Публикуваните данни не водят до изсветляване на картината на принудителния фалит на банката. Тяхната цел очевидно е да отвлече вниманието на гражданите от истинските безобразия и главните виновници за фалита на банката. Основните „бенефициенти” на вътрешната информация – всички фирми и лица, свързани с Ирена Кръстева и Делян Пеевски, депутати и членове на ГЕРБ в местната власт и изпълнителните агенции бяха изтеглили влоговете си преди поставянето на КТБ под специален надзор. Знаковите имена трябва да се гледат по един-единствен критерий – размера на влоговете им.

 

 

На 9 февруари 2016 г. синдиците на КТБ /н/ АД публикуваха поредната порция списъци в изпълнение на разпоредбите на чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции, влязъл в сила на 1 януари 2016 г. При изготвянето на списъците с клиенти на банката – политически лица, представители на централната и местните власти, народни представители, представители на съдебната власт – членове на ВСС, съдии, прокурори и следователи, както и ръководни кадри на политически партии извън изпълнителната и законодателната власти и свързани с тях лица, са посочени данни за периода от 06.11.2009 г. до 06.11.214 г.

 

Декларираната цел за публикуването на тези данни – достигане на пълна прозрачност по казуса КТБ и изваждане на истината за възхода и краха на банката, очевидно не е достигната и не може да бъде достигната поради недодяланите поправки на ЗБН и ЗКИ, предназначени специално за КТБ. А може би поради „професионално” направените поправки в най-добрите според Б. Борисов банкови закони в ЕС, целящи прикриване на истината, мотивите и облагодетелстваните материално от преднамерения фалит на банката.

 

Какви са първите впечатления от проучването на списъците: 

Първо, при разглеждането на списъците на физическите и юридическите лица с влогове в банката се посочва максималният размер на влога и видът на валутата, в който той е направен. По този начин не става ясно:

 

 • Към коя дата е бил наличен максимално посоченият размер на влога – през 2009, 2010 или 2014 година;

 

 • Какъв е бил размерът на влоговете към последната официална отчетна дата преди поставянето на банката под специален надзор – 31.12.2013 г. и какъв е бил размерът на този влог на 20.06.2014 г.

 

 • Това би индикирало директно лицата, които са били „посветени” и са изтеглили средствата си от банката непосредствено преди затварянето й. В наши предишни изследвания и анализи ние показахме действителната картина съгласно посочените в горния абзац критерии и направихме изводи за основните „бенефициенти” на вътрешната информация – всички фирми и лица, свързани с Ирена Кръстева, т.е. с депутата от ДПС Делян Пеевски, депутати и членове на ГЕРБ в местната власт и изпълнителните агенции бяха изтеглили влоговете си преди поставянето на КТБ под специален надзор. Нашият анализ показа, че за по-малко от седмица-две преди 20.06.2014 г. от 19-те сметки на фирми на Ирена Кръстева са били изтеглени над 112 млн. лв. в брой. Това се отнася и за редица други депутати от ДПС, ГЕРБ, БСП и магистрати, които влизаха в съкратения вариант на нашия списък.

 

Второ, пълният списък с имена на вложители и фирми – политически фигури, получен на база над 250 хил. клиенти на банката, показва недвусмислено следните данни:

 

 • Почти равномерно участие в списъка от 46 страници на политици, т.е. свързани с политици лица, магистрати от всички равнища – съдии и прокурори от ВСС, ВАС, ВКС, касационна, апелативна и районни прокуратури, следователи и изпълнителни директори на изпълнителни агенции за предоставяне или одит на средства от ЕС. Присъства и цялата плеяда от членове на надзорния съвет на КФН, от надзорните съвети на редица банки, в т.ч. и на Българската банка за развитие. Това означава, че тези отговорни за политическата и съдебната система лица НЕ СА ПРИЕМАЛИ ИЛИ СЧИТАЛИ КТБ ЗА ПИРАМИДА, за каквато я обявиха след изкуствено предизвикания й фалит.

 

 • Някои от знаковите имена са посочени в приложение по-долу по азбучен ред съгласно един-единствен критерий – размера на влоговете им;

 

 • Макар и кратка извадка, този списък изисква да зададем следните въпроси. Без да изключваме възможността тези средства да са спечелени от нормална търговска или друга дейност, да са били декларирани като приходи и да са с платени данъци, все пак финансовото разузнаване и ДАНС наясно ли са с произхода на тези средства? За всяка внесена или преведена по банков път сума над 15 хил. лв. вложителите в български банки попълват специални декларации за произход на внасяните средства, които би следвало да се анализират от финансовото разузнаване. Тази проверка е особено наложителна, когато става въпрос за лица, които отговарят за усвояване или одитиране на европейски средства. 

 

Трето, най-шокиращите за нас изводи се налагат при анализирането на информацията в списъците по чл. 62, ал. 12, т. 6 от ЗКИ за периода от 06.11.2009 до 06.11.2014 г. – плащане по фактури за придобиване на участия и цени книжа, като списъкът е съставен въз основа на сведенията, предоставени в електронен формат на основание чл. 62, ал. 15 ЗКИ от председателя на Сметната палата на Република България и Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

 

Основния акцент поставяме върху имена, свързани най-вече с изпълнителните агенции по усвояване на европейски средства, одита на тези средства. Не по-малко участие като размер на придобиванията на ценни книжа имат, разбира се, и политици, магистрати, следователи и висши полицаи.

 

 • В повечето случаи посочените суми, платени през КТБ, са за пакети акции, участия и ценни книжа на няколко инвеститори, поради което размерът на тези вложения може да бъде определен от анализа на вписванията в други регистри.

 

 • Водещи в класацията за крупни собственици на ценни книжа за милиони са Румен Порожанов, изпълнителен директор на Фонд „Земеделие” чрез съпругата си Веса Порожанова – ценни книжа за милиони тя притежава в „Армар Корпорейшън” – ако всяка партида, посочена в списъците с цена на плащане означава придобиване на нови книжа, то г-жа Порожанова притежава в това дружество ценни книжа за 1,026 млн. лв и 3,02 млн. евро. Пакети от ценни книжа Порожанови притежават и в „София Булгартабак” АД, Трейс Груп АД, Централна кооперативна банка, „Химимпорт АД и др. 

 

 • Крупен собственик е и Ивайло Цонков – съпруг на Антоанета Георгиева-Цонкова, изпълнителен директор на ИА „Одит на средствата от ЕС” – в „Булгартабак Холдинг”, „Блек сий Сървиз” ООД, Булстрад Виена Иншуранс Груп, ЦКБ и др. Това се отнася и до Емил Атанасов – бивш член на надзорния съвет на КФН, съпругата на Данаил Русев Димов – зам. изп. директор, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” и др.

 

 • Посочените, а и много други политически лица имат участия чрез управление на техни активи от банки, дружества и фондове, но и тези данни показват групиране на съответните инвеститори по партиди и е невъзможно да се определи сумата на инвестициите им.

 

Четвърто, не по-малък интерес буди и списъкът на лица по линията на договорните плащания, като последните са разделени в две групи – консултантски и плащания по трудово правоотношение. В тази връзка, както и преди сме подчертавали, става ясно, че в КТБ са работили съпруги и съпрузи на магистрати, политици, член на УС на БНБ. Напр. Елка Костова, съпруга на Димитър Костов, УС на БНБ, е получила по трудов договор над 257 хил. лв. най-вероятно за период от пет години, и 3,9 хил. лв. по консултантски договор с КТБ.

 

Пето, списъкът на основните кредитополучатели потвърждава данните ни, че сред най-крупните кредитополучатели са дружествата „Промишлено строителство ходинг”, „Водстрой 98” АД, „Табак”, „Лафка”, „Булгартабак холдинг”. Картината би била много по-пълна, ако синдиците бяха публикували издадените в полза на определени фирми безусловни гаранции за участие в обществени търгове. Въз основа на информацията за обществените търгове през 2013–2014 г. изчислихме, че фирмите от кръга ДПС-Пеевски са получили по време на първото правителство на Б. Борисов и на правителството на Орешарски кредити и гаранции за участие в обществени поръчки в размер на над 700 млв. лв.

 

Като цяло изводите, които се налагат след публикуването на тези списъци, са следните:

 

- Публикуваните данни не водят до изсветляване на картината на принудителния фалит на банката. Тяхната цел очевидно е да отвлече вниманието на гражданите от безобразното и немотивирано отхвърляне от синдиците на абсолютно всички възражения, подадени от кредиторите на КТБ АД /н/ с една-единствена цел – да осигури максимални постъпления от масата на несъстоятелността в полза на Фонда за гарантиране на влоговете в банки.

 

Запълвайки пространството с ненужна информация – повечето от посочените политически лица имат влогове в нормални за българското общество размери и влагането им в КТБ едва ли е било мотивирано от други причини освен условията на депозитните договори.

 

- Синдиците игнорират важните въпроси, които непрекъснато поставяме: 

- КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ ИМ ОТ МОМЕНТА НА НАЗНАЧАВАНЕТО ИМ ЗА СИНЦДИЦИ ДО 31.12.2015 Г. И ЗА МЕСЕЦИТЕ ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2016 Г.?

- КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД ЗА ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ?

- С КАКВИ СРЕДСТВА Е ФИНАНСИРАНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА БАНКА „ВИКТОРИЯ”?

- КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА НАЛИЧНИТЕ В МОМЕНТА БЪРЗОЛИКВИДНИ СРЕДСТВА, КОЙТО Е РЕШАВАЩ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СУМИ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ?

- КАКВИ СА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ДОГОВОРА С „АЛИКС ПАРТНЪРС”, КАКВИ СА ПРИХОДИТЕ В БАНКАТА В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕДПРИЕТИ ИЛИ ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ ТЯХ ДЕЙСТВИЯ?

 

 1. Без да коментираме известните на цялото общество влогове на А. Доган, И. Костов, В. Рашидов /на 20.06.2014 г. те не са били в посочения максимален в списъците размер/, тъй като произходът на тези средства е ясен, ще зададем отново въпроса за отговорността на финансовото разузнаване и ДАНС да информират обществото за произхода на големите влогове на политици, магистрати, депутати в КТБ. Това се отнася и до милионите на М. Велчев, които с обикновена „директорска” заплата в Англия и министерска заплата в България не се печелят.

 

       2. С определено задоволство разбираме, че не бива да се притесняваме за намаляването на средната класа в България и за равнището на заплатите на магистратите и политиците. Съдейки по списъците, над 30–40 % от включените в тях имена на магистрати показват вложения далеч над 200 хил. лв. на човек. Те определено СА СРЕДНАТА КЛАСА, МАКАР ЧЕ НЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ.

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

         Знаковите имена по азбучен ред съгласно един-единствен критерий – размера на влоговете им:

 

 • Андрей Костов, съпруг на Албена Костова, прокурор, ВСС – с влог над 561 хил. лв и 84,6 хил. евро, и Албена Костова – със 107 хил. евро;

 

 • Александър Константинов – зам.-кмет на община Пловдив, със 124 хил. лв и 122,8 хил. евро;

 

 • Александър Цветков – министър, и съпругата му с 267 хил. лв;

 

 • Анна Шопова – следовател, със 108 хил. лв. и 94 хил. евро;

 

 • Манол Курдаланов и съпругата му – съдия Анна Баева – с над 2 млн. евро;

 

 • Ивайло Цонков – съпруг на Антоанета Георгиева-Цонкова – зам.-председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с 314 хил.лв., 100 хил. евро и 54 хил. щ.д.;

 

 • Ели Анави, съпруг на Богдана Ваташка – изпълнителен директор на ИА на малките и средни предприятия, със 175 хил. лв., 95 хил. евро;

 

 • Валери Кръстев, военен следовател, ВОП – Плевен, с над 702 хил. лв. и 8 хил. щ.д.;

 

 • Вида Христова, следовател в НСлС, с над 450 хил. лв.;

 

 • Георги Мърков, народен представител, с над 850 хил.лв;

 

 • Димана Ранкова – зам.-председател на надзорния съвет на КФН с 210 хил. лв и 220 хил.евро;

 

 • Димитър Чохаджиев, зам.-министър на МИЕ, с 363 хил. лв и 4,1 млн. евро;

 

 • Михаил Михайлов, съпруг на Д. Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Одит на средствата от ЕС”, със 750 хил. лв. и 117 хил. евро;

 

 • Костадин Кемалов, съпруг на съдия Е. Кемалова, с 872 хил. лв.;

 

 • В.Ханджийски, съпруг на И. Ханджийска, съдия, с 440 хил. лв.;

 

 • Живко Тагарев, съпруг на Кр. Тагарева – Плевен – 532 хил. лв.;

 

 • Красимира Стоянова – съдия, Стара Загора, 301 хил. евро;

 

 • М. Брайлова, съпруга на Митко Брайлов – главен секретар на ДАНС, с 316 хил. лв и 70 хил. евро;

 

 • Митко Игнатов – прокурор, Стара Загора, с 892 хил. лв;

 

 • Асен Бърнев, съпруг на прокурора от ВКП Н. Бърнева, с 572 хил. лв и 237 хил. евро;

 

 • Цветана Сурлекова – съдия във ВКС – с над 700 хил. лв.

 

 

 

Още от категорията

10 коментар/a

Цеца Сурлекова на 10.02.2016 в 19:28
отдавна е пенсионерка, не е била съдия във ВКС, а във ВАС и дъщеря и има добра реализация в САЩ, където живее от близо 20 години.. Добър бизнес има и Манол Курдаланов и той няма нищо общо с работата на съпругата му.
кактус на 10.02.2016 в 21:01
Най-после един задълбочен анализ! Не е като пасквилите в прас прес и кръга "Икономедия". Някой задава ли си въпроса защо точно в този момент се появяват тези манипулирани списъци. Защо Пеевски нареди на синдиците да пуснат контролирана информация и предприе този активен PR на главния прокурор с европейски петиции. Това е отчаян жест да си защитят поведението след атаката срещу КТБ, в която бяха основни участници. Вижда се, че са много изнервени. Не са събрали никакви доказателства за тезите си, асроковете ги притискат. Време е, да си ходят!
>>_________+ на 10.02.2016 в 21:05
Завистта на другите банки е съсипала тази............... Иначе сумите са впечатляващи за България!
Cool guy на 10.02.2016 в 21:13
Силно, стилно и професионално написано! Крайно време е, някой да направи реална оценка на активите, които е контролирала КТБ. Тогава ще се види за какви "кухи"фирми и "пирамиди" става въпрос. Поздравления за г-жа Ахундова!
никакво значение на 10.02.2016 в 21:17
Народа е много прост.Едни данни не можете да напишете точно и да са верни и проверени. Кочина за която не трябва да има никаква милост до пълното и саморазтуряне.Голяма грешка са направили руснаците като са освободили тази сган. Много голяма. Но както и да е. Тези списъци нямат никакво значение освен за крадците да знаят кой какво и колко. Нищо друго,абсолютно нищо.
МММ на 10.02.2016 в 22:51
Все си мечтая да се намерят двама честни прокурори-така, както ни препоръча Моника Маковей- и тогава сигурно ще имаме в пъти повече осъдени и пратени в затворите висши кадри...Загнила е цялата ни държава, това виждам като обикновен българин -от представените списъци. Дано да им стигнат парите и да ги харчат щастливи, гледайки бедните ,възрастните и болните около себе си.
JJJ на 11.02.2016 в 10:57
България- държава на мафията, на бандитите. Първо си плащат за държавна служба или за депутатско място, а после си избиват парите. Законите, които са си гласували целят преди всичко да ги предпазят от тежки наказания в случай, че бъдат разкрити. Смъртното наказание е отменено не само от съображения за хуманност. И в Англия е било така преди Кромуел. След една жестока и опустушителна гражданска война от 1600 година никой, нито един управник в Англия не е посмял да застава срещу народния интерес, да граби открито и безнаказано народа си. В България и Русия винаги докарват нещата до революция. Алчността на управляващите е толкова безгранично голява, че пропастта между бедни и богати няма как да бъде преодоляна освен с революция.
ВВ-пенсиониран банков служител на 11.02.2016 в 12:11
Защо не публикуват имената на тези, които са взели необезпечени кредити и не са ги върнали-това е начин за източване на банката, а не тези, които са повярвали на рекламата и са вложили в банката,
зиновии гердт на 12.02.2016 в 10:53
по списъка да се разтрелят.А сега сериозно-простотията и алчноста са пороци а и водят до болести. но да мрат.точно така простотията и алчноста докараха на власт комунисти нацсоциалисти бригаде розе баадер майнхов ескадроните на смъртта и др. природата не търпи празни пространства и пропаста м/у бедни и приказно богати се запълва /винаги/ обикновенно с кръв. но самозабравени в лукс и пороци не мислят
москва на 13.02.2016 в 08:15
пенсионираний банкови служителю /писал на 11 фев. в 12.11 ч/, десет години от живота си изгубих да пропагандирам развитие на предприемачеството у нас и ролята и мястото на малкия бизнес. когато тези с които работех - от обучаеми в младежки бизнес-школи до лица с добро образование по линия на бюрата по труда - ме питаха за финансиране на бизнес-идеи се замешквах /русизъм/ - защото и тогава, и сега българските банки и всички които работят на нашия пазар дават НЕОБЕЗПЕЧЕНИ кредити на близки и познати /често на себе си/, а не желаят да преценят една простеа бизнес идея с финансова потребност 10 бона - добра ли е или лоша. и им обяснявах да ходят и да правят лупинги с някаква католическо-американска кооперация като "устои" и да търсят несъщесдтвуващи фондове за рисков капитал. просто банките в българия не са банки,у а лихвари - дават ти кредит за 10 бона и ти описват апартамента за 30 бона /разбираемо е, те не са агенции за търговия с недвижимости - след като първите ипотекирани жилища се закупиха вътрешно от банковите чиновници - така си купи къща и бившия зам. министър председател от бсп - сега в парламента/. та не е чудно за никого ролята и мястото на банките у нас. за мен е по-важен въпроса за големината на влоговете на частните лица. би трябвало един влог да се оценява по някаква логика - напр. цикълът на работа /месеци и години/, умножен по месечното възнаграждение и намален с платените данъци - дава ли тези суми ? при повечето от влоговете обаче излиза, че не дава - този или онзи във властта /предимно съдебната - както излиза/ има повече пари отколкото е получавал възнаграждения. за това говори /И за това говори/ верчето христова - умна е, макар, че като зам. министър......

Напиши коментар