Бюджетният дефицит се разширява до 1,2 млрд. лева

Бюджетният дефицит се разширява до 1,2 млрд. лева

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на май се очаква да бъде дефицит в размер 1.2 млрд. лв., обяви Министерството на финансите, цитирано от dividend.bg.

За сравнение, за първите пет месеца на 2022 г. бе отчетен излишък в размер на 600 млн. лв., което означава, че на годишна база бюджетното салдо за периода се влошава с около 1.8 млрд. лева. 

Продължава тенденцията от предходните месеци на годината ръстът на разходите, около 17 на сто значително да изпреварва ръста на приходите, около 9 на сто, което е основната причина за влошаването на бюджетната позиция спрямо предходната година, отбелязва министерството.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 24.8 млрд. лв. и нарастват с 2.0 млрд. лв. или 8.6 на сто спрямо отчетените към края на месец май 2022 година. 

Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 2.04 млрд. лв. , а постъпленията в частта на помощите и даренията, основно грантове по програмите и са по-малко със 0.18 млрд. лева.

В частта на данъчните приходи постъпленията от преки данъци, социално и здравно осигурителни вноски и други данъци нарастват с добри темпове, докато при косвените данъци продължава да се отчита по-умерен ръст, основно поради по-ниски постъпления в частта на приходите от ДДС от внос. 

Един от факторите за това е спадът на цената на суровия петрол, внесен за преработка, спрямо отчетената за същия период на предходната година. В допълнение, върху размера на ДДС от внос влияят и курсът на щатския долар, както и спадът на количествата на внесените стоки, пораждащи ДДС, в това число на суровия петрол.

Разходите по консолидираната фискална програма към май 2023 г. са в размер на 26.0 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП към май 2022 г. бяха в размер на 22.2 млрд. лева. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за субсидии, издръжка, персонал и други.

 

Източник: dividend.bg

Коментари

Напиши коментар

Откажи