Пълен текст на изявлението на Путин и Си: Страните ни ще противодействат на "цветните революции" и фалшивия разказ за противопоставяне на демокрации и автокрации

Пълен текст на изявлението на Путин и Си: Страните ни ще противодействат на "цветните революции" и фалшивия разказ за противопоставяне на демокрации и автокрации

Русия и Китай ще си предоставят "решителна взаимна подкрепа в защитата на основните интереси на другия, преди всичко суверенитета, териториалната цялост, сигурността и развитието”. Това се казва в  обширно съвместно изявление на Русия и Китай, в което обявяват, че тяхното всеобхватно партньорство и стратегическо взаимодействие навлизат в нова епоха. Изявлението бе разпространено след продължилите три часа и половина официални преговори в Кремъл между президентите Владимир Путин и Си Цзинпин и техните делегации. Документът не е договор, но създава политическа рамка, която да бъде изпълнена с конкретни споразумения и договорености. Ето и пълния му текст:

Руската федерация и Китайската народна република, наричани по-долу "страните", декларират следното

I

Руско-китайските отношения в областта на всеобхватното партньорство и стратегическото взаимодействие в новата ера достигнаха най-високото ниво в своята история и продължават да се развиват стабилно благодарение на последователните усилия на страните. Страните потвърждават, че двустранните отношения се развиват в съответствие с принципите и духа, предвидени в Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Руската федерация и Китайската народна република от 16 юли 2001 г., Съвместното изявление на Руската федерация и Китайската народна република по случай двадесетата годишнина от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Руската федерация и Китайската народна република от 28 юни 2021 г. и Съвместното изявление на Руската федерация и Китайската народна република от юни 2021 г.

Страните отбелязват, че отношенията между Русия и Китай, макар и да не са военен и политически съюз, подобен на съюзите, съществували по време на Студената война, превъзхождат такава форма на междудържавно сътрудничество, нямат блоков или конфронтационен характер и не са насочени срещу трети държави. Руско-китайските отношения са зрели, стабилни, самодостатъчни и силни, издържали са изпитанието на пандемията COVID-19 и на неспокойната международна обстановка, не са подложени на външно влияние и демонстрират жизненост и положителна енергия. Приятелството между двата народа, предавано от поколение на поколение, има солидна основа, а всеобхватното сътрудничество между двете държави има най-широки перспективи. Русия е заинтересована от стабилен и проспериращ Китай, а Китай е заинтересован от силна и успешна Русия.

Считайки се за приоритетни партньори, двете страни постоянно си оказват уважение и взаимодействат на равни начала, което представлява модел на отношенията между големите държави в съвременния свят. С водеща дипломация на преден план страните поддържат интензивна комуникация на всички нива, осъществяват задълбочени контакти по важни въпроси от взаимен интерес, укрепват взаимното доверие, непрекъснато осигуряват качествен напредък на двустранните отношения на високо равнище и изразяват готовност за по-нататъшно задълбочаване на междудържавните отношения и разработване на механизми за диалог в различни области.

Страните отбелязват бързите темпове на промени в света, дълбоката трансформация на международната архитектура, необратимостта на исторически тенденции като мир, развитие, сътрудничество и взаимна изгода, ускоряването на процеса на създаване на многополюсен световен ред, укрепването на позициите на нововъзникващите и развиващите се страни, нарастващия брой регионални сили с влияние върху глобалните процеси и волята им да отстояват легитимните си национални интереси. В същото време хегемонизмът, едностранчивостта и протекционизмът са все още широко разпространени. Опитите за замяна на общоприетите принципи и норми на международното право с "основан на правила ред" са неприемливи.

Жизнеспособността на многополюсния модел и устойчивото развитие на държавите зависят от неговата всеобща отвореност и от отчитането на интересите на всички държави без изключение по приобщаващ и недискриминационен начин. Русия и Китай призовават всички държави да насърчават универсалните ценности като мир, развитие, равенство, справедливост, демокрация и свобода, да водят диалог, а не конфронтация, да възприемат приобщаващ, а не изключващ подход, да съжителстват мирно, да си сътрудничат за взаимна изгода и да насърчават мирното развитие на света.

В този контекст страните поддържат тясна външнополитическа координация и взаимодействие в рамките на многостранни платформи, като решително отстояват равенството и справедливостта и насърчават нов тип международни отношения.

Страните подчертават, че укрепването и задълбочаването на руско-китайските отношения на всеобхватно партньорство и стратегическо взаимодействие, които навлизат в нова ера, е стратегически избор, независим от външно влияние, основан на националните особености на всяка от страните, отговаря на основните интереси на двете държави и техните народи, съответства на съвременните тенденции на развитие и не се влияе от външни фактори.

Страните възнамеряват да:

- Ръководейки се от споразуменията, постигнати между държавните глави, винаги гарантираме, че двустранните отношения са в правилната посока;

- да осигуряват силна взаимна подкрепа за основните интереси на другата страна, особено за суверенитета, териториалната цялост, сигурността и развитието;

- Като се придържаме към принципа на взаимната изгода, непрекъснато да задълбочаваме и разширяваме практическото сътрудничество в процеса на модернизация за съвместно развитие и просперитет, така че да донесем по-голяма полза на народите на Русия и Китай;

- Насърчаване на взаимното разбирателство и сближаването между народите на двете страни и непрестанно укрепване на социалната и гражданската основа на приятелството между поколенията на двете страни;

- Насърчаване на многополюсния световен ред, икономическата глобализация и демократизацията на международните отношения, както и насърчаване на развитието на глобалното управление по по-справедлив и рационален начин.

II

Страните отбелязват, че всяка държава има свои исторически, културни и национални особености и има право да избере своя собствен път на развитие. Не съществува "върховна демокрация". Страните се противопоставят на налагането от една държава на друга на нейните ценности, на очертаването на идеологически граници, на създаването на фалшив разказ за така нареченото противопоставяне на демокрации и автокрации, както и на използването на демокрацията и свободата като претекст и политически инструмент за оказване на натиск върху други държави. руската страна отдава голямо значение на Глобалната цивилизационна инициатива на Китайската партия и ще я проучи с интерес.

Страните отбелязват, че всеобщото осъществяване на правата на човека е общ стремеж на човечеството. Всяка държава има право да избере свой собствен път на развитие в областта на правата на човека. Различните цивилизации и държави трябва да се уважават и приемат взаимно, да общуват и да заимстват най-доброто една от друга. Страните постоянно насърчават правата на човека на национално и световно равнище.

Китайската страна подкрепя изпълнението от страна на Руската страна на националните цели за развитие до 2030 г. Руската страна подкрепя изпълнението на целите за модернизация на Китайската страна в съответствие с китайския модел.

Страните се противопоставят на намесата на външни сили във вътрешните работи.

Руската страна потвърждава своята привързаност към принципа на "единен Китай", признава, че Тайван е неразделна част от КНР, противопоставя се на независимостта на Тайван под каквато и да е форма, твърдо подкрепя действията на китайската страна за защита на нейния държавен суверенитет и териториална цялост.

Страните се споразумяха да насърчават обмена на опит в областта на законотворчеството, както и в разработването и прилагането на законодателството, регулиращо взаимодействието с чуждестранни субекти, за да се осигури законосъобразно развитие на руско-китайските отношения и международното сътрудничество между двете страни.

Страните ще продължат да укрепват диалога, основан на доверие, чрез администрацията на президента на Руската федерация и Централния комитет на Китайската комунистическа партия и техните подразделения, и чрез консултациите на върховните представители по стратегическата сигурност и по обществената сигурност, правосъдието и правоприлагането ще насърчават контактите между политическите партии на двете страни.

Страните се споразумяха да обсъдят провеждането на годишни срещи на министрите на вътрешните работи и на обществената сигурност, да засилят сътрудничеството в областта на правоприлагането за противодействие на "цветните революции", да се борят с "трите сили на злото", включително Ислямското движение на Източен Туркестан, трансграничната организирана престъпност, икономическите престъпления и престъпленията, свързани с наркотици.

Страните ще провеждат редовно съвместни морски и въздушни патрули и съвместни учения, ще развиват обмена и сътрудничеството, включително чрез всички налични двустранни механизми за взаимодействие, и ще задълбочават взаимното доверие между въоръжените сили на двете страни.

Страните отдават голямо значение на гарантирането на сигурността, защитата на правата и интересите на лицата и институциите в чужбина и ще продължат да насърчават формирането на съответните двустранни и многостранни механизми и съответния диалог, както и постоянно да разширяват форматите и областите на сътрудничество при гарантирането на сигурността на гражданите, проектите и институциите в чужбина.

III

Страните възнамеряват да положат координирани и целенасочени усилия за ефективно повишаване на нивото и осигуряване на истински стратегически характер на практическото сътрудничество във всички области с цел укрепване на материалната база на руско-китайските отношения и подобряване на благосъстоянието на народите на двете държави.

Страните ще насърчават утвърждаването на тенденцията за растеж на двустранната търговия, постепенното подобряване на нейната структура, ще изпълняват Пътната карта за висококачествено развитие на руско-китайската търговия със стоки и услуги, ще подкрепят развитието на електронната търговия, ще набелязват нови точки на растеж, ще увеличават обхвата и ефективността на търговско-икономическото сътрудничество, ще работят за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на външните рискове върху него, ще гарантират стабилността, устойчивостта и сигурността на производствените, снабдителните и дистрибуторските вериги и ще подобряват качеството на търговията. Страните възнамеряват да задълбочат междурегионалното сътрудничество, да разширят неговата география и сфери, да увеличат обмена и сътрудничеството между малките и средните предприятия.

Страните постепенно ще насърчават инвестиционното сътрудничество в различни области, ще подобряват бизнес средата и правната подкрепа, ще въвеждат иновативни форми на взаимодействие, ще задълбочават сътрудничеството в областта на цифровата икономика и устойчивото, включително екологично, развитие. Страните ще продължат да разработват нова версия на Плана за инвестиционно сътрудничество между Русия и Китай.

Страните приветстват съвместното изявление на Министерството на икономическото развитие на Руската федерация и Министерството на търговията на Китайската народна република от 5 декември 2022 г. относно започването на преговори за актуализиране на Споразумението между правителството на Руската федерация и правителството на Китайската народна република за насърчаване и взаимна защита на капиталовите инвестиции от 9 ноември 2006 г. и ще продължат преговорите по темата с цел постигане на по-голяма защита на инвестициите и опростяване на условията за привличане на инвестиции, осигуряване на по-стабилен, справедлив и равноправен инвестиционен климат.

Двете страни ще продължат да укрепват взаимноизгодното сътрудничество във финансовия сектор, включително като осигуряват безпроблемното движение на плащанията между икономическите субекти на двете страни и подкрепят по-широкото използване на националните валути в двустранната търговия, инвестициите, кредитирането и други търговски и икономически сделки.

Страните възнамеряват да осъществяват още по-тясно партньорство в енергийния сектор, да подкрепят предприятията на Русия и Китай при изпълнението на проекти за сътрудничество в областта на енергетиката в секторите нефт и газ, въглища, електроенергия, ядрена енергетика и други, както и инициативи, допринасящи за намаляване на емисиите на парникови газове, включително такива, свързани с използването на нискоемисионни и възобновяеми енергийни източници. Страните ще защитават съвместно международната енергийна сигурност (включително критичната трансгранична инфраструктура), стабилността на производството на енергия и веригите за доставки, ще насърчават справедливия енергиен преход и нисковъглеродното развитие, като вземат предвид принципа на технологична неутралност, и ще допринасят съвместно за дългосрочното, здравословно и устойчиво развитие на световния енергиен пазар.

Страните ще продължат да развиват практическо сътрудничество в областта на гражданската авиация, автомобилостроенето, корабостроенето, металургията и други области от взаимен интерес.

Страните ще засилят сътрудничеството в областта на транспорта, ще подобрят трансграничната инфраструктура, ще увеличат капацитета на граничните контролно-пропускателни пунктове и ще осигурят стабилното им функциониране. Страните възнамеряват да продължат да подкрепят развитието на железопътния и морския товарен трафик между Китай и Европа в транзит през територията на Руската федерация и да повишават тяхната ефективност.

Страните ще задълбочат взаимноизгодното сътрудничество в космическия сектор в области от взаимен интерес, включително в рамките на изпълнението на Програмата за развитие на сътрудничеството в областта на космическите дейности между Държавната корпорация за космически дейности Роскосмос и Китайската национална космическа администрация за периода 2023-2027 г.

Страните ще допринасят за създаването на благоприятни условия, увеличаването и разнообразяването на доставките на селскостопански продукти и храни на националните пазари на Русия и Китай.

Страните приветстват провеждането на Седмото руско-китайско изложение EXPO през 2023 г. в Екатеринбург, Руска федерация.

Китайската страна подкрепя насърчаването на интеграционните процеси в рамките на Евразийския икономически съюз, а руската страна подкрепя инициативата "Един пояс, един път". Страните полагат активни съвместни усилия за съгласуване на плановете за развитие на Евразийския икономически съюз и инициативата "Един пояс, един път" с цел засилване на взаимосвързаността в евразийското пространство, продължават да работят по изпълнението на Споразумението за търговско-икономическо сътрудничество между ЕАИС и неговите държави членки, от една страна, и Китайската народна република, от друга страна, от 17 май 2018 г.

Страните потвърждават, че се съсредоточават върху паралелното и координирано формиране на Голямото евразийско партньорство и изграждането на "Един пояс, един път" за развитието на двустранните и многостранните интеграционни процеси в полза на народите на евразийския континент.

Страните отдават значение на изпълнението на Пътната карта за развитие на сътрудничеството между Руската федерация, Китайската народна република и Монголия в средносрочен план за 2015 г. и Програмата за създаване на икономическия коридор Русия-Монголия-Китай за 2016 г. с цел по-нататъшно задълбочаване на всеобхватното сътрудничество в този тристранен формат и активизиране на усилията за последователно обвързване на този обещаващ механизъм със сътрудничеството в рамките на ШОС, ЕОАЕ и други регионални организации и механизми. Страните ще се стремят да насърчават проучването и одобряването на проекта за изграждане на нов газопровод от Русия до Китай през Монголия.

Страните се споразумяха да засилят обмена и сътрудничеството в областта на борбата с изпирането на пари, включително чрез многостранни формати.

IV

Страните се обявяват против политизирането на международното хуманитарно сътрудничество и дискриминацията на представители на културата, образованието, науката и спорта на каквато и да е основа, включително гражданство, език, религия, политически и други убеждения и национален или социален произход.

Страните възнамеряват да положат активни усилия за възстановяване и увеличаване на динамиката на руско-китайския личен обмен и сътрудничество в хуманитарната сфера, последователно да укрепват дружбата между народите на двете държави и социалната основа на двустранните отношения.

Страните задълбочават сътрудничеството в областта на образованието, повишават качеството и ефективността на образованието на руските граждани в Китай и на китайските граждани в Русия, насърчават междууниверситетското сътрудничество, подкрепят дейността на руско-китайските профилни асоциации на университетите и на Асоциацията на доуниверситетските образователни институции на Русия и Китай, насърчават съвместните образователни институции и програми, обмена в областта на средното професионално образование, задълбочават сътрудничеството в областта на езиковото обучение.

Страните ще задълбочат взаимноизгодното сътрудничество в областта на научните и технологичните иновации, ще разширят обмена на персонал в отделните сектори, ще реализират потенциала за сътрудничество в областта на фундаменталните и приложните изследвания, внедряването на научни и технологични разработки в производството, ще насочат усилията си към съвместни пробивни изследвания в напреднали области на науката и технологиите и към глобални въпроси на световното развитие, включително тези, свързани със смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, ще въведат нови и иновативни технологии в областта на науката и технологиите.

Страните ще активизират обмена и ще засилят взаимните контакти между музеите, библиотеките, художествените галерии, театрите и други културни институции, както и литературните и художествените дружества на двете страни. Страните ще разширяват сътрудничеството в областта на туризма и ще насърчават създаването на комфортна туристическа среда.

Страните ще задълбочат сътрудничеството в областта на здравеопазването, ще разширят връзките в областта на научните изследвания и висшето медицинско образование, ще увеличат контактите и сътрудничеството в областта на контрола и надзора на разпространението на лекарства и медицински изделия, ще развият сътрудничеството в области като медицината на бедствията, инфекциозните болести, онкологията и ядрената медицина, майчиното и детското здраве, офталмологията, психиатрията и ще засилят съответната работа в рамките на многостранни платформи като СЗО, БРИКС, ШОС, Групата и други многостранни форуми.

Страните ще продължат да развиват сътрудничеството в областта на осигуряването на санитарно-епидемиологично благополучие на населението с цел противодействие на заплахите от епидемии, съвместно ще се противопоставят на опитите за приемане на правно обвързващи механизми, които ограничават суверенитета на страните в областта на превенцията и борбата със заразните болести, както и в областта на предотвратяването и реагирането на биологични заплахи в рамките на международните организации.

Страните оценяват положителните резултати от Годината на руско-китайското сътрудничество в областта на физическата култура и спорта през 2022-2023 г. и ще продължат да укрепват всеобхватното сътрудничество в тази област, като допринасят за съвместното развитие на физическата култура и спорта в двете страни. Китайската страна подкрепя руската инициатива за провеждане на Международния турнир по мултиспорт "Игри на бъдещето" в Казан през 2024 г. Страните се противопоставят на политизирането на спорта и се надяват, че ще бъде използвана уникалната роля на физическата култура и спорта за насърчаване на солидарността и мира.

Страните приветстват съответните инициативи и решения на Международния олимпийски комитет и Олимпийския съвет на Азия, съвместно поддържат олимпийските ценности и са готови да създадат места с благоприятни условия за провеждане на състезания с участието на правоспособни спортисти от всички държави.

Двете страни ще продължат да укрепват сътрудничеството в области като научните изследвания на моретата и океаните, опазването на морската среда, предотвратяването и смекчаването на последиците от морските бедствия и разработването на морско оборудване. Страните ще продължат да задълбочават практическото сътрудничество в областта на полярните научни изследвания, опазването на околната среда и организирането на експедиции, както и да дават по-голям обществен принос за глобалното управление на моретата и океаните.

Страните възнамеряват съвместно да повишат равнището на сътрудничество в областта на реагирането при извънредни ситуации; да установят сътрудничество в области като авиационни и спасителни технологии, наблюдение и прогнозиране на извънредни ситуации и обучение; да провеждат съвместни учения на спасителни екипи за реагиране при бедствия, включително в пограничните райони; да развиват сътрудничество и обмен на информация по отношение на операциите по търсене и спасяване в морето.

Страните възнамеряват да развиват сътрудничество и взаимен обмен на информация относно политиките в областта на радиото, телевизията и аудиовизуалното съдържание в интернет, да засилят сътрудничеството в области като съвместно производство и взаимно излъчване на телевизионни програми, прилагане на технически разработки с цел насърчаване на съвместното развитие на отрасъла.

Страните се споразумяват да засилят обмена между медиите, мозъчните тръстове, издателите, да си сътрудничат в областта на социалните науки и архивите, литературата и изкуствата.

Страните възнамеряват да развиват сътрудничество в областта на духовно-нравственото възпитание на младежите, да предоставят възможности за самореализация, предприемачески, иновационни, творчески и други творчески дейности на децата и младежите, както и да разширяват преките контакти и съвместните младежки проекти между Русия и Китай.

Страните ще продължат да задълбочават взаимодействието чрез двустранни прояви в областта на доброволчеството, предприемачеството, творчеството и творческите индустрии, развитието на детското движение, включително чрез по-нататъшна координирана работа по многостранните младежки платформи в рамките на ООН, БРИКС, ШОС, СВМДА и Г-20.

V

Страните потвърждават отново ангажимента си да защитават решително международната система с ООН като неин централен стълб, световния ред, основан на международното право, и основните норми на международните отношения, основани на целите и принципите на Устава на ООН; противопоставят се на всички форми на хегемония, едностранчивост и политика на силата, на манталитета на студената война, на блоковото противопоставяне и на създаването на тесни формати, насочени към определени държави.

В този контекст руската страна отбелязва положителното значение на концепцията на китайската страна за изграждане на "общност на една съдба на човечеството" за укрепване на солидарността на световната общност и обединяване на усилията в отговор на общите предизвикателства. Китайската страна оценява положително конструктивните и последователни усилия на Русия за изграждане на справедлива многополюсна система на международните отношения.

Страните подкрепят изграждането на отворена световна икономика, застъпват се за многостранна търговска система с централна роля на Световната търговска организация, насърчават либерализирането и опростяването на условията за търговия и инвестиции, призовават за отворена, справедлива, честна и недискриминационна среда за развитие, противопоставят се на едностранните подходи, протекционизма, бариерите и пречките, прекъсването на връзки и вериги на доставки, едностранните санкции и политиките на краен натиск.

Руската страна оценява положително Глобалната инициатива за развитие и ще продължи да участва в работата на Групата на приятелите в нейна подкрепа. Страните ще продължат да насърчават международната общност да съсредоточи вниманието си върху въпросите на развитието и да увеличи приноса си към тях, да допринасят заедно за успеха на Срещата на върха на ООН за целите на устойчивото развитие, като гарантират ранното изпълнение на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Страните са дълбоко загрижени за сериозните предизвикателства пред международната сигурност и вярват, че съдбите на всички народи са взаимно свързани и че никоя държава не трябва да укрепва своята сигурност за сметка на сигурността на други държави. Страните призовават международната общност, въз основа на принципа на колективното обмисляне и съвместните действия, да участва активно в управлението на глобалната сигурност, ефективно да укрепва глобалната стратегическа стабилност и да насърчава всеобхватната, съвместна и устойчива сигурност чрез подходящи международни механизми, включително контрол върху въоръженията, разоръжаване и неразпространение на оръжия за масово унищожение. За тази цел страните потвърждават необходимостта от всеобхватна работа за актуализиране и подобряване на международната архитектура за сигурност, за да стане тя по-устойчива на кризи. Договорените принципи и параметри за мирно съвместно съществуване на настоящия етап от историята, които свеждат до минимум потенциала за конфликти в междудържавните отношения, следва да бъдат основен стълб на международната сигурност. Конфликтите между постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, които носят специална отговорност за поддържането на мира и глобалната стабилност, следва да се избягват във възможно най-голяма степен.

Страните осъждат тероризма във всичките му проявления, насърчават идеята за единен глобален фронт за борба с тероризма под централната координираща роля на ООН, противопоставят се на политизирането и двойните стандарти в борбата с тероризма и екстремизма, осъждат практиката на намеса във вътрешните работи на държавите под претекст за борба с международния тероризъм и екстремизъм, както и опитите за използване на терористични и екстремистки групи за геополитически цели. Страните подкрепят провеждането на обективно, безпристрастно и професионално разследване на експлозиите по газопровода "Северен поток".

Страните са решени да продължат тясното взаимодействие по въпросите на регионалната и глобалната сигурност, включително в рамките на изпълнението на Глобалната инициатива за сигурност, да обменят бързо мнения и да координират позиции по важни въпроси от глобално и регионално значение и да полагат усилия за защита на мира и сигурността в света.

Двете страни установиха продуктивно взаимодействие в двустранни и многостранни формати за борба с новата пандемична коронавирусна инфекция COVID-19 и за защита на живота и здравето на хората в двете страни и на хората по света. Страните подкрепят задълбочаването на обмена на информация относно пандемията COVID-19 и засилването на координацията на сътрудничеството в рамките на платформи като СЗО. Страните се противопоставят съвместно на схемите и опитите за политизиране на произхода на вируса.

VI

Страните ще продължат да работят в тясно сътрудничество за засилване на ролята и влиянието на Шанхайската организация за сътрудничество в осигуряването на мира, сигурността и стабилността на нейната територия. Заедно с други държави - членки на ШОС, те възнамеряват да положат усилия за подобряване на дейността на Организацията на настоящия етап с цел ефективно противодействие на новите предизвикателства и заплахи, задълбочаване на взаимноизгодните многостранни отношения в областта на търговията, икономиката и културните и хуманитарните връзки в Евразия.

Русия оценява високо успеха на Китай при провеждането на XIV среща на върха на БРИКС. Страните са готови да работят заедно с другите участници в асоциацията за изпълнение на споразуменията, постигнати на предишните срещи на върха на БРИКС, да задълбочат практическото сътрудничество във всички области, активно да насърчават дискусиите за разширяване на БРИКС и да увеличат броя на акционерите на Новата банка за развитие, динамично да развиват сътрудничеството във формата БРИКС Аутсорсинг/БРИКС Плюс и да защитават интересите на развиващите се и нововъзникващите икономики.

Страните възнамеряват да развиват сътрудничеството в рамките на форматите Русия-Индия-Китай и Русия-Китай-Монголия, както и да укрепват сътрудничеството в рамките на такива платформи като срещата на върха на Източна Азия, Регионалния форум по сигурността на АСЕАН, срещата на министрите на отбраната на АСЕАН и партньорите в диалога. Русия и Китай ще продължат да засилват координацията за задълбочаване на взаимодействието с АСЕАН и възнамеряват да продължат да работят за укрепване на ролята на Асоциацията като ключов елемент от регионалната архитектура.

Страните смятат, че е необходимо допълнително да се засили потенциалът на ЮНЕСКО като универсален междуправителствен форум в хуманитарната област, да се допринесе за поддържането на истински многостранен, взаимноуважителен и професионален диалог в рамките на ЮНЕСКО, насочен към ефективно търсене на съгласието на държавите-членки и насърчаване на обединяваща програма. Страните ще насърчават засиленото сътрудничество между ЮНЕСКО и ШОС по въпроси от общ интерес, включително въз основа на Меморандума за разбирателство между Секретариата на ШОС и Секретариата на ЮНЕСКО.

Страните възнамеряват да засилят координацията в рамките на Г-20 и други многостранни механизми, да насърчават Г-20 да реагира на настоящите предизвикателства в международната финансова и икономическа среда и да подобрят глобалното икономическо управление по справедлив и рационален начин, за да се отрази по-добре глобалната икономическа архитектура, което включва засилено представителство и глас на нововъзникващите пазарни икономики и развиващите се страни. Страните подкрепят присъединяването на Африканския съюз към Г-20.

Страните възнамеряват да засилят координацията в рамките на АПЕК за цялостно и балансирано изпълнение на Насоките от Путраджая до 2040 г., които призовават за отворена, динамична, устойчива и мирна азиатско-тихоокеанска общност.

Страните възнамеряват да засилят сътрудничеството в подкрепа на многостранната търговска система, основана на правилата на Световната търговска организация, и борбата с търговския протекционизъм, включително незаконните едностранни ограничения на търговията, засилването на диалога по дневния ред на СТО, включително реформите за засилване на ролята на СТО в световното икономическо управление, особено за възстановяване на механизма за уреждане на спорове до 2024 г., и прилагането на споразуменията, постигнати след съвместните инициативи за улесняване на инвестициите и електронната търговия.

Страните категорично осъждат политизирането на многостранните платформи и опитите на отделни държави да включат в дневния им ред въпроси, които не са от основно значение, в ущърб на изпълнението на приоритетите на тези формати.

VII

Като подчертават значението на съвместното изявление на лидерите на петте държави, притежаващи ядрено оръжие, за предотвратяване на ядрена война и надпревара във въоръжаването, страните потвърждават отново, че в една ядрена война няма да има победители и че никога не трябва да се предизвиква надпревара във въоръжаването. Те призовават всички страни, подписали съвместното изявление, да изпълнят основните му послания, включително ефективно да намалят риска от ядрена война и всякакви въоръжени конфликти между държави, притежаващи ядрено оръжие. На фона на влошаването на отношенията между държавите с ядрено оръжие мерките за намаляване на стратегическия риск трябва да бъдат безпроблемно интегрирани в общите усилия за намаляване на напрежението между държавите, за изграждане на по-конструктивни отношения и за свеждане до минимум на основанията за търкания в областта на сигурността. Всички държави, притежаващи ядрено оръжие, не трябва да разполагат ядрени оръжия извън националните си територии и трябва да изтеглят всички ядрени оръжия, разположени в чужбина.

Страните потвърждават отново, че Договорът за неразпространение на ядреното оръжие е крайъгълен камък на международното ядрено разоръжаване и международния режим на неразпространение на ядрено оръжие. Страните потвърждават отново ангажимента си да изпълняват задълженията си по този договор и ще продължат да координират усилията си за запазване и укрепване на договора в интерес на поддържането на международния мир и сигурност.

Страните изразяват сериозна загриженост относно последиците и рисковете за стратегическата стабилност в Азиатско-тихоокеанския регион от създаването на Тристранното партньорство за сигурност (ТПСС) между САЩ, Обединеното кралство и Австралия и плановете им за изграждане на ядрени подводници. Страните настоятелно призовават членовете на това партньорство да изпълняват стриктно ангажиментите си относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за тяхната доставка и да подкрепят регионалния мир, стабилност и развитие в региона.

Страните изразяват сериозна загриженост във връзка с плановете на Япония да изхвърли в океана радиоактивна замърсена вода, натрупана след аварията в АЕЦ "Фукушима-1" тази година, като подчертават, че Япония трябва да бъде прозрачна в контактите си със съседните страни, други заинтересовани държави и международни агенции, включително да проведе изчерпателни консултации по въпроса. Страните настояват, че Япония трябва да изхвърли радиоактивно замърсената вода по подходящ научен, прозрачен и безопасен начин, и се споразумяха за дългосрочно наблюдение от страна на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и заинтересованите държави, за да се гарантира ефективна защита на морската среда, както и на правата и интересите на всички народи за опазване на тяхното здраве.

Страните потвърждават отново значението на бързото възобновяване на пълното и ефективно изпълнение на Споразумението за иранската ядрена програма и на Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН и във връзка с това призовават всички заинтересовани страни да вземат политически решения, които биха допринесли за положителен резултат от преговорите за възобновяване на Съвместния всеобхватен план за действие.

Страните потвърждават отново необходимостта от стриктно спазване и постоянно укрепване на Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване, включително чрез институционализирането ѝ, както и чрез приемането на правно обвързващ протокол с ефективен механизъм за проверка. Страните изразяват сериозна загриженост във връзка с военните и биологичните дейности на САЩ, извършвани на националната им територия и извън нея, които представляват сериозна заплаха за сигурността на други държави и цели региони, и отправят искане към САЩ да дадат разяснения и да не предприемат биологични дейности, противоречащи на Конвенцията, както и да не възпрепятстват създаването на механизъм за проверка на задълженията си по Конвенцията.

Страните са ангажирани с целта за свят, свободен от химически оръжия, и са дълбоко обезпокоени от политизирането на Организацията за забрана на химическите оръжия. Страните настояват САЩ, като единствената държава - страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия, която не е приключила унищожаването на запасите си от химически оръжия, да ускори премахването им и да насърчи Япония да приключи унищожаването на химическите оръжия, останали в Китай, възможно най-скоро.

Китай и Русия изразяват загриженост във връзка със засилените усилия на САЩ в областта на глобалната противоракетна отбрана и разполагането на нейни елементи в различни региони на света, съчетани с разработването на високоточни неядрени оръжия за разоръжаване и други стратегически цели, както и с амбициите на САЩ да разположат наземно базирани ракети със среден и по-малък обсег в Азиатско-тихоокеанския регион и Европа и да ги прехвърлят на своите съюзници. Страните призовават САЩ да спрат да подкопават международната и регионалната сигурност и глобалната стратегическа стабилност, за да осигурят едностранното си военно предимство.

Русия и Китай се противопоставят на опитите на отделни държави да превърнат космическото пространство в арена на въоръжена конфронтация и ще се противопоставят на дейности, насочени към постигане на военно превъзходство и използването му за военни операции. Страните потвърждават необходимостта от бързо започване на преговори за създаване на многостранен правно обвързващ инструмент въз основа на руско-китайския проект за договор за предотвратяване на разполагането на оръжия в космическото пространство и заплахата или използването на сила срещу космически обекти, който да предостави основни и надеждни гаранции срещу надпреварата във въоръжаването в космическото пространство, разполагането на оръжия в космическото пространство и заплахата или използването на сила срещу или от космически обекти. Страните подкрепят глобализирането на международната инициатива/политически ангажимент срещу първото разполагане на оръжия в космическото пространство с цел укрепване на международния мир, гарантиране на равна и неделима сигурност за всички и повишаване на предвидимостта и устойчивостта на дейностите на държавите в областта на изследването и използването на космическото пространство за мирни цели.

Страните придават голямо значение на регулирането на изкуствения интелект и са готови да засилят обмена и сътрудничеството по тази тема.

Страните се противопоставят на милитаризацията на информационните и комуникационните технологии, на ограниченията върху тяхното развитие и на сътрудничеството в тази област. Подкрепят създаването на многостранна, справедлива и прозрачна глобална система за управление на интернет, като същевременно гарантират суверенитета и сигурността на всички държави в тази област. Приветстваме работата на Отворената работна група на ООН по сигурността на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и самата група "ИКТ 2021-2025" като единствения процес на ООН в областта на международната информационна сигурност. Те смятат, че е необходимо да се разработят нови норми за отговорно поведение на държавите в информационното пространство, по-специално приемането на универсален международен правен инструмент. Руската концепция за международна конвенция за информационна сигурност и китайската инициатива за глобална сигурност на данните ще допринесат значително за нейното разработване. Подкрепа за работата на Специалния комитет на ООН за разработване на всеобхватна международна конвенция за борба с използването на информационни и комуникационни технологии за престъпни цели.

VIII

Страните предприемат ефективни мерки, насърчават сътрудничеството и дават важен принос в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, организирането и функционирането на системи за търговия с въглеродни емисии, изпълнението на доброволни проекти в областта на климата, както и обмена на национален и регионален опит в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към глобалното затопляне.

Страните потвърждават отново ангажимента си към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и към целите, принципите и разпоредбите на Парижкото споразумение, по-специално към принципа на общите, но диференцирани отговорности, придържат се към истинския мултилатерализъм и насърчават пълното и ефективно прилагане на Парижкото споразумение. Страните подчертават, че увеличаването на финансовата подкрепа от страна на развитите държави за развиващите се държави е от съществено значение за засилване на мерките за намаляване на глобалното затопляне и за решаване на въпроса за неравния достъп до финансиране. Страните се противопоставят на създаването на бариери пред международната търговия под претекст за борба с изменението на климата и на използването на въпросите на климата за политически цели.

Страните оценяват високо резултатите, постигнати по време на 15-ата среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие под председателството на Китайската народна република, и се надяват, че те ще допринесат положително за напредъка на глобалното управление на биологичното разнообразие. Страните постоянно насърчават международното сътрудничество и обмен в областта на биологичното разнообразие, активно преследват целите на Глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин-Монреал, съвместно насърчават хармоничното развитие на човека и природата, като допринасят за глобалното устойчиво развитие.

IX

Страните смятат, че целите и принципите на Устава на ООН трябва да се спазват, а международното право - да се уважава. Руската страна приветства обективната и безпристрастна позиция на китайската страна по украинския въпрос. Страните се противопоставят на това каквито и да било държави и техните блокове с цел получаване на военни, политически и други предимства да накърняват законните интереси в областта на сигурността на други държави. Китайската страна оценява готовността на руската страна да положи усилия за възобновяване на мирните преговори във възможно най-кратък срок.

Русия приветства желанието на Китай да играе положителна роля в политическото и дипломатическото уреждане на украинската криза и конструктивните съображения, изложени в документа "Относно позицията на Китай за политическото уреждане на украинската криза", изготвен от китайската страна.

Страните отбелязват, че за разрешаването на украинската криза е необходимо да се зачитат законните съображения за сигурност на всички държави, да се предотврати формирането на блокова конфронтация и да се спрат действията, допринасящи за по-нататъшното разпалване на конфликта.

Страните подчертават, че отговорният диалог е най-добрият начин за намиране на устойчиво решение на украинската криза и че международната общност следва да подкрепи конструктивните усилия в това отношение.

Страните призовават за прекратяване на всички стъпки, допринасящи за ескалация на напрежението и удължаване на военните действия, за да се избегне по-нататъшното влошаване на кризата до преминаването ѝ в неконтролируема фаза. Страните се противопоставят на всички едностранни санкции, наложени в заобикаляне на Съвета за сигурност на ООН.

Те настояват, че НАТО трябва стриктно да спазва задълженията си по отношение на регионалния и отбранителния характер на тази организация. Те призовават НАТО да зачита суверенитета, сигурността и интересите на другите държави и тяхното цивилизационно, историческо и културно многообразие и да се занимава с мирното развитие на другите държави обективно и без предразсъдъци. Страните изразяват сериозна загриженост относно продължаващото засилване на военните връзки и връзките в областта на сигурността на НАТО с Азиатско-тихоокеанския регион и подкопаването на регионалния мир и стабилност от страна на Организацията. Страните се противопоставят на формирането на затворени, изключителни блокови структури, блокова политика и противопоставящи се лагери в Азиатско-тихоокеанския регион. Страните отбелязват отрицателното въздействие върху мира и стабилността в региона на Индо-тихоокеанската стратегия на САЩ, ръководена от манталитета на Студената война. Русия и Китай са ангажирани с изграждането на справедлива, отворена и приобщаваща нецеленасочена система за сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион с оглед на поддържането на мира, стабилността и просперитета в региона.

Страните смятат, че опазването на мира и стабилността в Североизточна Азия е в интерес на всички заинтересовани държави. Страните се противопоставят на подкопаването на мира и стабилността в региона чрез военна сила, идваща извън региона, и призовават засегнатите държави да се откажат от манталитета на Студената война и идеологическите предразсъдъци, да проявяват сдържаност и да не предприемат стъпки, които биха подкопали регионалната сигурност.

Страните изразяват загриженост във връзка със ситуацията на Корейския полуостров и призовават всички засегнати държави да проявят спокойствие и сдържаност в усилията си за намаляване на напрежението. Американската страна трябва да отговори с реални действия на легитимните и рационални опасения на севернокорейската страна и да създаде условия за възобновяване на диалога. Страните ще продължат да настояват за необходимостта от гарантиране на мира и стабилността на полуострова, включително за осъществяване на денуклеаризацията на полуострова, ще насърчават чрез съвместни инициативи механизъм за поддържане на мира и сигурността на полуострова и ще считат натиска чрез санкции за неприемлив и безполезен, а диалога и консултациите за единствения начин за решаване на проблемите на полуострова. Страните ще продължат да поддържат тесни контакти и взаимодействие, за да насърчават непрекъснато процеса на политическо уреждане на полуострова в съответствие с идеята за "паралелен напредък" и принципите за поетапен и едновременен напредък. Страните призовават всички заинтересовани държави да откликнат активно на съвместните усилия на Русия и Китай за мир и преговори и да играят конструктивна роля в този процес.

Страните подкрепят опазването на мира и стабилността в Близкия изток, подкрепят регионалните държави да укрепват стратегическата си независимост и да решават чувствителни въпроси чрез диалог и консултации и се противопоставят на намесата във вътрешните работи на регионалните държави. Страните приветстват нормализирането на отношенията между Саудитска Арабия и Иран, постигнато чрез диалог. Страните подкрепят цялостно и справедливо уреждане на палестинския въпрос въз основа на решението за две държави. Страните подкрепят суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Сирия и ще съдействат за насърчаването на приобщаващ процес на политическо уреждане, воден от Сирия и принадлежащ на Сирия. Страните подкрепят суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Либия и ще улеснят насърчаването на цялостен процес на политическо уреждане, ръководен от Либия и принадлежащ на Либия. Страните ще засилят контактите си във връзка с инициативите за сигурност на другата страна в региона на Персийския залив и ще работят за тяхното интегриране, за да изградят заедно колективна архитектура за сигурност за региона на Персийския залив.

Страните отбелязват положителния принос на Организацията на Договора за колективна сигурност за регионалната сигурност. Те отбелязват потенциала за сътрудничество между ОДКС и КНР за гарантиране на мира и стабилността в региона.

Страните са готови да засилят взаимната координация в подкрепа на централноазиатските държави при осигуряването на техния суверенитет и национално развитие и не приемат опитите за внасяне на "цветни революции" и външна намеса в делата на региона.

Страните засилват контактите и координацията по въпроси, свързани с африканските държави, поддържат благоприятна и здравословна атмосфера на международно сътрудничество в Африка, подкрепят усилията на африканските държави за самостоятелно решаване на проблемите на континента и допринасят за общата кауза за мир и развитие на африканския континент. Русия и Китай ще продължат практиката на провеждане на консултации по въпроси, свързани с Латинска Америка, ще обърнат внимание на укрепването на взаимните контакти и диалога при развитието на двустранните отношения с държавите от Латинска Америка и Карибския басейн и ще продължат да насърчават стабилността и просперитета в региона.

Страните подкрепят запазването на Арктика като територия на мир, стабилност и конструктивно сътрудничество.

Източник - Пресслужба на Кремъл

Превод: "Гласове". Следвайте ни в Телеграм

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Бог напред и ние след него!

  22 Март 2023 14:55ч.

  Двама големи, които ще имат много последователи!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чао

  22 Март 2023 16:47ч.

  Бай, бай Байдън! Дето се вика сбогом!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Духалаки Георгиев

  22 Март 2023 16:54ч.

  Бай Дън ще духа таратора!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  22 Март 2023 20:55ч.

  А какво правим с байдънистите? Той човекът е куха черупка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • old_beggar

  22 Март 2023 14:59ч.

  войната на Русия в Украйна е свещена битка със сатаната. не мисля, че днес нормален човек може да изразява защита на укрофашисткия режим. та нали умишленото и целенасочено убийство на цивилни граждани - руснаци е най-присъщата му „характеристика“. и без унищожението на това чудовище, мир по света е невъзможен...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стискам палци

  22 Март 2023 16:38ч.

  следващата свещена битка със сатаната да е между Московия и Сибир. И тогава, разбира се, пак американците и НАТО ще са виновни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @Стискам палци 22 Март 2023 16:38ч.

  22 Март 2023 16:43ч.

  хвърляй боб ако щеш. само със слогани и клетви не става.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стискай си бузите

  22 Март 2023 16:49ч.

  Де не ти изтече мозъка

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ким Чен Ун

  22 Март 2023 16:52ч.

  Бастуна стискай, другото е янлъш работа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Накратко

  22 Март 2023 15:38ч.

  това е гео-политическо събитие равно по мащаби на срещата Никсън-Мао Дзедун през 1972 г. Кисинджър сигурно не може да повярва на очите си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Янус

  22 Март 2023 19:05ч.

  Дори много по-мащабно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • nan

  22 Март 2023 15:40ч.

  освен гео-политическите шамари по англо-саксите, има и още един важен момент, касаещ МЗО и управлението на здравни кризи - "съвместно ще се противопоставят на опитите за приемане на правно обвързващи механизми, които ограничават суверенитета на страните в областта на превенцията и борбата със заразните болести, както и в областта на предотвратяването и реагирането на биологични заплахи в рамките на международните организации." Това е директно кроше в мутрата на Гейтс и фарма-мафията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Добре, но ...

  22 Март 2023 15:59ч.

  Как се вързва това "кроше" с тоталния маскарад който ни показват жълтите на снимките ? Защо са все така маскирани ритуално ? Само не казвай че се пазят от "вируса" ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @Добре, но ... 22 Март 2023 15:59ч.

  22 Март 2023 16:09ч.

  подозирам, че е за вътрешна употреба

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ким Чен Ун

  22 Март 2023 16:21ч.

  Всъщност дигиталния, медицинск, социален и икономически концлагер са Китай и Русия. Само виж въведения от 2021 г. Социален рейтинг в Китай и ще ти стане ясно. За изгонването на хора от собственото им жилище заради изолация на болен от ковид да не говорим.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ким Чен Ун

  22 Март 2023 16:17ч.

  Мужиците 400 г. се освобождаваха от Златната орда, за да дойде на власт цар от монголски произход , който да ги присъедини отново към нея като васална държава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кимчик,

  22 Март 2023 16:27ч.

  кой кого ще присъединява, предстои да видим.. Важното е, че Хегемона глътна вода и няма шансове да изплува отново..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Надай се, булка,

  22 Март 2023 16:39ч.

  на голям х.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @Ким Чен Ун 22 Март 2023 16:17ч.

  22 Март 2023 16:41ч.

  троловете можете да четете история, но не можете да я осмисляте. настрана, че бъркате години, периоди и т.н. все пак 30 г., осигурено школо от дедо Шори си е казало думата. та не се мъчи. не е за теб. това е медицински факт.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • браво

  22 Март 2023 22:23ч.

  абсолютно вярно!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Евро Джендар

  22 Март 2023 16:29ч.

  Слава на Русия Слава на КНР*

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ким Чен Ун

  22 Март 2023 16:53ч.

  С. Корея и Иран що изтърва, бе керата ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • правилното

  22 Март 2023 18:12ч.

  Слава на Русия - да. Слава на Китай - не особено...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "фалшивия разказ за противопоставяне на демокрации и автокрации"

  22 Март 2023 16:37ч.

  Точно в десятката. Разказът е в действителност за съвременния колониализъм на западните "демокрации". И още нещо фалшиво: в западните "демокрации" народът реално няма думата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вие наистина ли мислите,

  22 Март 2023 16:42ч.

  че в Русия и Китай думата на народа се зачита повече, отколкото в западните общества.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @"фалшивия разказ за противопоставяне на демокрации и автокрации"

  22 Март 2023 16:43ч.

  доста неща от декларацията са няколко десятки. Кисинджър едва ли е вярвал, че приживе ще види разрухата на труда на живота му.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ким Чен Ун

  22 Март 2023 16:51ч.

  Пишеш Мечо Пух в китайски форум и те арестуват.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вие наистина ли мислите, 22 Март 2023 16:42ч. че в Русия и Китай думата на народа се зачита повече, отколкото в западните общества.

  22 Март 2023 18:21ч.

  Тук, за разлика от западните общества, хората са наистина критично мислещи. Справка: съпротивата срещу пандемийната ваксинационна истерия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Под “тук”

  22 Март 2023 19:47ч.

  България ли имаш предвид. Ако е така, ще те разочаровам. България е Запад. От 25-30 години насам. Няма опасност скоро да стане пак Изток, тъй като носталгиците по комунистическото минало и СССР намаляват с всяка изминала година по биологични причини.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Видяхме колко се зачита думата на народа в западните общества

  22 Март 2023 19:50ч.

  Кеф ти Франция, кеф ти , кеф ти САЩ, кеф ти Великобритания.. Ходи ги разправяй тия, на съкръжочниците в Дневник или Фактор

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А иначе на симпатизиращите

  22 Март 2023 19:53ч.

  на Русия и Китай български антиваксъри пожелавам да прекарат предстоящото лято с надянати маски като тези на китайските другари от видеото. Да им дойде акълът в главите и да мислят 10 пъти, преди да си пожелаят светло бъдеще с Путин и Си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дърво

  22 Март 2023 20:12ч.

  Щото в Русия и Китай има

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  22 Март 2023 16:50ч.

  И какво? Някакви си ДВЕ държавички няма да съборят неподвластната на времето Великобритания и целият Запад зад нея! А зад тях е великият Хегемон и всички ще му се подчиняват! Ето и нашите братя украинци почти унищожиха руската армия! Парите са у нас, ние манипулираме както искаме изборите и никой не може да ни каже копче! Свиквайте, роби!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много хубав текст!

  22 Март 2023 18:00ч.

  Освен секциите за SDG и "климатичните промени", всяка дума си е на мястото като пирон в ковчега на "либералния световен ред, основан на правила". Европлазмодиите дали си взимат бележки или чакат големия брат да им спусне отгоре желаната реакция?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • bodar4uk

  22 Март 2023 18:06ч.

  От тая статия, на харвардските академични мозъци им излезнаха балонни пришки, които устисквайки до края, за да анализират и разберат, направо се спукаха и заболяха, а белите в Белия дом, може би пребелеха, а черните станаха бели, от напрягане за разбиране.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  22 Март 2023 18:27ч.

  Бих казал, освен исторически документ, поставяш началото на нова ера, и произведение на изкуството*

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Цифрова валута

  23 Март 2023 5:56ч.

  Да видим днес изявленията Европейски съвет, на които по "случайност" са привикани президенти (вклч. Радев) и ръководителите на Европейската централна банка Кристин Лагард и на Еврогрупата Паскал Донъхю. Много вътрешни хора от финансовия свят алармираха за цифровата валута, за Европа акцентираха на датата 23 март. Докато на местно ниво ни "занимаваха с командировъчни, избори с предизвестен край, и СВО в Украйна). "1984" ще ни се стори песен, в сравнение с плановете на "глобалните елити". И нашите "суроманчета" не направиха абсолютно нищо да спасят народа на България, напротив разоръжиха се. Цифровият концлагер идва.... като сянката на Саурон. Назгулите летят над Европа след обещанието за "безсмъртност": "Единствен пръстен ги владее, Единствен той ще ги открие, Единствен вси ще ги сбере. и в мрак ще ги обвие." Както Толкин, така и Оруел не са случайни автори, предупредиха ни!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи