През последните три-четири дни в медиите и коментарите отново непрекъснато е казусът КТБ. Огромният текст дава много и разнообразна информация както в сферата на банковите дела, така и уроци по демагогия, егоцентризъм, нарцисизъм, подлост и алчност. Във всеки от коментарите и във всяка от публикациите авторите са привлечени от един или друг аспект на разглежданите проблеми. И в почти всички публикации и анализи има истини. Което действително е удивително, защото отдавна не бях виждала подобно единомислие сред икономисти, журналисти и политици от различни цветове и течения. Генералният извод, който се прави, е, че Корпоративна търговска банка е криминално атакувана, умишлено фалирана, активите й – ограбени от малък кръг лица. Единодушни са и повечето пищещи, че главните действащи лица не присъстват физически, но техните представители са на мястото на срещата при президента и правят каквото им е наредено.

 

 

Да обобщим.

НЕСЪМНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ ФАКТИ:

 

  • Не е направен одит, оценките на активите на КТБ не могат да послужат за формиране на обезценки, с които счетоводно да се обезценят активите и впоследствие да се формира капиталов недостиг. Почти цитирам подуправителя на БНБ Д. Костов. А лицензът на КТБ е отнет със заповед, в която решението се мотивира с резултат от одит!!! 
  • Няма доказана загуба /капиталов недостиг/ на 3,5 млрд.лв. Поне не на 14.07.2014 г. Периодът на работа на консултантите не е достатъчен за оценка на активите на толкова голяма банка. Независимо от това и въз основа на това се взима решението да се ликвидира банката. В същност решението е взето от други преди това – на консултациите при президента то само е потвърдено. Това се потвърждава и от преглед на комюникетата и съобщенията на БНБ от юни 2014 г. 

 

На 20.06.БНБ поставя КТБ под специален надзор поради изчерпване на ликвидността.

 

20.06.2014 - Днес, в 11.40 минути в Българската народна банка бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции. На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор. От този момент правата на акционерите са отнети и са назначени квестори.

 

На 22.06.2014 БНБ поставя задача към квесторите, която няма нищо общо с решаване на ликвидния проблем. Очевидно е, че трябва да се създаде капиталов проблем. И то до 10 дни. Само 2 дни след затварянето на банката се говори за бъдещ капиталов проблем. В допълнение ще бъде отписан капиталът на акционерите и техните права ще бъдат окончателно отнети. Няма и помен за покана към тях за евентуална намеса и подкрепа. Всичко е в ръцете на БНБ и правителството. Говори се за проверка на активите, а не за оценка в безнадеждно кратък срок. Не може да се очаква стойностна оценка в този срок, освен ако не се прави проформа или като поръчка с определени други цели Цялата операция трябва да приключи на 21.07.2014. От този сценарий се вижда се кои са основните играчи, а на фронт се действа за пълната дискредитация на мажоритарния акционер. 

 

22.06.2014 - Управителният съвет на Българската народна банка след подробен анализ на ситуацията, създадена от недостига на ликвидност на Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество – бивша „Креди Агрикол – България“ (банковата група КТБ).........

 

С цел запазване на финансовата стабилност на страната Българската народна банка с пълната подкрепа на правителството ще извърши следните действия:

- Ще възложи на квесторите да осигурят пълен анализ и оценка на активите и пасивите на банковата група от независим външен одитор за срок от десет дни;

- Ще бъдат предприети действия за отписване на капитала на акционерите на банковата група и отнемане на техните права в съответствие с предвидените от закона процедури;

- С цел запазване на дейността на банковата група КТБ при нейното оздравяване БНБ заедно с правителството ще предприеме действия за увеличаване на капитала й, като в рамките на законовите си правомощия ще разпореди увеличението му да се поеме от държавната Българска банка за развитие и Фонда за гарантиране на влоговете.

Правителството и БНБ ще осигурят необходимата ликвидна подкрепа на банковата група, за да се удовлетворят в пълния размер задълженията й към нейните клиенти....

 

  • Невъзможно е да се направи толкова бърза оценка на свързаност, затова споменатата от главния прокурор свързаност на кредитополучатели на 1,8 млрд.лв. от 3,5 звучи несериозно.
  • Първият доклад на квесторите, повторен и от Цацаров на срещата при президента Плевнелиев, не дава основание решението за пълна ликвидна подкрепа /съгл. първата стенограма/да се игнорира напълно и участниците в консултациите да дискутират и вземат решение за ликвидация на КТБ.
  • Квесторите са еманация на БНБ, не могат да взимат самостоятелни решения и правят каквото им се каже, т.е. каквото им каже БНБ. Това изказване на Д.Костов противоречи напълно на защитаваната по-късно теза, че квесторите могат да бъдат единствените с правен интерес да представляват КТБ в делата срещу БНБ. Абсолютна фантастика – като „Крамър срещу Крамър”!!! Това вероятно е скритото основание да бъде прекратено в края на 2016 г. досъдебно производство срещу квесторите на КТБ, тъй като в крайна сметка на подсъдимата скамейка щяха и напълно заслужава да се окажат И. Искров, Д. Костов, К. Христов, Н. Кордовска.
  • Качеството на „дори” според Д. Костов качествените активи се влошава при банка в неработен режим, съобщава новият стар подуправител на БНБ на събралите се политици. Липсва обаче втората част на уравнението – как по чисто технически причини, ако държиш банка на трупчета за шест месеца, достигаш до 50 % обезценка на активите й на третия месец и до 100 % на шестия. Особено когато си въвел собственоръчно такъв режим, че да не можеш да си погасяваш кредита и чрез квесторите си поискал всички кредитополучатели да ти предоставят неограничено право да се разпореждаш с обезпеченията им. Две такива заповеди са изпратени от квесторите на КТБ на кредитополучателите през юли 2014 г.!!!
  • Признава се, че КТБ е системна банка и че съществува системен риск. А сега отричат тези две твърдения, като се основават на това, че тогава не гръмнаха други банки. Но причините за това са други, и са свързани с измама, автори на която този път са политиците. 
  • За първи път в 10-годишната история на отношенията между България и Европейската комисия българските политици не се съобразяват и игнорират препоръките на ЕК да се оздрави банката, да не се допусне загуба на средствата на големите вложители. Игнорират се и европейските директиви, вкл. и такива от 1998 и 2001–2002 т., отнасящи се до банки в ликвидация, до срокове за изплащане на минималните гарантирани депозити. Нарушаването на европейски регламенти в казуса КТБ е повсеместно.
  • Напълно /нарочно/ проспани са всички мерки, инструменти и действия по организация и прилагане на обезпечителни мерки върху всички активи на банката.

 

ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗВОДИ

 

„България не е КТБ” ми каза вчера Р. Коралова в телевизионно предаване.

Не, не е. По-лошо е, че Синдромът КТБ превзе изцяло политическите и икономическите отношения в страната, обогати малцина за сметка на десетки хиляди разбити съдби, даде импулс и ресурс за допълнително корумпиране, деформира банковата система, изгони чуждестранните инвеститори, повиши тревожността и стреса на хората, влоши качеството им на живот и работа...

 

Казусът КТБ е фотографска снимка на състоянието на политическите процеси, партии, държавните институции, на състоянието на държавата. Благодарение на сриването на една банка България се изкачи на предните места по корупция и корупционна зависимост в света. Затова е толкова точно определението на Л. Местан, свързано с казуса КТБ , развиващ се през 2014 г. – според него банкова криза няма, казусът КТБ е продукт на тежка системна корупция, нерегламентирани връзки на институции и престъпен бизнес.

 

Благодарение на казуса КТБ и начинът, по който политиците разпоредиха /де факто развратиха/ на съдебната власт как да се /да не се/ решават делата по КТБ, съдебната система на България е във фактически разпад.

 

Бъдещето на КТБ е решено предварително, по-рано и окончателно от бъдещите бенефициенти на активите й, част от които на консултативния съвет при Р. Плевнелиев присъстват и лицемерно дебатират спасяването й /отстрелването й/ под предлог да се спаси цялата банкова система.

 

Основните цели на довеждането на КТБ до изкуствен фалит са личното обогатяване на придворните на политическите партии олигархични кръгове и избягването от отговорност и вина, търсене на отговорност и наказание за престъпленията. Участниците в консултациите се договарят да премахват от съгласуваните си позиции думата възмездие и оставят по-меката формулировка наказание за криминални престъпления. Ние, гражданите, обаче освен справедливост и наказание искаме и възмездие. Целият грозен пазарлък на „водещите” ни политици показа от страниците на стенограмата как се спазарява политическа власт, как се гарантира бягство от отговорност и вина 

 

Основното средство за постигането на горните цели са измамата и нарушаването на действащото законодателство в страната и ЕС: 

- по линия на липсващия одит на КТБ и нагнетяваната около това лъжа, повтаряна стотици пъти от управители и подуправители на БНБ, от Б.Борисов и Л.Местан, от Д.Атанасова и Менда Стоянова... Няма одит. Ето, преди седмица КФН глоби с 10 хил.лв. синдиците за неизпълненото съдебно решение на ВАС да подготвят в 30 дневен срок одит на КТБ за 2014 г. Глобата е платена от нашите пари, на вложителите. 30 дневен срок за това даде и ВАС в окончателното си решение на 26.11.2016 ., но какво от това? В България съдебните решения са само за масите. 

 

- по линия на неприлагането на задължителните европейски правни норми за случаи като КТБ – подпомагане и преструктуриране на банки и изплащане на минималните гарантирани депозити в срок;

 

- по линия на вземането на 250 хил. души със сметки в КТБ за заложници на политическото оцеляване на партиите и лидерите им и на електоралните битки. Засегнати бяха и са все още над 70 хил. души от частните фирми – депозанти в КТБ, с надгарантиран лимит. Спряха демонстрациите и протестите ни, когато обещаха да оздравят банката... Иначе на изборите през 2014 г. щяхме може би да поизчистим поне част от политическата сган. Именно затова и Л. Местан зове /92 стр./ да не се създава усещане за банкова криза докато се успокоят хората, а всъщност спокойствието им трябва да подготвят спечелването на изборите и да опоскат активите на банката;

 

- по линия на чистата лъжа . КТБ бе предизборната карта на ГЕРБ в изборите от 2014 г. Спомнете си предизборните обещания на Б. Борисов, който беше подписал споразумение с „Ние, Гражданите”. В предизборните дебати и речи той обещаваше връщане до стотинка на парите на коректните вложители в КТБ след „преминаването през иглените уши на НАП” за установяване дали са били коректни данъкоплатци... През септември и октомври и ноември 2014 г. А решението за ликвидация на КТБ, предначертано отдавна и официализирано на срещата при президента от 14.07.2014 г. , бе запазено в дълбока тайна. 

 

- по линия на гаврата, подигравката с нас – представители на гражданска организация, по линия на която до 3.11.2014 г. десетки хора участвахме в лицемерния им мизансцен – заседания по казуса КТБ на временни и постоянни парламентарни комисии, парламентарни заседания, кръгли маси и т.н.

 

Основен лайтмотив на разговорите в стенограмата е изборът между справедливост и оцеляването на политическите партии, непоемането на политическа отговорност и риск „в интерес на гражданите, фирмите и държавата”. Срамният пазарлък се свежда до това да се достигне по един или друг начин до един-единствен консенсус – виновни няма, виновен е акционерът.

 

Тепърва ще се говори за отражението на казуса КТБ върху финансовата и фискалната стабилност на държавата, и то в условията на монополизация на банковата сфера, монополно високи печалби за банките, липса на всякаква друга алтернатива за финансиране на други бизнес начинания. Трудно е сега да се каже пророчески ли са думите на Плевнелиев, но наистина, този казус ще бъде обект на огромно обществено внимание и ще определи съдбата на българските институции и българската политическа класа.

 

Най-драстичният и тежък извод, който се налага, е свързан с това, че погромът над КТБ, над съдебната система по линия на зависимостите бетонира олигархичния модел на управление на държавата, в т.ч. и на вече монополизирания и мафиотизиран банково-финансов сектор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

1 коментар/a

kaktus на 11.07.2017 в 19:06
Не съм съгласен, че присъстващите не са бенефициенти. Чобанов стана депутат от ДПС, Орешарски се кандидатира за прездент от ДПС, Ментата - с цесии през ВилиВест и Трансстрой Бургас, Борисов с милиони от Булгартабак и Виваком, прзидентът Плевнелиев с индулгенция да не му рзследват офшорките с Прокопи Ъиклеф и Столбърг, Местан с подкрепа за новата си партийка, Миков с пари в брой, Гечев с индулгенция за Юнион банк и ФБК София... Списъкът може да бъде много дълъг, защото се говори за едни 40 милиона от един корпулентен за един ...прокурор, за 100 хиляди на месец от една банка за един гувньор и т.н. и т.н. С една дума - предстои интересен процес!!!

Напиши коментар