Здравното министерство публикува заповедта, с която министър Костадин Ангелов разписва новите строги ограничителни мерки срещу коронавируса, одобрени днес от правителството. Тя влиза в сила от 23.30 часа на 27.11. и ще важи до 21.12. За Коледа властите обещаха разхлабване на мерките. Заповедта въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на страната:
Ето цялата заповед за новите ограничителни мерки

Костадин Ангелов, снимка: БГНЕС

 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

 

3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

 

4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

 

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

 

6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

 

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

 

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

 

9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика.

 

10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

 

11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

 

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

 

13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

 

14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

 

15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

 

16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

 

17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

 

18. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8:30 и 10:30 часа.

 

19. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

 

20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

21. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 % от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.

 

22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

23. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

 

24. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

 

25. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията.

 

26. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

 

27. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

 

28. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред, определен от него.

 

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

 

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.

 

Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

16 коментар/a

Децата носят зараза на 25.11.2020 в 19:21
Най отвратителното нещо което съм чувала Чух го от Кунчев при Цветанка Тъпата журналистка не попита защо немските френските и испанските деца не са заразни и ходат на училище Децата са обявени за чумави за да ррекрият сринатата здравна система където умиран хора като мухи Аз ще запаля свещ да бъдат наказани тези диктатори над децата Ат февруари месец на практика не учат Имаше прекъсвания от 1 месец . .септември Октомври ноември декември вкъщи От февруари грипна ваканция После пандемия терор И така до днешната новина Вън отивайте в кэщи вие носите заразата Боже моля те прибери си версиите
Тепърва смъртността от COVID19 ще скочи с 50 до 100% на 25.11.2020 в 19:53
Ако не сте си гледали децата, няма как да разберете, че няма как да ограничите без възпитание контактите на децата в група така, както е възможно възрастните да се самоограничават. Освен всичко от цял свят само тук, в България, пропищяхте, че маските щели да задушат вашите глезени дечица и отхвърлихте възможността да носят и сменят маски за цял ден учебно време така, както го правят от 2-3-годишна възраст по цял свят. Тук масово не се спряхте и да пуснете децата по детските площадки да се мешат и/или пред блока без родителски контрол и по молове и "стъргалото" на разходки. Митът, че в Швеция мерки няма рухна! И продължават да ги затягат. Вижте в статията в линка по-долу, след разговора с даскала-експерт по риска, графиката за сравнение строгостта на мерките между България, Швеция, Чехия и Ирландия---> https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/matematik-teparva-smartnostta-ot-covid-19-shte-skochi-s-50-do-100.html
В плите на Витоша на 25.11.2020 в 19:57
Има нещо дълбоко сбъркано и извратено в тази заповед, особено по точка 9, в която 3 (три) пъти е упоменато числото 18 с червена точка. Ама къде се е чуло и видяло, порно без публика да се провежда. Та нали това е целта на порното, да има публика, особен пък в най-дългата нощ, след като е изрично уточнена. После по точка 7 се позволява заетост на местата в театъра само до 30%. Това колко прави за едни братя Карамазови, които са трима по закон, ако не броим извънбрачния, или трябва да го броим? Още по интересни работи се случват в точка 5 , по която се забраняват яслите. Да разбираме ли, че след най-дългата нощ, рождественските ясли ще бъдат отворени за посещения? И за кои от братята? Понеже днес Данчето съобщи, че ще се отворят специални ясли за докторските братя.
Странно на 25.11.2020 в 20:03
Странно ми е, че затварят музеите и галериите. Там пък една навалица и върволици от посетители. Защо ги затварят? Достатъчно е ограничение на броя присъстващи, дистанция и маски.
По т. 8 на 25.11.2020 в 20:10
Частните събирания с до 15 човека кой и как ще ги контролира? Нещо разстояние, маскиране дори в домашна обстановка?
заври си я у дупе новата заповед на 25.11.2020 в 20:18
Мислите ли, че някой ги чете или слуша тия заповеди? Вие сте абсолютно безмозъчни същества. Днеска едо, утре точно обратното, едно се разрешава, после забранява. Пълна тъпотия!
observer на 25.11.2020 в 20:22
Така е. Децата разнасят заразата. Не се пазят, заразяват баби, родители, учителки. Ако има нещо хубаво във всичко това, то е, че децата почти без изключение преодоляват заразата без симптоми или много леко. Слава Богу, че не е обратното.
делфийския оракул на 25.11.2020 в 20:23
Франкенщайн си е изпуснал чудовището и сега не може да си го прибере. За да отмъсти на създателя си за уродливия си вид, кръстоска от прилеп и змия, с лице на мексикански кактус, чудовището е започнало да убива и скоро ще се добере и до създателя си. Затова й най-елементарния начин да го скрие от вас е, да ви скрие вас от него. Така няма да познаете истинското му лице, досущ като лицето на създателя му. Само че нещо не му се получава на самозвания доктор, защото нали знаете, смисъла на историята - отдавна чудовището е синоним на създателя си и хората често погрешно смятат , че чудовището се нарича Франкенщайн, а не авторът му. Защото баща и син са единосъщни. Та, кой е доктора?
До наблюдателя на 25.11.2020 в 20:33
Ти явно нямаш деца около теб за това ги мразиш и обявяваш за заразни Добре те е наказал Бог Стой далеч от децата и си пази смачкания задник Аз ще ги прегръщам Искам деца около мен Добрата новина е че Бог прибира тези мразещи деца И душите им отивят в ада
къде е нашият “спасител”? на 25.11.2020 в 20:46
Трябваше веднага да подаде оставка, след като не му минаха глупостите за нова конституция и велико народно събрание. На първо място в света по смъртност на глава от населението! Убийствено! Но пък шосета и мантинели, големи багери и тръбопровод за Сърбия. Найс, а?
Гадове на 25.11.2020 в 20:55
Тия мерзавци ще ни пазят след 11.30 на черния петък и ще затварят моловете.Що за извратени хора са тия.Ти са за разстрел. А до 11.30 ч.какво ще се случи.
Майната ви тъпаци на 25.11.2020 в 22:36
До какво жалко съществуване докараха тъпаците Не ми е жал да такива Те се влюбени в своите мъчители спасители Те им лижат подметките и пият О затворете ни спасете ни шибайте ни здравето е най важно Тези са болни Имат вирус в главите
Ваня Милева на 25.11.2020 в 23:31
Твърденията, че децата разнасят заразата са най-грозната лъжа, повтаряна като религия от невежи и морално фалирали хора. Твърденията, че можеш да спреш вирус със затваряния са най-кретенската и най-опасната лъжа, която човечеството някога е раждало, няма НИЩО общо с наука или със спасяване на животи. Всичките ви реакции и цялата ви жълта 'наука' са емоционални и нямат никаква връзка с главния. Единствената ви мантра, за да си оправдаете невежеството и страха, е 'всички така правят'. И тези, от които копирате, и те копират от други. Никога никой не е твърдял, че можеш да спреш вирус със затваряния, беше уж да 'намалим инфекциите и да ги разнесем във времето, за да не се препълнят болниците', което само по себе си също не почива на здрава наука. Не взема предвид последствията от тези затваряния, нито жертвите, нито техния ефект върху други болни хора, нито колко ще умрат от глупостите ви. Това всичко се прави 'за да разнесем инфекциите във времето', но някак хорицата решиха, че ще спрат вирус като се заключат или че това разнасяне си заслужава всичко, което се прави.
ВладоШофьора на 26.11.2020 в 08:13
БКП+ГЕРБ-мyтpo-милиционерската ШAЙKA с ДС-патриотарстващата мaнгo-CГAH третират данъкопладците и избирателите в България като ОВЦЕ, който са им дадени от БКП+ДС за да ги стрижат, доят, мародерски дерат и пекат за наци-пропагандните си чевермета! А ОВЦЕТЕ това си заслужават щом ги "избират", плащат им данъци и ги търпят с десетилетия! Партийно настанените чиновнически "калинки", които издават такива безумни заповеди, НИКОГА не са ходили да пазаруват продуктити за прехраната си по пазарите, магазините, супермаркетите! На тях ВСИЧКО им се сервира на готово - било от УБО-НСО (минимум 1200 души персонал!), било от отделно бюджетно заплатени слугини, помощници, чистачи ... (как мислите се извършва седмичното почистване на 360 кв.м тризонет плюс 120 кв.м тераси на ДС-Ванче караПрас на ул. Осогово № 55 в София - караПрас лично хигиенизира седмично 360 кв.м жилище, а жена му - прокурорката Роса Слабакова - мие 50-те прозореца и тераста на тризонета?!)! Защо например е въведено (и от кой партиен малоумник?!) еднопосочно движение в полуоткритите пазари - напр. Женския пазар, пазар Дим. Петков, .....?! Принципа на пазаруване на пазара е да се обикаля НЕ-еднопосочно и да се сравняват стоките и цените! Сега има един вход в единия край и един изход в другия край с по 3-4 щатни чиновници-пазачи на всеки вход, а вътре в заграденета зона движението е хаотично?! Защо не се премахне това еднопосочно движение, а чиновниците-пазачи да контролират вътре в пазара да се спазва носенето на маски, разстоянието между хората и работата, стоката и отношението на продавачите?! Да не говориме, че вече половин година няма никакъв резултат от разследването на мафиотско-бандитските действия на Пазари "Възраждане" (Женския пазар и Дим. Петков), вършено с години разгепване от партийно назначената управа на пазарите и районната кметица Савина Савова с общинските чиновници?! A тази районна кметица (която се извъртя през няколко партии на власт) е винаги плътно до кметицата Фандъкова и явно, както самата тя, така и далаверите й, са под покровотелството на Фандъкова и БКП-ГЕРБ!
Виктор на 26.11.2020 в 08:23
Определено не е безнадеждно, напротив, ако трябва да бъда обективен, злото оголва цялата си същност и се материализира, поради голямо объркване и много провалени планове и лъжа и цял отбор некадърници отдали се на разгул и свинство. Вижда се че всичко е ялово и съшито с бели конци, мъртвешко. Проблема е хората които му съучастват при това неволно, защото действат деморализиращо, наистина е зле, но мисля че трябва да изтече гнойта, защото това не е от днес и от вчера, Дявола отдавна е принца на този свят и както каза един гръцки философ, че май винаги е било така но в различен мащаби. Под четвърта индустриална революция разбирай четвъртият и последен конник на апокалипсиса тоест има напредък. Просто сега ни е прекалено комфортно и населението е феминизирано и разглезено, истината обаче е че комфорта не идва от екстрите а от забързаното живеене, което води до невежество което знаем че е блаженство! За никого досегашният начин не работи и мисля, че точно това се случва че се променя завинаги, Голямата битка е как човечеството да се отърве от сатанистският лъжлив режим, от невероятни кретени и бездарници и откровени зверове! Борбата е да не се прегърне китайският комунизъм, защото е невероятно робство, много по страшно от смъртта, тоест смъртта се издига :) ! Вярвам че за коледа и за глобалистите ще има студен душ, но и да няма за тях всичко приключва, защото са част от кладата, съчки за огъня който вече от всякъде гори, каквито и неща да обясняват световните мисирки, каквито и лъжи...Въпроса от две години е конкретно е над човешки!
Кем трейлс на 26.11.2020 в 08:41
Мнения изчезват, но отровните облаци над страната не изчезват. Гласове ?

Напиши коментар