Одит на Сметната палата за двугодишното управление на столичния Център за градска мобилност (отговорен за градския транспорт и платеното паркиране) показа системни фрапиращи нарушения в управлението на общинското дружество, съобщи OFFNews. Одитът обхваща периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г.

 

Самото ръководство на ЦГМ не е избрано по правилата. Първоначално управлявалият Съвет на директорите през 2014-а не е назначен с публичен подбор, а членовете на ръководството не са подбрани според стратегията им за бизнес развитие. Така Столичната община, като едноличен собственик, наема ръководство без да му поставя ясни задачи и очаквания. Според Сметната палата това хвърля съмнение върху адекватността и ефективността на изпълняваните бизнес-планове. За известен период от време ЦГМ се е управлявал от търговски пълномощник без договор, което означава, че при евентуално нанесени от негова страна щети, трудно би могла да му бъде търсена съдебна отговорност.

Центърът за градска мобилност не е осъществил свои вземания от Столичната община  за последните 3 години, което поставя под въпрос дали той е действащо предприятие по смисъла на Търговския закон. Това, от своя страна, може да доведе до основание за прекратяване на дружеството.

Открити са фрапиращи счетоводни неточности за десетки милиони левове. Като например неправилно вписани обезценки на вземания на вътрешните транспортни оператори-  с 22,5 млн. лева по-малко, без да е посочен мотив за това.

Не се извършва адекватен контрол от страна на Общинския съвет върху работата на операторите на линиите от градския транспорт, както и върху външните фирми, отговарящи за някои линии.

Увеличението на билетите за градски транспорт от 1 на 1,60 лв. не е мотивирано с информация как е изчислена новата цена, нито какво би постигнала тя.

Като цяло, заключението е, че "предприетите през одитирания период действия и решенията на СОС, упражняващ правата на СО, като едноличен собственик на капитала на „ЦГМ“ ЕАД, не са ефективни и не предлагат устойчиво решение на проблема със системно формиращия и натрупващ се недостиг на средства за разплащане на изпълнената от транспортните оператори дейност". 

Докладът показва, че има системно отчитане на по-ниски приходи от платено паркиране от мобилните оператори в сравнение с отчетеното от ЦГМ. Това е индикатор, че редът за отчитане на приходите не е бил достатъчно ефективен и в полза на интересите на дружеството, посочва одитът. 

Одиторите са установили, че, поради липса на правила, някои от служителите на ЦГМ са получавали възнаграждения в размери, надвишаващи тези на членовете на Съвета на директорите.

Нарушения има и при обществените поръчки. При изискването и представянето на информация относно необходимостта за възлагане на обществени поръчки не са спазени сроковете, формата и съдържанието на образеца. Това е довело до възлагането на обществени поръчки, които не са включени в план-графика за съответната година.

При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с публикуване на публична покана не е посочен източникът на финансиране, с което е нарушен принципът за публичност и прозрачност.

По повод изпълнението на договорите одиторите откриват: "Не са начислявани неустойки по един от проверените договори; не са съставяни всички документи, във връзка с изпълнението предмета на друг договор, в резултат на което са доставяни количества в размер по-голям от договорения; по два договора гаранциите за изпълнение са освободени след уговорените срокове; извършвани са плащания по договор след изтичането му. Пет договора са изменени незаконосъобразно чрез сключване на допълнителни споразумения към тях. За три от проверените договори не е изпратена информация до АОП за изпълнен договор в нормативно определения срок."

 

 

 

Още от категорията

2 коментар/a

ВЪПРОС на 18.05.2017 в 16:03
И какво от това? Важното е, че Данчето "много направи за София", нея никой не я критикува, журналистите чинно слушат изказванията и и нито веднъж не са задали щекотлив въпрос. А това дружество е подчинено на нея. Ще се пошуми малко, докато се забрави и ще има пак поредните "нови неща", за които след време пак ще четем какви нарушения са правени. И така, докато ГЕРБ държат властта в София.
Айде, айде! на 18.05.2017 в 19:15
Нищо ново под слънцето. ЦГМ е рожба на Борисов. Както е известно всички негови "рожби" са генетично увредени. И въпреки всичко, силно доходоносни. Под масата!

Напиши коментар