борби
Независимо колко време ще траят и как ще се разрешат, кризите в Украйна и Ирак са симптоматични за това какви ще бъдат глобалните предизвикателства на бъдещето. Те ще имат все по-ясно изразен характер на цивилизационно противопоставяне, което предполага, че определящо ще бъде не само случващото се на бойното поле, но и в сферата на информационното пространство и най-вече – в душите на хората. Когато едни общества изпитват нуждата от конфронтиране с други или възприемат идеите на милитаризма, дори и военният им разгром не би им отнел ролята на дестабилизиращ фактор
<p>Вторият паралелен проблем е, че в момента навлизаме в етап, когато различни сили вече открито дръзнаха да отправят предизвикателство спрямо хегемонистичната позиция на Запада и по специално &ndash; на САЩ. Само преди десетилетие това бе немислимо. А днес виждаме как Русия прокарва своята политика в Украйна по начин, който изправя западните правителства на ръба на собственото им безсилие, а &bdquo;Ислямска държава&rdquo; показа по възможно най-бруталния начин кого възприема за свой враг и как възнамерява да се отнася с него. Може да се каже, че ако досега борбата срещу лидерството на Запада вървеше през дефанзивни прояви, то вече сме свидетели на активни и настъпателни стратегии. И от двете страни на барикадата.</p> <p>Това заплашва да отключи един изключително опасен процес: пътя към цивилизационното себеутвърждаване да минава единствено през антагонизма спрямо останалите цивилизационни модели. Което не само ще доведе до една перманентна нестабилност в света, но и тежко ще деформира вътрешната политика на отделните държави.</p> <p>За да си обясним това интензифициране на &bdquo;сблъсъка между цивилизациите&rdquo; ще ни е необходимо първо да ги класифицираме по някакъв начин. Разбира се, Хънтингтън разполага с огромен научен авторитет в това отношение, но според мен по-удачно е разграничението на Робърт Купър. В своята книга &bdquo;Разпадането на нациите&rdquo; той дефинира три цивилизационни групи. За разлика от Хънтингтън&nbsp;, който акцентира на религиозните и етнически характеристики на отделните общества, Купър издига като делител тяхната ценностна ориентация. На тази основа той ги дефинира като модерни, предмодерни и постмодерни.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Разбирам колко е досадно да се преразказват чужди тези, но без това резюме е трудно да се получи аргументирано съдържание на текста по-долу. Затова ето накратко базовите характеристики на споменатите три цивилизационни модела:&nbsp;</p> <p>Цивилизационен модел на модерните държави. Те се явяват продукт на нацията и индустриализацията. Основната им цел е гарантиране на суверенитета, като нейната реализация се търси посредством развитието на военния потенциал. Собствен или като страната се присъедини към даден военнополитически блок. Във външната им политика приоритет имат т.нар. национални интереси (raison d&#39;&Eacute;tat). Най-висшият интерес &ndash; съхраняването и развитието на националната общност, се търси по пътя на премахването на външните и вътрешни заплахи. Налага се определена степен на мобилизираност вътре в обществата и разграничение по оста <em>свой </em>&ndash; <em>чужд</em> в областта на външните отношения. Мирът и стабилността в епохата на модернизма се явяват израз на взаимния баланс на сили и интереси.</p> <p>При<strong> предмодерната държава</strong> няма изкристализирала национална индентификация, поради което консолидацията ѝ се крепи основно на властовите структури. Силна е ролята на религията, традициите и семейството, като често съществуват и обособени кланове или цели племенни групи. Социалната мобилност е ниска и възможностите за просперитет са ограничени в рамките на вече установени модели на поведение.</p> <p><strong>Постмодерната държава</strong>, въпреки че произлиза от модерната, в много отношения е неин антипод. Тя е родена от колапса на модернизма, изразен най-отчетливо в резултатите от двете световни войни. Началото ѝ е поставено от европейците след 1945 г., когато те решиха кардинално да променят своето виждане за гарантиране на сигурността си и поеха по пътя на интегрирането си в наднационални структури. И тъй като в това начинание предишното разбиране за същността на националните интереси би се явило като пречка, те почти го зачеркнаха и поставиха в центъра на своето развитие проблематиката в областта на човешките права. Вече не индивидът трябваше да съобразява своето поведение с нуждите на държавата, а държавата да бъде в услуга на индивида. Този поврат в мисленето на Запада доведе до два огромни позитива. Първият е, че когато една държава не е в състояние да налага мобилизиращо поведение на гражданите на собствената си територия, тя много по-трудно може да провежда агресивна политика във външните си отношения. И второто е, че този модел на европейско съжителство се оказа изключително ефикасен по отношение на установяване на траен мир и благоденствие. Неизбежно, ползите от тези две постижения се оказаха така грамадни, че те бяха интегрирани в западната ценностна система.&nbsp;</p> <p>Когато се твърди, че постмодерната държава не е агресивна, това твърдение е вярно само по отношение на останалите постмодерни страни. Но и това представлява огромен прогрес в човешкото развитие. Никой друг цивилизационен модел не зачерква възможността за война между &bdquo;себеподобни&rdquo;. А и когато постмодернизмът извършва военна или политическа интервенция, той го прави не защото се стреми да завладее територия или да покори население, а за да предотврати опасности, които се възприемат за такива и на индивидуално равнище от неговите граждани. Повечето американци истински вярваха, че войната в Ирак е част от борбата с тероризма, а днес те възприемат &bdquo;Ислямска държава&rdquo; като формация, която пряко би застрашила персоналната им сигурност.</p> <p>Възприемайки модела на Купър, може да се определят онези черти на всеки цивилизационен модел, които въздействат разрушаващо върху останалите. Основният конфликт се съдържа в стремежа им да разпространяват и налагат ценностите си извън своя ареал, което неизбежно отключва и процеси на реакция. Откритите прояви на насилие и агресия са само външен израз на тази борба, която може да бъде обозначена като &bdquo;ценностен империализъм&rdquo;.</p> <p>Най-активен в това отношение досега бе постмодернизмът, представляван от западните държави и основно от САЩ. След края на Студената война в тяхна полза сработиха толкова фактори за установяване на световно лидерство, че те злоупотребиха с някои от предоставилите им се исторически шансове, а други просто пропуснаха. Решиха, че използването на военна сила в международните отношения ще се превърне в тяхна изключителна привилегия, без да са на ясно как точно може да постигнат тази си цел. Провалите в Афганистан, Либия и Ирак докараха двустранна катастрофа &ndash; деморализираха западните правителства и общества по отношение на военното ангажиране с различни кризисни точки, но същевременно отключиха амбиция на модерните държави и предмодерни формирования да впишат по някакъв начин и те войната като елемент от международната си активност. Това възприемане и прилагане на постмодернисткия негативен опит е може би най-рисковият елемент пред запазването на световната стабилност.</p> <p>От друга страна, Западът успя да предложи модел на собственото си разширяване, който е безпрецедентен по своя характер в световната история. Начинът, по който страните от Източна Европа решиха да се присъединят към евроатлантическите организации, е показателен. Тази мирна &bdquo;асимилация&rdquo; разкрива истинския потенциал на т.нар. &bdquo;мека сила&rdquo; на постмодернизма, която съумява да приобщи към себе си чужди елити и цели нации. И наистина, днес десетки държави и стотици милиони хора си мечтаят да имат общество и управление, подобно на това в САЩ или Европа. При това тази мечта е резултат не от външната политика на американците и европейците, а от тяхното вътрешно развитие.</p> <p>Този капацитет за прокарване на мирна трансформация на чуждите общества и държави е най-голямата заплаха за модернизма и частично за предмодернизма, защото има възможността да убие последните, превръщайки ги в постмодернистки субекти. Или най-малкото да подложи на тежко изпитание вътрешната им устойчивост.&nbsp;</p> <p>Модерните държави тепърва набират опит как могат да противодействат на западното влияние, за да получат по-голяма роля в областта на международните отношения. За целта те трябва да се справят с две предизвикателства: да постигнат определена степен на вътрешна консолидация, която да им гарантира устойчивост при състоянието на конфронтация с външни сили, и&nbsp; да си изработят инструментариум, чрез който да въздействат върху своите противници.</p> <p>Първия проблем те решават, като създават вътрешна среда, която да е &bdquo;имунизирана&rdquo; срещу идеите на постмодернизма. Образът на Запада се генерира изцяло от специално подбрани негативни факти и ефекти, като се стига до крайно изкривен негов образ. Това отчетливо се наблюдава днес в Русия, където, ако човек се довери на контролираните от Кремъл медии, би решил, че животът на американците и европейците протича под флага на конфронтацията с Русия. Е, случват се и някои други неща, чието споменаване само трябва да подчертае деградацията на западните общества &ndash; сепаратизма в Шотландия и Каталония или легализацията на нестандартните сексуални отношения. Парадоксално, но в тази насока работят и налаганите санкции на Москва: те също помагат на Путин да начертае ясно разграничение между страната си и Запада, като не е изключено това да прерасне в окончателен геополитически разлом. Независимо от това дали по този начин го е замислил руския президент.</p> <p>Вторият проблем е по-труден за решаване. Той изисква изработването на алтернатива на постмодернисткия потенциал за глобално въздействие. Доколкото сумарната военна мощ на НАТО, а дори и само на САЩ изглежда недостижима, трудно може да бъде създаден неин еквивалент. В известна степен руският ракетноядрен арсенал може да се смята за такъв, но само в деня на ядрения Армагедон. Което не пречи да се спекулира с този, да го наречем, &bdquo;абсолютен страх&rdquo;. Така или иначе, наличието на оръжия за масово унищожаване и ракетни системи, способни да ги доставят на хиляди километри разстояние, ще се превръща в <em>sine qua non </em>за всяка държава, решила да провежда своя национална имперска политика.</p> <p>Следващата стъпка е набелязването на определено пространство, където модерната сила може да постигне локално военно превъзходство. Това означава, че там нито има местни сили, които да организират ефективна отбрана, нито някоя външна сила ще се реши да се ангажира с военната му защита. Това се случи в Украйна. Русия извърши една наистина блестяща (в смисъл безкръвна) окупация на Крим, като противодействието, на което се натъкна, бе само вербално. След това в Донбас тя също има преимуществото да оказва пряка подкрепа на сепаратистите, докато правителствените части могат да разчитат само на собствените си сили.</p> <p>Но тук някъде се изчерпва капацитетът на модерната държава. Тя може да покори една страна, но не може да подчини на себе си нейното население. Това е нещото, което възпира Путин да завладее големи части от Украйна &ndash; той ясно осъзнава, че Русия не е в състояние да изработи механизъм за мирната им интеграция. Напротив &ndash; те ще се превърнат в постоянен източник на сепаратизъм и деградация.</p> <p>Не може обаче да се каже, че агресията на модерната държава е изначално безсмислена. Днес ние сме свидетели едва на нейния дебют, а може да се окаже, че тя е постигнала определени резултати. Във в. &bdquo;Труд&rdquo; бе публикувано кратко резюме на книгата на Кисинджър &bdquo;Световен ред&rdquo;. Там американският мислител предлага изработването на нов Вестфалски мир, който да се превърне в основата за ново взаимодействие между Запада и Русия. Това би било блестящ успех за Путин и за модернизма като цяло, защото именно подобен тип договорки разкъсват тъканта на постмодернизма. Концепцията за човешките права и свободи няма как да запази своята жизненост, ако се превърне просто във функция на дипломатическите пазарлъци. А това от своя страна би наложило отново всяка една европейска страна да търси свои &bdquo;вестфалски&rdquo; гаранции за сигурността си, което ще сложи край на идеята за евроатлантическа солидарност. Едва ли може да се направи по-голям подарък на Русия, за да се върне тя отново с апломб в голямата световна политика.&nbsp;</p> <p>Не бива да се забравя, че ако модерната държава не може да интегрира към себе си по мирен път чужди нации, то опцията това да стане насилствено остава. Колкото повече западната идеология отстъпва пред натиска на рационалността, толкова повече това е вероятно да се случи. За сили от рода на Китай, Иран, Турция, Русия, Египет и други не би представлявало техническа трудност да упражняват перманентна военна окупация на определена територия. Освен възможност те имат и (скрито) желание за подобно нещо, спира ги единствено реакцията на международната общност. Но ако тя девалвира необратимо...</p> <p>Затова днес се тестват реакциите на Запада. Украйна просто играе ролята на опитната мишка. Тя ще изпита върху себе си както агресията на модернизма, така и защитните стратегии на постмодернизма. Какъв ще бъде крайният резултат, не може да се каже, но самата страна може да колабира от изпитания шок. Необратимо.</p> <p>Вече вървят първите опити и модернизмът да изработи своята &bdquo;мека сила&rdquo;, т.е. да създаде визия за света, която да се ползва с глобална популярност. И тук Русия играе ролята на пионер. Тя се опитва да се представи като носител на една консервативна ценностна система, която може да послужи, ако не за контрапункт, то поне за временна спирка на &bdquo;уморените от свободите&rdquo;. А броят им в постмодерните общества нараства все повече. Неслучайно днес не европейската левица, а крайно десните, популистите и сепаратистите са готови да оказват политическа подкрепа на Москва. Доколкото те по същество се явяват изразител на вътрешна реакция спрямо развитието на постмодернизма, то е нормално да постигнат определено съгласие с представителите на външната реакция.</p> <p>Предмодерните общества, разполагайки с неимоверно по-малък потенциал в сравнение с останалите, представляват по свой си начин опасност за глобалното статукво. Те много лесно могат да бъдат превзети от радикални и фундаменталистки групировки, с което да се превърнат в плацдарм на тероризма. А няма открита рецепта как тероризмът може да бъде заличен от определена територия. Афганистан е достатъчно доказателство. Оттук идва и огромният залог на започнатата от САЩ въоръжена борба срещу &bdquo;Ислямска държава&rdquo;. Ако настъпи провал, светът ще трябва да свиква с един нов феномен, който можем да определим като терористична държава. Подобна заплаха няма как да не получи отражение и във вътрешните политики на отделните страни и най-вече при либералните демокрации. Те ще се окажат в крайно неприятната ситуация да зачеркват свободи за сметка на сигурността си. Жертви на терористите могат да станат и представителите на модерния свят, но при тях вътрешнополитическият ефект няма да бъде така значим. Дори напротив &ndash; може да се стигне до заздравяване на вътрешната им устои.&nbsp;</p> <p>Изобщо именно Западът е изправен пред една опасна каскада от предизвикателства. В която залогът дори не се крие в бъдещето на Украйна или Ирак. Въпросът е дали Европа и Америка ще запазят базовите характеристики на своето взаимодействие и на вътрешното си развитие.</p> <p>&nbsp;Разбирам, че днес само мързеливият анализатор няма да критикува системата, на която се крепи лидерството на Запада. Като всяка система и тя е предопределена да генерира грешки. Но огромната ѝ ценност е, че може да се коригира с оглед на хуманизма. А и че е направила така, че вече... 69 години Франция и Германия не са воювали помежду си.</p> <div>&nbsp;</div>

Коментари

 • Добре,добре!!...........................само един кусур!

  20 Sep 2014 18:55ч.

  Запада НЕ се стреми да НАЛАГА Ценностите си на Другите-това се получава САМО.Защото Запада е активен(от великите географски открития насам)и КОНТАКТА с Другата цивилизация предизвиква Защитна Реакция на последната.Най-типичен пример е затварянето на Япония в 17 век...Запада ,естествено,НЕ МОЖЕ заради това да се Откаже от себе си и да се свие в черупка....И конфликта е незаобиколим.Но в сблъсъка вече става въпрос за ЦЕННОСТИ и ако не Победи Хуманизма ,ще победи Анти-хуманизма!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ясминка

  20 Sep 2014 19:03ч.

  \&quot;Разбирам, че днес само мързеливият анализатор няма да критикува системата, на която се крепи лидерството на Запада. Като всяка система и тя е предопределена да генерира грешки. Но огромната ѝ ценност е, че може да се коригира с оглед на хуманизма. А и че е направила така, че вече... 69 години Франция и Германия не са воювали помежду си.\&quot; Цялото писане е някак непотребно, след подобно заключение. Оправданието е преклено очевидно и обезмисля завоалирания текс. Ще спомена за г-н Георгиев, че \&quot;постмодерният хуманизъм\&quot;, се отнася единствено до \&quot;постмодерните\&quot;. За всички останали, са запазени други основни ценности на западната цивилизация, синтезирани в колониализъм. Германия и Франция не воюват помежду си по една много проста причина. И двете (и не само те) знаят, че ще им е последната война.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДЯСНОТО Е КРИПТОФАШИЗЪМ

  20 Sep 2014 19:25ч.

  КОГАТО КАПИТАЛИЗМА СЕ КЛАТИ, НА ДНЕВЕН РЕД ИДВА НАЦИОНАЛИЗМА, ФУНДАМЕНТАЛИЗМА, И ФАШИЗМА - ПОСЛЕДНОТО УБЕЖИЩЕ НА КАПИТАЛИЗМА И ЕЛИТАРИЗМА. Сегашната руска държава, е подготвила убийства за олигархията на страната с която воюва. И така е редно. Но Хитлер не го правеше срещу олигархията на САЩ и Англия, защото е техен човек. Хитлер не е хвърлил сигурно ракета срещу завод на Форд. Но където е стъпил Хитлер, е имало лозунги срещу синдикатите и всяко ляво движение и права.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • битието определя съзнанието

  20 Sep 2014 19:29ч.

  Капитализма почва от протестантските страни. Преди реформацията, земята е била на Христос, не е имало частна собственост. Царят е бил наместник на Бога, значи и стопанин на земите му, а аристократите са пазители но не собственици. Едва след реформацията, земите се разпределят половината на аристократите, а останалото на селяните. Но повечето от селяните си продават земята и стават ратаи на големите земевладелци - аристократите. По нищо не се различава социализма и преди реформацията, и сегашната продажба на земите и реформацията. Аристократите станаха буржоа - капиталисти, а същото стана и с партииците от живковата олигархия. Те направиха планова централизация, а Маркс е имал предвид планова децентрализация, тоест не да се прави план, а да се поръчва необходимото на всеки и то да се изработва по негови изисквания, ако няма кой да го изработи тогава се запълва нуждата от такъв чрез образование и база.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • няма по-ОЛИГАРХИЧНА страна от РУСИЯ!!!

  20 Sep 2014 20:48ч.

  .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ь

  21 Sep 2014 5:10ч.

  Има по-олигархични страни - сащ и англия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 25 години след Соц-а да повтаряме старите антизападни клишета ??

  21 Sep 2014 17:03ч.

  без да желаем да се осведомим.........защо ,например ,децата ни НЕ искат да се връщат от там!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Forbes

  21 Sep 2014 17:49ч.

  Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой тёмною, С проклятою ордой. Пусть ярость благородная Вскипает, как волна! Идёт война народная, Священная война! Дадим отпор душителям Всех пламенных идей, Насильникам, грабителям, Мучителям людей! Не смеют крылья чёрные Над Родиной летать, Поля её просторные Не смеет враг топтать! Гнилой фашистской нечисти Загоним пулю в лоб, Отребью человечества Сколотим крепкий гроб!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гнилой ПУТИНСКОЙ нечисти загоним пулю в лоб,отребью Сталинизма сколотим крепкий гроб

  21 Sep 2014 18:50ч.

  .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • факт

  21 Sep 2014 20:16ч.

  Откровена манипулация - ето как трябва да се чете съоветния текст: Затова днес САЩ тества реакциите на Русия. Украйна просто играе ролята на опитната мишка. Тя ще изпита върху себе си както агресията на постмодернизма, така и защитните стратегии на модернизма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сергей Удальцов

  21 Sep 2014 20:21ч.

  Затворникът- опозиционер Сергей Удальцов към доскорошните си съюзници от либералното крило: В этой связи, я считаю неуместным проведение в настоящий момент каких-либо акций с риторикой «принуждения к миру» воинов Новороссии, тем более, что такие акции имеют свойство превращаться в антироссийский шабаш. К сожалению, сегодня часть «прогрессивной общественности» от содержательной критики политического и социально-экономического курса Кремля скатилась к банальной власовщине. Убежден, что это просто неадекватная, позорная и абсолютно неприемлемая позиция, и делать на таких «миротворческих» мероприятиях нормальным людям, искренне любящим свою страну, нечего.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • IBM

  21 Sep 2014 20:25ч.

  Forbes пак го дръннали отзад и превключил на високи обороти. Не било лесно да ти с обратна резба както показват роявите на профан вучков и кретен с прозвище Forbes.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Перчемлиев

  21 Sep 2014 22:52ч.

  Манипулативна статия, основана на паралогичната теза за по-малкото зло, в случая евроатлантическия неоколониализъм. Прозира и в неверната постановка, че САЩ щели да громят \&quot;Ислямската държава\&quot;, вярно е обратното - те я създадоха и в момента гасят пожара с бензин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кой е измислил термина евроатлантически неоколониализъм...........хора като Болен Лидеров??

  22 Sep 2014 0:21ч.

  такова нещо не виждам да има ,освен в някои болни глави,заразени с левичарство или путинизъм

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ако САЩ бяха ударили Б.Асад в Сирия преди година-сега нямаша да я има ИД

  22 Sep 2014 0:24ч.

  .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Впечатление

  23 Sep 2014 7:00ч.

  Гошко пак се опитва да манипулира, но да видим най-напред лакеите. Един от тях \&quot;авторитетно\&quot; пита, защо децата ни не се връщат от западните страни. Ето защо: \&quot;През 1989 год. бяха произведени над 47 хил.броя електрокари, 37 хил.броя мотокари и 138 хил.броя електротелфери, но загубата на източноевропейските пазари (най-вече на руския) се отрази твърде негативно на производството. През 2007 год. са произведени само 466 броя електрокари, 904 броя мотокари и 14 446 броя електротелфери\&quot;. За тази разруха на стопанството нямате ли вина и вие - лакеите русофоби? Не продължавате ли и сега да рушите всяка възможност за отлепяне от дъното, ако тя не е предварително благословена от западните ви господари, особено пък, ако тази възможност идва от Русия? Друг лакей твърди, че не вижда евроатлантически неоколониализъм и следователно такова нещо няма, а малко по-нагоре негов колега се опитва да се заиграва със сталинизма. Но каква е била най-съществената черта на сталинизма? Щом Сталин ВИЖДА нещо, то съществува, щом не го ВИЖДА, то не съществува, независимо, че може да ни избоде очите. Е, хайде ДРУГАРИ лакеи да се разберете и после говорете! Такива сте вие - отрепки нищожни на НПО-та заможни. Но да се върнем към \&quot;великия\&quot; анализатор Гошко. 1 - \&quot;...днес виждаме как Русия прокарва своята политика в Украйна...\&quot; А не виждаме ли, Гошко, как САЩ прокарват своята политика в една страна, отстояща на хиляди километри от тяхната граница? Или може би си забравил изявите на Виктория Нюланд и другите американски и европейски \&quot;величия\&quot;? Мека ли е силата, която подпалва война в една далечна страна? И само в Украйна ли беше подпалена подобна война? За сведение - през 75% от времето след падането на желязната завеса, САЩ водят войни. 2 - \&quot;Когато се твърди, че постмодерната държава не е агресивна, това твърдение е вярно само по отношение на останалите постмодерни страни\&quot;. Значи, ако приемем да си изуем гащичките и да си хванем за палците, ще ни обявят за постмодерна страна и няма да бъдат агресивни към нас? Разбрах - ЩЕ ПОЛЗВАТ ВАЗЕЛИН! 3 - \&quot;...когато постмодернизмът извършва военна или политическа интервенция, той го прави не защото се стреми да завладее територия или да покори население, а за да предотврати опасности, които се възприемат за такива и на индивидуално равнище от неговите граждани\&quot;. Гошко, сигурен ли си в това, което пишеш? Войната в Ирак започна с една огромна лъжа, което доказва, че тя не е в интерес на индивидите (стотици хиляди от тях вече не са между живите!), а в интерес на онези компании, които се облагодетелстваха от нея. И още нещо, ако един човек (или една страна) излъже веднаж, следва, че във всеки следващ момент този човек (или тази страна) може да излъже пак, т.е. лъжата за войната в Ирак прави на пух и прах всичките бълвочи за т.нар. постмодерни страни. Казано с други думи, защитата на човешките права, на индивидите е само фасада зад която се крият икономически интереси. 4 - \&quot;Начинът, по който страните от Източна Европа решиха да се присъединят към евроатлантическите организации...\&quot; И какъв беше този начин, Гошко? Ако той беше честен щеше да има референдуми и за НАТО, и за ЕС, но такива нямаше! Нещата се свеждаха до огромни манипулации (че едва ли не всички ще станем богати) и възможности за по-яко крадене от страна на политическия елит (чрез приватизации и други подобни). А като виждам на какво ниво е подслушването, склонен съм да мисля, че е имало и натиск с компромати. И още нещо, едва ли някой честен човек ще иска управление като тези в САЩ и особено в ЕС - съставени от лъжливи и некадърни бюрократи, без възможност за реален контрол върху тях. Но за да искаш или не искаш нещо, най-напред трябва да узнаеш, че то съществува, а в началото на прехода не знаехме истината за тези управления и бяхме склонни да ги идеализираме. 5 - \&quot;Образът на Запада се генерира изцяло от специално подбрани негативни факти и ефекти...\&quot; А към образа на Русия не се ли пришиват скалъпени с бели конци негативи? Какво означава да покажеш по CNN разрушени от грузинската армия сгради в Южна Осетия и да обявиш, че това са сгради в Грузия, разрушени от руската армия? Какво означава украинците да свалят граждански самолет и още преди да са паднали труповете на земята да обявиш, че това е дело на руснаците, като \&quot;подкрепиш\&quot; обвиненията си с фалшификати като клипчето с украинската ракетна установка, и аудиозаписът, качен още предния ден? 6 - Тезата ти, Гошко, за агресия на Русия в Украйна и за окупиране на Крим е толкова долнопробна, че дори не ми се коментира, но ще попитам, защо като беше сключено споразумение за предсрочни президентски избори с гаранти трима министри от ЕС, това споразумение не беше спазено? Едва ли вече някой ще твърди, че снайперистите, избили множество невинни хора на площада са били хора на Янукович, но дори и след тяхната стрелба можеше да се наложи споразумението да бъде изпълнено. Кой имаше интерес то да се провали и да започне война? И ако е имало съмнения за нередности на референдума в Крим, защо ЕС не изпрати наблюдатели, да констатират тези нередности и аргументирано да отхвърлят резултатите от референдума? 7 - \&quot;За сили от рода на Китай, Иран, Турция, Русия, Египет и други не би представлявало техническа трудност да упражняват перманентна военна окупация на определена територия\&quot;. Може би посочените страни наистина имат такива възможности и дори желания, но за сега подобна реализация виждаме само от САЩ и нейните сателити, а те не са споменати в групата. Ах, да! Те са обявени за постмодерни и на тях всичко им е позволено. 8 - \&quot;...огромната ѝ ценност е, че може да се коригира с оглед на хуманизма\&quot;. Ето и един много показателен пример за коригиране: Подготвя се Трансатлантическото търговско споразумение, но тайно от хората за да не се притесняват! Хуманно, нали? Ще се дупчи за шистов газ, но тайно от хората за да не се притесняват! Хуманно, нали? Ще нагъваме храни с ГМО, но на тях няма да пише, че са с ГМО за да не драйфаме? Хуманно, нали? Абе, защо ли не ти тегля една хуманна простопсувна матерна мръснословица, както навремето е казал професор Балан?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • най-напред си набиваш в главата една камара измишльотини....а после си ги псуваш!!

  23 Sep 2014 17:59ч.

  не може да се помогне на човек,който е заинтересован да си интерпретира нещата така че да си запази мисленето с което е свикнал....от Социализма!..............И все пак нашите деца остават в \&quot;нехуманния\&quot;Запад, ,и ругаят \&quot;хуманния\&quot; Изток ,който не им педлага възможности за живот и работа!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • може да се помогне на всеки

  23 Sep 2014 20:49ч.

  като се обясни, че първо правило в спора е когато липсват аргументи да отправяш лични нападки. Второто е да настояваш за отговор, защо хората от бедните страни емигрират в богатите? Третото е да обявиш, че богатите са такива щото бачкат, бедните са мързеливи (може по необходимост да се добави и тъпи).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • разбира се ,че богатите са такива защото бачкат(или до скоро са бачкали),но и....

  23 Sep 2014 21:22ч.

  защото са Имали ВЪЗМОЖНОСТ и Мотивация да Бачкат Свободно!!Както намерят и колкото намерят за възможно и желателно!!Липсата ба тази Възможност прави една страна Бедна!!.....съчетано с някои \&quot;традиции\&quot;,които ги правят да изглеждат и Мързеливи!..........В това е силата на Америка, което я е направило Световна сила....в това е слабостта на България,която я прави най-бедната в Европа!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ВВС няма отношение към САЩ като Велика сила

  23 Sep 2014 21:51ч.

  Те са станали такива с неограничено желание за бачкане. Черньовците в Африка пък, не са имали такова желание и затова са се возили по корабите безплатно, за да стигнат обетованата земя и да живеят днес от помощите, осигурявани от работливците в Тексас. Който пък е бил на Мексико, но понеже латиносите са мързеливци, тексасците преминали с референдум към САЩ. Сега ще се отделят, щото Америка се е напълнила с 50 000 000 бедни мързеливци, от всякакви соц дестинации... Такива работи...България не е никак бедна, бедно е населението и.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Впечатление

  24 Sep 2014 3:13ч.

  Наистина не може да се помогне на човек, който използва клишета за лични нападки. Ето едно от тях: \&quot;...заинтересован да си интерпретира нещата така че да си запази мисленето с което е свикнал....от Социализма\&quot;. Дори елементарно мислещ човек веднага ще се запита от къде лакеят знае какви са моите интереси, какво е било мисленето ми по време на социализма и въобще бил ли съм роден тогава? Но за лакея тези въпроси нямат значение. Неговата задача е да всее недоверие в коментара, който не му изнася и това може да стане по два начина: 1 - като наклевети автора с разни измишльотини (типично по сталински!); 2 - като посочи аргументи и от тях логически да стигне до извод, който противоречи на коментара. Лакеите не използват втория начин, не само защото често са безмозъчни нищожества, но и защото нямат аргументи. Нали си давате сметка, че за да имат аргументи, тезите им трябва да са правилни, а ако са правилни, техните господари няма да имат нужда някой да им лъска имиджа, т.е. няма да имат нужда от лакеи! Затова лакеите могат само злобно да храчат и в най-добрия случай да съшиват с бели конци някакви псевдоаргументи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Че не може е вярно,

  24 Sep 2014 3:29ч.

  но хуманитаризма на постмодернизма изисква постояни опити.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • neizvestniq

  26 Sep 2014 2:45ч.

  bih iskal da popitam aftora ti mom4e ima6 li si i nai bedna predstava ot mejdonarodni otno6eniq 6toto kato ti 4eta statiqta ostavam s vpe4etlenieti 4e nqma6 si4ko koeto si napisal e COPY translate i PASTE ot nqkoi zapaden izto4nik 1 постмодерни darjavi ne sa6testvuvat tva koeto nari4a6 postmoderni darjavi e geopoliti4eskiq blok oglaven ot USA sled zaleza na velikobritaniq kato geopoliti4eska supersila sled ww2 blokati si ima sobstvena ideologiq (svodoba i demokraciq)i kaot geopoliti4eski blok se harakterizira s zagoba na suvereitetite v izvestna stepen na darjavite 4lenki v polzva na interesite na celiq geopoliti4eski blok tuk prosto nqma kak da ne ti poqsnq 4e franciq i germaniq nese biqt pomejdu si poradi fakta 4e i 2 te bqha pobedeni v ramkite na 100 150 g ot geopoliti4eskata supersila velikobritaniq i pot4ineni na neinite geopoliti4eski intersi interesi i na posledno mqsto jelaq da ti poqsnq 4e vaprosniq zapaden geopoliti4ski blok moje da se e otkazal oficiqlno ot tova da pravi voini na agresiq zabraneni sled ww2 i obqveni za voenno prestaplenie no pak kakto sam daje opisa perfektno se spravq s problrema sazdavaiki psevdo voini za demokraciq i izpolzvaiki na pulni oboroti vazmojnostta si za vodene na ikonomi4eski voini koito su6to tolkoz efektivon pot4inavat dadena teritoriq kakto i convencionalnite voini sega da oburnem i malko vnimaniena vutre6tnoto neovolstvo vutre6tnoto nedovolstvo v zapadniq geopoliti4eski blok se dalji na fakta 4e vaprosniq otdelq ogromno koli4estvo ot ikonomi4eskite si i resursni vazmojnostti za finansirane na ekspanzii i priop6tavane na novi teritorii i razbirase vodene na ikonomi4eski voini koeto izto6tava stranite o4astni4ki v bloka obri4a 4ast ot naselenieto na mizeriq i bednost i razbirase sazdava vutre6tno naprejenie ne6ot koeto v balgariq romuniq i gurciq se ose6ta nai silno 2 sega da pogovorim za taka nare4enite модерни strani модерни strani sa strani koito sa ikonomi4eski itehni4eski razviti ne po malko ot zapadniq blok a ako izostavat tehnologi4no v razli4ni otrasli nee pove4e ot 5 10 g zadzapadnite tehnologii pove4eto ot tqh o4astvaha v geopoliti4eskoto prostranstvo na SSSR sled mnogogodi6tna voina na protivopostavqne na 2 ta geopoliti4eski bloka na vsqko vazmojno boino pole za sarevnovanie ot ikonomi4esko prez ideologi4esko do voeno protivopostavqne naselenieto na savetskiq blok my pisna na kura bokvalno ot tva da pla6ta golqm procent ot zarabotkata si za blokovo protivopostavqne i voina i prosto re6i da prestane dago pravi razpadaiki savetskiq sauz izcqlo po volqta nanaroda i v 80 ot slu4aite po apsolutno miren pun a v ostanalite 20% nasilieto be6e vedeno no minimum i darjavniq aparat zastava6e zad naroda kakvo stana oba4e sled pobedata na demokraciqta 1991 sled razpadana SSSR vsi4ki darjavi o4astni4ki se oriqntiraha kam edinstveniq ostava6t geopoliti4ski blok zapadniq blok potmameni ot obe6taniqta za ravenstvo demokraciq i prosperitet razibrase tova taka i nese slu4i krasivite obe6taniq si ostanaha tova koeto bqha prazni dumi izre4eni ot blokovi politi4eski propagandisti s edna edinstvena cel pobeda v mejdoblokovoto sarevnovanie naselenieto na taka nare4enite ot teb модерни darjavi se prevunna v koloniq za zapada i politikite provejdani na teritoriqta my bqha samo i edinstveno politiki na izkopuvane na si4ko neobhodimo na zapada i nikakvo ama nikakvo razvitie na vaprosnite модерни darjavi poradi fakta 4e i na 1 vo mqsto zapada nikoga nee i planiral da razviva darjavite prisaedinili se sled protivoblokovoto protivopostavqne na stodenata voina zapada nikoga nee imal planove za razvitie na novite teritorii a samo i edinstveno planove za razdelqne vladeene i kontrolirane i tova se i slu4va6e v roriq do ivaneto na vladimir vladimirovich putin sled vstupvaneto v ofis na putin rosiq zapo4va kardinalno preostroqvane na vutre6noto si ikonomi4esko i politi4esko ostroistvo v sledstvie na koeto tq otnovo stava supersila v te4enie na 15 g ot 1999 do 2014 prez tozi 15 godi6en periot zapada 4rez politi4eskite si i ikonomi4eski deistviq nat novite zavouvani teritorii sled razpada na SSSR pokaza istinskite si celi i lice i ako do predi 10 g horata o6te vqrvaha v izmislicata za demokraciqi ravenstvo i vseop6t ikonomi4eski bum i razvitie ve4e po4ti nikoi umen ne platen ot zapada 4ovek nebi povqrval v tazi neka go nare4em meko zabluda za masite o6te pove4e 4e zapadnata ekspanziq ne priklu4i s razpadaneto na SSSR a prosto premesti pogleda si ot (imperiqta na zloto) kam po malkite no su6to dostata4no samostoqtelni darjavi kato UAR kitai braziliq i indiq opitvaiki se da dobie ikonomi4eski i politi4eski kontrol po su6tiq na4in po koito i nad SSSR prez 1991 tova ot svoq strana dovede do nedoverie v zapada i pokaza za poreden put istinskoto ilice i istinskite ideqi i namereniq zad taka nare4eniq ednopolqren mir propagandiran ot zapada v otgovor na koeto ostanalite vse o6te otnositelno geopoliti4eski nezavisimi strani na4elo s rosiq i kitai kato holdari na veto v SC na OON sazdadoha v otgovor na ednopolqrniq mir nov geopoliti4eski blok BRIK koito da se protivopostavi na zapadniq (anglosaksonski)geopoliti4eski blok a naskoro be6e o4rejdena i nova mejdonarodna banka obvurzana s BRIK i ima6ta za cel da doblira struktorite na WORLD BANK koqto se kontrolira ot zapadniq (anglosaksonski) geopoliti4eski blok 3 sega neka te svetna i za taka nare4enite ot teb предмодерни strani tova sa strani jertvi na protivopostavqneto na stodenata voina i sled tva na ekspanziqta na zapadniq geopoliti4eski blok op6tite harakteristiki na tezi darjavi sa 4e 1 sik4ite v edin ili drug periot ot vreme prez poslednite 50g sa bili izpolzvani za proksi wars mejdo blokovete 2 si4kite se opravlqvat ot nai lo6iq vid diktatori a imenno diktatori koito sledvat i prokarvat politiki spuisnati ot vun6tni 4ujdestrannji sili i opslujva6ti interesi na 4ujdi darjavi 3 s4kite v edili ili drug periot ot vreme sa imali prodaljitelna politi4eska ktira i totalen razpat na darjavnostta (priom mn dobre osvoen i izpolzvan ot zapadniq geopoliti4eski blok)s cel kontrol na naselenieto izto4vane na nacionalnite resursi i poddurjane na 70 do 90 % ot naselenieto v vazmojno nai golqma ni6teta i mizeriq(celta na koeto e da nese habqt izli6tno resursi za kora ot koito zapadniq blok prosto nqma nujda)(se pak nie evropeicite nqma da imame izobilie ot vsi4ko ako stranite koito dobivat resursi gi polzvat v vutre6nite si pazari vmesto da prodavat na nas) 4 si4ki tezi darjavi imat golqmo koli4estvo na zaleji na prirodni izkopaemi ili energiini izto4nici 5 vsi4ki tezi darjavi imat naselenie koeto e kraino negramotno i neprisposobimo kam novite tehnologii lesno podatlivo na propaganda i vnu6enie bez zalojena baza za sobstveno sabirane na informaciq ocenka i vzimane na osvedomeno re6enie(s 2 dumi kolkoto po tupi gi darjim tolkoz po lesni 6te sa ni za manipolirane i opravlenie) 4 tuk oba4e se nalaga da razgrani4im mejdo предмодерни darjavi i novata ideq pluznala iz mysulmanskiq svat taka nare4eniq radikalen jihad radikalniq jihad se zarajda kato otgovor na nesposobnostta na nito edin ot 2 ta bloka prez stodenata voina i sled neq da odovletvorqt nujdata ot ka4estveno spravedlivo i 4estno opravlenie suobrazeno s musulmanskite zakoni purvona4alno toi se zarajda v egipet pot formata na musulmansko bratstvo (muslim brotherhood)a sled tova se razprostira iz celiq arabski svqt poradi estestvoto na ideite zalojeni v nego vsi4ki komynisti4eski i zapadni lideri i v 2 ta bloka s4itat dvijenieto za opasno i za konkorent v opravlenieto na darjavite im poradi koeto represiite sre6to nego sa zna4itelni i kurvavi navsqkade kadeto se poqvi bez zna4enie dali e zapadniq blok ili savetskiq godinite na represii ot svoq strana vodqt do vse po zadalbo4ava6tata se radikalizaciq na dvijenieto koeto v kraina smeta vodo do sazdavaneto na nova islqmska ideologiq razli4na ot ostanalite 2 SUNITSKA i 6IITSKA tq namira korenite si v salafizma drebna musulmanska premenna sekta ot sauditska arabiq ideologi4nite teoritici na musulmansko bratsvo evoluirat vaprosnata salafitska ideologiq do tova tq da ima obema i da pretendira ne prosto za 4isto spravedlivo musulmansko opravlenie a direktno za ostanovqvaneto na musulmanski geopoliti4eski blok (s islqmskoto ideologi4esko ime halifat) koito da bude direkten konkorent na arabskata liga i afrikanskiq sauz za predstavitelstvo nat si4ki musulmani po cql svat za celta ideologiqta e izgradena varho tva da bude prekusnat kontrola na sunitski i 6iitski islqmski rakovoditeli i zamanen s vseop6t halifat v koito nqma delene na musulmani i si4ki sa edinni v op6tata cel svetoven islqmski halifat i gospotstvo nat ostanalite 75% ne musulmanizirano svetovno naselenie tova razbirase kakto mojem dase dosetim e v pulen protivoves i s zapadnite geopoliti4eski vijdaniq i s tezi na BRIK poradi tesi fakti i doktrinata za kafir izgradena ot islqmistite salafisti (koqto opredeleno olesnqva klasificiraneto im kato teroristi a ne osbovoditeli) tova otnositelno novo te4eie v islqma e i 6te prodaljava da bude presledvano po cqls svat s pulnata strogost na zakoga razbirase dobre e da spomenem i fakta 4e zapadniq geopoliti4eski blok za razlika ot konkorentite si ot BRIK razdava orujie iz musulmanskiq svat na kuco koiravo i sakato bez zna4enie ot darjava rasa religiq ili ideologi4eska prinadlejnost stiga da se biqt za zapada a kakto se vijda s IS (islamic state)dori da nego pravqt pak sa polezni kato povot i vrata za zapada dase namesi otnovo s boots on the ground na mestata kadeto ma ikonomi4eski i voenni interesi kato syriq i iraq i go pravqt pone ot 1980 te v afganistan snabdqvaiki radikalni islqmisti (ako ne broim lorans arabski i predi6tnite namesi i geopoliti4ski voini iz mysulmanskiq svat) neka kaja i nakraq li4noto si mnenie za okraina za men subitiqta v okraina e ravnosilna na tova rusiq da plati na meksiko kinti i orujie s cel meksiko da si vurne izkonno negovite teritorii kato teksas i ytah i kaliforniq i kolkoto rosiq ima pravoto da se mesi tam tolkoz i amerika ima pravoto da pravi i poddurja huntata i voinata v okraina ili da prisaedinqva cqla ogromna 50 milionna okraina pla6taiki na 3 -5 mil pro zapadni podlogi i postavqiki gi na vlast s prevrat v kief

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Д.П.

  28 Sep 2014 13:54ч.

  Благодаря на Неизвестния засъдържателния коментар по-горе. Може ясно да различим няколко етапа на \&quot;проекта\&quot;, на който и България стана жертва: - de-industrialisation - de-population (vaccines, brain-drain, унищожаване на образованието, здравеопазването и всички социални структури), - интензивно източване на природните ни ресурси, - пълно унищожение на националното ни самочувствие. За това ни се внушава, и денем и нощем, че сме най-малката страна, най-бедните, най-мързеливите и т.н. от целия ЕС.... И с подкупни марионетни управници вървим към пълен провал. Погледнете само какви проекти се \&quot;одобряват\&quot; и получават финансиране от ЕС - туризъм и малко селско стопанство.... Нищо друго, като индустриализация, образование, нито нищо освен необходимото за една обслужваща територия, заден двор! Събудете се, хора!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи