От Басейнова дирекция Черноморски район по-рано казаха, че експресните резултати на място са регистрирали незначителни отклонения по показателите разтворен кислород и наситеност.