"Квантовите" решения на ГЕРБ за иновативните лекарства показват недобросъвестност

"Квантовите" решения на ГЕРБ за иновативните лекарства показват недобросъвестност
В момента се води политически разговор за маскиране на истинските последствия от счетоводния подход към здравеопазването. Предложеният днес механизъм Министерството на здравеопазването (МЗ) да покрива вместо НЗОК разходите за „молекули“ на нуждаещите се болни (около 9000 човека по експертна оценка) е отдавна разрушен от министър Стефан Константинов (третият министър на ГЕРБ от общо 7 за три непълни мандата без да броим служебните, които са още двама – назначени от президента Плевнелиев). Тъкмо той прехвърли съществуващото до тогава задължение на МЗ да плаща за социално значими заболявания към НЗОК, т.е. сега ГЕРБ искат да възстановяват унищожен от тях механизъм, но вече без съществуващите в МЗ бюджетни средства за целта. Това показва не само липсата на знание и опит, но и недобросъвестност защото предложеното е невъзможно без актуализация на Държавния бюджет, написа бившият министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев в профила си във "Фейсбук".

 

Виждам, че напоследък бюджетари, полицаи, прокурори, и най-различни по профил политици се опитват да разбиват иновативните лекарства, които бяха блокирани чрез мораториум от правителството и парламента на атомни, молекулни и други физични характеристики, някои опитаха даже квантови обяснения. Малкото лекари, които вземат отношение са преимуществено директори на лечебни заведения назначавани от министъра на здравеопазването, което прави изявленията им клакьорски, резултат на зависимост.

 

Всъщност в момента се води политически разговор за маскиране на истинските последствия от счетоводния подход към здравеопазването. Предложеният днес механизъм МЗ да покрива вместо НЗОК разходите за „молекули“ на нуждаещите се болни (около 9000 човека по експертна оценка) е отдавна разрушен от министър Стефан Константинов (третият министър на ГЕРБ от общо 7 за три непълни мандата без да броим служебните, които са още двама – назначени от президента Плевнелиев), който прехвърли съществуващото до тогава задължение на МЗ да плаща за социално значими заболявания към НЗОК, т.е. сега ГЕРБ искат да възстановяват унищожен от тях механизъм, но вече без съществуващите в МЗ бюджетни средства за целта. Това показва не само липсата на знание и опит, но и недобросъвестност защото предложеното е невъзможно без актуализация на ДБ, в същото време отхвърлиха ветото на президента при положение, че то не променя параметрите на бюджета на НЗОК, а само ангажира 25 млн. лв. от резерва, който се управлява оперативно от Надзорния съвет на НЗОК. В крайна сметка, при забрана от страна на държавата на иновативното лечение, заинтересованите ще имат пълното основание да кандидатстват за лечение в чужбина, което не може да им бъде отказано след като у нас не се прилага, а това ще струва на държавата много по-скъпо.

 

Ще сляза още малко в дълбочина, за да дам представа за размера на манипулацията, която се разиграва в момента с твърденията, че става дума за лекарства, които са в процес на клинични изпитвания или са неразрешени за употреба и, че ние ще сме 10-тата страна, която ще включи тези иновативни лекарства в реимбурсната листа на НЗОК, ако 9 европейски държави са ги одобрили за употреба. Сред новите терапии (не става дума за експериментални или заместващи терапии), които мораториумът засяга, всички са с необходимите регистрации, разрешения за употреба и реимбурсиране в много европейски държави, има дори такива, които са препоръчани за заплащане на базата на оценка на здравните технологии проведени в България (ОЗТ е преценка за нуждата от заплащането на конкретни лекарства от НЗОК на основата на терапевтичната полза от тях, удължаване на продължителността и подобряване качеството на живота, намаляване на усложненията от основното заболяване, ползи представени чрез спечелени години живот, наличие или липса на алтернатива за лечение на заболяването, разходи за терапия с лекарствения продукт и сравнение на разходите за терапия с наличните алтернативи, съотношение разход – полза и разход – резултат, икономическа оценка на допълнителните ползи и др.). За някои от тях са водени преговори с НЗОК и дори са стигнали до споразумения за отстъпки в цените – отбелязвам всички тези неща в краткия преглед на някои от забранените вече иновативни лекарства както следва:

Obinutuzumab – за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), раково заболяване на кръвта и костния мозък, които са нови възможности за лечение на пациентите с ХЛЛ със съпътстващи заболявания, за които терапевтичните възможности на лечение са ограничени или които не се повлияват от досегашните терапии. Новите терапии водят до намаление на риска от прогресия или смърт, подобрение на преживяемостта без прогресия и увеличаване на времето до ново антилевкемично лечение. Оригиналът е одобрен за първи път от FDA – САЩ през 2010 г., а от 2014 г. в ЕС и е реимбурсиран в 17 европейски държави;

Venetoclax – също за лечение на ХЛЛ – от 2016, реимбурсиран в 11 европейски държави;

Nintedanib – за лечение на идиопатична белодробна фиброза (ИБФ) - рядко, фатално, прогресиращо белодробно заболяване, което води до прогресивно влошаващ се задух и необратимо влошаване на белодробната функция. Новите терапии забавят напредването на болестта, намаляват годишната загуба на белодробна функция, подобряват контрола върху симптомите на болестта и удължават времето без прогресия, както и общата преживяемост при пациентите с това заболяване, за което към момента НЗОК не осигурява лечение. От 2015 г. е реимбурсиран в 18 европейски държави (има и сключен договор за отстъпка с НЗОК);

Pirfenidone – за лечение на ИБФ - от 2011, реимбурсиран в 22 европейски държави;

Blinatumumab – за лечение на остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) - рядко и фатално злокачествено заболяване – напълно нова имунотерапия от 2015 г., реимбурсиран в 12 европейски държави, предизвиква бързо и трайно повлияване при пациенти, които са лекувани интензивно с химиотерапия, като дава възможност на собствената имунна система на пациента да се прицели и унищожи злокачествените клетки за постигане на трайна ремисия или качествена трансплантация, което увеличава дългосрочната преживяемост на възрастни пациенти с ОЛЛ;

Carfilzomib - протеазомен блокер, от 2015,разрешен в 13 европейски държави (има и сключен договор за отстъпка с НЗОК) за лечение на пациенти с рецидивиращ или рефрактерен мултиплен миелом – рядък, сложен и неизлечим рак, за който се счита, че само за 2012 г. е засегнал 240 новодиагностицирани мъже и жени в България. Въпреки, че в ЕС са одобрени няколко лекарствени средства, в България голяма част от тях все още не се реимбурсират, поради което съществува висока при това непосрещната необходимост от нова терапия, която е по-добра по отношение на ефикасност и поносимост от настоящия стандарт за лечение. Лечението с carfilzomib в комбинация с дексаметазон, удвоява постигнатата с настоящото лечение преживяемост без прогресия, както и делът на пациентите с пълен клиничен отговор при сравним профил на безопасност;

Tofacitinib – за лечение на възрастни пациенти с умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит (РА), които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към предходно лечение с едно или повече антиревматични лекарства. Новото лечение е под формата на филмирани таблетки, което е значително предимство спрямо лекарствата, за които се налага инжектиране или вливане и води до бързо, значимо и клинично приложимо подобрение в симптомите на заболяването и физическата функция – реимбурсиран в 12 европейски държави;

Palbociclib е първият, получил одобрение от ЕМА нов клас медикамент от 2016, реимбурсиран в 12 европейски държави за лечение на хормонално позитивен метастатичен рак на млечната жлеза, който в комбинация с Letrosol или Fulvestrant води до статистическо и клинично значимо подобрение в забавяне разпространението на заболяването, сравнен с лечение със само един от компонентите, при добър профил на безопасност с потенциално поносими и контролируеми странични реакции;

Alemtuzumab – за лечение на MS – от 2013 г., реимбурсиран в 21 европейски държави;

Vortioxetine – за лечение на депресия – от 2013 г., реимбурсиран в 17 европейски държави;

Ponatinib – за лечение на ХМЛ и остра лимфобластн левкемия при рефрактерни пациенти – от 2013 г., реимбурсиран в 5 европейски държави;

Pasireotid LAR– за лечение на възрастни пациенти с акромегалия който предоставя значително подобрен клиничен отговор, качество на живот и придържане към лечение за неоперабилни възрастни пациенти, от 2012 г., реимбурсиран в 19 европейски държави;

Osimertinib – за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб, който забавя прогресията на заболяването в сравнение с химиотерапията при добър профил на поносимост - от 2016 г., разрешен за употреба в 13 европейски държави;

Mepolizumab – за лечение на астма при пациенти, които въпреки осъществяваното досега лечение продължават да имат астматични симптоми и страдат от т.н. тежка астма. Новата терапия намалява значимо честотата на обострянията, както и употребата на перорални кортикостероиди и води до клинично значимо подобрение в качеството на живот при пациентите с тежка еозинофилна астма – от 2015 г., разрешен за употреба в 10 европейски държави;

Trametinib – за лечение на метастатична melanoma в комбинация с Dabrafenib при възрастни пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация. Комбинацията предоставя увеличение на средната обща преживяемост спрямо монотерапията и увеличение на общата преживяемост и е значим напредък в повлияването на едно злокачествено заболяване с изключително лоша прогноза като неоперабилния или метастазирал меланом – от 2014 г. е разрешен за употреба в 17 европейски държави;

Everolimus – за лечение на възрастни пациенти с бъбречен ангиомиолипом и на пациенти със субепендимални гигантоклетъчни астроцитоми и двете, асоциирани с комплекса туберозна склероза. При липса на други терапевтични алтернативи, лекарството има доказана ефективност с данни от реалната практика и единствена терапевтична опция за пациенти с комплекса туберозна склероза – от 2009 г., разрешен за употреба в 19 европейски държави.

Regorafenib – за лечение на GIST - трета линия ХТ – от 2015 г., разрешен за употреба в 18 европейски страни;

Aflibercept - за лечение на Degeneratio maculae – единствена терапевтична възможност – от 2013, в 23 европейски държави;

Pixantrone maleate - за лечение на не-Ходжкинов В-клетъчен лимфом, 3 и 4 линия – от 2012 г., разрешен за употреба в 11 европейски държави;

Olaratumab - за лечене на sarcoma – от 2016 г., разрешен за употреба в 11 европейски държави;

Epclusa (Sofosbuvir+Velpatasvir) – пангенотипен, хепатит С, генотип 3 – от 2016 г., разрешен за употреба в 6 европейски държави;

Maviret (Glecaprevir+Pibrentasvir) – пангенотипен, хепатит С – от 2017 г., разрешен за употреба в 6 европейски държави.

 

 

Забележка: За конкретните лекарствени характеристики са ползвани само публични източници на информация.

 

 

 

 

Коментари

 • OLD

  17 Дек 2017 13:41ч.

  Добра " квантова " шега ! И добро посочване на " счетоводните " решения от страна на наследникът на Дянков. А кой беше той и кой ни го изпрати, по роднински ли по целесъобразност ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Маги

  17 Дек 2017 15:12ч.

  Беше препоръчан от Кристалина Георгиева

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тук съм за малко

  17 Дек 2017 17:13ч.

  Забравихте ли, господа управници, че оглозгахте милиард и отгоре лева от здравната каса ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лекар

  17 Дек 2017 20:48ч.

  Кирил Ананиев от години съсипва НЗОК - всички структурни проблеми в бюджета на Касата са негова заслуга. От него добро никой няма да види, нито пациенти, нито лекари. Колкото по-бързо го махнат, толкова по-малко поражения ще нанесе. По време на европредседателството неговите простотии ще смаят чужденците. В Европа такива не ги пускат да припарят до социалния сектор.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ХХХ

  18 Дек 2017 2:37ч.

  Онаниев щял да прави комисия, която персонално да одобрява лекарства - България вече не е парламентарна, а комисионна република в която комисията е по-важна от закона и парламента. За простия човек комисията решава всичко.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Петров

  18 Дек 2017 11:41ч.

  Отлично д-р Семерджиев! Личи си експерта-професионалист! Впрочем единствено министрите от служебния кабинет на президента Радев бяха такива! Дори Кирчо Ананиев, който се огъна пред Мутрьо и сега съжалява.....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кака Пена

  18 Дек 2017 14:52ч.

  Значи излиза, че правителството и ББ ЛЪЖАТ, защото всички тези гореспоменати лекарства, или както сега казват "молекули", се реимбурсират в повече от 9 страни от ЕС.! А нашите болни ще чакат някаква комисия да им ги разреши! А докато чакат, може и да СЕ СПОМИНАТ!!! А може би и това е ЦЕЛТА???

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи