Понятието "пол" според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл. Това постанови днес Конституционният съд (КС), като решението е взето с 11 гласа "за", а против е бил само Георги Ангелов. Филип Димитров пък има становище по част от мотивите. Ето какво гласи съобщението на страницата на КС: Днес, 26 октомври 2021 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №6/2021 г., образувано по искане на общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Конституцията, във връзка с отговор на следния въпрос: Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол? Диспозитивът на решението гласи: „Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.“ Решението е прието с 11 гласа. Съдия Георги Ангелов подписа решението с особено мнение. Съдия Филип Димитров подписа решението със становище по мотивите."
 Конституционният съд: Полът е само биологичен

 

В решението си магистратите тълкуват основния закон, за да отговорят на въпроса в какъв смисъл Конституцията използва понятието "пол", съобщи правният сайт "Лекс". 

 

Проблемът беше поставен пред него от Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), която от своя страна трябва да излезе със задължително тълкуване за това дали в България е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалност.

 

Думата "пол" е употребена в Конституцията само веднъж - в чл. 6, който забранява дискриминацията по различни признаци, включително и по пол. Освен това тя обявява брака за доброволен съюз между мъж и жена и въвежда особена закрила на жената майка.

 

Стъпвайки именно на тези разпоредби през 2018 г. КС заяви, че Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията. Още в това си решение съдът заяви, че "биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол", "значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност", "разбирането за брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание", а налагането (от Истанбулската конвенция) на "процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, е в разрез с Конституцията".

 

В този смисъл с днешното му решение на пръв поглед се продължава тази линия на тълкуване.

 

В новото си решение КС обаче анализира въпроса за пола в цялостния конституционен контекст и стъпва на духа и принципите на основния закон, а не само на отделните разпоредби, споменати в решението за Истанбулската конвенция.

 

КС подчерта - не може да дописва закона и Конституцията

 

Преди да пристъпи към отговора на въпроса за смисъла на понятието "пол" по Конституция, КС изрично заявява, че дава задължително тълкуване на основния закон, но "не отправя обвързващи предписания до отделните власти относно уреждането на правното положение на транссексуалните лица и конкретно - на законодателната власт относно създаване на определена законова уредба, признаваща правото им на полово самоопределяне, и на съдебната - относно дължимия начин на произнасяне по молби на посочените лица за зачитане на определени правни последици, произтичащи от това самоопределяне".

 

Т.е. само законодателят може да реши как да постъпи и дали да уреди изрична процедура, по която държавата ще признава смяната на пола на транссексуалните. Като КС изрично подчертава, че няма да коментира и съществуващата по този въпрос празнота в закона.

 

Освен това в решението специално се посочва, че той не се произнася по това дали действащата правна уредба позволява юридическа промяна на пола, т.е. категорично топката по въпроса остава в Гражданската колегия на ВКС.

 

"Поставеният на разглеждане конституционен проблем по делото не е свързан с необходимостта да се гарантира правото на равно третиране на транссексуалните лица и защитата им от дискриминация по този признак, а с изясняване на съдържанието на понятието "пол" в контекста на релевантната конституционна уредба, т.е. свързаната с брака и семейството и тълкувана съобразно духа и принципите на Основния закон и конкретно тези, които отразяват утвърдените ценностни разбирания в българското общество. Без да изземва нормативно предоставената компетентност на другите държавни органи, това тълкуване очертава задължителната конституционна рамка, в която те осъществяват дейността си, относима към предмета на тълкуването", заявява КС.

 

И специално обръща внимание, че когато тълкува Конституцията, той установява точния смисъл и съдържание на нормите в основания закон, но не може да ги допълва или дописва.

 

Практиката на съдилищата в Страсбург и Люксембург 

 

Решението съдържа анализ на практиката на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, който би трябвало да бъде взет предвид от законодателя.

 

"Обобщеният анализ на практиката на ЕСПЧ показва, че основанието за осъждане на държавите-членки на Съвета на Европа за нарушаване на чл. 8 КЗПЧОС конкретно във връзка с правата на транссексуалните лица e липсата на национално законодателство, предвиждащо възможност за промяна на статуса им и правно признание на промяна на пола въз основа на законодателно предвидени условия и процедури, независимо от развитието на науката и нарастващото според ЕСПЧ обществено приемане на явлението "транссексуалност", пише КС.

 

И цитира и решението по българското дело "Y.T. c. Bulgarie", в което ЕСПЧ макар да отчита, че разпоредбите на чл. 73 и чл. 76 от Закона за гражданската регистрация биха могли да обуславят възможността националният съд да разреши промяна на съществени лични данни за самоличност в актовете за гражданско състояние, подчертава, че в България са възможни само съдебни, а не административни средства за правна защита, за да се признае промяната на пола. Като съдът в Страсбург констатира, че "българското законодателство не предвижда никаква процедура, посветена единствено на преназначаването на пола".

 

Какво следва за транссексуалните?

 

На пръв поглед даденото днес тълкуване, че Конституцията разбира под пол само биологичния, предпоставя отрицателния отговор на въпроса пред върховните съдии - за това дали в България е допустимо транссексуален да промени юридически пола си. Предстои да видим как ще подходи Гражданската колегия на ВКС, която сега трябва да възобнови тълкувателното си дело.

 

До 2019 г. нямаше спор дали юридическата промяна на пола е допустима, а по това какви са изискванията, за да бъде осъществена. Отначало колебанието беше дали трябва да се изисква транссексуалните да са претърпели операция, или е достатъчно да са провели хормонална терапия. После излезе решение, че те не могат да бъдат заставяни да претърпят хирургическа операция за модификация на тялото против тяхната воля, като предпоставка за промяна на вписания в акта за раждане пол, и преобладаващото изискване стана да са започнали хормонална терапия. Впоследствие върховни съдии приеха, че и агресивната хормонална терапия води до детеродна неспособност, т.е. осъществява състава на чл. 128 НК и също не може да бъде поставяна като изискване за юридическа промяна на пола.

 

Така до 2019 г., когато бяха постановени най-либералното и най-консервативното решение на ВКС по отношение на смяната на пола. На единия полюс застанаха съдиите Стоил Сотиров, Василка Илиева и Зоя Атанасова и директно от Европейската конвенция за правата на човека изведоха два критерия за промяна на пола: 1. медицински - наличие на състояние на транссексуалност и 2. сериозно и непоколебимо решение за биологично потвърждение на изпълняваната от лицето психична и социална полова роля. Същата година обаче Светла Димитрова, Геника Михайлова и Даниела Стоянова (на особено мнение) отрекоха въобще възможността да бъде променен нечий пол в актовете за гражданско състояние (те приеха, че е допустимо вписване на друг пол, само ако е допусната грешка).

 

По делото в КС постъпиха множество становища, в които бяха изложени различните полярни позиции за възможността за юридическо признаване на пол, различен от биологичния.

 

Източник: dnes.dir.bg

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

39 коментар/a

Добро на 26.10.2021 в 13:41
решение. В приетата 1991 Конституция е така. На който не му харесва да измени Конституцията .
висок на 26.10.2021 в 13:42
Браво! А какво стана с гражданството и заповедите подписани от министър Кирето Лъжеца?
Конституционният съд: Полът е само биологичен на 26.10.2021 в 13:48
Абе, няма ли някакъв начин да номинираме Конституционния съд за Президент.
котка върху горещ ламаринен покрив на 26.10.2021 в 13:51
И все пак Пол Нюман си е Пол Нюман! А за сертификатчетата на Зелев, кога ще се произнесе конституционния съд, защото тоалетната хартия вече свършва, а вестниците съдържат канцерогенно чернило, пък Зелев бил загрижен за човешкото здраве? Знаете ли какви непоправими последствия върху здравето може да нанесе хромираната хартия на някои печетни издания?
сериозно? на 26.10.2021 в 13:59
Тия са си купили бойлер. Честито!
Поздравления за на 26.10.2021 в 14:08
За Конституционния съд@
Напротив на 26.10.2021 в 14:22
Полът не е само биологичен. Така например Конституционният съд е от мъжки пол, Народното събрание от женски, а медиите от женски.
Грешка, на 26.10.2021 в 14:23
Народното събрание е от среден пол.
Ювенал на 26.10.2021 в 14:40
На вниманието на Кирчо и, особено, на Кокорчо.
Драматургията на 26.10.2021 в 14:55
подсказва, че утре ни чака прекратяване на делото за Кире Канадеца.
Идеалист на 26.10.2021 в 15:19
Така ще бъде докато идващите на власт джендъри не променят конституцията или не я суспендират с някое брюкселско решение. Джендър идеологията, извратеният икономически либерализъм и Пандемията Ковид 19 са различни фронтове на войната водена от Давоските мизантропи срещу човечеството!
"медиите от женски" на 26.10.2021 в 15:43
Медиите са в множествено число и не може да им се определи пола. Безполови са, демек, и им личи. Е, някои взеха да се усещат напоследък, че не е конституционно да се правиш на евнух... Ще гледаме.
Времена Горбачевщины ... на 26.10.2021 в 15:46
Недопустим е политическият натиск върху КС Юридическият съветник на Департамента по правосъдие на САЩ Джесика Ким и секретарят по политико-икономическите въпроси на американското посолство Марина Грейсън са оказвали натиск върху съдии от Конституционния съд да се произнесат в полза на Кирил Петков.
диктатура на 26.10.2021 в 15:58
Дотук много добре. Обаче рано или късно управляващите ще направят правилните промени в основния закон. Затова е много важно кои ще бъдат в Праламента. Макарче си мисля, че всъщност машините ще решат, а не хората.
Сака Херо има още на 26.10.2021 в 16:21
много работа в РБ. НПО-иждивенците на Филантропа също. Цели 11 съдии за смяна! Дорде председател не стане Йонко Грозев, никво отпускане, ей! И ай ся едно строго дърпане на ушите от Брюксел, зер ЕС-законите са с приоритет над националните, а таз пасмина от девианти не мирясва, докът не постигне ни само признаване на секс/психо отклоненията, но и всенародна любов към тях. Няъ ма тачиш и любиш, ма кажи сбогом на поминък, работа, репутация
pontifex maximus на 26.10.2021 в 16:42
Най-после КС произнесе нещо смислено в тая цялата бъркотия на тема пол, макар и не напълно, в какъвто смисъл бе искането на ВКС. Но поне има основа, на която да се градят бъдещите решения на гражданските съдилища. Това решение следва да се възприема като капка здрав разум и морал в огромния океан от недопустим правен, научен и морален нихилизъм на тема пол и полова принадлежност.
Софиянец на 26.10.2021 в 16:48
Браво на Конституционния съд! Единствената нормална институция в държавата ни! Дано само не се изложат по въпроса с Кирето Канадски.
Ювенал на 26.10.2021 в 16:49
Аз също имам предчувствие, че това решение на КС цели да "балансира" утрешното, което вероятно ще бъде взето под мощен външен натиск. Още повече, че ако се докопат до властта, двамата мошеници ще прокарат собственото си разбиране и за същността на пола, и за гей-браковете, и за Истанбулската конвенция...
рилски спортист на 26.10.2021 в 16:50
Отварят вратата за Истанбулската. Така ще е с такива "съдии" като филипка и бориска.
Митето на 26.10.2021 в 17:08
Съдиите от КС с кадифени ръкавици отвориха кутията на Пандора и ни посочиха Пътя към Ада.Хитро и деликатно,характерно за най-добрите представители на Темида.
Поредният на 26.10.2021 в 18:36
КС имате моите, а както виждам и не само моите адмирации. Достойно решение.
Лъжеджендър на 26.10.2021 в 18:54
Жалко, точно мислех да си сменя пола на женски, за да се пенсионирам по-рано... :)
гост на 26.10.2021 в 19:27
"медиите от женски" на 26.10.2021 в 15:43 Ха-ха. МедиА - привнесена чуждица, изписвана от неграмотниците като "медия", но означаваща множествено число за ... среда. От латинското Medium - среда, мн. ч. е Media. Както и Criterium, мн. ч. - Criteria, или datum - информация, мн.ч. е data, а не неграмотното на "перфектно" знаещите Ънглийски - datas. Толкова за това.
Желев Желязко на 26.10.2021 в 19:36
Добра новина и за НПОтата.Ще имат основание да искат още парички.Тъй де колко работа ги чака! Аз дали мога да поискам виза за САЩ че да се оженя там за себе си.Тук ме дискриминират.
еврогейтак на 26.10.2021 в 20:03
За какви работи, представляващи алфа и омега на тривиалното и нормалното, спорим и ги превръщаме в юридически казус - и всичкото това само заради олигофренското малоумие на европедалите по върховете на нелепото съюзно обединение...
Временна победа на 26.10.2021 в 20:19
... в една изгубена война. Натискът отвън е огромен, Херото съ сигурност ще натиска подмолно за промяна състава на КС. Колко ще издържат ?... Нужен ни е политически лидер от ранга на Орбан. Орбанее-е-е-е-е ? Къде си , защо не поемеш и България ?
Желев Желязко на 26.10.2021 в 19:36 на 26.10.2021 в 20:22
Припомняте ми стар виц. Новина в криминалните хроники - "Хермафродит се изнасили сам, обра се и избяга с парите "
Пол и Характер на 26.10.2021 в 20:34
Термините за "пол" в биологичен смисъл и "пол" като социална роля в българския език съвпадат, в английския - не, но това са две съвсем различни неща. Тълкуването на КС се отнася само и единствено до тълкуването на термина "пол" в смисъла, в който е използван в Конституцията. По какъв начин социалния и биологичния смисъл на термина си взаимодействат в някои междинни области като психология или антропология, не е работа на КС да тълкува.
OLD на 26.10.2021 в 22:16
За Филип Димитров, ясно за подпис с мотиви, но не става ясно за особеното мнение на Георги Ангелов? Понякога дяволът е в детайлите! Май мълвата, че ще имаме Ново Негово Превъзходство на Козяк 16, евентуално и при сбъдване на ДПС "идеята за завера", на 14 и 21 ноември, може и да излезе истина?
На вниманието на министъра на образованието и всички НПО-та, които той любвеобилно нарича "социални партньори" на 26.10.2021 в 23:22
"Полът е само биологичен". Така е отсъдено и така ще бъде в България! Съобразявайте се и ако не ви харесва - или "си омитайте крушите", или се подгответе за сериозно финансово натоварване по заведени срещу дейността ви съдебни дела. Изборът си е ваш.
Александър на 27.10.2021 в 00:02
А за мошеника Кирчо кога ще узреете с решение бе уважаеми Конституционни съдии ? Или щеходите на згляда при Президента ?
Че какъв освен биологичен може да е пола? на 27.10.2021 в 03:02
Представителите на женския пол раждат, мъжете не раждат. Природата го е решила. Че някои вместо мозъци имат туба с лепило си е друг проблем.
Господ решава тези въпроси на 27.10.2021 в 03:53
Когато нещо е сбъркано, то си остава сбъркано. Точка!
естествен подбор на 27.10.2021 в 05:04
Сбърканото - настрана!
Аде бе на 27.10.2021 в 05:44
А за Кирчо кога?
Муджахидин на 27.10.2021 в 08:05
Ни съ притеснявайте, ония не признават решенията на Конституционните съдилища, както го направиха с Полша. Респект за единственото правилно решение!
Ляв Нежен Демократ на 27.10.2021 в 08:13
Жалко, точно мислех тия от снимката искат да си сменят пола на женски, за да се пенсионират по-рано, и да гушнат по 40 заплати накуп, някъде около 400 000 лева !!!
Иван на 27.10.2021 в 08:41
Те тези, дето искат още полове знаят защо го правят, но КС защо им се връзва на акъла ? Колко пола може да има ? Като започнат да се раждат деца с първични полови белези, които не сме виждали, тогава може да се питаме колко пола има. На някого му хлопа дъската и има сърбеж тук и там и айде - КС заседава... Полът е биологична категория, джендър е проблемното понятие - някой се мисли, че е Наполеон, значи джендърът му е Наполеонов.
Адвокат от САК на 27.10.2021 в 10:53
Адмирации за КС! Поредно блестящо решение. ИК отхвърлена, закона пеевски-хамид- в коша, сега и половете остават два и непроменими. Колкото до ВКС- добре че се намери и състав да произнесе правилна и справедлива практика, съдия Геника Михайлова е перфектна, гордея се че сме от един курс! Браво!

Напиши коментар