Над 100 университетски преподаватели излязоха с позиция в подкрепа на Истанбулската конвенция. Те настояват Народното събрание без отлагане да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, която страната ни вече е подписала. Събирането на подкрепа за позицията продължава, в понеделник тя ще бъде изпратена до българския парламент.
107 преподаватели се подписаха в подкрепа на Истанбулската конвенция

 

 

Публикуваме пълния текст на позицията:

Уважаеми народни представители,

Настояваме Народното събрание на Република България без отлагане да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, която страната ни вече е подписала.

Конвенцията задава правната рамка за:

- устойчив ангажимент на публичните институции с подкрепата и защитата „на правото на всеки човек и особено на жените да живеят без насилие в публичната и частната сфера“;

- за провеждането на политики за подкрепа на жертвите и превенция на насилие, основано на пол;

- за провеждане на обучение в ненасилническо поведение в междуличностните отношения;

- за преодоляване на стереотипни разбирания за половите роли, които блокират социални шансове на индивидите.

Ние като университетски преподаватели и преподавателки настояваме решението за Конвенцията да не бъде основано върху страхове и неразбиране, а върху рационални аргументи. Именно за да помогнем на обществото ни в изясняването на базовите понятия и смисъл на Конвенцията, като основа за провеждане на конструктивна и разумна дискусия, заявяваме следното:

Понятието gender, преведено като „социален пол“, следва да бъде интерпретирано единствено и само така, както то е дефинирано в текста на самата Конвенция (чл. 3, в), а именно “социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“. Тази дефиниция за социално изградените роли на пола не отрича, нито заплашва съществуването на биологичните полове. „Социалният пол“ не е въпрос на свободен избор, напротив, той е зададен от наложени обществени норми. Конвенцията настоява за промяна на тези норми, които нарушават равнопоставеността на половете и допускат злоупотреба с правата на жените.

Бихме искали да подчертаем, че понятието „социална роля на пола“ (gender) е част от българското законодателство от 2016 г., използвано в Допълнителните разпоредби на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Накратко, с Конвенцията не се въвежда ново за законодателството ни понятие, следователно няма как да очакваме нито правен хаос, нито промяна на Конституцията. Конвенцията създава единствено правна рамка за по-ефективна защита на съществуващи вече права с редица законодателни мерки и конкретни политики.

Неоснователни са и внушенията, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие задължава ратифициралите я държави да въведат „трети пол“ и да узаконят брака между еднополови двойки. Понятие “трети пол” в Конвенцията не съществува, нито може да бъде изведено от нея. Чл. 4 т. 3, който се посочва като признаващ “трети пол”, няма връзка с подобно понятие. С него се въвежда задължение за недискриминация при прилагане разпоредбите на Конвенцията на база редица признаци, включително сексуална ориентация и полова идентичност. Този текст отново не внася нищо ново в нашето законодателство - Законът за защита от дискриминация не позволява подобна дискриминация. От недопускането на дискриминация срещу хора с нетрадиционна полова идентичност или сексуална ориентация, обаче, не следва ангажимент за правно признаване на „трети пол“, нито за узаконяване на еднополови бракове. Това са теми, които не са предмет на тази Конвенция.

Разтревожилото обществото ни „полово образование“ предполага обучение в разбирането за социалните роли на пола като утвърждаващи равнопоставеността, взаимното уважение, правото на лична неприкосновеност и възпитание в ненасилственото разрешаване на конфликти в междуличностните отношения между жените и мъжете. Такъв тип образование би имало за цел да преодолее онези стереотипни роли, които унижават достойнството и принизяват равната ценност на жените, и като такива са сред основните системни източници на насилието над жени.

Ние, като университетски преподаватели и преподавателки, няма как да не подкрепим ратифицирането на тази конвенция, защото тя е насочена към преодоляването на структурното неравенство, основано на пола.

Ние, изхождайки от разбирането си за обществен дълг, настояваме българското общество да приема правни рамки, които разширяват социалните шансове на индивидите и овластяват потиснати социални групи, а Конвенцията цели именно това.

Ние, като ангажирани граждани, настояваме да изграждаме заедно общество, основано на взаимно разбиране и толерантност, на солидарност с по-слабите, на уважение към равните права на всички хора, независимо от техния пол, възраст, етническа принадлежност и социално положение.

Бихме искали да подчертаем, че отлагането на ратификацията би ни направило отговорни за всяка жертва на насилие, основано на пола, защото сме го позволили с бездействието си.

С уважение:

 

 1. Албена Хранова, професор, доктор на философските науки
  2. Александър Кънев, професор, доктор на философските науки
  3. Александър Кьосев, професор, доктор
  4. Александър Шурбанов, професор, доктор
  5. Амелия Личева, професор, доктор
  6. Ангел Игов, главен асистент, доктор
  7. Андрей Бунджалов, доцент, доктор
  8. Анета Димитрова, доцент, доктор
  9. Анна Бешкова, доцент, доктор
  10. Анна Кръстева, професор, доктор
  11. Антоан Божинов, доктор
  12. Ася Накова, доктор
  13. Атанас Славов, главен асистент, доктор
  14. Атанас Стаматов, професор, доктор на философските науки
  15. Бойко Пенчев, доцент, доктор
  16. Боряна Мусева, доцент, доктор
  17. Боян Знеполски, професор, доктор
  18. Валентина Георгиева, доцент, доктор
  19. Веселина Вълканова, професор, доктор
  20. Велислава Петрова, главен асистент, доктор
  21. Владимир Раденков, главен асистент, доктор
  22. Галина Гончарова, главен асистент, доктор
  23. Георги Каприев, професор, доктор на философските науки
  24. Гергана Герова, доцент, доктор
  25. Гергана Динева, главен асистент, доктор
  26. Гергина Кръстева, главен асистент, доктор
  27. Даниела Колева, доцент, доктор
  28. Даниел Смилов, доцент, доктор
  29. Десислава Лилова, доцент, доктор
  30. Диана Върголомова, главен асистент, доктор
  31. Димитър Атанасов, главен асистент, доктор
  32. Димитър Божков, главен асистент, доктор
  33. Димитър Вацов, професор, доктор
  34. Димитър Димитров, главен асистент
  35. Димитър Стоименов, хоноруван асистент
  36. Дияна Николова, главен асистент, доктор
  37. Добрин Тодоров, професор, доктор на философските науки.
  38. Добринка Парушева, доцент, доктор
  39. Евгений Дайнов, професор, доктор
  40. Екатерина Търпоманова, доцент, доктор
  41. Елена Стойкова, главен асистент, доктор
  42. Елена Тарашева, доцент, доктор
  43. Емануела Свиларова, асистент, доктор
  44. Емилия Славова, главен асистент, доктор
  45. Жана Попова, доцент, доктор
  46. Жюстин Томс, хоноруван асистент
  47. Ивайло Дичев, професор, доктор на социологическите науки
  48. Идилия Бачкова, професор, доктор
  49. Илдико Отова, главен асистент, доктор
  50. Илиана Мирчева, професор, доктор
  51. Искрен Иванов, главен асистент, доктор
  52. Калин Янакиев, професор, доктор на философските науки
  53. Катя Михайлова, доцент, доктор
  54. Кольо Коев, професор, доктор на социологическите науки
  55. Красимир Стоянов, професор, доктор
  56. Красимира Даскалова, професор, доктор
  57. Красен Станчев, доцент, доктор
  58. Леа Вайсова, асистент
  59. Лилия Димова, доцент, доктор
  60. Лиляна Деянова, професор, доктор
  61. Мария Нейкова, професор, доктор
  62. Мария Огойска, главен асистент, доктор
  63. Мария Соскова, доцент, доктор
  64. Мартин Осиковски, главен асистент, доктор
  65. Миглена Николчина, професор, доктор
  66. Мила Минева, главен асистент, доктор
  67. Милена Кацарска, асистент
  68. Милена Стефанова, доцент, доктор
  69. Милена Якимова, доцент, доктор на социологическите науки
  70. Михаил Неделчев, професор, доктор
  71. Момчил Баджаков, доцент, доктор
  72. Момчил Христов, главен асистент, доктор
  73. Недялка Видева, професор, доктор
  74. Нели Огнянова, професор, доктор на политическите науки
  75. Николай Аретов, професор, доктор
  76. Николай Чкорев, доцент, доктор
  77. Огнян Касабов, доцент, доктор
  78. Орлин Спасов, доцент, доктор
  79. Пепка Бояджиева, професор, доктор на социологическите науки
  80. Петя Георгиева, доктор
  81. Петя Илиева, главен асистент, доктор
  82. Петя Кабакчиева, професор, доктор
  83. Пламен Ралчев, доцент, доктор
  84. Радка Влахова-Руйкова, професор, доктор
  85. Райна Гаврилова, професор, доктор
  86. Райчо Пожарлиев, професор, доктор
  87. Росица Генчева, главен асистент, доктор
  88. Ружа Смилова, главен асистент, доктор
  89. Румен Петров, главен асистент, доктор
  90. Румяна Коларова, доцент, доктор
  91. Румяна Стоилова, професор, доктор на социологическите науки
  92. Румяна Чолакова, асистент, доктор
  93. Светла Маринова, доцент, доктор
  94. Светлана Божилова, доцент, доктор
  95. Силвия Петрова, главен асистент, доктор
  96. Слава Янакиева, хоноруван асистент, доктор
  97. Стилиян Йотов, професор, доктор на философските науки
  98. Стоян Асенов, доцент, доктор
  99. Татяна Буруджиева, доцент, доктор
  100. Татяна Дронзина, професор, доктор на политическите науки
  101. Теодора Карамелска, главен асистент, доктор
  102. Теодора Цанкова, главен асистент, доктор
  103. Тодор Тодоров, доцент, доктор
  104. Христо Христев, главен асистент, доктор
  105. Христо Тодоров, професор, доктор
  106. Цветозар Томов, доцент, доктор
  107. Цветомира Пашова, доцент, доктор

 

 

 

 

Още от категорията

76 коментар/a

Йордан Бояджиев на 26.01.2018 в 19:10
Много бре-джендър хранилката на соросоидите и нпочките била много дълга бре-бедна и жална и майка на България!!!!
Макси Маг на 26.01.2018 в 19:40
Това са преподавателите от катедра Културология барабар с жените и партньорките им
Хр. Ботев на 26.01.2018 в 19:54
Поздравления за всички университетски преподаватели, подкрепили конвенцията!
легисти на 26.01.2018 в 19:58
На някои от подписалите като учени и академични преподаватели им се възхищавам, но не мога да приема, че юдоелитите им плащат, и то доста тлъсти суми, за да служат на чужди интереси. За мен позицията им е откровен цинизъм и лицемерие.
Уважаеми колеги, подкрепящи буквата на конвенцията, на 26.01.2018 в 20:12
а пренебрегващи духа ѝ - не мога да повярвам...
Дръндорков на 26.01.2018 в 20:27
Щеше да е смешно, ако не беше жалко, така ще ни превземат - без пушка да пукне, отвътре...
Пак аз. на 26.01.2018 в 20:32
Всъщност нищо чудно - изобилие от познати имена точно от този сектор на спектъра, някои тук вече и семейно, както медийно не сме ги виждали, ама все на принципа (по скоро на без-принципа) "Пременил се Илия, огледал се - пак в тия..."
НАСТОЯВАМЕ на 26.01.2018 в 20:59
- това е първата им дума. Сравнете тона с изложението на Св. Синод - там няма такова размахване на пръст.
:-(.... на 26.01.2018 в 21:11
Ох, Боже пази България.
До Руди на 26.01.2018 в 21:34
много рудиментарно бе
Доказателство на теоремата на 26.01.2018 в 21:36
"Който плаща, той поръчва музиката". Виж списъка по-горе.
Вашите имена /задължително/ на 26.01.2018 в 21:39
Нямало джендър, а?
После Орбан бил такъв, бил онакъв... на 26.01.2018 в 21:51
...овреме се усетиха маджарите! Голяма нация са!! Браво на тях!!!
Военен съюз на 26.01.2018 в 21:54
УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРКИ И ДОКТОРИ, АРГУМЕНТИТЕ ВИ ГРАНИЧАТ С БЕЗУМИЕ. НЕ СЕ ЛИ ОПАСЯВАТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ПОКОЛЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ДЕЦА, ВНУЦИ И ПРАВНУЦИ ? ИЛИ ВИЕ С РАДОСТИ ЩЕ ГЛЕДАТА КАК ВЪЗПИТАНИТЕ , ПРИ ТОВА ОТ ВАС, ДЕЦА ЩЕ ИГРАЯТ "НОВИ СОЦИАЛНИ"РОЛИ , ОРПЕДЕЛЯЩИ СЕ КАТО МЪЖЕ/ЖЕНИ И ЖЕНИ/МЪЖЕ?! ЩЕ ЖИВЕЯТ С ПОСТУЛАТИТЕ НА ПРЕКРАСНАТА ДЖЕНДЪР КУЛТУРА? НИМА, ДРАГИ УЧЕНИ ДОКТОРИ И ДОКТОРКИ , В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЯМА ЗАКОНИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА, ТА СМЕ ОПРЯЛИ ДО ТАЗИ СВЯТА КНИЖИЦА, НАРЕЧЕНА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ? ВИЕ, ДРАГИ ДАМИ И ГОСПОДА, УЧЕНИ ДОКТОРИ И ДОКТОРКИ, НЕ СТЕ ЛИ МАЛТРЕТИРАЛИ И ПОДЛАГАЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ СВОИТЕ ДЕЦА, ЖЕНИ И МЪЖЕ? ДАЛИ НЯКОЙ ОТ ВАС С РЪКА НА СЪРЦЕТО МОЖЕ ЧЕСТНО ДА ОТГОВОРИ И КАЖЕ:"НЕ , НИКОГА"!НЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ И НЕ ТЪЛКУВАТЕ ЛИ КОНВЕНЦИЯТА КАКТО ДЯВОЛА ЧЕТЕ ЕВАНГЕЛИЕТО? ЗАЩО УБЕЖДАВАТЕ НАРОДА ЗА НЕЩА ,ЗА КОИТО ВИЕ САМИТЕ НЕ СТЕ УБЕДЕНИ? УЧЕНИ МЪЖЕ И ЖЕНИ, ДОКТОРИ И ДОКТОРКИ, ОБЯСНЕТЕ НА ПИПЪЛА ЩО Е ТО "СОЦИАЛЕН ПОЛ И ИМА ЛИ ТОЙ ПОЧВА УНАС?". "ЩО Е ТО СТРУКТУРНО НЕРАВЕНСТВО И В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВА?""КАКВО ОПРЕДЕЛЯ ЧЛЕН 3, точ.В?"СЛЕД КАТО, СПОРЕД ВАС, ТОЗИ ЧЛЕН , НЕ ВНАСЯ НИЩО НОВО В НАШЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАТИФИЦИРАНА КОНВЕНЦИЯТА? СМЯТАТЕ ЛИ ВИЕ, УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ, ЧЕ НАСИЛИЕТО ЩЕ СПРЕ СЛЕД РАТИФИКАЦИЯТА? ДАЛИ ЖЕНИТЕ И ДЕЦА ЩЕ ТРЯБВА ДА НОСЯТ ТАЗИ КНИЖИЦА И ,АКО НЕДАЙ БОГ, НЯКОЙ РЕШИ ДА ГИ МАЛТРЕТИРА, ТЕ КАТО ОХРАННА ГРАМОТА ЩЕ Я ПОКАЖАТ НА НАСИЛНИКА, А ТОЙ ЩЕ ИЗБЯГА КАКТО ДЯВОЛА ОТ ТАМЯНА? МИСЛИТЕ ЛИ? КОИ СТЕРЕОТИПНИ РОЛИ, СПОРЕД ВАС, УНИЖАВАТ ЧЕСТТА И РАВНОЦЕННОСТТА НА ЖЕНИТЕ, А СИЯ КНИЖИЦА ЩЕ ГИ РАВНОПОСТАВИ И КАК ТОЧНО? ИЛИ И ВИЕ НЕ ЗНАЕТЕ? ВЪПРОСИ, ВЪПРОСИ И ВЪПРОСИ ,НА КОИТО ВИЕ , ДРАГИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ, ДОКТОРКИ И ДОКТОРИ, НЕ ДАВАТЕ ОТГОВОРИ И НЕ "ПРОСВЕЩАВАТЕ" НЕПРОСВЕТЕНИЯ НАРОД. ТОГАВА,КАК ТОЙ ДА ВИ ВЯРВА, ЧЕ ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА Е ПОСТЕЛЯ С БЛАГИ НАМЕРЕНИЯ? ПОКАЙТЕ СЕ, БОГ Е МИЛОСТИВ. НЕ ГО ГНЕВЕТЕ И ПОМНЕТЕ СОДОМ И ГОМОР.
Муйо на 26.01.2018 в 21:54
Компрадорска буржоазия. Кое стипендийка за научни изследвания, кое докторантура в чужбина, кое грантчета за "проекти"... А в ЮЗУ са направо на заплата. Та сега лижат и мажат. Не бе, не е по заповед, по вътрешно убеждение е. В конвенцията пише черно на бяло, че "пол" означава социално създадените роли, поведения, дейности и атрибути, които дадено общество смята за допустими за жените и мъжете.", а те лъжат, че "Тази дефиниция за социално изградените роли на пола не отрича, нито заплашва съществуването на биологичните полове. „Социалният пол“ не е въпрос на свободен избор, напротив, той е зададен от наложени обществени норми." Ами ако беше така, защо в конвенцията не е записано, че полът означава биологичното естество, което определя жените и мъжете като такива и което естество се проявява в социалния им живот? Обществените норми са МОРАЛ, А НЕ ЗАКОН! Ако законът забранява изразяването на отрицателно отношение към ЛБГТ, моралът отива там, където Соломон Паси прати православието, драги ми врабци и цанцугери! А точно така стоят нещата в повечето страни от Западна Европа. Ако в метрото момче и момиче се целуват десетина минути, все ще се намери някой да им подметне, че могат да потраят, докато се приберат; ако двама педерасти половин час се целуват и опипват, целият вагон ще мълчи - ха си се обадил, ха си отнесъл глоба, а може и затвор. Та така.

Напиши коментар