Преди войната беше социална катастрофа. Днес социалната катастрофа стана война. Преди се стремяха да представят гражданската война като световна. Сега световната война ще бъде институционализирана като гражданска. А къде е гражданската война? Тя ще започне малко по-късно, когато нивото на разорение, постигнало страните, ще бъде окончателно осъзнато. И не толкова от народните маси, колкото от дребната буржоазия, която попадна под ножа във война без война. Задачата на тези елити, които ще спечелят от катастрофата, ще бъде да удържат войната в рамките на „хладна“. Тоест, да я водят в юридическото пространство, в семантиката, във виртуалната и допълнената реалности. Но самата тази война под формата на народни бунтове и антитерористични операции ще бъде просто прикритие за борбата в съвършено различни пространства. Да ги изброим. Преди всичко това е юридическото пространство. Опитът с коронавируса показа, че всички конституционни гаранции на гражданите, а следователно и всички членове на зконите, опиращи се на тези гаранции, не струват и хартията, на която са напечатани. Това се отнася и за международното право, и за националните закони. От една страна това означава, че елитите се канят да управляват, опрайки се на грубата сила, тоест нас ни заплашва информационен фашизъм, медицински фашизъм, или даже обикновен фашизъм. От друга страна, силата като единствен инструмент на властта е недълговечна. Рано или късно „законът на джунглата“ ще се смени с една или друга форма на легитимност. “Новият закон“ ще определи победителите и загубилите в глобалната гражданска война.
Ние сме в глобална студена гражданска война

Публикуваме отново анализа на футуролога Сергей Переслегин от май 2020 г. Оригинално заглавие: Пандемия: Започна блицкриг на управлението чрез катастрофи. Новата реалност на задаващото се преразпределение на света

 

Ето че поредната световна война е при нас. Вече Четвърта. Ще кажете, че не вярвате в това. „Къде са взривовете, свистенето на падащите бомби? Къде е грохотът на канонадата? Къде е кръвта на загиналия другар върху моята бойна униформа? Къде са нападенията с крилати ракети на нашите градове? Къде са епицентровете на ядрените взривове и зоните на радиоактивно заразяване?“ – ще възкликне всеки читател. Няма ги. Поне засега. Главното във войната е да се съкруши страната - жертва на агресия или даже цяла група страни. Без значение с какви методи и начини. От опита на недалечната история ни е известно, че за това съвсем не е задължително да се преминава „границата на реката“ с милионни маси танкови и механизирани части, сривайки в предутринния мрак спящите летища. Не се налага да натискаме „червеното копче“, за да се изстрелят в небето стотици балистични „Minuteman” и “Trident” с ядрени бойни глави. В ядрено-ракетната схватка победител няма да има, операторите на Четвъртата световна добре разбират това.

 

Каква война се разразява днес?

 

Войната като социален институт изпълнява няколко функции: отхвърляне на нежизнеспособните общности, преразпределение на активите, разпалване на пасионарността (масовата готовност за саможертва, по Л. Гумильов – б.пр.), привеждане в действие на „социалните лифтове“, „първичното опростяване“ на управлението и т.н. Може би е правилно да се каже в минало време – някога войната изпълняваше тези функции.

 

С банкрутирането на преоценените интернеткомпании (балона на доткомите), с падането на кулите-близнаци на 11 септември на същата тази 2001 година, се диагностицира общата криза на глобалния световен ред. В 2008 тази криза получи икономическо измерение, в 2013-14 – военно, доколкото „политиката на санкциите“ се явява форма на икономическа блокада, тоест инструмент на „войната на Атина“ („Война на Атина“ е термин на автора, означаващ геоикономическо стълкновение на политико-икономически стратегии чрез: доминирането в технологическите системи, промени в международните правила и международните технически регламенти, контрол над финансовите и информационни системи, международните транспортни коридори. Това е война за мозъците и за качественото население. Това е умение да се използват миграционните процеси и оранжевите революции за дестабилизиране на ситуацията в лагера на противника. -  б.пр.).

 

Третата световна вече стихна

 

Между 2008-2013 година Джереми Рифкин формулира идеологема за преодоляване на кризата чрез преход към нов технологичен ред и изграждане на трансиндустриално общество след постиндустриалното.

 

Общите щрихи на този ред бяха определени на чернова през есента на 2014:

 

  • Производствена икономика вместо икономика на потреблението;

 

  • Постглобално устройство на света;

 

  • Автоматизирани производства и господство на изкуствения интелект в промишлеността;

 

  • Адитивни технологии;

 

  • Затворени производствени цикли, ефективно природоползване, вместо опазване на природата;

 

  • Нови формати на управление – семантично, онтологично и т.н.;

 

  • Цифрова икономика, тоест тотален контрол на държавните структури за всички транзакции.

 

Изграждането на трансиндустриално общество предполага решаване на редица технически проблеми, създаване на нови и разрушаване на стари социални институции, преразпределение на активите в полза на производството и организацията на създаващия се технологичен ред, промяна на баланса на силите между страните и военните блокове.

 

Подобни задачи винаги са се решавали чрез война.

 

Първата световна отблеляза прехода от века на парата и електричеството към века на авиацията и двигателите с вътрешно горене. Тя приведе към разпад Османската империя и Австро-Унгария, доведе до деградацията на Франция и Германия, загубата на цивилизационното лидерство на Великобритания и присвояването му от Съединените американски щати. Русия излезе от тази война след революция, което ѝ позволи да избегне участта на победените, да не вземе върху си греховете на победителите и, макар и с териториални загуби, да запази империята.

 

Втората световна война от една страна стана опит (с негодни средства) да се „преиграе“ Първата, а от друга – преход към века на атомната енергия, безотказната реактивна авиация и космоса. В хода на нещата окончателно беше ликвидиран „германският проект“, разрушена Японската империя, Италия загуби придобивките си от предишната война, Англия загуби политическа самостоятелност и се превърна в сателит на САЩ. Америка засили световното си лидерство, създаде глобална организация от нов тип, основана на принципа на логистиката и завърши войната като единствена държава-притежател на ядрено оръжие.

 

Но глобална организация от нов тип – на основата на марксистката онтология и комунистическата идеология – създаде и Съветският съюз. Започна противопоставянето на свръхдържавите.

 

Доколкото и двата противника притежваха ядрени, а от 50-те години и термоядрени оръжия, Третата световна война от самото начало се проектираше като глобална ядрена. Следва да се има предвид, че в този потенциален конфликт САЩ от самото начало и до края имаха преимущество: пълен паритет изобщо не беше достигнат, относителен паритет настъпи едва в края на 70те години. Дотогава стратегическата ситуация изглеждаше по този начин: СССР може напълно да унищожи европейските съюзници на САЩ, Съединените щати могат напълно да унищожат Съветския съюз и да оживеят, но при това да понесат неприемливи загуби.

 

Поводи за реална ракетно-ядрена война имаше достатъчно, но рисковете от нея се възприемаха от страните като недопустими. В началото на 80-те година Карл Сейгън и Никита Моисеев се отнесоха творчески към създалата се военно-политическа ситуация и разработиха концепцията за „ядрената зима“ – тотална климатична катастрофа, породена от глобалната война.

 

Моделът на „ядрената зима“ беше абсолютно херметичен – можеше да бъден доказан или опроверган, само ако се организира такава война. Но разсъжденията изглеждаха достатъчно убедително, за да приемат световните ръководители най-сетне отдавна свършения факт – Третата световна война се оказа студена. Това беше блокадна война, непредполагаща стълкновения на основните сили на главните противници. Разбира се, по степента на пасионарност на страните, се разразяваха локални конфликти. Разбира се, тези конфликти леко променяха равновесието между свръхдържавите, но съдържанието на студената война се съставляваше не от престрелките във Виетнам, Ангола или Афганистан, а от борбата на съветската геополитика с американската геоикономика. Блокада и контраблокада.

 

Студената война разглоби СССР, социалистическото общество, световния „ляв проект“. Неин резултат беше и 5-ят технологичен ред: глобализация, икономика на потреблението, икономика на услугите. И неоспоримото военно-политическо, икономическо и културно лидерство на Съединените Американски Щати.

 

По този начин Третата световна война реши задачата за смяната на технологичния ред и преразпредлението на активите между старите и новите центрове на силата. Конфликтът на свръхдържавите носеше глобален характер, но въпреки това, от общоприета гледна точка, война като такава не се състоя. Имаше бавно противостоене, задушаваща блокада, информационно въздействие и на заден план на всесмирната театрална сцена – локални стълкновения в далечната периферия на света във вид на обичайни войни, със стрелба, с бомбардиране, разрушени градове и трупове на хора.

 

Войната стана друга.

 

Битката за трансиндустриалния ред: глобална гражданска

 

Разпадът на СССР породи концепциите за „устойчиво развитие“ и „край на историята“, реализирани във формат на глобализация. От самото начало беше ясно, че това не е за дълго и че ни чака нов етап в борбата за преразпределение на света.

 

Първата тънкост се състои в това, че глобализацията унищожи традиционните цикли на подеми и спадове в икономиката, описани преди едно столетие от Николай Кондратиев, което направи невъзможно съвместното съществуване (или обратното, войната) на конкуриращи се световни икономики. Следователно, новият глобален конфликт трябва да се формира около световните технологии. Това го идентифицира от една страна като преход между технологични редове, а от друга – като разглобяване на обществото на потреблението и построяване на нова производствена икономика.

 

Втората тънкост е свързана с цикличността на американската история: двадесетгодишна неустойчивост, четири-пет години конфликти под формата на гражданска или външна война, 15 години реконструкция и 40 години устойчиво развитие. От 2001 година САЩ встъпиха в нов цикъл. В 2020 той трябва да достигне фазата на кризиса, което предизвиква гражданска война в държавата-хегемон, тоест глобална гражданска война. Като алтернатива конфликтът може да бъде изнесен навън, както това беше направено в началото на 40-те години, но за това е нужно да се създаде силен външен противник.

 

Подобно нещо може да се направи, ако се разруши системата на глобализацията. Американците предприеха съответните стъпки, но „световният тероризъм“ не стана заплаха за американския начин на живот, независимо от целия предоставен му пиар.

 

Накрая, третата тънкост се състои в особеностите на икономиките от 5-ти ред с неговото господство на финансовите технологии над производствените и менажирането на домакинствата и здравия смисъл. В резултат на многогодишната практика за изнасяне на „мръсните“ производства зад граница, америкаците прекалено много усилиха своя конкурент Китай, придавайки му статут на „работилница на света“ и освен това претовариха своята финансова система с кредитни задължения, а икономическата – с деривативи.

 

Вследствие на това в света като че от само себе си се създаде макрорегионална полицентрична структура. Съединените американски щати оставаха неоспоримия военен и икономически лидер, но не можеха да използват преимуществата си в рамките на режима на глобализация. Китай напротив, се вписа прекрасно в създалия се световен порядък, ликвидира вековното изоставане и съсредоточи в свои ръце почти всичко необходимо за нов устрем, с изключение на няколко критични технологии, които Щатите удържаха за себе си, а КНР не можа да възпроизведе. Русия се „вдигна“ за търговия с въглеводород и започна да претендира за собствен проект, а Европа за първи път в многохилядната си история съумя да създаде ако не истинско единство, то най-малкото политически съюз и „пет свободи на преместването“: на хора, товари, пари, информация, услуги. Това веднага превърна ЕС в концептуален конкурент на САЩ.

 

При всичко това военният съюз между Русия и Китай, сключен в минала, ако не и в по-минала епоха, не беше разтрогнат, което в перспектива създаваше напрежение между първата военна държава в света и коалицията на втората и третата държава. Световната война получи напълно разбираеми и познати очертания и в тези условия рязко се повиши значението на въоръжените сили на ЕС. В рамките на структурата на НАТО те, разбира се, би трябвало да подкрепят САЩ, но НАТО все повече изглеждаше хартиена бюрократична организация, а не реален военен съюз.

 

С „политиката на санкции“ от 2014-2016 и последвалото й преминаване в „политика на блокада“ САЩ не решиха проблема, даже и в случай на идеално завършване на тази блокада – да кажем със смяна на политическия режим в РФ и връщане на Крим в състава на Украйна. Беше задължително в орбита да влезе блокада и на Китай, а КНР упорито продължаваше да действа „в рамките на правилата“ и не даваше необходимия повод.

 

Локалните войни през 2011-2019 години в Либия, Сирия и редица други страни демонстрираха технологичното преимущество на НАТО и САЩ, но от икономическа, а пък и от политическа гледна точка, се оказаха акции на провал. Стана ясно, че както Третата световна война не беше подобна на Втората, така и новата война няма да бъде съчетание между „ледена блокада“ и локални конфликти в периферията.

 

Като следствие на всичко това, между 2013 и 2020 г. у световните елити бавно и мъчително узрява решение. Същността му е в това, че локалните войни вече са икономически нерентабилни, тоест престанали са да бъдат адекватни инструменти за преразпределяне на ресурси. Глобална война, без значение дали е наситена ракетно-ядрена по ранната идея на Третата световна, или голяма война с ограничено използване на оръжия за масово поразяване, построена по-скоро в логиката на Втората, съдържа неприемливи рискове. И още по-лошо – голяма война отчасти позволява да се реши спора между държавите за световното лидерство, но в създалите се принципно нови условия, тя не преодолява икономическите проблеми нито със задлъжняването, нито с деривативите, нито дори с изкривяването на икономиката в посока на потреблението.

 

Възникна и беше рефлектиран „проблемът на мащаба“: ограничената война не може да влезе в ролята на „високотехнологичен деструктор на икономиката“ по Александър Неклеса, а глобалната война се оказа твърде добър деструктор – „камък върху камък няма да остане“. По същия начин една война, даже от мащаба на Втората световна, няма да окаже никакво въздействие на пазара на труда в условията на прогресираща роботизация: освобождават се милиарди ръце, а военните загуби се прогнозират в рамките на няколко десетки милиона – разликата от двата подхода. Глобалният обмен на ядрени удари вероятно ще реши проблема с излишната работна ръка, но ще е малко радикален даже за съвременния световен елит, който между другото при подобен обмен може също да пострада.

 

В резултат постепенно изкристализира мнението, че войната вече не е адекватно, макар и радикално решение. Тя е или недостатъчна, или прекомерна.

 

Очертанията на глобалната схватка

 

Значи, война няма да има? Разбира се, че ще има! Но съвършено различна.

 

Не Първата – с пехотни атаки против картечници. Не Втората – с танкови удари и стратегически бомбардировки. Не Третата – с политико-икономическо противопоставяне, блокада и подривни операции. Всичко това впрочем ще бъде използвано, но в качеството му на фон, а не като съдържание.

 

На ниво държави актьорите в новата война, при това единствените, са Съединените американски щати. Основната задача, стояща пред САЩ, е преформатирането на националната икономика. Става дума най-вече за водещата позиция в 6-тия технологичен ред, а в идеалния случай – за преход към посттехнологично развитие. На Америка ще е нужно да оздрави финансовата си система, да преразпредели активите в полза на промишления капитал и да извади от играта, в краен случай временно, повярвалите в себе си Китай, Русия и ЕС.

 

„Преразпределние на активите“ означава рязко отслабване в 5-ти технологичен ред, тоест конфискация на финансовия капитал, преди всичко банковия. Това не може да се направи без насилствени мерки, затова става дума за „правилна“ или „съдържателна“ гражданска война. Гражданска война в държавата-хегемон, при това в условията на глобален мир, непременно ще стане глобална. „Гореща“ гражданска война американците вече са опитвали във втория цикъл от своята история (1861-1865) и нямат особено желание да повтарят този кървав експеримент. Следователно, на първо място, гражданската война трябва да бъде експортирана от „града на хълма“ (по думите на Дж. Уинтроп за месианската роля на американците – б.пр.) в световната периферия и, на второ място, самата война трябва да бъде по възможност студена.

 

Имаме глобална студена гражданска война. И това, уви, не е бъдещето на света, това е неговото тъжно настояще. Преди около пет години изнесох доклад „Глобалната катастрофа като оптимално решение“. Там беше формулирана една част от приведените по-горе съображения и беше направен извод, че глобалната деструкция на икономиката сега е по-удобно да се решава не чрез война, а чрез глобална катастрофа. Или с други думи, глобалната катастрофа е съвременната форма на война.

 

И първо започва епидемията от коронавирус. Отначало с помощта на медиите й се придават черти не толкова като на чумата от XIV столетие, колкото на някакъв невидим зомби-апокалипсис. А след това всемирната катастрофа действително се случва. Парализа на световните търговски пътища, тотално затваряне на границите, всеобща карантина, фантастичен „режим на самоизолация“ – всичко това разрушава световната икономика доста по-бързо и ефективно, от стратегическите бомбардировки, подводната блокада или ядреното съперничество на свръхдържавите от предишните велики войни. Още повече, че глобализацията свърши своята работа и икономиката на практически всички държави е прекомерно открита.

 

Ето че пред очите ни се късат икономически връзки. Рязко се съкращава дължината на технологичните вериги. Вследствие срива на пшеницата над света надвисва призракът на глада. Брутният вътрешен продукт, чието падане с единици от процента се възприемаше от всяка страна като национална трагедия, пада веднага с 15%, прогнозите достигат до 50 % и повече. Няпомням, че крайните показатели на Великата депресия от 1929 година бяха едва около 30% спадане на БВП.

 

Понеже хората са лишени от възможността да работят (това се отнася за малкия бизнес, самонаетите и много други), техните спестявания горят в пламъка на карантината. Практически всчики кредити, дадени от банките на частни лица, стават невъзвратими. Ето ви и саниране на икономиката, и ликвидиране на „финансовите балони“, и главното – преливане на активите от банковите във финансовите фондове и от тях частично към промишлеността на новия технологичен ред.

 

Съединените щати разбира се също страдат, но те имат план за действие, има разбиране за съдържанието на случващото се, има светлина в края на тунела. Всички ще платят, но само те ще се ползват от плодовете. Изобщо – идеална стратегия!

 

А къде е гражданската война? Тя ще започне малко по-късно, когато нивото на разорение, постигнало страните, ще бъде окончателно осъзнато. И не толкова от народните маси, колкото от дребната буржоазия, която попадна под ножа във война без война. И да отбележим, американските финансови елити, чиито интереси изразява кланът Клинтън. Те сами ще започнат война за изгубеното имущество, за изгорелите пари – за съществуването си.

 

Пространство на ожесточена борба

 

Задачата на тези елити, които ще спечелят от катастрофата, ще бъде да удържат войната в рамките на „хладна“. Тоест, да я водят в юридическото пространство, в семантиката, във виртуалната и допълнената реалности. Но не бива и напълно да се игнорира реалният свят, затова отново, както и в Третата световна война, ще има политическа опера, където на преден план ариите си ще пеят протагонистът и антагонистът, а на заден – Троя гори и мъртвите погребват своите мъртъвци.

 

Да направим изводи. Преди войната беше социална катастрофа. Днес социалната катастрофа стана война. Преди се стремяха да представят гражданската война като световна. Сега световната война ще бъде институционализирана като гражданска. Но самата тази война под формата на народни бунтове и антитерористични операции ще бъде просто прикритие за борбата в съвършено различни пространства.

 

Да ги изброим. Преди всичко това е юридическото пространство. Опитът с коронавируса показа, че всички конституционни гаранции на гражданите, а следователно и всички членове на зконите, опиращи се на тези гаранции, не струват и хартията, на която са напечатани. Това се отнася и за международното право, и за националните закони. От една страна това означава, че елитите се канят да управляват, опрайки се на грубата сила, тоест нас ни заплашва информационен фашизъм, медицински фашизъм, или даже обикновен фашизъм. От друга страна, силата като единствен инструмент на властта е недълговечна. Рано или късно „законът на джунглата“ ще се смени с една или друга форма на легитимност. “Новият закон“ ще определи победителите и загубилите в глобалната гражданска война. Да отделим отделно място на информационното право, правото на медиата, правото, действащо в различните виртуални светове. Защитата на информацията. Управлението на информацията. Трансформацията на информацията.

 

Главното е контролът над мрежите, над мрежовите протоколи, програмните форми и работните програми. Физически контрол над сървърите, центровете за обработка на данни, мрежовите възли и интермодалните портали, свързващи виртуалното с реалността.

 

По-нататък ще изброим концептуалното пространство и свързаните с него семантично и онтологично пространства. И разбира се лингвистичното пространство. Според мен, медийната епидемия от коронавирус нанесе удар не само по китайската икономика, макар и нейните дългосрочни загуби да се считат по-големи, отколкото при останалите участници в играта, но и по китайския език, който постепенно започна да се възприема в света като конкурент на английския. Така че, ако САЩ постигнат своите цели в тази война, на Земята ще остане само един концептуален език – английският.

 

Някрая, макар и на последно място, „войната без война“ ще обеме технологичното пространство, преди всичко критическите и закриващите технологии. Въоръжените сили, в обичайния смисъл на тази дума, тоест действащите в дадено географско пространство, разбира се също ще бъдат използвани, но само за една цел – за да се отбие желанието на губещата страна несанкционирано да превърне студената война в гореща.

 

Войната, за която Русия, както обикновено, не е готова, не е проблем на неопределеното бъдеще. Тя се води вече два месеца. И според мен, в тази война противникът приема тактиката на блицкриг по-добре, отколкото това са правили хитлеровите генерали през 1941 година.

 

Източник: vpk-news.ru

Оригинално заглавие: 

Превод и бележки за "Гласове": Екатерина Грънчарова

 

 

Още от категорията

32 коментар/a

Георги Иванов на 10.12.2020 в 18:44
Много ми се иска да прочета подобен задълбочен анализ от български автор, но уви. Нашите учени мислят локално и за кратък период.
Зип на 10.12.2020 в 18:50
Гореща би била още по куул.... :))
Николай Николов на 10.12.2020 в 19:15
БЛАГОДАРЯ ! С малко завист ,признавам, статията беше истинско удоволствие за мен.
фи и пси на 10.12.2020 в 19:19
Слабостта на експанзиониста във войната за бъдещето - това, че проецира виртуални по форма изказвания в реални съдържания, т.е. подемайки и приемайки самоцелно емпирични задължения. Защото самата експанзия като доминираща матрица издава, че емпиричното, респ. имперското, не се подлага на деструктивиращи критически процедури, а напротив - се идолизира. Всички имперци в постмодерни условия са като наркоманите, изпадат в цайтнот и водят де факто кръгова отбрана спрямо собствената си концептуална слабост (абстиненция) и болест, наречена "зависимост от вещите и консумацията". Западът с неговия състезателен капитализъм на повторенията и раздувките е точно в това положение - налива ново вино в стари мехове, непознавайки тайната на деидолизацията откъм чистото съзнание с неговите виртуализационни (критически) процедури. Така вещото мъдро око забелязва - въпреки че на пръв поглед все още държи инициативата чрез непрекъснато медийно истеризиране, както правилно отчита авторът, Западът фактически е обречен да губи войната, която води срещу всички останали и особено Русия, именно защото претендира за реално водачество и реални удържания на онова, което все повече му се изплъзва в аспекта на концептуален, а вече и технологичен недостиг - и това, погледнато като откровение именно откъм майстора на виртуализационните процедури. И още една аналогия: глобалното в тия времена прилича на футболна топка, която няма как да очаква някой да я надуе или ритне отвътре - напротив, всичкото разрешение на пренадутата криза в света е в краката на онзи ритник, който ще срита топката в безкрая тъкмо като "несистемен играч", а именно - отвън и отведнаж.
безучастният няма съдба; ала той не участва не защото блее и лапа мухите, но именно защото е изопнат като струна на 10.12.2020 в 19:36
Кога концептуалната власт е отвъд емпиричните привидения на земния ред и вече е готова да не им се подчинява изначално... т.е. кога властта на империите и немислещите императори е окончателно разклатена и предстои да рухне? - когато вече не наративът зависи от реалното пространство и време, включително и от въобразената "универсална история", а напротив, наративът сам из себе си задава възможността на реалното, преразпознато като всякога фиктивно и конвенционално, несъучастнически предопределяйки последователността и наместванията. Тоест, позволяваме си да опровергаем халюцинациите на автора за "този път успешен поход на експанзионистите" с изказването на древния Лао дзъ от "Дао дъ дзин", доскоро обгърнато от тайнственост: "Завоюването на Поднебесната се осъществява чрез бездействие".
Румен Геров на 10.12.2020 в 21:05
До Георги Иванов, Можеш да намериш сериозен анализ на Проф. Иво Христов при Васил Василев от 7.11.2020 в ютюб
SIMO на 10.12.2020 в 21:11
Великолепна статия! Само да допълня: "В България много малко хора могат да мислят, а и тези които могат не винаги го правят......."/Цитат на мой приятел.../
Блейк на 10.12.2020 в 21:50
Уникална статия.има подобни статии на Красимир Иваджийски.от строго секретно.По принцип такъв е Плана.но реалността може да е по различна
Ala_Bala на 10.12.2020 в 23:32
Западът може да победи в тази прокси-война, само ако успее да раздели Русия и Китай. Да се надяваме, че последните две са се поучили от времето на 90 години!
ха ха ха на 11.12.2020 в 00:56
Не е вярно, в България страшно много хора могат да мислят, само, че на тях не им дават микрофоня ;) Всичко е илюзия! ... Между другото: Създателят на ваксината , д-р Угур Шахин /новоизпечен милиардер/ - не желае да се ваксинира с нея /много се смях/ :DDD
Капитан Кук на 11.12.2020 в 09:21
Разбира се, блестяща статия - особено за българския читател, който не е разглезен често да чете подобни анализи. Но руското информационно пространство е буквално тъпкано с такива статии, документални филми, телевизионни предавания, клипове в Ю Туб и пр., и пр. За завиждане са всички, които свободно владеят руски. Между другото, на английски е излишно да търсите подобна задълбоченост - няма да намерите, търся я вече години.
Няма Смисъл на 11.12.2020 в 10:13
Нямаше нужда от тази статия. И без нея беше пределно ясно какво се случва. Но на някои им трябва повече време и дълги обяснения, за да разберат.... ако могат.
Ханибал Барка на 11.12.2020 в 11:07
Примитивни разсъждения, факти съшити както му e паднало за да отговарят на наратива му и като при всеки руснак - повърхностни представи за икономиката. Този пич още си мисли, че икономиката е като в 19 век. И отвсякъде прозира руският милитаризъм и незаглъхваща жажда за реванш. А реванш с икономика с БВП 1,7 трилиона срещу икономика от 21 трилиона не се постига дори насън. По-добре да опита да анализира защо след толкова "смайващи путински години" руската икономика е по-малка от тази на щата Тексас, и почти два пъти по-малка от тази на Калифорния. Да отговори на простичкия въпрос - защо Русия не е в състояние да произведе дори един смартфон? Защо тази страна се превърна сама в маргинална държава. Светът безспорно е объркан и това объркване започна с кризата от 2008. Де факто още не сме излезли от нея. Това, което обаче никога няма да се случи, е светът да се оправи с акъл даден от руснаците. Ако имаха капацитет за това, нямаше Тексас да има 1,8 трилиона БВП с население 28 милиона, а цялата Руска федерация - 1,7 трилиона.
Ханибал Барка на 11.12.2020 в 11:07 на 11.12.2020 в 11:38
Нима вярвате в цифрите от сводките, които Ви пускат за борсовата измислица на Запада, наречена "силна икономика"? А какъв е дялът на дълговете в БВП на всяка една от страните със силна икономика на Запад? Направете си труда да проверите. Всичкото това ще се разпадне като картонена кула при първия реален зор, когато вече масмедийните промивки ще са безсилни, подобно на мита за ефективното западно здравеопазване - особено в САЩ, митът тази година бе направен на пух и прах. Разсъжденията Ви са детска радост и бабини залъгалки. Човек трябва изобщо да не се уважава, за да вярва на западната пропаганда... и особено срещу Русия - болезнено пристрастна и изкривяваща...
Разпиздяев на 11.12.2020 в 11:56
Ако руснаците научат цялата истина за тяхната индустриализация и за ленд-лиза, ще могат да се видят с други очи.
а, за да вярва на западната пропаганда... и на 11.12.2020 в 14:49
Ний вермаме само на съвецката пропаганда
флаш на 11.12.2020 в 17:57
Формат за управление, наричан семантичен, залага на класически онтологеми, вкл. продължава да легитимира истинността на чистото знание чрез опит (емпирия). Напротив, един онтологичен формат на управление, за който също става дума в анализа, включва в себе си семантично и семиотично ниво, неотделяйки наратива от смисъла и така преодолявайки твърдите тъждества на класиката, онагледявани главно чрез аксиомите на класическата математика и механика. Просто казано, ако истинното е априорно в себе си и всяка истина се полага дискретно в изказване, указвайки че никога семантичното няма самостоятелно битие извън наратива, то при това положение няма онтологично истинно, което да се легитимира от съдържанието (емпирията) на изказването, както продължават да вярват учените, незапознати с парадигмите на синоптичната метафизика и постнекласическата наука.
Няма да има на 11.12.2020 в 18:46
война. Идеята е човека да се развива и светът да се развива. Светът се обединява в Север и Юг. Но великите ядрени сили в Севера, които са в Съвета за сигурност на ООН, които трябва да се обединят, започнаха преди да дойде на власт Тръмп, да се делят и деглобализират и искаха всичко да е национална държава. Тръмп поиска Америка фърст - Америка на първо място или Америка над всичко. Великобритания поиска Брекзит и велика британска империя. Русия поиска евразийски съюз или Велика Русия - империя, която е над целия свят. Китай иска велика поднебесна империя. Дори Турция поиска велика османска империя или неоосманизъм. Затова хората в САЩ гласуваха за Байдън. Трябва да има обединения СЕВЕР и ЮГ на базата на центробежния регулатор. Тези обединения са за да няма икономически кризи и за да може СЕВЕРА и Юга да са в противоположна фаза на икономическия цикъл и да няма кризи. Това е демократичен глобален конкурентен пазарен капитализъм , или Божие царство на Земята, което не е за господство на една или друга свръх сила на земята, а за да няма кризи на Земята. А знаем, че капитализма се атакува, защото има циклични икономически кризи и както казват комунистите : има експлоатация на Земята при капитализма. Но капиталистът е общественик и работи за обществото, и е противоречив - частен и обществен характер на капитала и това го казва Маркс. Но има златен милиард на земята и няколко много развити страни в ЕС и Америка, а другите народи и държави са слабо развити и трябва да се изравнят със златния милиард. Всички страни в света са като скачени съдове икономически, но имат различни религии и цивилизации,много от които пречат на икономическото им развитие. А някои държави и хора, като САЩ и Тръмп не искат другите държави да се развиват и да им дават своите технологии, и искат да живеят по добре от другите. А светът трябва да си помага във всичко, да е задружен и сплотен и държавите да са сплотени и задружни и да си помагат. Или за целият свят трябват християнски ценности. И тоя футуролог Приселегин и той е с такива виждания, че не иска народите да са добре и да живеят в мир, без да се променят граници и говори глупости. Че ще има фашизъм, че ще има диктатури и т.н. Аз мисля, че трябва да има демокрации в целия свят и християнска религия с четириединен Бог, който да стои със всяко свое лице зад църква, държава, икономическо общество и бит и семейство. Това са четири основни елемента на обществото и за тях е нужно да има четири лица на Бог, които лица да дават отношенията или базата на тези елементи в обществото. Трябва да има и светии, които да са патрони на здравеопазване, образование, спорт, култура, изкуство, наука, право, етика, естетика, социални политики и т.н.. Та това става сега в обществото и изглежда на някои хора, че ще има катаклизми , и защото нещата стават много бързо и правителствата избрани демократично не могат да решат всички проблеми, които трябва да се решават бързо. Но там където има диктатори и авторитарни лидери и социализъм, фашизъм и ислям като Беларус, Руската федерация и Иран, естествено е, че когато в главите на хората дойдат нови идеи, като идеята за свобода, право на свободен избор на базата на християнска ценностна система, както и свободна инициатива и творчество, както и свободна воля и свободна реакция или оценка, като се съобразяваш със свободната воля и реакция на другите. И да не правиш на другите, това, което не искаш другите да правят на теб, което са думи на Христос. Та когато такива идеи дойдат в главите на хората те възстават. И тоя Пиреселегин се чуди, защо има вълнения в Хабаровск, в Беларус и в Руската федерация като цяло и говори за световна война. Нито ЕС, нито САЩ се занимават с Беларус или Руската федерация. Просто Путин изгради система, в която олигарси монополисти във всеки бранш експлоатират работниците, които искат реално заплащане на труда си, а им дават дребни стотинки или копейки, а олигарсите изнасят милиарди долари в офшорни зони, като Кипър, и дават на Путин и още 200 семейства и партията Единна Русия пари, а работниците едва оцеляват като доходите на хората намаляват. А хората трябва да работят за това и да не казват нищо, да са като стадо овце, които ги доят, стрижат и колят и ги изяждат и от кожите им правят кожуси, а овцете мълчат. Това става в Руската федерация и Беларус, а не някаква трета световна война.
Helleborus на 11.12.2020 в 19:04
Преди всичко, точно това тълкувание за фашистката държава, се налага от въпросните заподозрени задкулисия! Нека да припомним логиката, за да стане максимално ясно - задкулисията се боят от националните държави и всички системи, които организираното гражданско общество е създало, за да се защити от престъпници и диктатори - съдебна, политически партии, полиция. (точно те са атакувани, обаче, от пропагандата) Задкулисията не са организирани в държава, не съществува държава на свръх забогателите кукловоди, те са наднационален играч. Поради тази причина, независимо от възможностите си за влияние в тези системи, с многобройните си пионки и подставени лица в различните власти и в тайните служби, те все пак искат да приключат с тази система. Затова те я дискредитират и постоянно я обвиняват в корупция, фашизъм, злоупотреби, противопоставят я на "гражданите", понеже сред анархията на тълпата, те са най-големия играч, те са най-влиятелните в "гражданското" общество залутано в страхове и отчаяние, те са най-голямата риба, която плува в човешкия океан. Именно против такива хищници, малкият човек е създал всички тези организации и система, която да го защити, основната цел на системата е хуманна. А фашизмът МОЖЕ да се осъществи като диктатура на пролетариата, понеже и тя е диктатура. Нека не забравяме какви зверства са се случвали в такава среда и нека не сравняваме проблемите с корупцията, с избиването на милиони хора и терора над милиони други. Корупцията е нищо, на фона на възможността да предадем своите оръжия в ръцете на наследниците на тези диктатори (този дух е жив и чака отново да намери своите човешки въплъщения), а системата е най-ефикасното ни оръжие против тях. Вярно е, че то може да се употреби и погрешно, но без него е гарантирано, че сме напълно беззащитни. И тогава може отново да се случат трагедии от типа на народния съд, холокоста и т.н., когато уж всички са съгласни и в съгласие (и с вяра в светлото бъдеще), довеждат Ужаса. Никой да не се подвежда, че корупцията е причина да си сринем държавите, а опазването на човешкия живот, съвсем не е фашизъм. Законът не винаги е лош, когато е строг, но дори, когато системата е корумпирана, тя се поправя чрез самата система!
"Нито ЕС, нито САЩ се занимават с Беларус или Руската федерация. " на 11.12.2020 в 19:04
Това беше едновременно най-лъжовното и най-смешното, което бях чел в последно време. Хеле пък бисерът за експлоатацията на работниците от системата, която Путин изградил... достойна за всяко агитпроп дружество "Георги Кирков"... Човек, иди се прегледай, има дежурни психиатри, ще ти помогнат...
Май на 11.12.2020 в 19:51
ти си агит пропно дружество "Георги Кирков". Естествено в Руската федерация и Беларус има американски и европейски посолства. Но не е хванат никой американец от САЩ или европеец от ЕС, който да прави нещо враждебно в Беларус или Руската федерация. Аз поне не съм чел или гледал такива неща, а следя събитията в Беларус и Руската федерация. Вярно е, че пропагандата в Русия и Беларус постоянно говори против САЩ и ЕС, но нищо не се говори дори от пропагандата на Русия за действия на САЩ и ЕС. А ако можехте да правите анализи, щяхте сам да разберете, че системата на Путин е да има частни монополисти олигарси, които са монополисти във всеки бранш и изнасят милиарди в офшорките в Кипър и на други места. Работниците получават много ниски заплати, доходите на хората намаляват, БВПродукт на Русия намалява. Това го пишат дори руснаците. Олигарсите плащат на едно 20 човека, най близки до Путин, както и финансират партията Единна Русия, която управлява в Руската федерация, макар, че толкоз е и управлението и, което е изцяло в ръцете на диктатора Путин, но депутатите гласуват всичко което им донесе Путин и премахват всякакви свободи в Русия. Съдят и дават 5 години, дори само да махнеш очилата на омоновец, а в Беларус едно 17 годишно момче е осъдено на две години защото написало не забудем( няма да забравим).Всякакви свободи и права на човека се пренебрегват и има война между гражданското общество и държавата в Беларус и в Руссия. Даже в Беларус излязоха 200 или 300 хиляди души и извикаха на Лукашенко: Уходи!(махай се).Но той не напусна поста си. Избраха Тихановская за президент, но ОМОН овци влязоха в избирателните секции и обявиха победа за Лукашенко. И гражданите излязоха на протести от 9 август. Лукашенко се обяви на тайна церемония за президент, а в същност е никой - обикновен гражданин. Всеки, който е по известен сред гражданите се арестува, затова имаше хоризонтални връзки, без вертикални връзки между хората. Беларуската опозиция е обединена за свалянето на Лукашенко. Но вече се говори за десен комунизъм, който е с частна собственост, две класи, монопол и конкуренция, търсене и предлагане, но с пълна заетост, внедряване на НТПрогрес, и големи заплати и висока покупателна способност. Това е новата идея по цялата земя, и това е прогресивното, а не идеята за левия силово административен държавен социализъм и комунизъм.
дискусии - само по темата, и без глупости! на 11.12.2020 в 21:41
Темата няма нищо общо с драсканиците на форумеца, всеизвестен с психичните си отклонения, когото някои познават като абв, а други като трамвай. Предлагам модераторите да изтрият брътвежите му, защото загрозяват форума!
АБВ. В съветската на 12.12.2020 в 01:46
практика, в СССР дисидентите са ги затваряли в психиатрии и ги изкарвали психично болни, защото не можело човек да казва, че "гениите" Маркс, Енгелс и Ленин са имали неправилни възгледи и такъв човек имал психични отклонения. Имало дори един лекар психиатър - академик Снежневски, който измислил диагноза "вяло протекающия" шизофрения, която диагноза слагали на руските дисиденти и са ги вкарвали с тази диагноза в психиатрии. Това го зная от лекари, които са ми съученици. Така, че този комунист, който пише преди мен и който сигурно е бил ченге, или доносник през социализма, със сигурност е вкарвал такива хора в психиатрии, щом и сега 31 години след социализма, пак говори за хора с десни възгледи, като мен, че трябва да ме вкарват в психиатрия. Нищо старо не е забравил и нищо ново не е научил. Аз по принцип избягвам да отговарям на такива постинги като неговия, но това което той пише, вече стана единствената цел на този човек, който няма никакви аргументи и не може да ме опровергае, и като не може - говори за психиатрии и обижда постоянно във форума. Но какво да се прави - това му е интелекта. Затова ако някой трябва да се изтрива, то това е неговия пост, защото омерзява форума.
траш на 12.12.2020 в 10:06
Да, за сметка на това при демокрацията ги пускат из форумите да дрищят на килима. Запомни, клоуне, никой няма да те пусне на официална церемония да цапаш - няма такъв ред, пък ако ще и да е демократичен. Първи любимите ти западняци ще те изхвърлят, за да не олигавиш де що има тъдява, както пак си решил да правиш. Мястото на свинете е в кочината!
Когато на 12.12.2020 в 11:18
кажеш истината на някой - истината боли. Но ние в България трябва да изговорим истината и за капитализма и за социализма и за комунизма, независимо, че някои хора много ще ги заболи. Затова се изговарят и написват такива неща както това прави по горния постинг. Явно автора му много го е заболяло от истината.
Уточнение на 12.12.2020 в 11:21
Постинга, който пиша е за траш.
номер 5, на 12.12.2020 в 12:07
Да се отвратиш от мръсотията изобщо не значи да те боли от истината. Ти нямаш нищо общо с истината, защото истината не е лъжа, а ти лъжеш, и дотолкова си увлечен в лъжите си, че минаваш за луд, то затова и никой мод не те закача - изглежда че все пак предизвикваш повече съжаление, отколкото погнуса.
Капитализмът на 13.12.2020 в 12:15
и социализмът са две противоположни системи. Капитализмът се движи от интереса за притежание, или частната собственост и стоково парични отношения, социализмът се движи от командно силова административна политика и силово налагане на хората да работят. И двете системи претендират да са върха на цивилизацията на Светата Троица, но капитализмът развива човечеството, а социализмът го връща назад по манталитет. И в двете системи има несправедливост, като капитализмът работеше заради пари, или САЩ , която беше най напредналата страна, в нея се правеха пари и целта беше да се правят пари. Докато в СССР или соц лагера, целта беше силово административно, чрез власт да се накара населението да работи, а то не работеше и преди 1917 година, заради християнската православна идея, да се гледа повече душата, а материалното да се подтисне и да се победи плътското начало в човека. А това води до култура да се игнорира материалното производство. Капитализмът пък искаше задоволяване на нуждите на човека - материалните нужди и противоречеше на Библията, защото се подчиняваше повече на златния телец и стремежа към парите, да се правят пари. От тия основи се извеждаха несправедливостите на капитализма и социализма. Или при капитализма имаше неравенство и много хора под границата на бедността, докато богатите тънеха в разкош. А в социализма имаше огромно неравенство във властта с която се разполагаше и властта даваше средства за живот, но имаше и социално равенство в бедността, което водеше до уравниловка и хората не работеха. "Работиш - не работиш, заплатата си върви, защо трябва да се работи". А имаше и силово административна принуда, като силово те караха да работиш, като милиционерите те завеждаха да работиш в дадено предприятие. Докато на Запад имаше икономическа принуда. Като не работиш, няма какво да ядеш и щеш не щеш се хващаш да работиш. Имаше съревнование между двете системи и то беше спечелено от капитализма. И по точно от либералния капитализъм и той бе обявен за края на историята от Фукуяма. Но сега идват други идеи. И те са най вече в църквата, където се въвежда още едно лице на Бог - Бог Слово. Това води до обръщане на отношенията при социализма на 180 градуса, но и въвеждане на нови виждания за икономиката, както в църквата се появява учение за ценностите в обществото и най вече в църквата, държавата, икономическото общество и бита и семейството. В бита и семейството се възражда примера на първичното християнство, където хората са живели в църкви или комуни, и са си помагали във всичко, като са били задружни и сплотени. Имало е любов, доброта, човечност, уважение и най различни други ценности. Както и в труда на хората, най общо казано с поговорката" Сговорна дружина - планина повдига". Както и в държавата където има рицарство, благородство, смелост, храброст и най различни други ценности. Както и в самата църква , която комунистите наричат комуна при първичното християнство, като църквата и Бог възпитават качества у хората, които са по добри от първичната църква и първичното християнство, а за държавното християнство - да не говорим. Понеже се запазва всичко от капитализма, но се развива, то използвам думата комуна или църква, за да нарека това ново християнство и общество десен комунизъм. То си е капитализъм, но много по добър и качествен от стария капитализъм. Човекът също се развива, като става Бог, понеже е обиталище на четириединния Бог и може да мисли със 100% от възможностите на петте си мозъка. Това общество се беше получило преди кризата с коронавируса, но след 8 март 2020 година, когато вируса дойде, този вирус стана причина и катализатор обществото да стане ново, или нова нормалност. 10 години след 2009 година светът се развиваше без криза и щеше да продължи някъде до 2030 година в състояние на конкуренция, но дойде вируса. и сега трябва човечеството да победи вируса, като се създадоха първите ваксини и започна ваксиниране на хората. Както и ще се открие лекарство.
Елена Гунчева на 13.12.2020 в 15:42
В България буржоазната власт започна Гражданската война срещу Българския народ още през м. юни 1900 г - Правителството Тодор Иванчов потушават с кръв с помощта на армията и полицията, ръководени от министъра на вътрешните работи Васил Радославов, като 400 души са убити, Заради антиконституционни действия по потушаване на бунтовете през 1903 година министърът на вътрешните работи Васил Радославов е осъден от Държавния съд на 8 месеца затвор, но по-късно е амнистиран; следва 1918 г. с разбунтувалите се войници - на 27 разбунтувалите се на Добро поле войници обявяват в Радомир монархията за свалена и провъзгласяват България за република. На 2 октомври въстанието е разбито при Владая. На 3 октомври престъпникът цар Фердинанд абдикира и отстъпва престола на сина си престъпника Борис. После следват - Деветоюнският фашистки преврат - 1923 и Антифашисткото въстание; Атентатът през 1925; "Белия терор"; Превратът 1934; Антифашистката съпротива 1941-1944. Гражданската война в България, продължила 1948 г. с разгрома на американските агенти - т.н. "горяни". След 1989 г. Буржоазната власт и особено Властта на суджуците, асансьорите, терасите, къщите на тъщите, къщата МУ в Барселона, водомора, боклукомора, гладомора, чекмеджето с пачки и златни кюлчета продължиха Гражданската война в България срещу Българския народ.
Новото на 13.12.2020 в 17:33
общество, се развива в много сфери, но сега аз искам да разгледам икономическото общество. То е с две класи, частна собственост, средна класа, монопол и конкуренция, търсене и предлагане, кейнсианство и монетаризъм, работа и плащане и т.н.. Новото общество е различно от капитализма и социализма, като образно казано капитализма направи салто напред от крака до крака, а социализмът направи салто и половина напред от челна стойка до крака. Лошото е че падна на главата си и после стъпи на крака. След март тази 2020 година целия свят застана на крака. Стоково паричните отношения продължават да се развиват и производителността на труда рязко ще се повиши в целия свят. Няма да има ръчен труд, а всеки труд ще бъде с машинки, които ще заменят всеки ръчен труд и ще има умни машинки, които се управляват с компютри, или с изкуствен интелект - роботи. Като и умствения труд, а не само физическия труд, се замени с машинен труд на компютри и роботи. Човекът ще бъде оператор на машини с компютри и роботи. Но отношенията между хората ще се подобрят, като в труда всички ще са заедно един до друг - рамо до рамо срещу работата и ще са задружни и сплотени и ще си помагат във всичко. Ще са солидарни, толерантни и като работниците ще си помагат и капиталистите ще си помагат, както и ще има взаимопомощ дори между работници и капиталисти. В това е поговорката "Сговорна дружина - планина повдига." Всички комунисти живеят с мисълта, че има експлоатация и има антагонистична борба между двете класи, и развръзката на тази борба е революцията и социализма. Но може да има относителна борба и относително единство, като двете класи си сътрудничат и партнират, признават се едни други, и ако се налага, се борят за своите интереси. Докато абсолютната борба и абсолютното единство са крайностите - революция и контрареволюция, която не е обаче кърваво въоръжена революция или въстание, а е натрупване на нови изобретения и технологии и в резултат - ново по висше общество. Така с компютрите се постигна революция, където умствения труд беше заменен с машинен - компютрите. И сега идва нова революция на роботите, която ще замени и умствения и физическия труд на хората, взети заедно. Или това е изкуствения интелект. Затова сега говорим за Информационно общество, което беше любимата тема на Александър Лилов. А може би ще има и по следващо развитие, където живата тъмна материя и енергия, която е Бог Отец и Бог Майка, ще се разкрие пред човечеството, което досега не е успяло да я открие и се получава Божие царство на Земята на Святия Дух. Заради тази нова енергия или сила се получава новата реалност на Земята. Като всичко това вече се получава на практика.
Бита и семейството. на 14.12.2020 в 21:35
Много е важна тази тема за света и за България. Бита е мястото, където хората харчат парите си и общуват с другите хора и семейства - домакинствата. Не случайно Библията започва с книгата Битие. Там се говори за бита на евреите. Основното за което говори и Исус Христос е най вече за бита. Христос говори много неща за бита, записани от евангелистите и в основата е думата любов, Записани са и много неща от Апостол Павел и другите Апостоли. Така се създава първичната църква, която комунистите наричаха комуна, но това е християнски начин на живот, а комунистите бяха против Бога. В първичната църква са влизали роби, плебеи, варвари и дори патриции, и хора от най различни народи в Римската империя, мъже и жени. Хората в църквите са си помагали във всичко, били са рамо до рамо един до друг, задружни и сплотени от вярата в Христос и Бог Отец и Святия дух. Това е светата Троица. Те са помагали на по бедните, помагали са да се построи жилища, съвместно са гледали децата, ако някой е гладен или липсват дрехи са давали, и дори патрициите са си продавали имотите и парите от тях са давали на църквата. Тогава в Римската империя е имало злоба, жестокост, омраза, лукавост, човешкият живот не е струвал нищо. Гледали се повече парите и е съществувало римското право, в което животът на роба и варварите не е струвал нищо и не е било добре да си и плебей. Затова хората виждайки как си помагат хората в църквите, масово, въпреки гоненията са ставали християни. Това е било до 313 година, до Миланския едикт, където 3/4 от хората вече са били християни, и император Константин признава християнството за основна религия в Римската империя. Но ставайки християнството държавна религия, свещениците, епископите предават Апостолите и християните и създават християнството на Светата Троица и се превръщат във феодали. Може би това е било най доброто тогава за християнството откъм цивилизационното развитие на света, защото е имало голям исторически път да се извърви, но и досега има хора, които защитават това християнство. А е имало много ереси според държавната вече църква, и ако е имало призиви на отделни хора за развитие на църквата или дори хора със Святия Дух във себе си, те са били изгаряни на клади, като еретици. И то защото папата в католическата църква е събрал огромна власт и богатство, и не е мислел за развитието на религията, а за личната си власт. Подобно е било и в православието. Докато протестантите са искали реформи и са направили Реформация и то най вече заради индулгенциите, с които се откупват грехове. Сега в 2020 година Святият Дух е отново между хората. Той учи хората в църквите да напишат в Библията ново лице на Бог - Бог Слово, което е казано от Евангелист Йоан в началото на Евангелието му. И хората започнаха да си помагат във всичко, както при първичната църква или комуна, само че в бита си. Помага се на болни деца, помага се при пожари на домове на хората, хората си даряват дрешки за деца, има човещина, доброта, любов, съпричастност, толерантност, уважение, честност, почтеност и най различни други ценности в бита и семействата на хората. Ценностите са дори повече от при първичното християнство, защото се появиха много ценности от времето на 2000 години християнство, както и правата на човека. Всичко писано от писатели поети, философи, в Библията - ще се сбъдне, казва Гео Милев.. Макар, че той казва "без Бог". Но това може да стане само с жив Бог.
Църквата. на 18.12.2020 в 16:41
Промените, които станаха в света, или новата нормалност се получи в резултат на измененията в доктрината на църквата. Православната църква е най изостаналата нереформирана църква или деноминация на християнството. Тази православна църква не може да даде отношения, манталитет, съзнание, култура на православните народи за развитие на обществото. Каква е ролята на църквата. Ролята на всяка църква е да създаде базата на обществото във всяка негова част, чрез учението на Бог. Православната църква е създадена от Светите Отци на църквата, като свети Атанасий, Тертулиан, Тома Аквинский и други.( може да бъркам някои имена). Но тя е създадена на базата на Светото Предание, което е от думи на Христос, които не са записани от Апостолите в Новия Завет, и които са се предавали, като са изкривени на 180 градуса от Светите Отци на църквата. В Апостолите е бил Святия Дух, но в Светите Отци не е бил. Като Апостол Лука е описал в Деяния на Апостолите всичко, което са направили, казали и написали Апостолите със Святия Дух във себе си. Така деянията на Апостолите е книга за Святия Дух, или основа за написване на Най нов завет на Святия Дух, който от 2013 година е във всички хора в Света, като всеки човек е обиталище на четириединия Бог и сам е Бог. Има четириединен женски Бог, заедно с четириединния мъжки Бог и това ново християнство, което се получава да е семейно Християнство. А това вече е реалност в света от близо година. Трябват и завети на женските богове, които също ще се напишат. Не е записано в Библията, но то е кодирано в съзнанието и подсъзнанието на хората за хилядолетие напред в целия свят и ще се предава по наследство, така както Христос е записал в хората това, което е казвал и неговото наследство още е в главите на хората. Така сега Святия Дух кодира всичко което казва, мисли и записва, като това, което казва Святия Дух сега, се кодира в съзнание и подсъзнание на всички хора по света, и ще се запише като Най нов Завет на Святия Дух. А в основата му ще лежи книгата Деяния на Апостолите. Защото ако нещо се записва в Библията, то може да е от Пророци, Апостолите и сегашни хора със Святия Дух в себе си, за хората в които е Святия Дух. В църквите трябва да се проповядва Бог Слово, или Библията, но не и Светото Предание, защото то е писано от човеци, в които не е бил Святият Дух, които човеци са Светите Отци. Както Христос казва, че там, където са събрани двама или трима в негово име, то той е с тях. Двама и Христос - Света Троица. Но трима и Христос - Света четворица. Просто това, което са писали Апостолите, то това е за светата Троица. А новото християнство е за Светата Четворица. И в Библията - Новия Завет, е писан за светата Троица. Но вече говорим за Света Четворица. Ако нещо се променя в света, то това е благодарение на Новото, четвърто лице на четириединния Бог и това е Бог Слово. Отношенията, базата на обществото се обърнаха на 180 градуса. По точно светът на Запад се обърна на 360 градуса, като направи едно салто от крака на крака. Докато страните със социализъм се обърнаха на 540 градуса. Или от челна стойка, се направи салто напред пак до челна стойка и от там те се пльоснаха по гръб и се изправиха на крака, както на запад. Образно казано - това е промяната в света. Знаем, че православната и католическата църкви направиха схизма през 1054 година, когато България е била под Византийско иго. И имат някои различия, че папата е начело на Божието царство на Земята - сега Ватиканът - и в него бил Бог Отец, както и начело на Католическата църква пак е папата, като в папата бил и Святия Дух. И папата се обявява за непогрешим и още Света Дева Мария е нещо като Христос за жените, и на нея се молят. Така папата е бил най старши по ранг, даже и от кралете, които той е коронясвал, като те се легитимират от Бог Отец. Или е имал и светска власт и духовна власт, и е търсел световно господство. Но в Англия парламентът е направил краля глава на държавата и глава на църквата и го е поставил равен с папата. Освен това министър председателят в Англия се легитимира от хората, чрез мнозинство на избори. Това е Уестминстърската система, където основен суверен е кралят, но той няма реална власт. Това е най добрата досегашна система в света и затова Англия е била най могъщата империя в света. Тя има елементи на Света четворица в църквата, но не се говори за Бог Слово, а за писания. Англиканската църква и протестантите отхвърлят светото предание, Но при православните, свещениците и патриарха се смятат за носители на Святия Дух и са имали много земи, защото поддържали властта на императорите и царете, и също са били феодали. А за крепостните селяни остава Исус Христос и селяните са били добри и човечни и не са се бунтували. Така православната църква отхвърля робството, но не създава отношения и култура за капитализъм, а е феодална църква. Не е реформирана като Католическата, защото Константинопол е бил завладян от турците, както и другите православни държави. Остава само Московската църква и царство, които не са могли да направят Реформация на църквата. Но това мисля, че ще стане, защото много църкви - дори и досега нехристиянски - ще приемат в целия свят при новата реалност - новото християнство със Света четворица.

Напиши коментар