Повод да пиша отново за това как разпределителните дружества включват кражбите на електрическа енергия в технологичните разходи при преноса и разпределение са дразнещите с неадекватност, нескопосаност и неаргументираност реакции и интервют,а които тези дни охотно раздават Теменужка Петкова, Славчо Нейков и Виктор Станчев.

 

Еленко Божков, бивш член на КЕВР

 

За да бъда ясен за широката публика ще използвам отново „алегорията” с „млекарската промишленост” която използвах пред бТВ, но за да не разстройвам високо професионалният понятиен апарат на някои „експерти” няма да наричам електрическите централи "млекопроизводители", а нетните електромери на ЕСО на шините на производителите и на системните, градски и тягови подстанции "кантари".

 

 

 

И така: нека разгледаме показаната на картинката по-горе опростена еднолинейна схема на квартален трафопост снадбяващ с енергия 16 потребители заедно със съвукупността от шини, разпределителни и електромерни табла, комутационна апаратура и кабели НН.

Само от изброяването на всички тези съоръжения вече ви заболя главата, нали? Затова ги наричам алегорично  опаковка (гюм) в който се „налива” електрическата енергия (мляко), като „наливаното” количество се измерва с балансов електромер - БЕ (кантар).

Количеството енергия (мляко), потребявано от крайните битови потребители, се измерва с индивидуални електромери - средства за търговско измерване - СТИ1....16 (мерки) собственост на разпределителното дружество (млекарят). Използването на енергията от крайните потребители (изливането на млякото от гюма) се осъществява, като част от нея се губи в описаната по-горе съвукупност от съоръжения (капчици мляко които остават по стените и дъното на гюма докато млекарят изсипва млякото с индивидуалните мерки в канчетата на потребителите.) Тези загуби на енергия (капчици по стените и дъното) се наричат технологични разходи. 

Ако никой от 16-те потребители от показания пример не краде електрическа енергия, сборът от показанията на 16-те СТИ (индивидуалните мерки) и технологичните разходи (капчиците) бъде равен на показанията на балансовия електромер (кантара), т.е. лявата и дясната част на първата формула от картинката ще бъдат равни. Ако обаче един от потребителите краде електрическа енергия (т.е. СТИ-то му има нулево показание),  лявата част на формулата ще бъде по-малка.

Преди поставянето на балансовите електромери в кварталните трафопостове тази разлика изобщо не е могла да бъде открита и измерена и кражбите автоматично са се прибавяли към технологичните разходи които не се измерват, а се определят от КЕВР като процент от преминалата през мрежата енергия. С поставянето на балансовите електромери обаче пробемът с кражбите далеч не е решен и нарушитерят от примера не е открит, защото е напълно възможно още няколко СТИ да имат нулеви показания, тъй като потребителите, чиято енергия измерват тези СТИ, отсъстват.

Знае се че в района има нарушител или нарушители, които крадат енергия, а също така се знае общият сбор от количеството на откраднатата енергия и енергията за технологични разходи. Тъй като двете не могат да бъдат измерени поотделно, всичко се „записва” като технологичен разход (при капчиците). За да се установи кой точно краде електрическа енергия се използват мобилни временни балансови елктромери ВБЕ, чрез които ако използваме отново примера ни, 16-те потребители се разделят на четири групи и се установява в коя или кои групи се извършва кражба (показан е пример с втората формула от картинката). Тази процедура обаче изисква  време и ресурс и докато бъде установен нарушителят (а и след това) кражбите се отнасят към технологичните разходи.

 

Не мислете обаче, че ЧЕЗ или някой от другите монополисти-разпределители заплаща технологичните разходи и неотделимата тях открадната електрическа енергия.

 

Както е известно от Закона за енергетиката, енергийните предприятия имат право да възстановяват чрез цената за пренос или разпределение на електрическа енергия определените от КЕВР размери на технологични разходи за преносната или съответната разпределителна мрежа. Тази цена се заплаща от всички потребители в размер съответстващ на потребената от тях  енергия.

В горните редове е и отговорът на въпроса:

 

Как открадната електрическа енергия влиза в сметката ни за ток? 

Отговорът е: чрез онзи ред във фактурата, наречен „Пренос през разпределителната мрежа НН”

 

Ще отделя и няколко реда за да разгледам хипотезата, при която недобросъвестен отчетник спомага за кражби на електрическа енергия, като манипулира или изкривява показанията на СТИ на добросъвестни потребители.

Малко преди да бъдат приватизирани електроразпределителните дружества се проведе кампания по изнасяне на електромерните табла на границата на собственост. Поради нарастване на риска от кражби на електрическа енергия и за да се ограничи достъпа до електромерните табла в много райони и квартали, най-вече в районите с компактно ромско население, тези табла бяха монтирани на стълбове и то на височина десет и повече метра. Достъпът до тях беше възможен само с автовишка или специални стълби.

След приватизацията невъзможността за достъп на потребителите до елктромерите за проверка на показанията им, в немалко случаи беше използван от недобросъвестни отчетници, за да изопачават показанията на електромерите на определни потребители в полза на други потребители. Поставянето на таблата на такава височина се оказа нарушение на чл.27.(1) от „Общите Условия“: „Средствата за търговско измерване, включително управляващите тарифите устройства се разполагат така, че потребителят да има възможност да наблюдава показанията на средствата за търговско измерване”.

Нещо повече, през юли 2015 г. с решение на Европейския Съд в Люксембург „ЧЕЗ-Разпределение” беше задължен да свали всички електромерни табла на такива нива, че потребителите да могат да наблюдават показанията на своите СТИ. Дълго време ЧЕЗ неглижираше това съдебно решение, но след като бяха оповестени намеренията за продажба на дружеството, през това лято започна кампания по преместване на електромерните табла, което пък доведе до разтройване на работата по подготовката на мрежата за зимата поради заангажирането на ремонтни екипи с кампанията. А на тези, които се нуждаят от доказателства за това дали са възможни манипулации и изопачаване показанията на СТИ от страна на отчетници или служители по подръжката, ще препоръчам да прочетат жалбата на Румен Костадинов Григоров с вх № Е-11ИН-00-300/03.08.2017, както и констативния протокол на КЕВР по тази жалба.

А сега и доколко остри и несправедливи са изказванията ми срещу сегашния член и бивш председател на КЕВР Светла Тодорова за ролята, която има, за това че до 2013 г. технологичните разходи са с ненормално високи нива. От протоколите с въпроси и отговори проведени през април 2004 г. между членове на ДКЕР и потенциалните купувачи на електроразпределителните дружества се вижда че:

  • Светла Тодорова - член на ДКЕР взима дейно участие във всичките пет срещи с потенциалните купувачи-инвеститори.
  • На срещите са разглеждани основно въпросите за нормативната база на активите, нормата на възвращаемост и нивата и възстановяването на технологичните разходи за разпределение и как ще залегнат тези показатели в така наречената „регулаторна рамка”
  • На срещите са поемани ангажименти от страна на представетелите на ДКЕР във връзка с големината на цитираните показатели. 

Вследствие на поетите от Светла Тодорова и други членове на ДКЕР на тези срещи ангажименти нивата на технологичните разходи и прикриваните чрез тях кражби на електрическа енергия през годините се изменят така:

 

 

Накрая:

 

За съжаление, се наблюдава тревожен практика ДКЕВР да нарушава собствените си решения!

 

Запазването на нивото  на технологичните разходи от 8% се оказва пълна измама защото както се вижда в решение Ц-19 от 01.07.2017 г. ДКЕВР определя размер на технолгичните разходи за „ЧЕЗ Разпределение” – 1 214 866 МВтч. при енергия  преминаваща през мрежата им – 9 380 153 МВтч. което представлява ниво на технологичните разходи от 13 %. Тези 13% дават възможност на ЧЕЗ да прикрива в технологичните разходи много повече кражби на енергия които чрез цената за пренос през разпределителната мрежа НН бъркат директно в джоба на всички нас като потребители.

 

 

 

 

Още от категорията

1 коментар/a

Меко казано на 21.09.2017 в 09:15
Обозримо е бъдещето, когато цялата тази схема ще рухне, просто защото паразитът ще убие гостоприемника и на свой ред ще умре от глад. Все по-малък е процентът на хората, които са способни да заплащат цената на този грабежен произвол, който се шири в държавата. България все повече се пълни с декласирани елементи, които не са в състояние да изкарат необходимите средства за да заплащат всички тези мистични такси и цени. На мен лично все повече ми посва от средата в която живея, и предвид на това, че имам дете, ще предприема необходимото то да не расте в тази ужасяваща кочина в която се е превърнала България. Нали знаете, в кочината виреят само свине. Другите или напускат или се освинват. Няма трети път!

Напиши коментар