Министри са променили концесията за злато в „Челопеч“ в полза на „Дънди прешъс“, а не на държавата (документи)

Министри са променили концесията за злато в „Челопеч“ в полза на „Дънди прешъс“, а не на държавата (документи)

Автор: Обективно

Министри в различни правителства през годините са сключвали допълнителни споразумения с „Дънди Прешъс“ за златното находище „Челопеч“, които са в полза на концесионера и държавният интерес не е защитен. Това е заключението в постановление на Софийската градска прокуратура след проверка на ДАНС.

Тези допълнителни споразумения са дали възможност на чуждата компания да печели още повече от добива и износа на българско злато, като е плащала концесионна такса от едва 1,5% от стойността на добитите подземни богатства.

Печалбата на концесионера е впечатляваща. Дивидентът на „Дънди Прешъс Челопеч“, регистрирана в Люксембург, която е едноличен собственик на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, за 2022 г. е 241,5 милиона лева, показва справка в Търговския регистър.

Кой и как е променял договора

Договорът за концесия на находище Челопеч е сключен за 30 години на 19.05.1999 г., като концедентът – Министерският съвет – е представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността Александър Божков.

Впоследствие на 19.09.2000 г. e сключено Допълнително споразумение №1 към концесионния договор, подписано от заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев.

На 27.02.2004 г. е сключено допълнително споразумение № 2 към концесионния договор, подписано от вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева.

На 10.07.2008 г. е сключено Допълнително споразумение № 3 към концесионния договор, подписано от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

Ha 28.12.2009 г. е сключено Допълнително споразумение № 4 към концесионния договор, подписано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

На 11.08.2015 г. е сключено Допълнително споразумение №5 към концесионния договор, подписано от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Софийската градска прокуратура: има данни за престъпление

 

 

В постановлението на Софийската градска прокуратура от 2020 г. пише: „При хронологично проследяване на споразуменията към договора за концесия се установява, че всички допълнителни споразумения /общо 5 на брой/ са направени в полза на концесионера.

Така например, с промените в Допълнително споразумение № 1 ca намалени средствата по задължителната минимална екологична програма за първия период на концесията от 9 600 000 щатски долара на 1 374 668 щатски долара, а средствата по задължителната инвестиционна програма от 37 136 00 щатски долара намаляват на 8 302 857 щатски долара. Отменен е контролният съвет, както и задължението на концесионера да осигурява достъп до обекта за осъществяване на контрол. Данните подавани от концесионера нямат гаранция за достоверност, а освен това констативните протоколи не съдържат информация за проведените контролни действия и процедури.

С чл. 16 а, ал. 1 от Допълнително споразумение № 2 се намалява с 50% размерът на ефективно дължимото от концесионера концесионно възнаграждение за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2010г., тъй като били налични неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики на находище „Челопеч“. Същевременно обаче от справката на Министерство на енергетиката е видно, че увеличението на добива от 2004 г. до 2010 г. е от 624 310 тона на 1 088 431 тона, което най-малкото е в противоречие с обосновката на намаляването на дължимото от концесионера концесионно възнаграждение.

С Допълнително споразумение № 2 е отменена и нормата на чл. 8, ал.1,т.5 от първоначалния договор, чрез която е била дадена възможност при резки и трайни изменения на пазарните условия, продължаващи повече от 6 месеца, концедентът (Министерскит съвет) да може да иска актуализиране на техническия проект за експлоатация на находището, както и промяна на концесионното възнаграждение. Докато при сключване на договор през 1999 г. цената на златото е била около 300 щатски долара за тройунция, то към настоящия момент е 1769 щатски долара за тройунция. Така чрез отмяната на чл.8, ал.1, т. 5 от първоначалния договор за концесия държавата няма никаква възможност да защити интереса си и на практика са налице значителни по размер пропуснати ползи.

Съществен проблем създава и отмяната на т.2 от чл. 7, ал.2 от първоначалния договор, която е предвиждала рудата да се преработва на територията на страната при икономическа ефективност или да бъдат предоставени тези права на трети лица, при условие да преработват рудата на територията на страната. След отмяната на този текст от договора, държавата няма възможност да контролира какво количество концентрат се изнася от страната, какво е съдържанието на злато, сребро и мед, дали изобщо има съдържание на други благородни метали.

Контролът се основава по този начин само на подадени от концесионера данни, което не може да гарантира достоверност и сочи формалност при осъществяване на контролните функции. От справката за добитата руда и концентратите от находище „Челопеч“ е видно, че от 2000 г. до момента няма данни какво количество гравитационен концентрат е добито от находището. В констативен протокол №1 от 07.06.2020 г. например е отбелязано, че през 2000 г. съдържанието на злато в гравитационния концентрат е около 50-55%, което означава че и от гравитационния концентрат държавата е увредена под формата на пропуснати ползи.

От предоставените от Агениця „Митници“ копия от актове за Единен административен документ за износ на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е видно, че освен меден и пиритен концентрат от страната се изнася и лабораторен консуматив Шихта, който представлява смес от суровини. Няма яснота какво е точното съдържание на тази смес, която се изнася извън страната от концесионера.

Следва да се отбележи също, че след проверка от Сметната палата през 2013 г. на министерство на енергетиката е дадена препоръка за разработване на финансово-икономически анализ на концесията и предприемане на действия за постигане на икономически баланс между ползите и рисковете за концесионера и държавата. До момента тази препоръка не е изпълнена, тъй като след няколко обявления нямало желаещи, каквото е официалното становище на министерство на енергетиката. Тези обстоятелства също будят съмнение.

Може да се обобщи, че всички допълнителни споразумения към първоначалния договор за концесия за находище „Челопеч“ до момента са направени в полза на концесионера и в тях не са установява защита на държавния интерес. Чрез направените промени не може да се контролира нито съдържанието, нито количеството на изнесените извън територията на страната концентрати и смеси от находище „Челопеч“, като е налице очевидна тенденция за увеличаване на добивите при намаляване на концесионното възнаграждение, например за периода от 2004 г. до 2010 г., както и невъзможност за актуализиране на концесионното възнаграждение, макар да има значително покачване на цената на златото.

Всички тези споразумения са сключени през годините от съответните министри на енергетиката в съответните разновидности на структурата на министерството през годините като представляващи Министерския съвет. Възложени задачи по проверки са изпълнявали множество служители в министерството на енергетиката, но не те са взели в крайна сметка политическите решения, свързани с допълнителните споразумения към договора за концесия, нито пък е имало какво да направят за изясняване на описаните по-горе въпроси, след като с тези изменения правомощията на държавните органи реално са отнети“, пише в прокурорската преписка.

„Считам, че с оглед на изложеното са налични данни за осъществен състав на престъпление по чл.219, ал.4 във вр. с ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК от лицата, които са сключили посочените допълнителни споразумения, като неполагането на достатъчно грижи явно продължава и към настоящия момент“, пише в постановлението на прокурор Красимир Кирилов. Той изпраща преписката до Специализираната прокуратура, която беше закрита от парламента през 2022 г. Преди да бъде закрита обаче тя се произнася, като връща проверката обратно на Софийската градска прокуратура. Причината: изтекла е 10-годишната давност за образуване на дело, както и липсва информация министрите да са извършили престъпление с умисъл.

Давността е в сила само по отношение на Допълнително споразумение № 5 от 2015 г., подписано от Теменужка Петкова. С него се въвежда изискването на чл. 14, ал.1 от Закона за подземните богатства страните по договора да третират информацията и документацията за концесията като поверителна информация, което според прокуратурата не е престъпление.

Освен изтеклата давност Специализираната прокуратура посочва, че министрите са изпълнявали решение на колективен орган – Министерския съвет, а „наказателната отговорност в Република България е лична, поради което не може да бъде търсена такава от членове на МС при взeмане на общо решение“.

Въпреки това според прокурор Тодор Денков от Специализираната прокуратура има данни за „неизпълнението или нарушаването на служебни задължения от страна на служители от Отдел „Контрол“ при Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ на министерството на енергетиката. Те са осъществили „формален контрол при извършваните проверки на място и по документи и не са констатирали своевременно наличните неизпълнения на част от задълженията на концесионера по договора“.

Според доклад на Държавната финансова инспекция от 2021 г. концесионерът не е изпълнил задълженията си по инвестиционната програма по договорa, за което е дължал неустойка от 10% от неизпълнената част от размера на инвестициите за съответния едногодишен период. Тези нарушения обаче не са констатирани от проверяващите държавни служители, които през годините са подавали доклади, че всичко е изпълнено. Затова Специализираната прокуратура връща преписката на Градска прокуратура. Въпреки че има данни за престъпление, дело и виновни няма и до момента, а концесията продължава до 2030 г.

Източник: obektivno.bg

 

Коментари

 • old_beggar

  14 Апр 2024 17:09ч.

  Филип II Македонски: „Магаре, натоварено със злато, ще превземе всяка крепост...“

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тихомир Томов

  14 Апр 2024 19:18ч.

  Дънди прешъс е направила няколко министри тежки милионери, а сега при делата няколко прокурора и съдии също ще станат милионери !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лаура Кьоравата Кьовеши

  14 Апр 2024 21:12ч.

  Стига сте разказвали за тая корупция , че като дойда не мое се наплатите ей!!!! Каза Кьоравата Лаура и си го премести у другия крачолец.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Българин

  14 Апр 2024 17:17ч.

  Въпросните министри са един файтон хора. Толкова дървета ще се намерят на жълтите плочки, а? Ало, прокуратурата???

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ъхъ

  14 Апр 2024 23:19ч.

  Нали са полагали клетва! Това си е отвсякъде държавна измяна!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • CMEXXX

  14 Апр 2024 17:19ч.

  Така се прави, за всеки министър по някое друго милионче и накрая току-виж даже сме започнали и да плащаме на дундитата. Безхаберието на един народ, ражда чудовища!!!! Не държава, а западна помийна яма!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ха- Ха

  14 Апр 2024 19:56ч.

  Точно това заслужава българският народ, както и управниците си. Избират си винаги ПП, ДБ и ГЕРБ на първо място, а повечето са за гъби.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Иван

  14 Апр 2024 20:38ч.

  Наша народна мъдрост гласи:"Не е луд този, който яде зелника, а този който му го дава!" Нашия народ си е най-виновен за ситуацията, защото не се интересува, какво става в държавата му! На избори си избира управниците по симпатия, кой как изглежда-Бате им Бойко як, здрав мъж, Кирето Простото-симпатяга и всички мацки гласуват ли гфласуват! Е резултатът е това, което виждаме! Голямата част от затъпялото население не си прави и труда да ходи да гласува, защото предпочита да си пие ракийката, да ходи на море в Гърция и Турция или да ходи за гъби по време на избори!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  14 Апр 2024 17:22ч.

  все от сдс никои не е изненадан затова не гласувам

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • епа не гласувай

  14 Апр 2024 17:28ч.

  Само дето не са все от сдс, а от всички партии до една. Шулева - НДСВ, П. Димитров - БСП, Трайчо - РБ, Нушето - ГРЕБ. И така до края на света. Но те точно това искаш - да не гласуваш. Има кой.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  14 Апр 2024 18:29ч.

  Петър Жотем - СДС. Трайчо си е жив седесар.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мария...

  14 Апр 2024 18:57ч.

  трайчо трайков е министър на икономиката, енергетиката и. туризма в правителството на ГЕРБ и Бойко Борисов. От 2009 до 2012 година.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мария...

  14 Апр 2024 18:59ч.

  баба мара, тогава защо мрънкаш?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Трайчо Трайков е кмет на район „Средец”. Той бе избран с 54.21% на втория тур на местните избори на 1 ноември 2019 г., издигнат от Демократична България. На 12 ноември 2019 г. на заседание на Столичния общински съвет положи клетва и встъпи в длъжност.

  14 Апр 2024 19:29ч.

  Нещо такова.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мария...

  14 Апр 2024 19:34ч.

  От 2013 година участва в дейността на Реформаторския блок, като през 2016 г. е номиниран и участва в кандидат-президентската надпревара от името на Блока.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пацо

  14 Апр 2024 18:28ч.

  Ето затова сме колония, такава каквато и в Африка няма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иво

  14 Апр 2024 18:53ч.

  А защо няма прекратяване на договора от концедентът при всяка поредна смяна на властта? Защото всички са били дружно в кюпа. Анатема!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иво

  14 Апр 2024 18:54ч.

  Концедента да се чете.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ?????

  14 Апр 2024 19:02ч.

  Сетила се Мара да се побара.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тенчо

  14 Апр 2024 19:03ч.

  Това е колониална такса! Защо в коментарите се обсъжда някаква възможност за друго поведение? Винаги колонията се държи със сила, нищо че е замаскирана зад някаква псевдодемокрация. Единственото решение е освобождение. Но докато е колониализъм народа няма право на избор.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • To act with inegrityg

  14 Апр 2024 19:13ч.

  Дадени ли са им немалки суми за тези промени? Да се разследва имотното им състояние(има много силен мотив тук за лично обогатяване и никакво друго “логично” обяснение за промяната.) Има много финансисти/икономисти, които ще работят безплатно за разкриване и документиране на измамите. Офшорките, като и шв.сметки не са недосегаеми при наличието на съответстващата законова база за изискване на инфо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Айде

  14 Апр 2024 19:19ч.

  Тогава, вижте им часовниците, къде и с кого ходят на рожден ден, снимайте им кученцата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Караман

  14 Апр 2024 19:49ч.

  А има ли изобщо една мина, която да е в полза на държавата? Като почнеш от въглища, каолин та до злато....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Какво мисли

  14 Апр 2024 20:10ч.

  другарят костов по въпроса?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Той без мисли

  14 Апр 2024 21:41ч.

  Ликвидира минната промишленост! Затова на първи на първото дърво.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • народен съд

  14 Апр 2024 20:28ч.

  Същата корумпирана и продажна схема е приложена и при новите концесионери около Божурище под диригентската палка на мутрата. Кой още гласува за този крадец и престъпник?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Евроатлантик за колесник

  14 Апр 2024 21:02ч.

  Нито едно правителство, от началото на "Подмяната" не е имало за цел да вдигне България на крака, а само личното си забогатяване. Тези договори доказват, че е отдавна замислено и добре направено разграбването на България. В Китай ги разстрелват и им взимат всичко, което притежават. В най-лекият случай са с доживотна присъда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  14 Апр 2024 21:18ч.

  А, оня ден осъдиха на смърт и във Виетнам една дама, чопнала около $15млрд.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Продължаваме да даваме още и още на Дънди Прешъс Метълс, които са изгонени навсякъде по света

  14 Апр 2024 21:02ч.

  Изгониха ги даже от Киргизстан и Таджикистан, от които ние сме по-корумпирани. Крайно време е да се прекрати концесията и да последват осъдителни присъди. Имат да ни дават, а не да вземат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Софийската вода - кога?

  15 Апр 2024 6:27ч.

  https://www.dokumentalni.com/archives/7007

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  14 Апр 2024 21:12ч.

  Отидете на двети юни и пак изберете любимите си измамници и бандити! Те са ви любимци, защото сте като тях!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Ганю ще гласува

  14 Апр 2024 21:27ч.

  Точно така вече 35 г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  14 Апр 2024 21:22ч.

  Типично за колониите. Идват колонизаторите, експлоатират природните богатства, експлоатират туземците, унищожават природата и си тръгват. Африканците гонят колонизаторите, родените за роби се радват да живеят в колония.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • jjelev

  14 Апр 2024 21:34ч.

  МАФИЯ.Целенасочени действия на министри от всички цветове.На продажното копеле П.Димитров /БСП бях студент.Още тогава си беше за бой.Но не срещнал отпор и станал министер.Бийте нагледците дорде е време.Щото те утре ще са........Знаеш ли?Сега и Нар.Съд няма помогне.Златото изнесено,а то е върха на айсберга.Не златото е най-ценото в случая.Бг мафията е взела милиони и е подарила наши милиарди.Боят на време е оправдан.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Драгомир Драганов

  14 Апр 2024 21:59ч.

  Затова пък при гордите народи подобни джебчийски номерца няма как да минат...https://www.drago.info/index.php/2019/09/04/zlatnata-koncecia/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вярно ли е или не

  14 Апр 2024 23:42ч.

  В една Румъния за подобна концесия взимат 36%. Така твърдяха преди доста време в телевизия СКАТ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кобус

  15 Апр 2024 7:49ч.

  Вярно е. В Африка е 28%. И искат да я вдигат на 32%. А ние сме на 1.5%.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българина

  15 Апр 2024 8:13ч.

  изобщо не четох написаното, което е за прос тия необразован селтак гласуващ все за тези, които му го причиняват. И не си мислете, че 1444 са ни виновни турците, а 1828 руснаците. Племето му е заложено тотално самоунищожение поради най ниски долни страсти, завист, мързел да мисли и нихилизъм, щом злото не е на входа на апартамента.... затова да изчезва тая държава, стига 1500 г мъки

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бай Бай

  15 Апр 2024 8:57ч.

  Край златото се вадят и други рядкоземни елементи за които нищо не се плаща!! В началото на пътя на Възраждане Коцката говореше за промяна на условията по концесиите и дори управление и добив от държавата ни! Коцката от как влезе във власта забрави!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи