Софийският университет получи отрицателно одитно становище от Сметната палата за финансовия си отчет през 2016 г. Това е пореден отказ за висшето училище. Според становището на държавния одитор финансовият отчет не отразява правилно състоянието на дружеството. Не са спазени основни правила при написването му, съобщи БНТ.
Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет

 

Проверката на одиторите е показала няколко сериозни отклонения.

Първо, не е актуализирана счетоводната политика на университета.

Второ, приходите от наеми за ползване на студентските общежития се отчитат неправилно. За 2016 г. те възлизат на 2,3 млн. лева, което е спад с почти 10 000 лева в сравнение с 2015 г.

Трето, от Сметната палата са установили несъотвествие между данните в оборотите на висшето учебно заведение. От университета дори са коригирали данните неправилно.

Четвърто, нарушен е един от основните счетоводни принципи у нас - начисляване на приходи и разходи при плащане или получаване. Това е така нареченият принцип на текущо начисляване. Отклонения има от 2012 г. до 2016 т. Така неправилно със закъснение са фактурирани над 330 хиляди лева.

Пето, нарушения има и при отчитането на ДДС, отново то е начислявано със закъснение в разрез с разпоредбите на Министерството на финансите.

Шесто, липсва приключване по сметки във финансовия отчет. Това е довело до отклонение в крайните салда по сметките - те не отговарят на счетоводните записвания. Разликата е в размер на 20 млн. лева.

Седмо, няма документална обоснованост на всички извършени плащания. Конкретно, Сметната палата е открила отклонение в Департамента за езиково обучение. Води се, че вземанията от персонала възлизат на 2,3 млн. лева, а задълженията към работниците 9,8 млн. лева. Въпреки това обаче крайното салдо е нулево.

Осмо, изпускани са данни относно пари, платени за ремонт в Софийския университет.

Девето, разходите за придобити лицензии и хардуер, които възлизат на близо 40 хиляди лева са осчетоводени неправилно. Това отклонение е от преди две години и все още не е коригирано.

Десето, Софийският университет е нарушил Закона за ограничаване на плащанията в брой. От каса са изплащани неправомерно аванси на стойност над 10 хиляди лева. Директно са внасяни и суми от доставчици.

Единадесето, пари не са внасяни навреме по банковите сметки на университета.

Дванадесетото отклонение е за неправилно осчетоводяване на разходи за придобити активи.

 

 

Още от категорията

TRiUMPh за ПУТИН

TRiUMPh за ПУТИН

Срещата в Хелзинки бе проведена и отразена така, че да изглежда като б...

Напиши коментар