МС заседава извънредно, отпусна 397,8 млн. за 302 общински проекта за ВиК, пътища и инфраструктура

МС заседава извънредно, отпусна 397,8 млн. за 302 общински проекта за ВиК, пътища и инфраструктура

Правителството одобри разпределението на допълнителни 150 млн. лева от актуализацията на бюджета за увеличение на учителските заплати и по-високите разходи на училищата

На извънредно заседание днес правителството взе решение 397,8 млн. лв. от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се осигурят за целево финансиране на общински проекти за ВиК, пътища, техническа и социална инфраструктура. Това съобщи Правителствената информационна служба.

По покана на Министерство на финансите местните администрации подадоха 740 проекта за над 1,5 млрд. лв. От тях бяха одобрени за финансиране е 302 проекта. Средствата са предназначени за 196 общини с население от общо 5,9 млн. жители. Основен критерий за подбор на проектите е наличието на проектна готовност с разрешително за строеж, когато такова се изисква. Освен това с решението се цели да се гарантира финансирането на максимален брой общини, като се обхващат 74% от общините в България и 87% от населението на страната по данни на НСИ. За да се постигне равнопоставеност, в зависимост от населението на отделните общини са въведени максимални прагове за финансиране на един проект, както и максимален праг за финансиране за дадената община.

От одобрените проекти за финансиране през 2022 г. 141 броя са за ВиК инфраструктура, на стойност 156,8 млн. лв. (39% от финансирането). За реконструкция на пътища са одобрени 148 проекта на стойност 218,8 млн. лв. (55%). За изграждане на техническа инфраструктура се финансират 7 проекта, на стойност 12,2 млн. лв. (3%). За извършване на ремонт на читалища в сгради общинска собственост са одобрени 6 броя проекти на стойност 10,1 млн. лв. (3%).

Необходимите средства за изпълнение на проектите за 2022 г. следва да се осигурят от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. чрез преструктуриране на разходите по бюджета на МРРБ. Следва служебният министър да подпише договори с общините за изпълнение на проектите, като те ще се финансират 30% авансово, а останалите средства ще се изплащат периодично след представяне на документи за извършени дейности.

Списъкът на предложенията за целево финансиране на инвестиционни проекти на общините за обекти на техническата и социалната инфраструктура, както и споразумението за целево финансиране на инвестиционен проект на община са публикувани на правителствената страница в интернет: https://government.bg/bg/prestsentar/novini/pravitelstvoto-odobri-397-8-mln-za-302-obshtinski-proekta-za-vik-patishta-tehnicheska-i-sotsialna-infrastruktura

Правителството одобри проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.
Програмата е разработена в подкрепа на политиката за по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход на Европейския съюз.
Бюджетът на програмата е в размер на 1 095 010 853 евро, от които 885 510 000 евро е финансовото участие на Европейския съюз и 209 500 854 евро е националното съфинансиране.

Програмата ще изпълнява специфична цел за развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии. Тя ще се подкрепя чрез устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема. По този приоритет ще се подкрепят действия, чрез които ще се подобрят както слабостите в екосистемата, така и капацитета, представянето и връзката между отделните нейни елементи, като ще се повиши ефективността на тяхното взаимодействие, интеграцията им в европейското и глобално пространство с цел постигне на максимален ефект и резултати в полза на интелигентната икономическа трансформация. В допълнение, този приоритет адресира постигането на цел за Развитие на умения за интелигентна специализация, индустриален преход и предприемачество на Програмата. Чрез нея ще се подкрепи развитието на човешкия капитал и на такива знания, умения и компетентности в предприятията, липсата на които биха довели до загуба на персонал, поради дигиталната и зелена трансформация на икономиката.

Специфична цел Усвояване на ползите от цифровизацията на гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи на Програмата ще бъде подкрепена чрез приоритет за Цифрова трансформация на публичния сектор. По този приоритет е предвидена подкрепа, чрез която ще се допринесе за извличане на максимални ползи за научните организации, бизнеса и обществото от дигиталната трансформация на публичния сектор, както и ще се повиши количеството и качеството на инструментариума за анализ на публичните данни. Ще бъдат подкрепени инвестиции в две направления - осигуряване на условия за преход към управление и икономика, основани на данни, и обезпечаване на високо ниво на национална киберсигурност.

България ще участва в Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака

Правителството одобри участието на Република България в Световното изложение ЕКСПО 2025 в гр. Осака, регион Кансай, Япония. То ще се проведе в периода 13 април - 13 октомври 2025 г. Държавата ще изгради павилион от най- високия клас - тип „А", със застроена площ от 600 кв. м., който ще даде възможност страната ни пълноценно да представи своята визия за бъдещето и да затвърди и надгради положителния си имидж пред японската общественост, а и пред света.

Участието ни в Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака ще даде благоприятна възможност за реклама на страната ни, на българските производители и износители, както и на българските научни постижения и продукти с цел реализирането им на международните пазари. България ще може да представи своите уникалните природни и културни дадености с цел популяризиране имиджа ни на туристическа дестинация. България и българските фирми ще получат възможността да установят бизнес контакти и да обменят опит.

Одобрено е преобразуването на създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия

Министерският съвет прие Решение за одобряване на преобразуването на създадените със специални закони по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия, на основание § 2, ал. 2, изречение последно от ПЗР на Закона за публичните предприятия в административни структури или в търговски дружества.

Като резултат от приемането на предлагания проект на акт се очаква да се изпълни изискването на § 2, ал. 2, изречение последно от ПЗР на Закона за публичните предприятия за приемане на програма за преобразуване на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия, както и да се изпълни мярка 236 C10.R7 от Плана за възстановяване и устойчивост.

Правителството предостави безвъзмездно на Министерството на финансите помещения на закрития Национален компенсационен жилищен фонд

Министерският съвет прие решение, с което помещенията, освободени в резултат на закриването на Националния компенсационен жилищен фонд, намиращи се в сградата на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2а, се предоставят безвъзмездно за управление на Министерството на финансите.
В резултат на приетия акт, Министерството на финансите ще задоволи потребността си от допълнителен сграден фонд.

150 млн. лева за увеличение на учителските заплати и по-високите разходи на училищата

Правителството одобри разпределението на допълнителните 150 млн. лева от актуализацията на бюджета за общини и министерства, които финансират образователни институции.

Средствата са за увеличаване на възнагражденията и за компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна в системата на предучилищното и училищното образование. С част от тях от 1 септември 2022 г. ще бъдат увеличени заплатите на учителите с 5%, а на непедагогическия персонал в детските градини и училищата - с 4 на сто.
Общините ще получат 102,3 млн. лв., Министерството на образованието и науката - 10,4 млн. лв., Министерството на културата -1,4 млн. лв. и Министерството на младежта и спорта- 400 хил. лв.

С 35,5 млн. лв. ще се допълнят средствата за национални програми за развитие на образованието.

Първи транш за заплати на образователните медиатори

Правителството отпусна 2 736 581 лв. за възнаграждения и командировки на образователни медиатори и социални работници. Това е авансово плащане за юли, август и септември 2022 г. за 652 училища, включени в националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”.

Чрез тази нова програма са гарантирани възнагражденията на медиаторите до края на 2022 година. Тя бе създадена, за да продължи тяхната работа, след като в края на юни приключи финансирането по проект „Подкрепа за успех". Част от средствата са и за работа с родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи.

Други 12 203 лв. се предоставят на общините за подпомагане на екипите за обхват, които работят по Национална програма „Заедно за всяко дете”. Средствата са за 19 общински училища и четири детски градини. С още 85 800 лв. ще се финансират 9 детски градини и 28 общински училища. Те са за съвместни дейности с родители, за да бъдат ангажирани и семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование.

Отпускат се парите за докторантските стипендии от 1000 лв.

Държавните висши училища и научните организации ще получат 5,2 млн. лв., за да увеличат докторантските стипендии от 750 на 1000 лв., реши кабинетът. Повишението беше заложено при актуализацията на бюджета. Повече пари ще вземат 3259 докторанти в редовна форма на обучение в държавни университети и на 223 докторанти в редовна форма на обучение в научни организации. Увеличението е свързано с по-високите разходи за издръжка на живот и влиза в сила от 1 юли 2022 г. През последните над 10 години докторантските стипендии бяха 500 лв.

Със същото постановление на правителството се дават и 1,8 млн. лв. за увеличение на отпусканите от държавата средства за наеми и хранене в 34 студентски общежития и 20 стола, управлявани от „Студентски столове и общежития“ ЕАД. В резултат на това през следващата академична година наемите в тези общежития ще запазят сегашните си нива, а отстъпката в студентските столове на дружеството ще се повиши.

1500 лв. минимална заплата за университетски преподавател

Минималната заплата за преподавател във виеше училище се увеличава от 1300 на 1500 лева със задна дата от 1 юли 2022 г. За целта правителството отпусна още 20 млн. лева за възнагражденията на академичния състав в държавните университети. Парите ще бъдат използвани за повишаване на заплатите както на асистентите, така и на останалите преподаватели.

Допълнителните 20 млн. лв. ще бъдат предоставени на 33 държавни висши училища с общо 11 512 души академичен състав, в това число 1956 асистенти. Средствата ще бъдат разпределени сред университетите след постигнато съгласие със Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и синдикатите във висшето образование.
Очаква се с повишението на възнагражденията да се насърчат повече млади хора да участват в конкурси за преподаватели, което от своя страна да доведе до обновяване и развитие на академичния състав.

Правителството одобри резултатите от българското участие в редовното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри доклада на Република България от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 18 юли 2022 г.
Министрите проведоха обмен на мнения по предложението за Регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита. Република България подчерта, че е важно да бъдат отчетени различните изходни позиции и специфичните особености в отделните държави членки, а за земеделските стопани да бъдат осигурени достатъчно ефективни алтернативи на химичните продукти за растителна защита, които към настоящия момент не са налични.

Комисията представи актуална информация относно състоянието на селскостопанските пазари, по-специално в резултат на нашествието в Украйна. Страната ни заяви, че мерките за извънредна подкрепа следва да се предприемат бързо, да са максимално опростени, лесни за прилагане и с широки параметри, така че да предоставят възможност на държавите членки да отговорят на националните и регионални специфики. В допълнение Република България информира, че изпитва затруднения на пазара и спад на цените вследствие на навлизането на продукция от Украйна, от която големи количества биват реализирани на българския пазар на цени, които са далеч под себестойността на българската зърнена и маслодайна продукция.

Европейската комисия представи актуална информация относно процеса на одобряване на Стратегическите планове във връзка с изпълнението на новата Обща селскостопанска политика. Република България информира Съвета, че понастоящем се провежда структурен диалог за обсъждане на отделните елементи на Стратегическия план, тяхното изясняване и предприемане на действия за отразяване на бележките на Комисията по проекта на Стратегически план на Република България. Страната ни призова Комисията да вземе възможно най-бързо решение за дерогация от изискванията на Добро екологично и земеделско състояние 7 (относно ротация на културите) и Добро екологично и земеделско състояние 8 (минимален дял на земеделска площ предназначена за непроизводствени цели) за 2023 г., за да се даде възможност на фермерите да вземат своите производствени решения.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г. за нуждите на Комисията за защита на потребителите в размер на 99 600 лева. Средствата са за увеличаване на разходите за персонал за заплащане на възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения, във връзка с разширяване обхвата на контролната дейност по прилагането на Решение № 181 на Министерския съвет от 30 март 2022 г. за изменение и допълнение на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна.

Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление

С предложените промени се решават ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно управление. Измененията са насочени към улеснения за гражданите и бизнеса, които значително ще намалят административната тежест и ще ускорят обслужването, което държавата и общините са длъжни да предоставят по закон.
Основните предложения за промяна са следните:

- Електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица - за да ги заявим, ще е нужно само да влезем със средство за електронна идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма.

- Отпадат удостоверенията, които администрацията изисква от гражданите. Нужната информация ще се събира служебно. Общините ще бъдат компенсирани като приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет.

- При заявено съгласие, в системата за сигурно електронно връчване ще бъде възможно електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления. За целта се предлага изменение на чл. 43 от ЗАНН, с който се уреждат редът за връчване на фиш, електронен фиш, акт за установяване на административно нарушение, съставени в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление.

- Отпадат като изискване всякакви хартиени документи и други физически носители (вкл. стикери) за доказване на данни за лица или обекти, които са вписани в регистър.

- Ще бъдат намалени таксите за административни услуги, когато те се предоставят по електронен път. Регламентира се института на посредника при предоставяне на административни услуги. Така хората, които не използват информационните технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налага да пътуват до по-голямо населено място, за да заявят административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който има офиси в близост до гражданите.

- Създава се възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън държавната администрация, които участват в административното обслужване.

- Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид, включително чрез система за централизирано управление на регистри. Ако бъде приета от Народното събрание, нормата влиза в сила след година и половина, като в този срок системата трябва да е готова и данните да бъдат мигрирани към нея.

Източник: epicenter.bg

 

 

 

Коментари

Напиши коментар

Откажи