Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието, констатират проверки на място и по документи, разпоредени от Върховна административна прокуратура (ВАП) на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на туризма, министъра на околната среда и водите, министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията и началника на ДНСК. Това съобщиха от пресслужбата ба държавното обвинение.
 Прокуратурата откри множество нарушения при Доган, Прокопиев и на други обекти по морето

Лятната резиденция на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в парк "Росенец" е незаконна. Това излиза от съобщението на прокуратурата за приключилата проверка на обекта.

 

При проверка в парк „Росенец“ е констатирана крайбрежна плажна ивица, която няма статут на морски плаж. До нея няма свободен достъп. Той е ограничен от поставена строителна ограда от метални платна. Установено е, че за поземлен имот (ПИ) по КККР на гр. Бургас, който е държавна собственост, няма съставен акт за държавна собственост.

 

Относно изградения пристан за яхти в ПИ по КККР на гр. Бургас към настоящия момент в МРРБ няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за специализиран пристанищен обект - пристан за яхти и лодки. Съставен е констативен протокол при извършената проверка в община Бургас, като от представители на РДНСК Бургас, е установено, че не се съхраняват строителни книжа и няма искания за издаване на разрешение за строеж за мостик - кейова стена в ПИ по КККР на гр. Бургас. От доклад на министър Росен Желязков се установява, че в регистъра по чл.92, ал.4 ЗМПВВППРБ не е вписвано пристанище, елемент от чиято инфраструктура да е хидротехническото съоръжение, предмет на проверката. Въпросното съоръжение не е вписано в регистъра по чл.92, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и като специализиран пристанищен обект. От резултатите от проверките става ясно, че за специализиран пристанищен обект „Пристан за яхти и лодки - Отманли“ удостоверение за експлоатационна годност не е издавано.

 

От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота се установява, че пристрояването на пристанището  не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт. За констатираните данни за извършено документно престъпление материалите се изпращат на ВКП.

 

Във връзка с установеното строителство по отношение на пристан за яхти и лодки  и липсата на разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, както и това, че строежът е III категория, е изпратено писмо до  началника на ДНСК да упражни правомощията  си  като предприеме конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и уведоми ВАП за това и изпрати копия от актовете. 

 

При проверката на изградените  строежи  и  обекти  на нос „Чукалята“  в парк „Росенец“ е установено, че за строежите „Двуетажна масивна сграда“, „Едноетажна постройка - бунгало“ - №1, „Едноетажна постройка - бунгало“ - №2, „Едноетажна постройка - бунгало“ - №3, „Триетажна масивна сграда“, „Оранжерия – 500м2“, „Двуетажна сграда“ на място не са представени строителни книжа и при проверката в община Бургас не е установено  наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. За „Преместваем  обект - охрана“ не е  издадено разрешение за поставяне от община Бургас. Всички описани констатации са обективирани в констативни протоколи от 06.08.2020 г., съставени от инспектори на РДНСК Бургас.

 

С писмо изх.№ Б-12-84-00-627/11.08.2020г. на началник РДНСК Бургас, кметът на община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая.

 
За предприетите конкретни действия и упражнени правомощия по чл.223 ЗУТ, следва да изиска информация по реда на чл.145, ал.1, т.1 ЗСВ.

При проверките на обект „Жилищна сграда“  в м. Буджака, землището на гр. Созопол, собственост на физическо лице са констатирани пропуски и нарушения по отношение  на издадените строителни книжа и изпълненото строителство. Констатирано е, че сградата е напълно завършена и към момента на проверката се ползва. В южната част на имота е изграден  открит басейн. Имотът е заграден от изток, север и частично от запад с плътна масивна ограда с височина около 2.00м. Не е установено, дали фотоволтаичната централа е изпълнена. Конкретно не са налични изискуемите протоколи за определяне на линия и ниво на намиращите се на мястото ограда и басейн, като последният не фигурира в издаденото удостоверение на главния архитект на община Созопол и не е въведен в експлоатация; в нарушение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ е издадено разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда в имот отреден за вилно застрояване, а същият строеж е ситуиран в два имота и се касае за една сграда, която е функционално свързана, а не за две отделни сгради, разположени в два имота, което противоречи на действащия ПУП към момента на издаване на разрешение за строеж. С оглед на това е съставен констативен протокол от служители на РДНСК Бургас и е сезиран кметът на община Созопол за предприемане на законосъобразни действия по компетентност на основание чл.224а, чл.225а от Закона за устройство на територията.

 

Данните от проверката в гр. Обзор сочат, че на обект „Жилищна сграда за курортно ползване в града става ясно, че към преписката за издаване на разрешение за строеж няма данни за извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ и чл.20 и следващите от Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, на съществуващите стоманобетонови пилоти за укрепване на ската, находящ се в УПИ V в кв.1 за спазване на условията на чл. 169, ал.1 и ал.З от ЗУТ. Няма представени актове и протоколи, съставени по време на строителство, удостоверяващи извършените СМР и законността на стоманобетоновите пилоти.

 

Не е изпълнена предвидената в одобрения със Заповед № 301/16.03.2005г. на кмета на община Несебър ПУП- ПРЗ нова улица, даваща достъп до всички урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с предвиден кръгов обръщач. Констатирано е, че няма издадено разрешение за строеж за горецитираната улица. По време на проверката е станало ясно още, че не са изработени изискващите се планове за вертикално планиране, план-схема за комуникационно-транспортна мрежа, схеми на инженерната инфраструктура и др., които се одобряват едновременно с плана, съгласно разпоредбите на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Не е представено становище/решение от Министерство на околната среда и водите към одобрения ПУП-ПРЗ, съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 7 ЗУТ (ред. бр. 65 от 2003 г.). Не са представени данни за отчуждителни процедури за улица от ОС.Т.6 до от ОС.Т.8 и следващи дейности, регламентирани § 22 от Преходни разпоредби /ПР/ ЗУТ.

 

При проверката на място е установено, че част от изпълнените пилоти в УПИ V, кв.1 по плана на гр. Обзор - Южен плаж, са в несъответствие с одобрения на 23.04.2007г. проект по част „Укрепване на ската над сградите за комплекс" /част СК/.

 

В одобрения проект по част СК към издадено разрешение за строеж от м. април 2020г. от Община Несебър са включени изпълнените стоманобетонови пилоти по разрешение за строеж от м. май 2007 г. като същите са в съществено отклонение от одобрения проект към същото PC. Не са осигурени достатъчен брой паркоместа съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Не е спазена предвидената максимално допустима кота корниз от 10 м предвидена по ПУП. Предвидена е кота корниз на източна фасада на сградата да достигне, която надвишава максимално допустима кота корниз регламентирана с ПУП.

 

Предвид категорията на обектите и строежите, кметът на община Несебър следва да предприеме законосъобразни действия по компетентност на основание чл.224а ЗУТ и да уведоми ВАП, ДНСК и РДНСК Бургас за започнатите административни производства.

 

Източник: "Труд"

 

 

 

 

 

Още от категорията

25 коментар/a

Наблюдател на 13.08.2020 в 11:10
Най-доходна професия в България е политик. ВИНАГИ печелят. Но вече са недосегаеми. Прокуратура все още не означава СЪД.
С писмо изх.№ Б-12-84-00-627/11.08.2020г. на началник РДНСК Бургас, кметът на община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая. на 13.08.2020 в 11:13
Много обтекаемо! Фактите недвусмислено сочат, че е налице незаконно строителство. Законното приключване на случая е само едно - незабавно събаряне на извършеното незаконно строителство. Всякакви други административни процедури са само прах в очите на хората. Това, че ще накажат с глоба от 100 лева главния архитект не изчерпва случая. Или бабаитлък показваме само при разрушаването на циганските незаконни къщи. Ще следим дали тук ще дойдат фадромите или ще махнат само оградата.
Ачо на 13.08.2020 в 11:16
Ако си циганин - събарят, ако си турчин - не може. Пазим етническия мир.
гражданин на 13.08.2020 в 11:19
Антикорупционния фонд се беше заел с тази работа. Какво стана? Аз на прокуратурата вяра нямам. Считайте, че поне на половина истината е спестена. Ще накажат тоя, оня, Шиши ще разкеши и всичко ще се увъртоли, докато забравим.
Шиши на 13.08.2020 в 11:59
Ако не може да си купя прокурор, ще си купя съдия.
ммммммммммммм на 13.08.2020 в 12:13
ба_ти, Прокопиев стана като краставицата на Мирча Кришан! ОСТАФКАВЕ добитъци, и вървете РИТОНА!
А къде беше досега прокуратурата? на 13.08.2020 в 12:16
Не беше забелязала обектите? Щото, както личи от снимката, са някакви мижави бунгалца, та трудно се виждат?
Все същото на 13.08.2020 в 12:21
Ако се проверят и Боянските сараи на Доган, ще се види, че там ситуацията е същата, но на времето се уловиха само за барбекюто. Сега ще се размине само с оградата.
Ауу, изненада на 13.08.2020 в 13:34
Тези всичките обекти са яко спонсорирали общинари и проверяващи . Там търсете.
lukcho на 13.08.2020 в 13:50
Споко! Сега довършват чертежите и перфорират листите. Ще се намерят в шкафа на някой отпускар, взел ги за справка.
Камарата на строителите да провери на 13.08.2020 в 15:14
Кой е строителят? И как без одобрени строителни книжа и без строителни разрешения се строят такива крупни обекти? Това е пълно безобразие! Каква санкция ще понесе изпълнителят?
кой е фактическият собственик на обектите? на 13.08.2020 в 15:27
Това лицето Ахмед Доган ли е, или някой друг? Ако не е Ахмед Доган, тогава какво прави той там? Ако е той, каква е неговата отговорност за извършването на това незаконно строителство, без строителни книжаи без строителни разрешения? За тези обекти плащани лиса през годините данък сгради и данък смет в Общината? На чие имеса плащани, или ако не са, защо не са платени? Тези обекти имат ли си проектант и кой е той, или Доган ги е начертал за строителите върху салфетка? Защо Община Бургас и РДНСК са си затваряли очите за незаконното строителство на такъв крупен обект. Никой ли не е извършил проверка на обекта, та той циркулира в социалните мрежи от преди доста години? На какво основание Доган обитава тези сгради, за които няма издадено Разрешение за ползване? Законът в подобни случаи предвижда единствено възможната процедура - събаряне на извършеното незаконно строителство. Ще бъдат ли съборени тези сгради? Само не ни излизайте с пиниза, че ще бъдат отнети в полза на държавата, защото държавата като собственик е равнопоставена с всички други правни субекти и няма как да стане собственик на незаконен строеж.
mi6osp на 13.08.2020 в 15:40
Всичко това се е знаело, а се обявява точно сега като опит на Гешев за отвличане вниманието на обществото от липсата на разследване на чекмеджето.
пичове, не се хабете на 13.08.2020 в 15:54
Никой нищо няма да събаря. Това се прави само с една цел - да се държи Доган на къса верижка и да бъде по-сговорчив и по-отстъпчив. Такава беше и играта с имотите на Царя. Всичко е една долна търговия.
нищо няма да стане, ако Борисов не падне на 13.08.2020 в 16:16
Разследването на прокуратурата е крайно повърхностно. Ако се разрови истински, тук е едно минно поле от безобразия на Доган и сие, на държавните, общинските власти, контролните органи по надзора, строителния контрол, строителя изпълнител на обекта, фирмата формален собственик, кредитирането на обекта, разликите между формалното и фактическото предназначение и куп други неща. За това е нужно едно добросъвестно, професионално разследване. Прокуратурата в случая действа поръчково и обслужва конкретен политически интерес. Може дори да се окаже, че сделката за имота на Росенец е нищожна и да бъде анулирана. Има такива предпоставки, но трябва да се издирят перфектно всички документи. За сега на Борисов това му е достатъчно за да държи Доган. Ще видите, че нищо няма дасе предприеме от тук нататък. Само е изваден червен картон и се чака насрещната оферта.
Ммм да на 13.08.2020 в 16:28
Борисов просто кани Доган на кафе. Това са жестове между мафиоти. Никой президент не може да бъде избран, без подкрепата на ДПС. Мислите ли, че Борисов се вижда занапред като гледач на кучето, на сянка под магнолията, около заровените под нея чували с пачки и кюлчета?
Споко на 13.08.2020 в 18:14
Мечът е дървен. Само мерят колко е дълбокото. Пазарлъка си върви.
observer на 13.08.2020 в 18:27
При положение, че успяхме да обезобразим цялото Черноморие, та заприлича на някакво подобие на Калкута и Мумбай, вие сте се хванали за индийския дворец на раджа Доган, като да е някакъв уникат.
осемте дуджета ,мишо бирата ,Цум и останалите на 13.08.2020 в 19:31
Къде е Каракачанов да отиде да разтури конака,така както незаконно по мутренски разтури циганските къщи. А сталинската прокуратура,трябва да бъде реформирана основно изцяло и да и се потърси отговорност за тридесет годишния грабеж и затваряне на очите. Чак сега установили, а до сега наблюдавали и заплати получавали. Мутрата до сега сто пъти да беше арестувана, ЦУМ и Каренин да бяха разследвани.Нищо,пълно слугинстване на една престъпна мутренска криминална орда.
bg-to на 13.08.2020 в 20:06
Ма много грозна архитектура !! Кой ли е архитектът на този турски вилает ?? Доста милиони ще е гушнал.
Отговорен на 13.08.2020 в 20:09
Откри, защото се очакваше да се открият. Айде да изчакаме и ако след година сарая не е бутнат, защото при такава липса на книжа и документация това е задължително, да говорим пак. Мисля че хвърлят димки с цел отлагане, отклоняване на вниманието. Пак казвам, ако след година сарая не е бутнат или прокуратурата лъже (това е според мен) или няма сила в БГ, която да приложи закона.
Пунта Мара на 13.08.2020 в 21:01
Пичове, докато се възпалявате тука и ви балалайкат с разни глупости, в същото време правителството даде 380 милиона на Доган за пристанището му във Варна. Това не ви ли говори, че тези циркове са само за пред ошашавената публика. С една дума, вейте си байряците, викайте си колкото искате, спете по площадите, ние си правим каквото си искаме, а вие да го духате.
Арх: bg-to на 13.08.2020 в 20:06 Ма много грозна архитектура !! Кой ли е архитектът... на 14.08.2020 в 06:43
Един професор от УАСГ, представи си. Много нашумял, много успешен. Особено ценен в някои среди. И подготвя бъдещите творци, които ще го наследят. Професорът се казва Калин Тихолов и е бил кандидат за министър в правителството на Орешарски.
Борисов с всички средства се опитва да отвлече вниманието на 14.08.2020 в 07:54
от себе си и от гигантските далавери, които финализира в момента. В новата конституция трябва да влезе някакъв закон, който позволява да бъдат анулирани сделки, които са сключени в последната година от диктатурата на една парламентарна група, или дори не само в последната година, а ВСИЧКИ заробващи сделки, които са стратегически важни за сигурността на страната, които са одобрени с просто мнозинство. ВСИЧКИ важни въпроси трябва да се приемат само с консенсус, или ако постигането му е невъзможно - след референдум. Както през. Тръмп разтури всички неизгодни договори и изтегли държавата си от безполезни членства, така и ние трябва да сме състояние да си пренастройваме посоката на движение... Но първо трябва да се събудим и да се отървем от продажната пасмина в НС. ОСТАВКА!
whit на 06.09.2020 в 10:36
предполагам, че съдът ще установи, че обвиненията са несъставомерни

Напиши коментар