Вицепремиерът Красимир Каракачанов подаде сигнал до главния прокурор за опити за създаване на македонско малцинство в България. Опасната дейност се извършва от две НПО-та, регистрирани в Благоевград, които имат заложени в уставите си цели и задачи, сходни със забранената у нас партия "ОМО - Илинден - ПИРИН". Сред учредителите на едното сдружение фигурират и имена от ръководството на въпросната противоконституционна организация, съобщиха от ВМРО.
 Каракачанов сезира Цацаров за опити за създаване на македонско малцинство у нас

 

Това накара заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност Красимир Каракачанов да поиска от главния прокурор прекратяване регистрацията на двете сдружения -  „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“ и „Антични македонци“. Такава възможност има съгласно разпоредбите на чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

НПО-тата са регистрирани в Благоевград в периода от началото на месец август. В мотивите за учредяване им учредителите са заявили, че ще осъществяват дейност за подкрепа в различни насоки на „македонското малцинство“ в Република България. И двете сдружения са регистрирани за извършване на дейност в частна полза.

 

В мотивите на сигнала Красимир Каракачанов посочва поотделно причините за двете сдружения, като основните са опасни сходства с дейността, извършвана преди години от забранената с решение на КС „ОМО – Илинден – ПИРИН“, опасни пропагандни дейности, които открито водят към сепаратизъм и извършване на процеси по формиране на малцинство, което е в противовес с Конституцията на Република България.

 

Ето и пълния текст на сигнала:

 

ДО

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

                                          С И Г Н А Л

 

Относно: регистрирани юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в полза на „македонско малцинство“ в Република България

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЦАРОВ,

 

В периода от началото на м. август до момента в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са вписани две сдружения, които са заявили, че ще осъществяват дейност за подкрепа в различни насоки на „македонското малцинство“ в Република България. Сдруженията са: 

- Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права; 

- Антични македонци. 

И двете сдружения са регистрирани за извършване на дейност в частна полза.

Във връзка с това, моля да упражните правомощието си по чл. 13, ал. 2 вр. ал. 1, т. 3, б. „б“ по Закона за юридическите лица с нестопанска цел да поискате прекратяване на двете юридически лица по следните причини:

1. За сдружението „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“

 Уставът, с който е регистрирано сдружението, съдържа цели на дейността му и средства за тяхното постигане, които са абсолютно еднакви със същите в Устава на друго сдружение „Македонски клуб за етническа толерантност“. През 2013 г. Благоевградския окръжен съд е отказал регистрация на сдружението „Македонски клуб за етническа толерантност“, а Софийският апелативен съд (САпС) с решение № 713/11.04. 2013 г. е потвърдил този отказ именно заради заявените от сдружението цели на дейността и средствата за тяхното постигане. В мотивите си  САпС подробно изследва правната уредба на правото на сдружаване в международното и националното ни право. Въз основа на този анализ съдът прави изводи, че сдружението „Македонски клуб за етническа толерантност“ следва да се определи като организация, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и единството на нацията по смисъла на чл. 44, ал. 2 от Конституцията на Република България (КРБ) и като сдружение, което си е поставило политически цели в противоречие с чл. 12 от КРБ. Тези си изводи съдът е подкрепил с конкретно посочване на целите, които сдружението си е поставило и систематичното им тълкуване със средствата за тяхното постигане. 

Внимателният прочит на Устава на сдружението „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“ установява, че същите тези цели, които са предмет на обсъждане в цитираното съдебно решение „1. Отстояване и реализиране на девиза Европа и Балкани без граница и 2. Защита на човешките права на македонците и други етнически малцинства в България съгласно Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и останалите релевантни български и международни документи.“ са заложени и като цели на това сдружение. Нещо повече, същите средства за постигането им, фигурират и в Устава на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“ - работа за защита на правата на македонците (чл. 4, ал. 2, т. 3); организира изнасянето на лекции, беседи и доклади за миналото на македонския народ, за националните борби на македонците (чл. 4, ал. 2, т. 4 от Устава); организира национални македонски събори, чествания на исторически дати и събития (чл. 4, ал. 2, т. 6 от Устава) и др. 

Систематичното тълкуване на целите и средствата за тяхното постигане води до извода, че в Устава се съдържат твърдения за съществуването на „македонско малцинство“, чиито права са накърнени и са предмет на защита от страна на сдружението. А това твърдение противоречи на т. ІІІ от Решение на Конституционния съд № 1 от 29.02.2000 по к.д № 3/99 г., в която изрично се установява, че „В РБ няма обособен македонски етнос“. Затова афиширането на такова малцинство чрез сдружение с нестопанска цел по същество не цели защита на правата им, а създаване в определена част от българското общество на различно етническо самосъзнание, каквото не е било формирано по исторически път, т.е. дейността е насочена срещу единството на нацията. 

Насоката на дейността, която се извежда от Устава, се потвърждава и от публични изяви на сдружението. В дописка, публикувана във вестник „Нова Македония“ на 15.10.2019 г. със заглавие „ Македонците в България: София да спре езика на омразата“, сдружението е посочено като подписало се под отворено писмо в защита на правата на македонското малцинство, наред с ОМО “Илинден – ПИРИН“, „Дружество на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор“, „Македонски дискусионен клуб за етническа толерантност“ и други македонистки сдружения. 

Единият от учредителите на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“ Ангел Радонов и сдружението „Македонски клуб за етническа толерантност в България“ са подали жалба срещу България пред Европейския съд по правата на човека. Производството по тази жалба е все още не е приключило. 

2. За сдружението „Антични македонци“ 

Прави впечатление, че „Антични македонци“ е регистрирано много скоро след регистрацията на предходното сдружение. В неговия Устав са заложени цели за изследване и проучване на историята и културата на македонския народ от антично време и до днес (чл. 7, второ тире); цялостна поддръжка на всички проекти на полето на културно-просветната дейност, всички научни дейности от областта на античната македонска история и култура (чл. 7, пето тире). А в средствата за постигане на тези цели се предвижда популяризиране чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на медиите, институциите, организациите и обществото към Сдружението, към актуалните проблеми по посочената тематика (чл. 8, девето тире). 

Видно от списъка на учредителите на това сдружение в него фигурират лица, които са сред учредителите на политическа партия „ОМО – Илинден - ПИРИН“ (обявена за противоконституционна с Решение № 1 от 29.02.2000 г. по к.д. № 3/99): Иван Сингартийски (председател на партията), Иван Гъргавелов (секретар на партията) и Ангел Безев (заместник - председател). В мотивите си към това решение Конституционният съд, като обсъжда дейността на политическа партия „ОМО – Илинден – ПИРИН“ изрично посочва, че „Непосредствено след учредителното събрание на партията в. „Нова Македония от 21 – 22. ІІІ. 1998 г. препечатва интервю на Иван Гъргавелов, секретар на партията, дадено пред вестник „Народна воля“, в което отправя обидни квалификации за българската нация и посочва, че са унищожени уникалният фолклор, култура, традиции и самобитност на македонския народ, крадат се историята, обичаите и се отрича националният му идентитет.“. На базата на проучването на дейността на тази партия във връзка с установяването на нейната противоконституционност, КС изрично казва, че „Уставът на една партия може да се окаже една книжна фасада, целяща само да се улесни регистрацията й“. Това съждение на КС, макар да е изразено по отношение на устав на политическа партия, е приложимо на още по-голямо основание към уставите на юридическите лица с нестопанска цел. Съвпадението на заложените цели и лицата, които участват в учредяването на сдружението (лица, заемали ръководни постове в обявена за противоконституционна политическа партия), дават основание да се направи извод за връзка и приемственост между обявената за противоконституционна партия „ОМО – Илинден – ПИРИН“ и юридическото лице с нестопанска цел „Антични македонци“. Нещо повече, създава се основателно притеснение, че чрез дейността на сдружението, ще се прикрива осъществяването на политическа по характера си дейност. А това противоречи на забраната по чл. 12, ал. 2 от КРБ, че сдруженията на гражданите не могат да си поставят политически цели и да осъществяват политическа дейност. 

Уважаеми господин главен прокурор, 

Наред с изложените аргументи във връзка с двете сдружения, бих искал да ви обърна внимание и на още някои факти от по-общ характер. И двете сдружения, които дадоха повод да Ви изпратя този сигнал, са със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград. Пак там са били предвидени седалищата и адресите на управления на други две сдружения – „Дружеството на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор“ и „Македонски клуб за етническа толерантност в България“, на които е била отказана регистрация в периода 2013 – 2014 г. Връзката между тези сдружения както през техните Устави, така и през лицата, които ги учредяват, е идентична с начина, по който се случиха през 90-те години събитията около сдружението и последвалата го партия „ОМО – Илинден – ПИРИН“. Това дава основание да се направи извод, че тези процеси в Югозападна България създават опасност за единството на нацията чрез дейността за създаване и признаване на македонско малцинство в България. Тази цел беше установена от КС при изследването на дейността на партия „ОМО – Илинден – ПИРИН“. А по време на кръгла маса, проведена в сградата на Американския университет на 18.09.2019 г. на тема „NO-Hate-BG: заедно в защита на малцинствата и превенция на проявите на омраза“, е направено и изрично изявление от участник в кръглата маса, че с регистрацията на македониското сдружение „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“ българската държава „официално е признала наличието на македонско малцинство“. 

Целенасочената регистрация на такива сдружения в един регион на страната, дава основание да се предположи, че се преследват и други цели - дейността на тези сдружения да прерасне в дейност насочена срещу териториалната цялост на Република България. Извод в сходен смисъл е направил и КС в цитираното по-горе решение, след изследване на дейността на регистрирана политическа партия, т.е. партия, представила пред съда Устав в съответствие със закона. 

По делото срещу България пред Европейския съд по правата на човека като адвокат на един от жалбоподателите е Тони Менкиноски. Той е дългогодишен ръководител на правната комисия на ВМРО – ДПМНЕ, бивша управляваща партия в Република Северна Македония. Същият в свое интервю пред в. „Нова Македония“ заявява, че очакваното осъдително решение на ЕСПЧ срещу България ще дерогира договора за добросъседство между двете държави.  

Приложения: 

1. Копие на Устава на сдружение „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“

2. Копие на Устава на сдружение „Македонски клуб за етническа толерантност“.

3. Копие на Устава на сдружение „Антични македонци“.

4. Публикация във вестник „Нова Македония“ от 15.10.2019 г.

5. Публикация във вестник „Нова Македония“ от 18.05.2019 г.

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА 

И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА:

(Красимир Каракачанов)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

15 коментар/a

Мунчо на 19.11.2019 в 16:07
Всичко това е добре, само че Цацаров вече е предложен от ГЕРБ за шеф на КОНПИ на мястото на Терасиньо и ще сдаде поста предсрочно. Така че, преадресирайте апела за борба с "античните македонци" в България към наследника му Гешев...
"удобни и безродни"? на 19.11.2019 в 17:23
Какво ли щеше да стори на този "ерзац" ...... , Ванче Михайлов, ако беше днес тук ?
До русофилите. на 19.11.2019 в 17:24
Хайде сега порадвайте са пак и за сетен път какво причиниха Русия и Сърбия на България. Това, което направиха със македонските българи беше истински геноцид към българщината там. Сега предстои второ действие - съсипване на българщината в Пиринския край. Но вие продължавайте да се умилявате на Путин и Русия, Путин, който обяви, че азбуката им идела от македонските земи само преди година.
до горният цървул на 19.11.2019 в 17:37
Архивите разказват: 76 години от бомбардировките над Пловдив. Преди 76 години на 06.11.1943 г. Пловдив изтръпва. http://www.pan.bg/view_article-1-502962-showimg1-arhivite-razkazvat-76-godini-ot-bombardirovkite-nad-plovdiv.html На 14.11.1943 и София.
Цървулан-чо от 17:37 на 19.11.2019 в 18:06
Пий си хапчетата. Какво общо има Пловдив с действията на СССР и Сърбия срещу населението в Македония и геноцида срещу македонските българи?
Другарят Цървул действа на принципа на 19.11.2019 в 18:15
“А вие защо биете негрите“. Другарю Цървул, Царство България е съюзник по това време на нацистка Германия, а освен това с цялата си глупост е обявило война на американци и англичани. Е, тогава? Насочи своя справедлив гняв към монархо-фашистката власт, не към антихитлеристката коалиция. За всичко се плаща.
Я обади се и левия цървул, на десния на 19.11.2019 в 18:41
Не знам момчета ли сте , момичета ли или вече ТО, но нещо с логическия анализ на причинно-следствените връзки в минало , настояще и възможно бъдеще сте зле. Не сте станали тръандафори и няма да Ви се случи."Майка им" на комунистите, че Ви образоваха, а не ви оставиха с гегите по чукарите .
До горния на 19.11.2019 в 18:57
Ми дай да си правим гаргара с всичко друго само да не споменаваме за трагедията на Македония, която я сполетя от сталинските комунисти и Сърбия. По-добре да пишем глупости, но не и това което те сториха. Македония опази българщината си 500 години по турско, но комунистите и видяха сметката за 45 години.
100% дебил на 19.11.2019 в 19:48
Господа историци и псевдоисторици, хубаво пишете за ролята на Сърбия и на Коминтерна, но защо нищо не споменавате за ролята на великия Фердинанд и великите му царедворци - български политици за трагедията на Македония. През 1913, съгласно Лондонския договор границата между България и Турция минава през днешните индустриални предградия на Истанбул, страната ни контролира цялото Беломорие, а конфликтът със Сърбия е за т.нар. "спорна зона" в Македония, която включва онези територии в днешна Северна Македония, които днес са населени предимно с етнически албанци. Нашите велики политици и техният цар обаче очевидно много са държали да освободят цялата Македония (както малко преди това са искали да завладеят и Цариград), затова започват обречена война срещу всичките си съседи и закономерно губят всичко, включително и "безспорната" зона в Македония. Разбира се, на нас винаги някой друг ни е виновен, затова и не можем да извлечем поуки от собствената си глупост.
Белия Цар на 19.11.2019 в 19:53
Затова не се сърдете когато пиша и на елински, че "Македония е една и само Елинска" . Не ви увират главите, че проблема започва от кражбата на гръцко име и концепция. Северо-македонците трябва да разберат, че са си строили къщата си върху пясък от измислици, лъжи и крадена история на съседите си. Вие сте все така пасивни, и те ще продължават - дори ще твърдят че вие им крадете историята. Къде е външното министерство с оная фръцла, къде е ББ ? За оня как беше, Пленвьо, дори и не питам.
Защо намесваш Фердинанд? на 19.11.2019 в 20:11
Да, Фердинанд губи ПСВ. Македония е разделена между Гърция, Сърбия /на нея се дава най-голямата част като победител във ПСВ и България. Но въпреки това до ВСВ населението в Македония независимо че е под силния асимелационен натиск на Белград продължава да се смята за българско. Коминтерна под натиска на СССР и Сърбия измисля т. наречената македонска нация. И тя е въведена както в сръбската част, така и у нас с `огън и меч`. Хиляди българи, които са отказвали да де пишат `македонци` са били малтретирани, изселвани и пращани по концлагери. В Сърбия в селата направо са влизали титовските отряди и на место са разстрелвали тези, които са отказвали да се пишат `македонци`. Известни са списъците на Лазар Кулишевски в които по заповед на Тито са събрани имената на хиляди макенонски българи и са избити или изселени, други оставят костите си в титовите концлагери. ЗАТОВА пишем, другарю. Спрямо българите по заповед на Сталин, Тито и Коминтерна се е провел истински геноцид. Така че не намесвай Турция. Знаем всичко за Турция, но не турците им промениха съзнанието на тези хора, а комунистите.
Helleborus на 20.11.2019 в 09:34
Разбира се, сръбският "възродителен " процес трябва да бъде осъден от света, никаква политика няма да реши проблема с Македония, ако не се постави на основата на истината. При това такъв възродителен процес не е за пръв път прилаган върху тракийския народ, преди това е опита да се славянизира и изкара пришълец, след освобождението от Аспарих. Т.е. след всяка война се посяга на територии и идентичност. Но ако в миналото е постигнато с лъжа и подкупи, в настоящето е постигнато с насилие и издевателства, а насилствената промяна на самосъзнание не е осъдена от света, който се занимава само с евреите.
100% дебил на 20.11.2019 в 10:33
Дерзайте в битката за Българска Македония! Така е, македонците бяха създадени от Коминтерна и от Белград, което стана и с решаващата помощ на (комунистическа) България. Това обаче не променя факта, че преди това Македония и Тракия бяха загубени и предадени от Фердинанд и неговите царедворци, пардон политици... Втори път загубихме Македония (пак при управлението на Фердинанд), присъединявайки се към централните сили през Първата световна война, вместо поне да останем неутрални... А в резултат от поредния погрешен избор по време на Втората световна война, македонските българи окончателно загубиха вяра, че някой ден могат да бъдат част от България. Тоест, не е зле да търсим и собствените си грешки, защото именно те улесняват реализацията на наглите претенции на съседите ни...
Евтаназия за ДС-чумавите П(к)расета на 20.11.2019 в 10:39
Брей, тия "липсващи" македонци в България много страшни бе?! Страшни най-вече за БКП-побългареното ДС-патриотарстващо криминално хомо-манго-ТЪРГАШЕСТВО с КГБ-коалиционерното "родолюбие", паспортно-шпионското рушветчийство и контрабанда с БКП-пропаганда!
До горните двама. на 20.11.2019 в 12:42
Да `много са страшни`. Не ни интересува отдавна Македония и македонците - днешните. Ако искат да се пишат албанци, сърби или гърци. Отдавна сме се отказали от нея. Но България е държавата, която даде най-много жертви, помощи и оръжие на македонците и взимаше навремето присърце всеки македонски проблем. И сега като капак на всички трябва да гледаме истерии с `македонско малцинство`. Трябва да гледаме как се поругава българщината вече и в Пиринския край. Айде стига вече. То не беша плюене, комисии и пр. и пр. Дори Гоце на го признават за българин, след като самият той се смята за такъв.

Напиши коментар