Румяна Ченалова: Руската църква е под юрисдикцията на РПЦ, а сградата е собственост на Русия (документи)

Румяна Ченалова: Руската църква е под юрисдикцията на РПЦ, а сградата е собственост на Русия (документи)

Автор: Румяна Ченалова, "Критично" Следвайте "Гласове" в Телеграм

1.Земята /парцел от 1175кв.м./ и построеният върху нея храм „Свети Николай Чудотворец, известен като Руската църква в София“ са придобити на законно правно основание от руското посолство в България. Те представляват дипломатически имоти зад граница, собствени на РФ, управлявани от руското министерство на външните работи.

На 7.11.1898год. с нот. Акт №11 Софийска община дарява на старата руска легация /посолство/ парцел в близост до княжеския дворец, разположен между днешните улици „Раковски“, „Московска“ и „Бенковски“.

В парцела са изградени няколко сгради, в които се помещават дипломатическото агентство и генералното консулство на Русия, както и в периода 1907г.- 1914 г. храмът „Свети Николай“, известен като Руската църква. След изграждането на храма легацията става собственик не само на земята, но и на построените в парцела сгради, вкл. храма „ Св. Николай Чудотворец“.

През 1997 г. руското посолство в България, на основание дарението на парцела, факта на построената в същият парцел сграда – храм, както и като правоприемник на Руското Царско дипломатическо агентство се снабдява с констативен нотариален акт № 47/1997г., по силата на който е признато за собственик на дворно място, представляващо имущество 1 по неодобреният кадастрален план на София, заснет през 1997г. и нанесен в кадастралната карта под № 361, Център, кв. 494 с обща площ от 1175 кв.м., заедно с построената в имота руска църква „ Св. Николай Чудотворец“

Собствеността върху земята е придобита на валидно правно основание, вкл. строителството на сградите е извършено върху собствена на руското посолство земя в съответствие със строителните правила и норми, поради което собственик на парцела и храма като сграда е РФ.

Последното изменение на кадастралната карта, касаещо имота е от 2015 г. Имотът с актуални данни към 24.09.2023 г. е посочен с площ от 1139 кв. м., религиозна сграда със застроена площ от 294кв м и собственик посолството на Руската федерация.

2.Храмът „ св. Н. Чудотворец“ не е собственост на БПЦ. Църквата не може и не следва да се идентифицира като правен субект с храма.

Този субект /църквата/ може да притежава имущество, включително и храмове /църковни сгради/, които могат да бъдат повече от един. Официалното признаване на Българската православна църква-Българска Екзархия от страна на Българската държава се извършва с разпоредбата на чл.39 от Търновската конституция, съгласно която Българското Княжество от църковна страна, като съставлява една неразделна част от Българската църковна област, подчинява се на Св.Синод-върховната духовна власт на Българската църква, където и да се намира тази власт, като чрез последната Княжеството съхранява единението си с Вселенската Въсточна Църква във всичко, що се отнася до догмите на вярата.

Тази разпоредба е възпроизведена в чл.1 на Екзархийския устав, приспособен към Княжеството, одобрен от Св.Синод, приет от Държавния съвет и Народното събрание и потвърден от княза с Указ №82 от 04.02.1883г. От този момент Българската православна църква придобива призната от гледна точка на Българската държава правосубектност. По отношение на правото на собственост на Българската Православна Църква след извършеното от Българската държава признаване, не са установени специални правила, т.е. не е приеман специален нормативен акт. Следователно по отношение на предвидените от законодателя придобивни способи и начина на удостоверяване на притежавани вещни права върху недвижими имоти приложение намират общите правила, важащи за всички правни субекти в държавата.БПЦ никога не е придобивала право на собственост върху парцела, дарен на руското посолство, нито върху изградените в същия сгради.

3. Българската държава също не е собственик на храма „ Св. Николай Чудотворец“

Държавата не може да придобие правото на собственост върху молитвени храмове от момента на влизане в сила на Закона за издирване на старини и спомагане на научни и книжовни предприятия, Обн.ДВ.бр.13 от 17.01.1890г., както и по силата на чл.25 от Закона за старините, обн. ДВ.бр.37 от 1911г. по съображения, че процесните недвижими имоти не са от категорията имоти, визирани в посочената правна норма.

Обектите, попадащи в легалното определение за “старини”, съдържащо се в чл.2 от Закона за старините и включени в обнародвания в Държавен вестник Списък на народните старини, изготвен в изпълнение на този закон, следва да са открити при археологически разкопки, извършени след влизането в сила на Временните правила за научни и книжовни предприятия. По силата на чл.25 от Закона за старините държавата придобива и правото на собственост върху обекти, попадащи в легалното определение за “старини”, съдържащо се в чл.2 от закона, само ако към момента на влизане на закона в сила тези обекти нямат друг собственик. Всички останали паметници на културата, независимо от това дали са с национално или световно значение, могат да бъдат собственост както на държавата и общините, така и на регистрирани вероизповедания, физически и юридически лица

Към момента на влизане в сила на Закона за вероизповеданията / 2002г./ храмът „ Св. Николай Чудотворец“ не е публична държавна собственост, което се предпоставя от наличието на поредица от условия -да е обявен за народна старина като към датата на влизане на закона в сила да няма собственик , през 1927г. да е включен в Списък на народните старини, обн. ДВ. бр.69 от 1927 г.; да е обявен за паметник на културата с национално значение и включени в списък, обн. ДВ. бр.61/1978г.,  В решение на КС № 5/21.03.1996 г. по к. д. № 4/96 г. е посочено, че частната собственост е неприкосновена и е недопустимо с акт на Националния институт за паметниците на културата и музеите /НИПК/ държавата да ограничава правото на гражданите свободно да се разпореждат със свой недвижим имот, представляващ паметник на културата.

Руското посолство /РФ/ е собственик на земята от 1898 г. и на построените върху нея сгради, считано от датата на построяването им, съответно приемането на строежите съгласно действащите към 1914г. правила. Констативният акт от 1997г. само установява във формата на нотариален акт едно съществуващо фактическо и правно положение.

4. В изявлението си от 24. 09. 2023 год. митрополит Наум твърди, че храмът „ Св. Николай Чудотворец“ е осветен само от Доростолски и Червенски митрополит Василий, като в богослужението не са участвали руски архиереи, заради схизмата в която БПЦ се е намирала, което е в противоречие с изследването на Олга Решетникова, публикувано в „История на храм „ Св. Николай Мирликийски“.

Освещаването е извършено съвместно с предстоятелят на храма архимандрит Николай, а също и руският йеромонах Ювеналий.

5. Земята и храмът не представляват по смисъла на Виенската конвенция за дипломатическите отношения „помещения на представителството“/посолството/, поради което не са защитени като неприкосновени по см. на ВКДО. Те обаче имат качеството на дипломатически имоти на РФ като земя и сграден фонд.

България например притежава дипломатически имоти извън страната – посолски комплекси, отделни сгради, апартаменти и парцели в 71 държави по света., общо 230 обекта – сграден фонд с разгъната застроена площ от 316 000кв.м и парцели земя с обща площ от 480 000 кв.м. на стойност 1млрд лева.

6. Всяко посегателство върху тази собственост, принудителното проникване по какъвто и да е начин, вкл. унищожаване или повреждане на имущество се регулира от нормите на българското наказателно право е престъпление от общ характер.

7. Призивите да бъде отключена сградата на Руската църква от Софийският митрополит на практика са подбуждане към престъпление, което е форма на съучастническа престъпна дейност и е наказуемо.

8. На 10 ноември 1952 година на заседание на Светия Синод на Руската Православна Църква е взето решение за предаването «в юрисдикция и владение на Българската Православна Църква на следните енории, манастири и клир на Руската Православна Църква в България: енория в село Царев брод, енория в град Димитрово (сега Перник), енория във Варна, енория в Пловдив, енория и храм-паметник при Шипка, енория в тогавашното село Княжево, енория в град Русе, мъжки манастир «Архангел Михаил» в село Кокаляне и Девически манастир «Покров Богородичен» в тогавашното село Княжево.

9.Храмът „ Свети Николай Чудотворец“ не е включван в този списък и не е предаван в юрисдикция на БПЦ.

След като през 1934 г. се установяват дипломатически отношения между България и СССР, с протокол от 6 юли 1940 г. съветската страна предава храма за безвъзмездно ползване на България в течение на 15 години. Шест години по- късно съветското правителство спира действието на протокола, , и предава храма на архиепископ Серафим като представител на Московската Патриаршия, управляващ седемте руски енории в България.

10. Църквата „Свети Николай“ в София е с официално определен през 1953 г. от Светия Синод на РПЦ статут на подворие.

„Подворието“ е легитимен вид дерогация от териториалния принцип на църковното управление. То е своеобразен аналог на понятието за екстериториалност в международното право. Така в древността главите на някои Поместни Църкви са изпращали свои представители при своите митрополити, архиепископи или патриарси, за да поддържат временно или постоянно общение с други Църкви.

Съществуват също така и подвория на поместни Църкви, които играят ролята на представителства на тези Църкви на територията на други Поместни Църкви. Точно такъв е случаят със статута на Руската църква като Подворие на Московската патриаршия.

„Подворие“ е термин за означаване на пълномощно представителство, структурно подразделение на Руската Православна Църква. Според Устава на РПЦ подворието е вид църковно учреждение в чужбина, каквито са и епархиите, енориите, ставропигиални и епархийски манастири и др. Чуждестранните учреждения на Руската Православна Църква се ръководят в своето управление и дейност от устава на РПЦ и от собствените си устави, които се одобряват от Светия Синод, като се спазват законите, съществуващи във всяка страна.

Подворието по силата на Устава на РПЦ е ставропигия, т.е. църковно учреждение в чужбина, което е независимо от местната епархийска власт и е подчинено директно на Московския патриарх и Синода на РПЦ.

11. След създаването на Патриаршеското подворие в София са изрядно изпълнени необходимите стъпки по неговата регистрация. През ноември 2011 година със заповед на Управлението на РПЦ-МП, обгрижващо задграничните учреждения е изпратен Устав на Патриаршеското Подворие, придружен от Заповед на руския Патриарх Кирил (с № У-01/489 от 31.10.2011), с което на тогавашния настоятел се възлага да регистрира Устава в Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет на Република България, като на 03.12.2011 г. надлежно е изпратено писмо (изх. № 53 от 03.12.2011 г.) до българския Патриарх Максим, с искане за регистрация.

12. Всяко действие на служител на БПЦ, независимо от ранга му, изразяващо се в намеса в дейността на храма, който съобразно статута си на подворие се намира под юрисдикцията на РПЦ, ще представлява нарушение на правилата на Устава на БПЦ

Според Устава на БПЦ основа на устройството и управлението на Българската православна църква са Свещеното Писание, Свещеното Предание, Правилата на светите Апостоли, свещените Канони на вселенските и поместните събори, учението на светите Отци и Устава, като Правилата на Вселенските и Поместните събори са задължителни за БПЦ по Устав:

Правило 2 на Втория Вселенски Събор: „Областните епископи да не простират властта си над църкви извън пределите на областите си и да не смесват църквите“.

Правило 8 от Третия Вселенски Събор: „Никой от боголюбезните епископи да не простира властта си над друга епархия, която по-преди и от самото начало не е била в негови или на предшествениците му ръце“

Антиохийски Събор, правило 13: „Никой епископ да не дръзва да минава от една епархия в друга, нито да ръкополага в нейна църква за извършване на свещенодействие или да довежда други със себе си, освен ако отиде по писмени покани на митрополита и на епископите при него, в областта на които дохожда. А ако, въпреки реда, без да е викан от някого, отиде да ръкополага някои и да устроява непринадлежащи нему църковни работи, нека извършеното от него е недействително, като за безредната си постъпка и за безчинието си понесе прилично наказание, а именно незабавно низвергване от чин от страна на свети събор.“

13. Всички изявления, независимо дали са направени от служители на църквата или политически фигури за отваряне на храма „Св. Николай Чудотворец“ създават политическо и обществено напрежение, мотивират извършването на неправомерни действия, вкл. престъпления и могат да предизвикат международен скандал и разкол в църквата.

14. Храмът „ Св. Николай Чудотворец“ като подворие на Московската патриаршия се намира под юрисдикцията на РПЦ, а сградата е собственост на РФ.

С експулсирането на предстоятелят /настоятелят, ръководителят на православен манастир или храм/ фактически е преустановена дейността на църковното учреждение и тя не може да бъде възстановена от БПЦ, тъй като храмът не е предаван и не е преминал през 1952 г. в юрисдикция и владение на Българската Православна Църква.

15. Твърденията за шпионска дейност на експулсираните руски свещеници архим. Васиан (Змеев), беларуският свещеник Евгений Павелчук и сътрудника на храма Владимир Бонко са несъстоятелни, доколкото при наличие на такива данни следваше да се образува досъдебно производство и евентуално наложи мярка за неотклонение. Вместо това е използван твърде репресивният по тази тема Закон за чужденците в България, според ят който ДАНС има правото едностранно да реши застрашава ли един чужденец националната сигурност и светкавично да го експулсира.

В заповедта съгласно закона дори не се посочва фактическото основание за това. Обжалването не спира действията по експулсирането, а решението на съда не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

Следва да се отбележи и регламентът в руското законодателство относно възможността свещенослужителите да бъдат ползвани за нуждите на подобна дейност. С Федералния закон на РФ „Оперативно-издирвателни дейности“, гл. 17 на органите, извършващи оперативно-издирвателни дейности, се забранява „да използват конфиденциално съдействие по договор от депутати, съдии, прокурори, адвокати, свещенослужители и упълномощени представители на официално регистрирани религиозни сдружения“.

16. Ефектът на случващото е многостранен – от една страна угоднически пред господарите от Запад за пореден път се гонят представители на РФ при това по твърде безцеремонен и съмнително законосъобразен начин. Действията на служителите на руското посолство по заключването сградата на храма се представят като самоуправство и увреждащи правата на православните християни, което е несъстоятелно внушение

Изявленията, че Софийския митрополит трябва да реши въпроса, възстановявайки дейността в църковния храм са класическа провокация, която е в състояние на доведе до ескалиране на междудържавните отношения, а и в самата организация на БПЦ.

Твърде много неща преживяхме през последните години. На дневен ред е вярата ни .Православието – големия враг на либералите – евроатлантици е мишената. Силата на духа ни е целта им.

Не е достатъчно да просто оцелеем. Имаме огромен грях към България. Първо е покаянието, а после са барикадите, защото вяра без дела е мъртва.

Източник: kritichno.bg

 

 

 

Коментари

 • Не разбирам кой знае какво, но .....

  25 Sep 2023 22:23ч.

  Но български свещеници могат да влязат в Руската църква единствено и само при съгласуване с Руската Патриаршия. Иначе как!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • борба

  26 Sep 2023 9:36ч.

  А КОЙ ЩЕ ПАЗИ ИМУЩЕСТВОТО НА РУСКАТА ЦЪРКВА ОТ НАШИТЕ КРАДЦИ И ПРЕДАТЕЛИ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • По закон всеки оторизиран орган на територията на България - МВР, Прокуратурата и т.н.

  26 Sep 2023 16:43ч.

  Докато ключа е в нея, нищо чудно митрофанова да си гепне и/или продаде част от църковната утвар, защото в руснаците е възпитана шовинистичната представа, че всяко чуждо нещо им се полага да си го присвоят.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До 16:43ч.

  26 Sep 2023 17:00ч.

  Поредната велика мисъл на простия крадлив циганин, по документи българин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Касандра от Сусурлево

  25 Sep 2023 22:26ч.

  Значи църква е притежание на посолство? И после се чудим защо ПСА е по-висок от паметника на Цар Освободител!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А не знаеш ли една цяла държава притежание на ПосолствоТо

  25 Sep 2023 22:59ч.

  Що ли питам, ти си на килимчето!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Касандра от Сусурлево

  25 Sep 2023 23:25ч.

  Ами не, аз съм си у дома и изпитвам отвращение към......гнили ябълки!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пред

  25 Sep 2023 23:29ч.

  огледалото ли си? "Беновска"?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  26 Sep 2023 1:35ч.

  Касандро, я се върни в първи клас, защото ти се губи материал по реалните и съществуващи неща. По-добре кажи как ще свърши тази сага... А иначе изказването ти е глупаво. Надявам се да разбиращ, защо. Посолството затова е "посолство", защото представлява страната, за която посолства. Иначе собственик е руската държава, но тя няма как да бъде участник в частноправна сделка. Не е субект, така да се каже. Субекти са нейните органи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ба го

  26 Sep 2023 3:12ч.

  ..аман от не разбрали. Собственост е на Руската федерация, собственост на Посолство са нашите управляващи

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пепи

  26 Sep 2023 15:28ч.

  Чаналова не обикаляше ли за мир ,и обясняваше ка защитава българската позиция !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тарильома

  26 Sep 2023 15:52ч.

  Питай създателите на паметника- арх. Данко Митов, арх. Иван Васильов, арх. Любен Нейков и арх. Борис Капитанов, скулптори Иван Фунев, проф. Любомир Далчев, Мара Георгиева, Васка Емануилова, Васил Зидаров и Петър Дойчинови, художника график Борис Ангелушев. Все имена, с които трябва да се гордеем. Както и с това, което са сътворили. А ти иди да се кланяш на бомбардиралите ни!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пепи

  26 Sep 2023 17:32ч.

  Се комунисти ,какво са им наредили това са изпълнили . Само не казвай ,че незнаеш русия да ни е нападала .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Просто бизнес

  25 Sep 2023 22:39ч.

  Най-после правен анализ. Но като знам какви дебили има във власта, Прокуратурата няма да се очудя за някои "хулигански действия": разбиване, подпалване, заграждане с ограда. Иначе частната собственост била неприкосновена ни учат великите демокрации

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поп Вечерко

  25 Sep 2023 22:57ч.

  Добре де, ама турчина Пеппа Пиг от дпс иска да обгрижи църквето! Какво ще правим сега, как ще му обясним?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  26 Sep 2023 1:36ч.

  Той е юрист, ще разбере, надявам се. Ако не разбере, значи трябва да му се отнеме дипломата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Този правен анализ

  25 Sep 2023 22:57ч.

  е много полезен. Зад всички действия очевидно стои опит за разкол - в БПЦ, между БПЦ и РПЦ и в обществото ни. Действията на правителството са очевидно незаконосъобразни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • джо гладника

  26 Sep 2023 11:11ч.

  поучително. добре е госпожата да я цитират и друг път по подобни въпроси.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  25 Sep 2023 23:03ч.

  Поздравления за адв. Ченалова!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хаирсъзин

  25 Sep 2023 23:13ч.

  Простичко казано : Ако след писмото на дядо Неофит, руският патриарх не възрази да се води служба в църквата от определени от БПЦ свещеници, то руското посолство отключва и толкоз (е, ще има описи, приел предал и пр, защото трябва да се пази и опази). Това няма нищо общо със собствеността ! Ако не беше реакцията на БПЦ, някой като едрия депутат щеше утре да е счупил катинара под съпровода на пловдивски митрополит или подобен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  26 Sep 2023 1:38ч.

  Добре де, ами ако руският патриарх възрази? Още повече, след като всичко беше направено като слон в стъкларски магазин. Някой не помисли ли за това или авторите и поддръжниците на тази идея са безподобни идиоти, търсещи провокация?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хаирсъзин

  26 Sep 2023 2:14ч.

  Да, но затова казах в съседство, че църковната дипломация е нещо коренно различно от светската и е доминирана от тишина. РПЦ ще се съгласи, вярата и доброто водят. Но я ми кажи как да пратят предстоятел, никой не би?! За идиотите, които са се юрнали да изпъкват и да се харесват на посолството нямам думи отдавна. Още като изгониха чистачките в руското посолство. Не знам каква е тази карма и какво съгрешихме, че да плащаме с такива малоумници.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • братът на Иван Георгиев от Попово

  26 Sep 2023 2:48ч.

  Ами да ти кажа аз в какво съгрешихме: Мълчахме, когато се вършеха беззакония. И продължаваме да мълчим при поредното беззаконие. Е, той един друг пастор, протестантинът Нимайер вече е рекъл миналия век какво става като мълчешком подкрепяш беззаконията-накрая идват и за тебе. И вече не е останал никой, който да извика. А на съдия Ченалова шапка свалям, курназ жена ей, не се страхува да говори правдата

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  26 Sep 2023 11:23ч.

  "РПЦ ще се съгласи, вярата и доброто водят." И вечно ли ще бъде така? Вечно да подаваш и другата бузка за шамара? Хайде, хаирсъзино, освЕсти се. Има и "зъб за зъб, око за око". Пак от същата свещена книга. Не може вече да правиш пакости и да се надяваш, че увреденият от теб вечно ще ти прощава. Има неща, които са непростими. Срещата със сметката е неизбежна. Също както и със смъртта. Затова, за да има вяра в доброто, трябва да се твори добро. Сега ние сътворихме зло. Злото зло вика. И това не е харесване на посолството, а най-обикновена жизнена истина. Всеки се тупа в гърдите, колко бил вярващ. И много от тях вършат злини. И обвиняват невинните за тях. Това се прави в момент. А ние като идиоти се дърлим един друг и дори сме готови да си прережем гърлата. Брата си ще убием, баща и майка ще заколим.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тарильома

  26 Sep 2023 15:56ч.

  "...под съпровода на пловдивски митрополит или подобен." Например митрополит Безум, вече е заел позиция нисък старт със задник към посолството.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • сащ е сатана

  25 Sep 2023 23:14ч.

  Ето защо българите планираме изгонване на сащническите войски от българските бази, изгонване на сащническия посланик, прекратяване на дипломацията с урода сащ, изгонване от България на всички сащнически нпо-та на цру на урода сащ! Искаме обявяване на сащ за терористична държава, обявяване на урода сащ, че е агресор! Искаме разполагане на руски военни сили, руска военна техника на цялата територия на България, за да се браним от сащническата агресия в региона! Българското общество трябва да знае имената на българофобите/русофобите, обрекли България, българския бизнес и обществото на глад, мизерия и социален разпад - русофобите/българофобите: ристюфците, мирчефците, про100$$ к!р0, @сен ф@силеф, лорерците, атанасофците, стоян михалефци, антоанета цонефа, мартин димитрофците, дайнофците, илиян фасилефците, ге0рги б0р!с0ф ге0ргиеф (боец), любомир алам@нофци, емил с0к0лофци, димитър гърдефци, георги ганефци, армани сбърканяни, хаджигенофци, рошен офшорнелиеф, момчил дойчеф, создормон прасе и банкянската тиква! Но не се забравя лена б0р!сл!в0ва - 4000 жрица на агресора сащ!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 404

  25 Sep 2023 23:20ч.

  Просто поредното доказателство, че държавата ни е овладяна от организирана престъпна група, която абсолютно съзнателно нанася дългосрочни щети на държавата, в угода на чуждите им господари. Още не сме видели никакви доказателства, за каквато и да е незаконна дейност на руските свещеници. Няма и да видим. Надутите обяснения, че получили информация от "партньорски служби" всъщност е още едно признание за извършвана държавна измяна... защото ИМЕННО тези "партньорски служби" имат интерес от пълен срив и прекъсване на всякакви дипломатически и културни отношения на България с Русия.... а чужди военни подразделения, настанени в "натовски бази" гарантират, че Българският народ няма да реши да търси сметка от предателите. Ясно е колко може да се разчита и на ДАНС - нима именно престъпникът 5ков не се хвалеше, че назначенията в службите се редят от "посолствоТО"? Не знам какво трябва да се прави. Ако бяхме държава в Африка или Латинска Америка, военните щяха да вземат властта и щяха да обесят предателите. Ама тука...нз. Бог да пази България... :(

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  25 Sep 2023 23:21ч.

  Адвокат "гнила ябълка" доста думи е написала, ама като адвокат. Пропуснала е много факти и подробности. Така пишеше и съдебните си решения.... които после бяха отменени и държавата плаща за далаверите ѝ. Всеки адвокат на убиеца ще пледира, че жертвата сама се е хвърлила на пътя на куршума.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ех,

  25 Sep 2023 23:31ч.

  Сини смърф "Сърдитко,....! ЕПМ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поп Вечерко

  25 Sep 2023 23:33ч.

  Не знаем, цитиран се документи и закони, материята очевидно не е за всеки - ще се бистри тепърва. Обаче, когато най - загрижен за църквето, се оказа мирянинът Пеппа Пиг от дпс ЕООД, трудно контролирам рефлукса.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  26 Sep 2023 1:41ч.

  http://podvorie-sofia.bg/bg/o-hrame-2/o-hrame/. Това стои от много време. Много преди скандала. Четете, бре керати! И мислете, проверявайте, преди да пишете и да се излагате като кифладжии. Мисля, че в другата соба бях писал същото нещо, ама вие сте умни, велики и затова се осирате велико.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До forsvaret 25 Sep 2023 20:21ч.

  26 Sep 2023 3:03ч.

  Ами като е пропуснала много факти, напиши ги ти, де! Щото доста факти е показала жената. Дай да видим и твоите. Или "не знам как е, ама не е така".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Omega_13

  26 Sep 2023 12:21ч.

  Минчо Тролов, я се ограмоти малко и прочети "Защо лаят краставите магарета" от К. Тодоров. Ако не можеш да прочетеш цялата книга, обърни на стр. 93/94 и ще видиш кой лъже и причината за войната в Украйна. Аман от предатели политици и техните лакеи като теб. А на Ченалова- поклон! Още има здравомислещи в прозападната територия България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • жорката

  25 Sep 2023 23:33ч.

  Заслужаваме си втора окупация. То като си помисля, че на Дунав мост да посрещнат окупаторите с цветя в първите редици ще бъдат Ристю Бойкикев и генерал Джудже

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  25 Sep 2023 23:37ч.

  "Пропуснала е много факти и подробности. " Еми дай ги ти! Не се стеснявай. Не ни разгевезявай с общи приказки. Дай фактите, дай подробностите, плийз, бите, пожалуйста, моля!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  25 Sep 2023 23:39ч.

  Иначе г-жа Ченалова е написала много хубав материал, обстоятелствен и изчерпателен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  26 Sep 2023 1:43ч.

  Г-жа Ченалова като умен човек е отворила сайта на подворието. Там са описани всички тези неща и доста други събития, които също могат да бъдат проверени. Без да има претенции да е великият ИТ специалист. Но нашите магистрати могат и да бъдат умни. Стига някой да ги извади от равновесие.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не, мерси, рашистки опорки и исторически подменени факти, в случая от товарищь Решетникова не четем

  26 Sep 2023 2:32ч.

  Товарищь Ченалова е отворила сайта на подворието, за да прочете "красиво" манипулативни УЖ факти и събития от товарищь Олга Решетникова, съпруга на онзи Решетников, който "назначи" пРезидента Радев за български президент. ( Генералът беше назначен от Елцин и след това при Путлер за шеф на Руски институт за стратегически изследвания/РИСИ/. Всъщност това е аналитичният център на външното руско разузнаване, който е отделен в нова организация с държавно финансиране, в която работят предимно бивши високопоставени служители на специалните служби. Официалната цел на института е да подкрепя президента и другите органи на властта в Москва с анализи за сигурността и ролята на Русия в други държави. В редица държави РИСИ е подозиран в оказване на политическо влияние. Връзките между Решетников и председателя на Национално движение "Русофили" Николай Малинов не са тайна. Прокуратурата обвини Малинов в шпионаж, а Решетников експулсира със забрана да влиза в страната. От 4 януари 2017 г. Решетников не е директор на РИСИ, на неговото място идва директорът на външното разузнаване Михаил Фрадков. Решетников става инициатор за създаване на движението "Двуглав орел", финансирано от 45-годишния олигарх Константин Малофеев. Генералът от резерва също е член на надзорния съвет и редовен участник в притежаваната от "православния" олигарх "Царград ТВ". Любимите теми са "войната на Запада срещу Русия", "величието на руския народ", "неблагодарните народи", като България например:) През 2014 г. Украйна започва криминално разследване срещу Малофеев за финансиране на "незаконни военни групировки" убийци на подчинение на Кремъл в източната част на страната, Донбас. По тази причина Малофеев е включен в списъка със санкции на ЕС).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  26 Sep 2023 11:17ч.

  Всички тези факти са проверими по независими начин. Кой ги е написал, няма значение, ако са верни. Стоят си от доста време преди избухването на скандала, така че едва ли имат нещо общо с изгонването на духовниците и затварянето на църквата. Айде спрете се с глупостите. На всяка крачка ви се привиждат световни конспирации. Ако руснаците са толкова всемогъщи, къде сте тръгнали? При тази тотална цензура, която съществува у нас, явно усилията на цензорите са нефелни, за две пари не чинят манипулациите. Слаба ракия, сте момчета. Не се прави така. Дипломатично требе да се прави. Ама вие сте си магарета и така само можете да действате - по магарешки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Абсолютно невярно!

  25 Sep 2023 23:39ч.

  По Закона за вероизповеданията всички православни храмове на територията на България са под юрисдикцията на БПЦ ( https://lex.bg/laws/ldoc/2135462355 ). Според каноните на Православието също е така, защото на една канонична територия може да има само един епископ и един негов наместник! "Знаете ли, че дори храмът и земята под него да са собственост на руското посолство, ако отворите регистъра на дирекция <Вероизповедания> към Министерски съвет на Република България ( http://veroizpovedania.government.bg/register ), вие ще видите, че на този адрес, на който се намира т.нар. Руска църква се намира църква, която е под юрисдикцията на БПЦ", обясни проф. Янакиев. Той подчерта, че служещите в храмът "Свети Николай Мирликийски чудотворец" се определят единствено от българския патриарх. "Дори сградата да е собственост на руското посолство, църквата като общност не може да не бъде под юрисдикцията на БПЦ, защото според каноните на православието на една канонична територия може да има само един епископ и един негов наместник. Епископ на тази канонична територия е българският патриарх и той може да назначава свещеници. Те може да са от различни националности. По добра воля и по традиция обикновено там се назначава за предстоятел свещенослужител от руски произход", каза професорът. >>> https://bntnews.bg/news/kazusat-s-ruskata-carkva-se-politizira-ot-moskva-ne-ot-sofiya-analiz-na-prof-kalin-yanakiev-1249146news.html

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поредният,

  25 Sep 2023 23:41ч.

  "404" ? Или самата" Оленка" ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  25 Sep 2023 23:44ч.

  Защо им отваряш очите? Остави ги да се влюбят в адвокат "гнила ябълка"!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мараба,

  25 Sep 2023 23:51ч.

  Син смъф"Сърдитко"! Четете дяволско " Евангелие "!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • коментар на К. Янакиев -

  25 Sep 2023 23:54ч.

  а, не, мерси! - той не е нищо повече от платен соросоиден коментатор и дори провокатор!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ахмак будалов

  26 Sep 2023 0:04ч.

  И в кой член и алинея на упоменатия от вас Закона за вероизповеданията „всички православни храмове на територията на България са под юрисдикцията на БПЦ“? Че не намерих такъв текст нито за „храм“, нито за „православен“.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Иван

  26 Sep 2023 0:04ч.

  Тоя долен соросоид Янакиев е толкова християнин и православен, колкото Шиши! Спомням си много добре, как яростно защитаваше сатанинската истамбулска конвенция по телевизията! Да не говорим какъв специалист е по право и до колко можем да се доверим на такъв продажник!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  26 Sep 2023 0:08ч.

  Хайде ще ви помоля да не цитирате Янакиев(брррр...) под юридическа тема. Да си гледа пропагандата и жълтопаветните питомци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Калинее, духът на противлението те пързаля напред-назад на ролкови кънки.

  26 Sep 2023 0:20ч.

  Гръцкото и румънското подвория в България и тях ли да ги обслужват български ефимерии? Желязната църква в Истанбул на Вселенския патриарх ли е подчинена или на Екзархията?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Няма такъв текст

  26 Sep 2023 0:57ч.

  В Закона за вероизповеданията! Че "Всички православни храмове на територията на страната са под юрисдикцията на БПЦ" Това е лъжа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Така е!

  26 Sep 2023 1:17ч.

  "С влизането в сила на Закона за вероизповеданията постанови, че всички храмове на територията на страната са собственост на Българската православна църква. На базата на този закон бяха проведени полицейски акции за неканонични свещенослужители, които бяха обсебили храмове", заяви Костадин Нушев, преподавател в Духовната академия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Той подчерта, че служещите в храмът "Свети Николай Мирликийски чудотворец" се определят единствено от българския патриарх.

  26 Sep 2023 1:46ч.

  И като е така, защо БПЦ е позволила, по думите на този самозван "професор", да дойдат тук някакви идиоти-руснаци, да разгонят българските свещенослужители и на практика да открадната храма, според пак по думите на този виден творец на вселенски мисли? И къде е бил този блюстител на църковния канон, не го ли е виждал? Или си е траел? Или сега си трае, с надеждата да го забележат, белким сетне изкара някоя стотинка?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "всички храмове на територията на страната са СОБСТВЕНОСТ на Българската православна църква. "

  26 Sep 2023 3:28ч.

  Верно? И джамиите и синагогите? А нотариалният акт? Значи законът за вероизповеданията отменя всички други закони, отнасящи се до собствеността? От парламентарна република ние неусетно сме станали теокрация и аз не съм разбрал.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тивериополският епископ Тихон: Без заповед на Патриарха храм не може да бъде затворен

  25 Sep 2023 23:42ч.

  Кой обаче може да заключва източноправославни храмове в България освен Светия синод? Пред NOVA коментира Тивериополският епископ Тихон. "Без заповед на Патриарха храм не може да бъде затворен", твърди отецът. По думите му Руската църква е под юрисдикцията на Неофит. "Цялата беда е в едно – тук имаме един психологически проблем, един емоционален, един държавен, един правен и един църковен проблем", каза още Тивериополският епископ. Той подчерта разликата между дипломатични и дипломатически действия. Според Тихон българската държава е постъпила дипломатически, гонейки свещеници, но не го е направила дипломатично. "Едно е сигурно. Бих се радвал ако тяхната и нашата политика не се месят толкова. Те едно "Отче наш" не могат да кажат, а всички станаха специалисти по религиозно-правните въпроси", завърши Тивериополският епископ Тихон.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Та "Тихон",

  25 Sep 2023 23:54ч.

  Кого нарича "отче наш"? Рогатият? "Мерси боку" !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дядо Тихо да не го пратят в Тивериупол

  26 Sep 2023 0:22ч.

  където му е епархията?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тивериополският епископ Тихон: Нотариалният акт за собственост на Руското посолство е нотариален акт "на глинени крака"

  25 Sep 2023 23:52ч.

  "Този нотариален акт е една констатация от преди 132 години през 1891 г. (19 век), когато започва градежа на църквата. А оттогава са се променили обстоятелства, закони, наредби и т.н. Църквата не е учреждение, не е магазин, че Руското посолство да може да се разпорежда..." >>> https://nova.bg/news/view/2023/09/25/426973/%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • dabedabe

  25 Sep 2023 23:54ч.

  Бе не бива Църквата ни да се набутва в политическите батаци. Една публична позиция беше достатъчна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • братът на Иван Георгиев от Попово

  26 Sep 2023 3:41ч.

  Бе той и Сульо това каза (не бива Църквата ни да се набутва в политическите батаци.), ама уродите веднага го наплюха. Та не вземе бай ти неофит да иде лично и да удари една тесла на катинара. Тъй ами, самия Тихон му го казва, че е в правото си, к,во ще му мисли и ще чака разрешение от Всеросийския патриарх Кирил. Ама на, няма си топки тоя патриарх.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател13

  26 Sep 2023 0:16ч.

  .Трябва да се признае успешната и талантлива работа на американските служби. Вместо да търсят някой с качества и да го вербуват и гушат с пари за да им върши работите оставят естествения отбор да отсее качествените което се припокрива в район като България с умението да крадеш. След това е лесно, само му показваш номерата на сметките в банките и го включваш в списъка Магнитски. Евтино и ефективно и най-вече никаква опасност от двойна игра.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Црън гарван

  26 Sep 2023 0:42ч.

  На фона на този правен анализ бръщолевенето на Калин Янякиев изглажда като грачене на црън гарван.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Миналата седмица разнищвахме разузнаването, тази седмица БПЦ.

  26 Sep 2023 0:50ч.

  Прекалено тематично взе да става. Дано се намери човек (ако ще пак Бойко да е), който да пресече този конструиран скандал още в зародиш. Имам предположението, че скандалът ще приключи ако Пеевски се разходи до Драгалевци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пеевски трябва да се разходи до онзи свят

  26 Sep 2023 9:38ч.

  Без връщане

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • въпрос т е решен

  26 Sep 2023 1:00ч.

  агент Симеон излезе доста пъргав - ден след като ДПС Пеевски нареди.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Респект

  26 Sep 2023 1:10ч.

  Свалям шапка, това се казва правен анализ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Имах предубеждения

  26 Sep 2023 1:30ч.

  поради предишни медийни прояви на Ченалова. Но сега добре се е потрудила.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  26 Sep 2023 1:51ч.

  Чл. 17. Уставът на вероизповеданието трябва да съдържа задължително: 1. наименованието и седалището на вероизповеданието; 2. изложение на верското убеждение и богослужебната практика; 3. структурата и органите на вероизповеданието; 4. начина на определянето на управителните органи, правомощията им и продължителността на техния мандат; 5. лицата, които имат право да представляват вероизповеданието, и начина за определянето им; 6. начините, по които се вземат решения, и процедурите за свикване на заседанията на органите на вероизповеданието; 7. начини на финансиране и имущество; 8. начина на прекратяване и ликвидацията. Чл. 21. (1) Вероизповеданията и техните поделения, придобили статут на юридическо лице въз основа на този закон имат право на свое имущество. (2) Имуществото на вероизповеданията може да включва право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими вещи, плодове от стопанисването на имоти, в това число и наеми, печалби или дивиденти от участие в търговски дружества или сдружения на търговски дружества, право на собственост върху движими вещи, в това число и ценни книжа, права по Закона за авторското право и сродните му права, приходи от държавни субсидии, дарения, завещания и други. (3) Държавата и общините могат да отстъпват безвъзмездно на религиозните институции и техните местни поделения право на ползване върху държавни и общински имоти, както и да ги подпомагат със субсидии, предвидени в държавния или общинския бюджет. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Разпореждането с имуществата на вероизповеданията се урежда в техните устави. (2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Принудително изпълнение не може да се насочва върху: 1. храмове и манастири на Българската православна църква - Българска патриаршия, и нейните местни поделения; 2. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2019 г.) молитвени домове и манастири на регистрираните вероизповедания; 3. вещи, свързани с богослужебната дейност, ритуали и обреди на Българската православна църква - Българска патриаршия, на регистрираните вероизповедания и техните местни поделения. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Чл. 23. (1) Регистрираните вероизповедания имат право за своите нужди да произвеждат и продават вещи, свързани с богослужебната им дейност, ритуали и обреди. (2) Сделките по ал. 1 не са търговски по смисъла на Търговския закон. (3) Молитвени домове, храмове, манастири, предмети и лица, свързани с богослужебната дейност, не могат да бъдат използвани за реклама от търговци по смисъла на Търговския закон без изричното съгласие на съответното вероизповедание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Костов

  26 Sep 2023 1:58ч.

  Руските агент(к)и се осветяват един по една :)))

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Цялата история само задълбочи омразата на обикновения нормален българин към ЕС, НАТО, САЩ и целия Запад

  26 Sep 2023 9:37ч.

  И увеличи броя на жертвите сред предателите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да, и освен към тях омразата към БЮРМ и УССР

  26 Sep 2023 9:40ч.

  Откъдето дърпат конците на режима.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гордий

  26 Sep 2023 11:28ч.

  Имуществото на престъпниците може да се конфискува в полза на държавата. Просто да се конфискува църквата , да се даде на БПЦ и да се отвори за миряните! За всеки случай!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Веска

  26 Sep 2023 11:42ч.

  Тивериополският епископ Тихон . Роден в Щутгарт, Германия. Кръстен е в Руската православна църква там. Майка му е германка, а баща му – българин, оперен певец. През 1946 г. се завръща с родителите си в България. През 1965 г. завършва Духовната семинария, а през 1971 г. и Духовната академия (сега Богословски факултет на СУ). През 1977 г., по силата на Белградската спогодба, заминава за Федерална република Германия, където живее майка му. Там от 1978 до 1981 г. учи и завършва медицинско училище, като получава диплома за фелдшер и като такъв работи 27 години.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • правоверен

  26 Sep 2023 13:01ч.

  Не знаех, че (бивш) съдия Ченалова е специализирала канонично право.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • KitCat

  26 Sep 2023 15:25ч.

  Браво на Ченалова! Дебелият депутат от какво вероизповедание е? Мисля че е някакво "дебил-но". На мен ми прилича на кириак стефчов от "Под Игото".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тарильома

  26 Sep 2023 16:07ч.

  Във външнополитически план се цели да се наложи на БПЦ да провежда в междуцърковните отношение русофобската политика, която вече е наложена от едно малцинство като поведение на държавно ниво. Във вътрешнополитически- да се уплашат и потиснат миряните, било то черкуващи се или не.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • >>>

  26 Sep 2023 17:27ч.

  Чаналова е изложила всичко подробно и ясно. Оттук нататък всичко е криминално... При това на държавно ниво.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • wwww

  26 Sep 2023 18:35ч.

  Това е по-добро от всяка виагра. Съветвам всеки да го опита поне веднъж в живота си - ще подобри сексуалния ви живот многократно, прочетете го сами ------ https://welcome.to/biocom

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Комично е да се пише правно становище,

  27 Sep 2023 0:42ч.

  без консултантът да е разполагал с цитирания в констативката крепостен акт от 1898 г. Както често се установява по делата за спор относно право на собственост, в крепостния акт може да е описан друг поземлен имот, а не този, в който години след съставянето му е построена църквата. В констативката не са описани никакви строителни книжа, в които би следвало да е цитиран крепостният акт. Ако русенският митрополит е прав и Светият синод има доказателства, че храмът е дарен на БПЦ през 1934 г., ще се окаже, че констативката няма никаква доказателствена стойност относно правото на собственост.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  27 Sep 2023 19:29ч.

  Който има правен интерес, да бъде така добър да предяви съответния установителен или осъдителен иск за собственост срещу сегашния собственик в лицето на РФ и да си оспорва ПРЕД СЪДА костативния нот.акт и да си доказва, че той е собственик. Що се касае до другият повдигнат проблем - идентичността на определен поземлен имот по отменените планове и карти се установява с експертиза, вещото лице по която ще проследи хронологично, отразяването на имота по отменените планове и карти на града, по неговите номера, граници, съседи, площ и различна конфигурация, през годините. Картният материал за тази част на София е достатъчен за целта, а могат в краен случай да се използват топографски знаци и ориентири. Има стари карти и кад.планове с координатите системи. Всички те се "налагат" едни върху други и се прави, т.нар. "комбинирана скица". Работа за добър и вещ геодезист, а такива,слава богу все още се намират. По отношение на твърдението, че в констативката не били посочени строителните книжа на сградата от което едва ли не следвало, че нот.акт е с невярно съдържание. Първо, касае е се за църква/храм и е твърде възможно такива въобще да липсват(вероятно е имало само архитектурен и конструктивен план, ако въобще са запазени). Второ, достатъчно, че е установен собственика на поземления имот върху която сградата е построена. Нотариусът вероятно е приел, че е налице приращение по чл.92 и собственика на земята е собственик на сградата върху нея. Всичко горепосоченото с уговорката, че си говорим общи приказки, без никой от нас, освен автора да е запознат с конкретните документи, материали и доказателства.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  27 Sep 2023 19:33ч.

  *констативния нот.акт. п.с.пиша от телефон.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Споко

  27 Sep 2023 22:22ч.

  И какво може да направи Русия на престъпната сбирщина, обслужваща прищевките на Губернатора от Козяк? Каквото направи на гепаджиите в Щатско, които си присвоиха дипломатическите имоти на РФ и не последва нищо съществено? А тук е американска колония и няма причина да стане нещо друго.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи