Марксизмът не е най-значимата, внушителна или въздействаща антихристиянска философия в историята. В последно време обаче тя има най-голямо влияние. Ако погледнем световната карта от 1917 г., 1947 г. и 1987 г., ще видим, че тази мисловна система е наводнила една трета от света само за две поколения. Това се е случвало само два пъти в историята: по време на ранното християнство и на ранния ислям.

 

 

Преди пет години всеки политически или военен преврат в света от Централна Америка до Средния изток осъществява смяната на комунизма с антикомунизъм.

 

Дори фашизмът стана популярен в Европа, впрочем все още действен в Латинска Америка, основно защото беше опозиция на „призрака на комунизма” – както Маркс го нарече в първото изречение на своя „Комунистически манифест”.

 

„Манифестът” е един от ключовите моменти в историята. Публикуван през 1848 г. – „годината на революциите” в цяла Европа, той подобно на Библията е фундаментална философия на историята, на миналото и бъдещето. Миналото се свежда изцяло до класовите борби между потисници и потиснати, между господари и роби, било то между крал и народ, свещеник и енориаши, майстор и чирак, дори съпруг и съпруга или родители и деца.

 

Това е възглед за историята по-циничен дори от този на Макиавели. Любовта е изцяло отречена или пренебрегната. Конкуренцията и експлоатацията са световните движещи сили.

 

Това може да се промени, счита Маркс, защото днес за първи път в историята има само две класи – буржоазната („имащите”, притежаващите средства за производство) и пролетариата („нямащите”, непритежаващите средства за производство).

 

Последните се е налагало да продават себе си и труда си на имащите до настъпването на комунистическата революция, която ще „елиминира” (евфемизъм на „убийство”) буржоата и по този начин ще отмени класовото деление и класовите конфликти завинаги, ще установи хилядолетие на мира и равенството. Маркс е съвършен циник по отношение на миналото и съвършен наивник по отношение на бъдещето.

 

Защо Маркс е такъв? Кои са изворите на неговата вяра?

 

Маркс съзнателно се обръща на 180 градуса от (1) супранатурализма и (2) се разграничава от еврейското си потекло, за да приеме: (1) атеизма и (2) комунизма. Въпреки това той запазва всички основни структурни и емоционални положения на библейската религия, но в секуларна форма. Маркс, подобно на Моисей, е пророкът водач на новия избран народ – пролетариата – от робството на капитализма към обетованата земя на комунизма, през Червеното море на кървавите революции, през временното страдание на пустинята, понасяно за партията, за новото духовенство.

 

Революцията е новият „Ден Господен”, ден на Страшния съд. Партийните водачи са новите пророци. Политическата чистка вътре в партията, бленуваща идеологическата чистота, е новият божествен съд над своеволието на избраните и техните лидери. Месианският характер на комунизма го превръща структурно и емоционално в религиозен светоглед, какъвто няма нито една политическа система с изключение на фашизма.

 

Маркс приема формата на религиозното си наследство, но не и съдържанието му. По същия начин постъпва и с философията на Хегел – трансформира „диалектическия идеализъм” в „диалектически материализъм”. „Маркс говори точно обратното на Хегел” – казват някои. Маркс възприема седем радикални идеи от Хегел:

Монизъм: идеята, че всичко е едно и здравият разум, различаващ дух от материя, е илюзия. За Хегел материята е единствено форма на духа. За Маркс духът е единствено форма на материята.

 

Пантеизъм: съзнанието за тъждество между Творец и творение. Хегел мисли света като част от Бога (Хегел е пантеист). За Маркс Бог – това е светът (Маркс е атеист).

 

Историцизъм: идеята, че всичко е изменчиво, дори истината, че няма съдник отвъд историята, затова една истина може да се превърне в лъжа в друга епоха, както и обратното. С други думи времето е Бог.

 

Диалектика: идеята, че историята се движи единствено от сблъсъците на противоборстващи сили, например: „теза” – „антитеза” – „висш синтез”. Това се отнася и за класите, нациите, институциите и идеите. Диалектическият валс ще се танцува в балната зала на историята до настъпването на Царството Божие, което Хегел идентифицира с Пруската държава. Маркс го интернационализира до световното комунистическо царство.

 

Детерминизъм или фатализъм: идеята, че диалектиката и последствията от нея са неизбежни и необратими, а не свободни. Марксизмът е калвинисткото предопределение без божествен Предопределител.

 

Статизъм: идеята, че след като няма вечна, трансисторическа истина или закон, държавата става върховна инстанция и по тази причина не може да бъде критикувана. Маркс отново интернационализира националната идея на Хегел.

 

Милитаризъм: идеята, че щом няма общовалиден естествен или вечен закон, чрез който да се разрешават междудържавните въпроси, войната ще бъде неизбежна и необходима дотогава, докато съществуват държави.

 

Подобно на много други антирелигиозни мислители след Френската революция, Маркс възприема секуларизма, атеизма и хуманизма на „Просвещението” от ХVІІІ в. заедно с рационализма, вярата във всезнанието на науката и всемогъществото на технологията. Тук отново формата, чувството и служението на библейската религия са пренесени върху друг бог и друга вяра. Защото рационализмът е вяра, а не доказателство. Вярата, че човешкият разум е способен да проумее всичко, не може да се докаже от самия разум; вярата, че всичко може да се докаже по научен път, не може да се докаже по научен път.

 

На трето място, заедно с хегелианството и Просвещението силно влияние върху Маркс има икономическият редукционизъм: свеждането на всички въпроси до тяхното икономическо измерение. Ако Маркс четеше анализа, който правя сега, би казал, че реалната причина за формулирането на идеите ми не е желанието да узная истината, а капиталистическата икономическа структура на обществото, която ме „произвежда”. Маркс вярва, че човешката мисъл е изцяло детерминирана от материята, че човек е изцяло детерминиран от обществото и че обществото е изцяло детерминирано от икономиката. Тази логика е съвършено противоположна на традиционното схващане, според което умът ръководи тялото, човекът – обществото, обществото – икономиката.

 

Накрая, Маркс възприема идеята за колективната собственост върху средствата за производство от предшестващите го „социалисти утописти”. Маркс казва: „Теорията на комунизма може да се обобщи в едно изречение: одържавяване на частната собственост”. Всъщност единствените общности в историята, успешно практикували комунизъм, са манастирските, старозаветните родове, племената, семействата (които Маркс иска да отмени). Всички комунистически правителства (подобно на това в СССР) оторизираха не народа, а държавата като пълноправен собственик. Вярата на Маркс, че в държавата ще настъпи мир и благоденствие веднага щом бъде елиминиран капитализмът и осъществен комунизмът, е удивително наивна. Единствено мъдрецът и светецът могат да се откажат от притежанието на такава власт.

 

В дълбочина комунизмът е привлекателен, особено за страните от Третия свят, не заради комунитарния патос, а заради „волята за власт” – както я нарича Ницше. Ницше прониква по-дълбоко в сърцевината на комунизма от Маркс.

 

Как Маркс е отговорил на очевидните възражения срещу комунизма: че отменя уединението, частната собственост, индивидуалността, мотивацията за работа, образованието, брака, семейството, културата, националността, религията, философията? Той не отрича, че комунизмът отменя тези неща, но казва, че капитализмът вече го е направил. Примерно, той счита, че „буржоата използват своите жени само за продължаване на потомството.” По най-чувствителните и важни въпроси – за семейството и религията – той се изказва по-скоро реторично, отколкото логично; примерно: „Буржоазните дрънканици за семейството и образованието, за свещените връзки между родители и деца стават все по-непоносими…”. А ето го и неговия отговор на религиозните и философските възражения: „Обвиненията срещу комунизма от религиозна, философска и общо казано от идеологична гледна точка не заслужават задълбочено проучване”.

 

Най-простото опровержение на марксизма е, че неговият материализъм сам си противоречи. Ако идеите не са нищо друго, а материален и икономически продукт, подобно на колите и обувките, тогава и комунистическата идея не е нищо друго. Ако всички наши идеи се определят не от интуицията ни за истината, а от закономерни движения на материята, ако не можем да ръководим движението на собствения си език, то идеите на Маркс не са по-верни от идеите на Моисей. Да атакуваш основите на мисленето, означава да атакуваш собствената си атака.

 

Маркс обаче разбира това и го признава. Той тълкува словото като оръжие, не като истина. Функцията на думите в „Манифеста” (както и в далеч по-дългия псевдонаучен „Капитал”) не е да доказват истината, а да окуражават революцията. „Философите единствено тълкуват думите, а те трябва да се променят. .Маркс е основно прагматик.

 

Дори и на прагматично ниво обаче има противоречие. „Манифестът” завършва с известния призив: „Комунистите презират тайните убеждения и цели. Те открито заявяват, че техните цели могат да бъдат постигнати единствено чрез силово преодоляване на всички социални фактори. Нека господстващите класи треперят пред комунистическата революция. Пролетариатът няма нищо за губене, само своите окови. Той има свят да завладява. Работници от всички страни, обединете се!”. Този призив е обречен на провал, защото Маркс отрича свободната воля. Всичко е съдба, революцията е „неизбежна”, независимо дали ще избера да я подкрепя или не. Не можеш да призоваваш към свободен избор и същевременно да го отричаш.

 

Освен тези две философски противоречия на комунизма съществуват и множество практически. От една страна, неговите предсказания не се сбъднаха. Революцията не се случи където и както Маркс предвиждаше. Капитализмът не изчезна, също както и държавата, семейството и религията. Комунизмът не постигна благоденствие и равенство там, където взе властта.

 

Единственото, на което Маркс е способен, е да се прави на Моисей и да води глупците обратно към египетското робство.

 

Както ние имаме стожери на християнската вяра, така има и хора, превърнали се в стожери на неверието. Питър КРАФТ обсъжда шест модерни мислители, имащи огромно влияние върху нашия всекидневен живот и увреждащи сериозно християнското съзнание: Макиавели, Кант, Ницше, Фройд, Маркс, Сартр. Питър Крафт е християнски философ, професор по философия в Бостънския и Кралския колежи (САЩ). Завършил е бакалавърска степен в Калвинисткия колеж (1959 г.), магистърска – в университета във Фордхем, специализирал е в Йеил. Първоначално калвинист, Питър Крафт се обръща към католицизма след размишления по въпросите за вярата и делата, молитвите към светците, апостолското приемство и други проблеми, съмнително дефинирани от калвинисткото верую. Автор е на повече от четиридесет книги и множество статии. Сред най-значимите са: "Основите на вярата“, „Всичко, което някога си искал да узнаеш за рая“, „Назад към добродетелта“, „Сума на Сумата“, „Опровержение на моралния релативизъм“ и др. Неговите идеи са формирани под влияние основно на Сократ, Тома Аквински, Гилбърт Честъртън и най-вече Клайв Луис. Той казва: „Идеите са по-безценни от диамантите. Трите най-безценни идеи, които аз някога съм открил, всички те се отнасят до Божията любов“.

 

Превод: Михаил Михайлов

 

 

 

 

 

Още от категорията

Беседа за смъртта

Беседа за смъртта

Митрополит Антоний (в света Андрей Блум) е роден през 1914 г. в Лозана...

44 коментар/a

Денислав Григоров на 17.12.2011 в 06:50
Всички философи обясняват света по/различен начин,но главната цел е той да бъде променен.\r\n Интересното при Маркс,Фройд и Платон е ,че те имат изцяло завършени и логически обосновани системи.Тяхното учение е система с вътрешна логика.\r\nНо както казват истинана винаги е някъде по/средата.Всичко е доста абстрактно,понякога човек променя света,а понякога света променя човека.Въпрос на светоусещане,вътрешна сила,индивидуализъм,вяра.\r\n В крайна сметка и до днес войните,експоалацията,икономическите хватки;новите приоми на днешния свят за господство,до голяма степен формират една нотка на обич към Маркс или поне на признание към философията му.Производителките на оръжие са радетели за мир,а поддържат сума ти и конфликти по света.Това християнско ли е.Но трябва да се приеме,поне засега по;добър вариант няма,колкото и тъпо да звучи.Много прилича на джунгла,по;слабия е използван от по силния.\r\n А що се отнася до икономическата теориа на Маркс за капитала,тя е основополагаща,дори при изучаването на икономикса,Да не забравяме,че Маркс се изследва и до днес като явление,а преди много години една английска социологическа агенция го обяви за личност на хилядолеттието.
gl на 18.12.2011 в 00:47
ako ne bneshe tasi \"\"LICNOST NA STOLETIETO\"\" ili hiliadoletieto svetat shteshe da e drug sega s tehnite utopii sazdadoha tosi bardak v 20 vek
Ели на 19.12.2011 в 05:20
Маркс мрази хората и затова не познава Човека. Неговата комунистическа философия е несъвместима с човешкият характер. Точно затова тя може да бъде наложена само с терор. Той не е наивен, той е глупак!
2 на 19.12.2011 в 06:36
Колко глупаци и зли християни имало и днес!
Name на 19.12.2011 в 21:04
Снимката е от банкнота!
пп на 20.12.2011 в 18:33
Ели, попрочети преди да започнеш да пишеш.
Ели на 20.12.2011 в 19:51
Кое от написаното от мен те възмути-това, че комунизмът е в разрез с човешката природа или това, че нарекох Маркс глупак? Ако е последното, мога да го заменя с човекомразец. Чела съм Манифеста и затова пиша!Прочети го и ти и тогава ще говорим.
Алф на 20.12.2011 в 22:56
Голям кеф! Такъв автоантисемитизъм скоро не бях срещал! Авторът - юдей, духовният му наставник - юдей, обектът на критика - юдей, от "увреждащите христианството" четирима са юдеи, а за Кант не е посмял думица да напише, макар че преводачът го цитира. А дутитката "2" припява за злите християни. Калвин, записан и обрязан в Женевската синагога, е християнин. Като теглим чертата, остава "Гоим, добре ви излъгахме да се биете за нашата власт. Ние вече сме на власт, затова спрете с тия глупости. Сега важна е банковата стабилност." Ели, Мордехай Леви (Карл Маркс) не е глупак. Неговата идеология е разчетена да провокира чувството за справедливост. А то лесно се лъже - виж изборните резултати на Бойко Борисов.
Четящ на 20.12.2011 в 23:13
За Маркс Бог – това е светът (Маркс е атеист). Не!\r\nмаркс е сатанист, поклонник на сатаната;\r\nмаркс заявява, че цели народи трябва да бъдат избити, защото няма да могат да бъдат \"повдигнати\" до революционно състояние по време на всемирната социалистическа революция; вж \"The Soviet Story\" и др.
Четящ на 20.12.2011 в 23:14
За Маркс Бог – това е светът (Маркс е атеист). Не! маркс е сатанист, поклонник на сатаната;\\r\\nмаркс заявява, че цели народи трябва да бъдат избити, защото няма да могат да бъдат \\\"повдигнати\\\" до революционно състояние по време на всемирната социалистическа революция; вж \\\"The Soviet Story\\\" и др.
Алф на 20.12.2011 в 23:24
ПП - авторът срамежливо е пропуснал да погледне световната карта от 1848. Тогава братчетата Ротшилд (за които мама Ротшилд гордо съобщава "Ако синовете ми искат да има война - ще има, ако не искат - няма да има!) за пръв и последен път не успяват да разпалят световна война. Нажален от Ерфуртския мир, Мордехай Леви синтезира идеите на Великата Фгенска Геволюция (Лоара е била задръстена от труповете на свещеници, благородници и просто грамотни французи, златото от черквите е било обрано и употребено за геволюционни цели, експроприаторите са били експроприирани и навсякъде са цъфтели майски рози. Бедните са си останали бедни.) След шейсет години одеското юдейче с американски паспорт Леон Троцки ще повтори тая кървава вакханалия в Русия. Интересно, какво се е случило през 1947?
Четящ на 20.12.2011 в 23:30
маркс е смятал славяните за най-опасните врагове на революцията; заявявал е, че няма причини да съществува Полската държава Фойербах заявявал, че държавата трябва да стане бог, смисъл и цел на човешкия живот, а политиката - нова религия; според маркс в светлото комунист. бъдеще трябва да отмрат държавата и правото; вж проф. Николай Фиолетов \"Очерки христианской апологетики\"
Алф на 20.12.2011 в 23:38
"Четящ ...(Маркс е атеист)..." Любезни, ако това твърдение беше вярно, юдеите от цял свят щяха да се скъсват да го плюят. Което не се наблюдава. Детенцето е било надлежно обрязано, приело е Бар Мицва и цял живот се е държало, както подобава на свещенослужител (Леви). Не бъркайте попържните по адрес на християнския Бог с отречение на б-га.
Алф на 20.12.2011 в 23:48
"Четящ ....вж проф. Николай Фиолетов "Очерки христианской апологетики" Без да противореча, предпочитам Свети Йоан Златоуст.
Ели на 21.12.2011 в 02:41
Алф, ще се съглася, че Мордехай не е глупак само, ако приемем, че е бил едно от оръдията за постигане на една цел, нямаща нищо общо със справедливост и светъл живот за пролетариата, резултатите от която вече се виждат съвсем ясно. В противен случай как да нарека един философ, който разработвайки идеологията си, ясно разбира, че тя може да бъде наложена само с реки от кръв и който дотолкова не познава човешкият характер, световната история, че да проумее, че независимо и от най-кървавият терор хората ще я отхвърлят рано или късно.
The Boogeyman на 21.12.2011 в 18:27
Маркс е велик мислител, независимо че много от социалните му теории са отчасти гениални прозрения, отчасти погрешни обобщения. В сравнение с него Крафт е селски учител графоман, който пише тъпи статии в околийското вестниче. Тази критика на Маркс е смехотворна. Първо, защото отношението на Маркс към религията съвсем не е това, което тук му се вменява. И второ, това е най-незначителният аспект на неговите теории, ако се задраска абсолютно всичко, което е написал за религията, никой няма да забележи. Величието на Маркс е в теорията за принадената стойност, кризите при капитализма, класовото учение. Да се съди за Маркс по поръчковото и съавторско позивче, наречено \"Комунистически манифест\", е смешно.
хамалин на 22.12.2011 в 00:39
норман мейлър например в едно запитване се произнесе,че маркс и фройд са велики и се допълват.не вярвам този човек да говори ей така на вятъра.но аз питам читящ,къде,в кой том,коя стр.,кое издание,от коя година го пише,че цели народи трябва да бъдат избити(ако не ми бъде посочено,имам право да смятам,че разговарям с долнопробен тип,ако е вярно,с уважение)аз също прочетох много от маркс и фройд(и то бавната,без да пришпорвам кончето)
вярващ на 22.12.2011 в 05:48
Маркс е истински герой на своето време, който е имал силата да разклати основите на най богатата хилядолетна мафия – религиозната мафия, криеща се зад вярата в бог и боравеща с най жестокото оръжие – страхът на хората. Проблемът му е само един, че не е прозрял, че страхът и вярата могат да бъдат изкоренени само за толкова време, за колкото са били насаждани! Хубавото е, че все пак това време е започнало и човечеството ще мине на следващ етап от своето развитие, единствено след като се откаже от вярата си в бог!!!!
Стойко на 22.12.2011 в 17:57
Интересното в цябата тая история около Маркс е едно и тое че колкото и да го отричат, мразят, изопъчават и да го хулят всички, ама всички без изсключение живеят претворявайки неговото учение в практика. При това най много тези които го отричат. Същноста на неговото учение е принадената стойност. Това е крайъглния камък на човешкото развитие. Останалото е филисифски мисли със съмнително съдържание. И тук е съществения въпрос? Какво правим с принадената стойност и как тя се разпределя?
Фридрих Енгелс на 23.12.2011 в 04:57
Когато Маркс е творил в съзнанието му не е имало и песачинка от идеята за Сталинския социализъм. Днес реалния социализъм е осъществен в Дания, Швеция, Финландия и Норвегия. Очевидно за осъществяването на социализма е необходим и подходящ човешки материал. Ето как се гледа на марксизма в свободния свят: Karl Heinrich Marx (5 May 1818 – 14 March 1883) was a German philosopher, economist, sociologist, historian, journalist, and revolutionary socialist. His ideas played a significant role in the development of social science and the socialist political movement. He published various books during his lifetime, with the most notable being The Communist Manifesto (1848) and Capital (1867–1894); some of his works were co-written with his friend, the fellow German revolutionary socialist Friedrich Engels.[3] Marx is typically cited, with Émile Durkheim and Max Weber, as one of the three principal architects of modern social science.[9] Marx has been described as one of the most influential figures in human history, and in a 1999 BBC poll was voted the "thinker of the millennium" by people from around the world.[10][11]
Платон на 23.12.2011 в 17:53
Тази статия е плод на тържествуващото сега плиткоумие.
Hey Jude на 24.12.2011 в 03:50
Маркс е един от бащите на ционизма- Лондонският Ротшилд е финансирал КМ да напише Манифеста и Капитала - the plain truth !
! на 17.02.2012 в 05:32
До Фридрих Енгелс Как стигна да извода, че Дания, Швеция, Финландия и Норвегия живеят по социалистически модел ? И четирите държави са много различни. Пожелавам ти да поживееш в всяка една за да откриеш РАЗЛИКИТЕ, а приликите са че са скандинавски държави.Много мога да ти разказвам за тях, но тук не е мястото.Статията е вярна до толкова колкото твърдението (което чух скоро по една телевизия, една млада журналистка, която не е живяла по времето на социализма да казва), че имало време когато чесън се купувал само от КОРЕКОМ.
! на 17.02.2012 в 05:34
До Фридрих Енгелс ! Как стигна да извода, че Дания, Швеция, Финландия и Норвегия живеят по социалистически модел ? И четирите държави са много различни. Пожелавам ти да поживееш в всяка една за да откриеш РАЗЛИКИТЕ, а приликите са че са скандинавски държави.Много мога да ти разказвам за тях, но тук не е мястото.Статията е вярна до толкова колкото твърдението (което чух скоро по една телевизия, една млада журналистка, която не е живяла по времето на социализма да казва), че имало време когато чесън се купувал само от КОРЕКОМ.
Yura на 05.01.2014 в 01:42
Holy shizint, this is so cool thank you.
Thoniilitha на 05.01.2014 в 16:28
We co\'dluve done with that insight early on.
Matilde на 11.02.2014 в 15:28
That\'s an intelligent xxx a employee health insurance comparehealthinsur.com south africa health insurance question answer life insurance germany bestlifeinsurpolicy.com life insurance quote cheapest levitra generic heliomeds.com cialis levitra difficult to
Спиноза на 19.09.2014 в 05:34
Карл Маркс е такъв, защото е хомосексуален, в неговото учение няма и намек за любов, защото неговата с Енгелс е тази, \"която не смее да се назове\", във връзката им Маркс е мъжът а Енеглс е жената, за съвременниците им не е било тайна, дори са членували в някаква гей дружинка. Повечето болшевики са били хомо и садисти, не че нацистите са били истински мъже. Чудно ми е как са проповядвали че буржоата трябва да умрат, а Енгелс е бил фабрикант, тъкачни фабрики с жестока експлоатация на детски труд, и двамата са живели охолно от тези пари, пък уж повели пролетариата срещу калсовия враг, сиреч срещу себе си. Чуден е светът Божий! Както и този на психопатите дегенерати! ха ха ха
фют на 20.06.2017 в 12:36
Манифестът е политически документ, за разлика от Капиталът, който не е политически, а политикономичеки, което е нещо различно. Ако някой не харесва Маркс, това не значи, че Капиталът е псевдонаучен труд. Маркс, за неудоволствие на г-н Крафт, предрече цикличните кризи в пазарната икономика и те продължават да се случват и до ден днешен. Затова и днес четат Маркс - тези, които искат да знаят, защо те се случват.
observer на 20.06.2017 в 19:45
Маркс живее в Англия без да работи, като парите му ги осигурява Енгелс, който освен, че е противник на частната собственост, е и капиталист и експлоатира работническата класа. С парите от принадената стойност на фабриканта Маркс може свободен от грижи да твори и да си позволи слугиня, а покрай отричането на семейството, покрай законните си деца да има и от слугинята. Този модел на поведение е възприет и от болшевиките в аспекта на пълно разминаване между декларации и апетит за власт. В руския си вариант марксуизмът се превръща в най-обикновен феодализъм, но без християнство, тоест в Русия нищо съществено не се променя. И мястото на религията е заето от ритуалите на комунизма с паметниците, службите, светите мощи на Ленин и дори светата инквизиция. Исторически куриоз е, че Маркс, а и Енгелс изказват мнения за славяните не много по-различни от тези на нацистите, все пак единият е от Богоизбрания народ, а другият ариец, а първата държава, в която идеите им побеждават е славянска Русия. Равносметката е цинична, защото човешкото общество наистина се стреми към повече социална справедливост, нещо, с което се отличава от животинския егоизъм и точно по рецептите на Маркс не го е постигнало. Това е най-малкото, което мога да кажа.
observer на 20.06.2017 в 20:24
Исконна мечта на подтиснатите е получаването на някаква справедливост и възмездие за причинените им страдания. И тук е ролята на религията, християнството и не само. С обещанието за Рай, Ад и Края на историята. Нищо по-различно не предлага марксизмът. И по абсолютно същият начин неговите служители, както служителите на църквите, храмовете и подопечната им власт се грижат първо за себе си тук на земята. Зад трудния за разбиране философски жаргон, зад речите и лозунгите се крие същата примитивна човешка алчност и егоизъм, края на която обещават. Ако са изиграли в крайна сметка някаква положителна роля зад реките от кръв, то е ролята на плашила. Днес непобеденият загниващ капитализъм е по-хуманен и социален от онзи през 19-и век. Еволюцията победи.
До разни ЕЛИ на 22.06.2017 в 08:52
Преди да цитирате соросоидните пропагандисти, прочете от историята на християнството в частта как е било наложено в света и от Княз Борис в България. Или как са строени крепостите по света-по Вашите представи навярно "със всеобщ трудов ентусиазъм и доброволен труд на тогавашните граждани??? Или как хан Крум се е борил с крадците и лъжците и защо още го помнят хората. Накрая, кой е казал, че Сталинският модел на социализма е единствено правилен, макар че за своето време-той показва какво могат масите, когато имат и защитават една справедлива ИДЕЯ !!! И още много въпроси, но не им е тук мястото. Та кой е К.Маркс? Никой не спори - той е УЧЕН ! Неговата наука и днес е актуална! Като Учен, той винаги е пледирал да отстоява своите писания с учени, грамотни хора, а не на митинги и с блогери. Неговата наука не е сборник от лозунги и цитати, както го ползваха десетилетия мнозина, без да разбират какво папагалстват. Знанието е сила! Всяка теория се проверява от практиката и получените резултати! Затова и днес го четат и учат! А Вас никой не ви задължава да се занимавате с него, тъй като критически да осмислите написаното от този Великан, за Вас все още е проблема. Четете и мислете със своите глави, а соросоидите винаги ще ви пречат и заблуждават, както могат!
Хм... на 23.06.2017 в 10:05
Сталиновият модел не е социализъм, доколкото нито управление на народа има, нито социални права, нито пък покритие между идеята и реалната политика. Не може да се говори за социализъм, когато произведеното от селяните просто се изземва, а работниците получават по-малко за труда си отколкото при царя. Аналогия можем да намерим с държавата на ацтеките и с Древен Египет. Какви постижения имат само.
М.Горки на 23.06.2017 в 12:14
За да ме разберете правилно, ще кажа, че социализмът изисква усилена работа на ума и общо хармонично развитие на всички духовни сили на Човека! Анархията - това е социална болест. Това е зараза, възниканала в обществения организъм под влияние на ненормалния живот на индивидиума и отсъствие на здрава храна за неговото тяло и душа. За развитието на анархизма не са нужни интелектуални основи; Той представлява сам по себе си проява на инстинкта; завист и мъст – ето неговта почва, на която той се разраства като цвете. Анархизмът непремено има голям успех в Америка, където са особено остри социалните контрасти и особено е слаб духовният живот. “Задгранични впечатления”
observer на 23.06.2017 в 19:31
Не знам какви са ти "задграничните впечатления", колега, имам съмнението, че напомнят по-скоро на картина от уестърните, но точно анархизъм в Америка няма. Има ред, възпитаван още от детска възраст, има нещо, което бихме нарекли полицейщина, ако полицията работеше за своя изгода, но тя не го прави и духовен живот по американски - клубове, библиотеки, разни музеи, някои доста глупави, любителски симфонични оркестри, астрономически дружества, такива работи. Вярно, истинската култура е съсредоточена в няколко големи града, но в големите страни е така, и в Русия, безспорно духовна страна, в провинцията не ходят на опера и балет. Телевизията, която е общодостъпната медия за култура, е по-просташка и от нашата, доколкото ние гледаме и европейски предавания. Социални контрасти има, защото не е социална държава, смекчава ги само общото богатство на държавата, тоест бедният американски негър не е беден като сомалиец и дълбоко вкорененото убеждение, че за несгодите си си виновен сам. Нищо не е толкова просто, колкото го представят различните пропаганди, светът просто не е черно - бял.
CMEXXX на 23.06.2017 в 23:15
Оххх колко много папагали са се навъдили... Нито са чели Маркс, нито знаят нещо, обаче коментират ли, коментират... А авторът на статията е просто добър манипулатор. Нищо че, половината му статия си е чиста проба лъжа. Човек, който не прави разлика между частна собственост върху средствата за производство и лична частна собственост седнал да се упражнява... А папагалите припяват ли припяват. Горките - като жаби са в казан с вода, а отдолу запален огън.
yan на 25.06.2017 в 17:40
"християнското съзнание" Къде го виждате днес?Вижте телевизиите, вестниците.Какво насаждат?Всичко освен христянско съзнание.
До Обсервер на 26.06.2017 в 13:48
"Задграничните впечатления" са на М.Горки, писани в 1906 г. Не допусках, че това не ви е извесно, защото претенциите ви на много интелектуално информиран писач, остава само писането с безапелационност на всезнайство! Ваш проблем! Какво е днес в САЩ, го знаят най-добре тези, които там живеят и се борят, както умеят, но ако ги сочите за пример, защо премълчавате практиката на управляващите за "управляемя хаос" и след като го усвоиха перфектно в страната си, тръгнаха да го изнасят и натрапват навсякъде по света, в т.ч. и България. Ще си позволя само да Ви вметна, че К.Маркс и в цитираният М.Горки изповядват единството на базата и надстройката во името и за благото на Човека, а не на вулгарния потребител!
Чел на 30.06.2017 в 11:37
АФторът не е чел Манифеста и заимства чужди цитати по метода на разваления телефон. И дрънка, дрънка, дрънка. Маркс не бил засегнал въпроса за любовта - естествено, това е политически манифест! Другаде е писал и нещо за любовта. Отричал религията. Здрасти! Има цял фойербахски период в идеите на Маркс, в който той, наред с други, развива модерния тогава възглед, че религията е превърната, парадоксална форма на хуманизъм. В Манифеста изобщо не се занимава с нея. Маркс никъде не е призовавал за убийство на буржоазията, това е идиотщина. „Философите единствено тълкуват думите, а те трябва да се променят." Това е някакъв объркан преразказ на преразказа на знаменитите думи "Философите само са тълкували света, целта е да бъде променен". Ако афторът имаше капка обща култура, би трябвало да го е чувал. Към преводача: на Запад под "цинично" не се има предвид неприлично, а скептично.
Чел на 30.06.2017 в 11:42
Изобщо, четете оригиналите! Има Интернет, в края на краищата. Срамота е.
plaquenil sulfate на 15.02.2021 в 09:09
erectile herbal supplements side effects of plaquenil is erectile dysfunction psychological
hydroxychloroquine coronavirus study на 18.02.2021 в 10:15
how do i get hydroxychloroquine hydroxychloroquine sulfate corona hydrochloroquin
buy zithromax no prescription на 20.02.2021 в 18:35
zithromax 250 mg zithromax over the counter chlamydia powder medication
cialis на 08.06.2021 в 05:58
tadalafil vs vardenafil buy cialis pills tadalafil natural substitute

Напиши коментар