Регистрация на ООД – процедура, предимства и недостатъци

Регистрация на ООД – процедура, предимства и недостатъци

Процедура, предимства и недостатъци за регистрация на ООД. Започвате нов бизнес за пръв път и сте преминали през една от най-важните стъпки в предварителния процес по организацията му – избор на конкретната правна форма? Ако сте решили да облечете бизнеса си в правната форма на дружество с ограничена отговорност и искате да се подготвите за по-нататъшните действия, които предстоят за неговото учредяване, настоящата статия ще има основополагащо значение за подготовката ви.

Днес обръщаме специално внимание на процедурата за учредяване на ООД като разглеждаме основните стъпки, които следва да бъдат предприети за регистрацията на такова. Ще представим и основни предимства и недостатъци на избора на ООД като форма, под която да бъде упражнявана търговската ви дейност, което би могло да ви помогне за вземането на окончателно решение.

Стъпки за регистрация на ООД

В случай, че се заемате сами със задачата, най-добре е да започнете от запазване на фирма в Агенцията по вписванията. „Фирма“ всъщност означава наименование на дружеството и запазването е необходимо, тъй като за периода, в който ще извършите необходимите действия по регистрация е възможно някой друг да регистрира дружество под същата фирма и така да ограничи вашите възможности.

Ако обаче сте избрали да поверите процедурата по регистрация на ООД на експерт, може да се окаже, че това изобщо не е необходимо, тъй като самият процес е много по-бърз. Ако искате да си спестите значително време, може да се възползвате от висококачественото правно обслужване за регистрация на търговски дружества на TechLex.bg – иновативна правна кантора, която осигурява всеобхватно юридическо съдействие на български и чуждестранни бизнеси.

Следва същинската процедура по учредяване на дружеството, която преминава през провеждане на учредително събрание, изготвяне и подписване на дружествен договор и протокол за предприетите на събранието действия. Това е първият основен етап от процедурата, който трябва да предшества назначаването на управител и откриването на набирателна сметка на дружеството, в която да се внесе капиталът.

Учредителното събрание е форматът, в който се вземат важни решения за по-нататъшната организация на бизнеса. Трябва да има поне двама учредители, а еднолично участие е допустимо само при откриване на ЕООД.

В дружествения договор се закрепват важни положения относно структурирането на бизнеса, неговото управление и цялостната организация на дружеството. Задължително трябва да включва предмета на дейност, данни за съдружниците, размер на капитала, дяловото участие на всеки съдружник и определяне на управител.

Преди да се пристъпи към подаване на документи в Агенцията по вписванията за регистрация на ООД, трябва да се сключи и договор за възлагане на управлението и да се внесе капиталът, който е определен в дружествения договор. В откритата набирателна сметка следва да постъпят вноски от различните съдружници, така както са посочени в дружествения договор.

В случай, че капиталът е по-голям от минималния по закона (2 лв.) може да бъде внесен и само в размер от 70 на сто.

Необходими документи за регистрация на ООД

Търговското дружество възниква от датата на вписването му в търговския регистър. За целта е необходимо предварително да се подадат изискуемите документи в съответното звено на Агенцията по вписванията. Те се подават заедно със заявление за регистрация на дружеството. Към него трябва да бъдат приложени:

  • Подписаният от съдружниците дружествен договор (при ЕООД се изготвя учредителен акт);
  • Протокол за учредяването;
  • Заверени спесимени на управителите;
  • Декларации по чл. 141, ал. 8 и чл. 142 от ТЗ;
  • Удостоверяващ документ от банката за внесения капитал;
  • Решение за участие в дружеството на управляващия и представляващия съдружника ЮЛ орган;
  • Документ, който удостоверява съществуването на ЮЛ съдружник и съответните лица, които го представляват;
  • Документ за внесената такса пред държавата за извършване на учредяването;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР, подписана от управител;
  • Лиценз или разрешение, в случай че такива се изискват за съответната дейност.

Добрата новина е, че подготовката на тези документи може да се осъществи експресно с помощта на TechLex.bg, които осигуряват и пълно електронно правно обслужване за максимално улеснение на бизнеса.

 

Предимства и недостатъци на откриването на ООД

Основно предимство е в ограничената отговорност на съдружниците – те нямат пряка отговорност пред кредиторите на фирмата и при евентуална несъстоятелност могат да бъдат засегнати единствено дружествените им дялове, за разлика от ЕТ или персоналните дружества. Минималният капитал от 2 лв. също е съществено предимство, което отличава ООД от АД.

Недостатък е, че при прекратяване на ООД е необходимо да се осъществи ликвидация – комплицирана процедура, която изисква продължително време за завършване.

Коментари

Напиши коментар

Откажи