От средата на 2014 г., най-вече като предизборен инструмент, политици от всички партии се надпреварваха да обещават на българските граждани пълна прозрачност по казуса КТБ. Чухме и патетичния извод на президента Плевнелиев, че разкриването на цялата истина за разрастването и рухването на КТБ щяло да ознаменува края на безкрайния преход на България към демократично общество. В подготовката на различни анализи и доклади се упражниха редица политици, парламентарни комисии, журналисти и медии, като всеки един от тях претендираше за достигане до крайната истина и стоварваше върху главите ни „лоши банкови практики” и „пирамида”., т.е. копи-пейст на прословутия доклад на БНБ, предназначен за Народното събрание и написан въз основа на докладите на консултантските компании „Делойт България” ЕООД, „Ърнест енд Янг” ООД и „АФА” ООД. Бързите промени на иначе „най-добрите в Европа банкови закони” (Б. Борисов) бяха подготвяни и внасяни от депутати и лобита, пряко виновни за най-нецивилизованото не само в рамките на ЕС решение да се разгроми системна банка, през която преминава реализацията на около 10% от БНП на страната.
Докладът за КТБ ни струва $22 млн., но няма да научим нищо от него

 

 

Обещаха ни пълната истина и прозрачност, а през целия този почти двугодишен период правят неистови усилия да замаскират и прикрият истината за ограбването на хиляди български и чуждестранни граждани, дружества, инвестиционни и застрахователни компании.

 

Повод за настоящия анализ е поредното обещание за прозрачност. Щели да разсекретят доклада на детективско-разузнавателната фирма „Аликс Партнърс”. Оказа се, само за 240 души. 

 

Какво е значението на този доклад обаче във философията на огромната политическа лъжа, какви са целите и инструментите й. Да започнем подред. 

 

Каква е философията на лъжата – на всяка цена с всички средства да се прикрият мотивите за фалита на КТБ, вдъхновителите на разгрома, облагодетелстваните финансово от фалита.

Какви са нейните инструменти и главни действащи лица - изпълнители и бенефициенти?

 

Цялата истина трябваше да узнаем по принцип от одитния доклад на КPMG и редовните доклади и анализи на БНБ за състоянието на банковата система. 

Но не. 

Затова БНБ реши да възложи преглед (НЕ ОДИТ) на състоянието на КТБ на три консултантски фирми. Защо не възложи изработването на истински одит на трета лицензирана фирма, който да послужи и за всички други цели и операции с КТБ, не стана ясно. Щеше да бъде истинско сериозно изследване, щеше да струва по-евтино  /от платените 2,5 млн.лв/, нямаше да отнеме повече от три месеца. Но не се вписваше в стриктно спазвания първоначален сценарий за сриването и ограбването на банката и нейните вложители, върху който е изградена цялостната измамна схема.

 

Всъщност възложените три проверки под формата на консултантски услуги бяха първият инструмент на лъжата. По няколко причини: 

 

- Първо, консултантските услуги бяха канализирани  в изпълнението на точно определено от БНБ техническо задание

 

Така, в договора на „Делойт България” като обхват на услугите е написано:

 

Обхват 1 - ...”Анализ и оценка на извадка от съществуващия към 30 юни 2014 г. съгласно регистрите на Банката кредитен портфейл”, включващ: анализ на очакваните парични потоци от дейността на кредитополучателите, изброени в Приложение 1. Анализът ще се извърши на база на събраната от Банката информация от съответните кредитополучатели към 30 юни...2. Анализ и оценка на извадка от съществуващия към 30 юни инвестиционен портфейл за продажба..3. Анализ и оценка на банковия портфейл за продажба...Обхват 2 – Анализ и преглед на обезценки на извадка от съществуващи към 30 юни 2014 г. съгласно регистрите на банката активи... 

 

 

 

Самото съществуване на приложение № 1 и в трите консултантски договора за анализ на точно определени кредитополучатели изключва понятието „независим одит”. Спуснатите от БНБ на „Делойт България” ЕООД  49 дружества включват InterV investment SARL, Ай Ти и Ди груп, "Акванада" ЕООД, "Кооп инвестмънт" ЕАД, "Булит 2007" ЕООД, "Велдер-БТ" ЕАД, "Ем Проджект" ЕООД, "Дивал 59" ЕООД и т.н., т.е. предимно дружества със специално предназначение, и някои други, като "Аркус" ЕАД, ТЦ-ИМЕ АД, "Елит Петрол" АД, "Нафтекс Петрол" ЕООД и др.

 

Обхватът на консултантските услуги за фирмите „Ърнест енд Янг” ООД и „АФА” ООД буквално повтаря структурата на първия посочен договор. На „Ърнест енд Янг” ООД са възложени за „анализ” 44 дружества, в т.ч. "Аварике" Лтд, "Доморитейл СА", "Юлита 2002" АД, "Арвен" АД, "Евробилд" с трите му наименования, "Елизер" ООД, "Фининвест" ЕООД и др., т.е. както и в първия случай предимно дружества с инвестиционни цели. Не са пропуснати и дружествата, чието придобиване е било крайна цел на сценаристите на грабежа, а именно "Болкан Глас" АД, "Дунарит" АД, "Гипс" АД, "Сън Сити" АД, "Странд Бургас" АД, Издателско-полиграфически комплекс "Родина" АД.

 

 

 

- Второ, изпратеното от квесторите на банката информационно досие за попълване от кредитополучателите включваше подписване на декларация, с която се дава право на квесторите да разполагат без ограничения с обезпеченията на кредитополучателите. Това стресира повечето дружества кредитополучатели, които не отговориха на квесторите и поради това качеството на техните кредити бе оценено като най-лошо, а обезценките достигаха до 100 %. 

 

- Трето, обезценяването на множество активи поради непълни досиета не отчете, че с определение от 13.06.2014 г. СГС, Наказателно отделение, 9 състав, е било одобрено искането на прокурор от СГП и разрешено претърсване на централния офис – сграда на КТБ и изземване на кредитните досиета на 30 дружества – „Бромак” ЕООД, „Корект фарм” ЕООД, „Алфа Кепитъл” АД, „Булит 2007” ЕООД, „Дивал 59” ЕООД, „Юлита 2002” АД, „Вивес” АД, „Евробилдпроект” АД, „Карне-М” ЕООД, ТЦ-ИМЕ АД, „Фина-С” и др. Техните оригинални кредитни досиета (оригинални договори за кредит и оригинални документи за обезпечения) потънаха в прокуратурата, а понятието „непълни кредитни досиета” доведе до революционната 100%-ова обезценка на споменатите активи на банката.

 

 

 

Но сагата с обезценките, на които се доверява и комисията на НС начело с Десислава Атанасова, не завършва с това. За да бъде по-лесно бъдещото присвояване на активи на КТБ, оценителите приеха за обезпечения само залозите върху материални активи, т.е. 1,328 млрд.лв и ипотеки върху имоти за 835 млн.лв. от общо 10,010 млрд.лв. обезпечения в КТБ, т.е. не повече от 20 % от общия им размер. Напълно игнорирани бяха над 6,4 млрд.лв. вземания за бъдещи периоди, сред които са вземанията на всички военнопромишлени предприятия със сключени договори, финансирани от банката гаранции за изпълнение и желязна организация при плащанията от външни контрагенти, които по силата на спецификата на този бизнес можеха да постъпват само в КТБ. 

 

Умишлено диригентът БНБ и квесторите пропуснаха законовите срокове да продължат договорите за залози върху акции и блокирани парични средства – съответно за над 720 млн.лв и 25 млн.лв, да предявят в едногодишния законов срок за плащане поръчителствата от трети лица – за над 553 млн.лв., правата на застрахователно обезпечение – за над 112 млн.лв. 

 

В контекста на обявеното разсекретяване на доклада на „Аликс Партнърс” описахме по-подробно как бе постигнато манипулирането на финансовите параметри на активите и обезпеченията в КТБ чрез „правилно задание по договор”.

 

Точно такъв резултат очакваме от доклада на фирмата „Аликс Партнърс”. 

 

Както е известно на българското общество, след препоръките на временната парламентарна комисия за КТБ и доклада й за състоянието на КТБ АД в периода от 2010 до 2014 г., както и с активното съдействие на министъра на финансите Владислав Горанов, Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете препоръча и одобри сключването на договор с американската фирма „Аликс Партнърс” в съответствие с изискванията на чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН. Съгласно изискванията на закона, фирмата „Аликс Партнърс” и наети от нея лица, притежаващи международен опит в разследване на банкови фалити, е трябвало да извършат действия по проследяване и „да препоръчват на синдика действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние….”.

 

Съгласно информацията, която бе споделена с нас от редица депутати, цената по този договор е 22 млн. щатски долара, а самата дейност на детективско-разследващата фирма приключи за три месеца. Важността на задачата, с която разследващите бяха натоварени, бе обяснявана многократно – да намерят и върнат в патримониума на банката „откраднатите над 4,2 млрд.лв.”, като на фона на тази сума стойността на договора би следвало да изглежда нищожна. Тази мантра е в основата на изводите на любителския доклад на временната парламентарна комисия на НС за КТБ.

 

Всъщност съдържанието, обхватът и значението на този доклад за кредиторите биха имали значение и биха разкрили банкови практики и движение на парични потоци, ако знаехме какво техническо задание е залегнало в договора с тази фирма. Поради това, ако някой иска определени истини да излязат наяве, би следвало да се разсекретят:

  • Самият договор и техническото задание за проучвания, анализи, проследяване на финансови потоци, договорено с Фонда за гарантиране на влоговете и синдиците на КТБ;
  • Дадени ли са в приложение определени дружества, както при консултантските договори за оценки и обезценки, или на „Аликс Партнърс” е предоставена цялата информация за кредитополучателите в КТБ;
  • Финансовите параметри на договора, видове заплащане – еднократно (lump sum) и като процент от върнатите средства (success fee), макар че самият законов текст според нас не предполага реални действия по връщането на парични суми.

На последно място по важност е самият доклад, който би гарантирал прозрачност само ако бъдат оповестени и останалите посочени компоненти. 

 

Друг е въпросът, че такава дейност биха могли да осъществят ревизорите на НАП, включително и с насрещни проверки, след което да предявят регресни искове към свързани фирми.

 

Твърде оптимистично обаче би било да очакваме действително цялата истина относно доклада на „Аликс Партнърс”, като се има предвид обвързаността на Фонда за гарантиране на влоговете в банки с БНБ. Съмненията ни в това отношение са свързани с незаконното присъствие на Нели Кордовска, бивш директор „Банков надзор” на БНБ в Управителния съвет на ФГВ в качеството й на заместник-председател и очевидно координиращ политиката на БНБ (на И. Искров, Д. Костов и на самата Н. Кордовска) за прикриване на истината и всички реални виновници по казуса КТБ. 

 

Поради изложените причини, обяснимо, но не по-малко скандално изглежда засекретяването на договора с „Аликс Партнърс” и на доклада, който е разработен от фирмата в изпълнение на договора им със синдиците на КТБ

 

Скандално е също така разсекретяването само на доклада и само за народните представители, които не могат да се идентифицират нито с гражданското общество, нито с кредиторите, които по ЗБН имат право на достъп до тази информация. За качеството на доклада и обема на възложените задачи на „Аликс Партнърс” може предварително да се съди и по записите на синдиците в ежеседмичните им отчети. Така в отчетите им за седмиците от 19 до 23.10.2015, 26-30.10.2015 г. и 02- 06.11.2015 г. е записано като дейност или предстояща задача „Изчакване на отговор от.....по становището и въпросите на работната група на КТБ АД /н/  по доклада от дейността на ......./разбирай „Аликс Партнърс”/, включващ предложения за предприемане на действия по конкретни казуси, свързани с възможностите за събиране на вземанията на КТБ АД /н/.” 

 

Какво ли означава „последващи очаквани предложения”, някаква работна група по КТБ ли ги прави или се очакват от „Аликс Партнърс”. Колко се плаща за тези предложения или се плаща само ако определени суми се върнат в масата на несъстоятелността. Кой се занимава с ковкретните операции по връщане на парични средства в банката. Така, както се разбират записите на синдиците в отчетите им, „Аликс Партнърс” вероятно само дават предложения за предприемане на действия за евентуално връщане на преведени някъде суми. 

 

Дали тези действия им се възлагат срещу допълнително заплащане или дали се извършват от някой друг, не става ясно. Изтеклата информация за доклада обаче освети факта, че няма суми,преведени в трети страни, включително офшорни зони, и че зад инвестиционните проекти на дружествата със специално предназначение /инвестиционните дружества/ стоят материални активи – имоти, сгради и производствени мощности. Дали акциите на фирмите майки все още са заложени/запорирани в полза на КТБ не е известно, но се предполага, че липсата на адекватни действия от страна на квесторите и синдиците на КТБ е разкъсала веригата на обезпеченията. Престъпните или глупавите им действия с претенции за защита на кредиторите /масата на несъстоятелността/ започват с масовото обявяване на  първите в несъстоятелност, а както е известно, свързаните дружества не отговарят с активите си за неплатежоспособността на „кредиторите” си. 

 

Дълбоко се съмнявам, че тези въпроси ще получат отговор, защото грозната истина за КТБ би могла да свали правителство или да вкара редица публични личности в затвора. Парадоксът е в това, че разрешение за публикуване на истината за умишления фалит на КТБ дават точно тези, които я разрушиха, ограбиха и грабят всеки ден с помощта на всички държавни институции. 

 

Всъщност истината за КТБ е само една - разрушена и ограбена бе една напълно нормална търговска банка с цел – масиран грабеж в полза на няколко олигарси и техните политически бизнес кръгове, преразпределение на собствеността на граждани и фирми в нарушение на Конституцията.

 

Въпросът с излизането на тази истина наяве е доста сложен, защото истината и прозрачността изискват отговор на следните въпроси:

 

 • Кой изиска засекретяването на абсолютно всички документи, свързани с казуса КТБ?
 • Кой поръча фалита на КТБ и кои са крайните бенефициенти?
 • Как и срещу какво прокуратурата и  БНБ се превърнаха в екзекутори?
 • Кой и срещу какво манипулира съдилищата, за да не допуснат гледане на казуса КТБ по същество?
 • Как, защо и срещу какво всички държавни институции съдействаха за осъществяването на този по същество терористичен акт?
 • Кой планира инструментариума за сриването на КТБ и ограбването на активите й?
 • Каква е истината за ПИБ и още 4-5 по-малки български банки? Защото е много далечна от лъжите, изречени от И. Искров и Д. Костов.
 • Кога виновните по думите на премиера Б.Борисов - И. Искров, Д. Костов, Н. Кордовска, П. Чобанов, П. Орешарски ще бъдат призовани да дават показания?
 • Дава ли си някой сметка за последиците от промените в ЗБН и ЗКИ, които осигуриха пълно размиване на информацията относно кредитополучателите, извадиха от списъците на вложителите лица, свързани с политици и магистрати, тъй като изваждането им на бял свят вече не се определяше от Закона за мерките срещу прането на пари?
 • Защо разходите на квесторите и синдиците остават секретни, дори за имащите право на информация (кредиторите);
 • Защо промените в ЗБН позволиха юридически разходи от масата на несъстоятелността на банката в размер над 120-130 млн.лв. досега?
 • Не е ли избирателното оспорване на прихващания по цесии корупционна практика?
 • Защо и в полза на кого синдиците увеличиха капитала на банка Виктория с налични в банката живи средства?

 

В контекста на горните въпроси разсекретяването на доклада на „Аликс Партнърс” за КТБ би могло да бъде един от инструментите за прикриване на истината.

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

4 коментар/a

румяна велева на 24.02.2016 в 14:43
Изключително точен и професионален анализ, както винаги. На тези въпроси никой не иска да чуе отговора. Вместо това, ще слушаме ниско интелигентните излияния на смешници като дуловската флигорна Десислава Атанасова, Данчо Ментата, Гумен Речев и Мавто Квечеталото. Да не пропускаме и приноса на онова селско дете обичливо - Петърчо Чобанов. Всички те обслужват интересите на Пеевски и Борисов. Та нали, ако признаят, че умишлено фалираха КТБ, заедно отиват в небитието.
Господин Иванов на 24.02.2016 в 17:37
Нито за миг не сьм вярвал че ще се узнае истината.Всички тези престьпници ни правят на идиоти,льготят нагло,безогледно,пред лицата ни.А може би са уверени, че ние раята наистина сме абсолютни олигофрени,чакащи с нетьрпение пак да ни омайват и канят пред урните.Всички тия политически мажоретки,хамелеони не са виновни.Виновните сме ние ,които им поднасяме даром баницата.А трябваше революционно да ври,кипи даже и сега.Прави или не рькопляскам на сьседите.
donovan на 24.02.2016 в 20:16
Спомнете си уж случайните срещи на Горанов и Пеевски в ресторант и дискотека , днешните изявления на Горанов по повод доклада и познайте в чий интерес работи негодника и наглец финансов министър!
crop на 25.02.2016 в 11:35
Тази до живот, че прославя величието на КТб и Мустака. Няма да спре да доносничи, така е закърмена.

Напиши коментар